Τροποποίηση Αναθέσεων Εκπαιδευτικών Πρότυπων Σχολείων

Τροποποίηση Αναθέσεων Εκπαιδευτικών Πρότυπων Σχολείων ανακοίνωσε η Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων με την υπ’αριθμ. 119 /ΔΕΠΠΣ/14-9-2022 απόφασή της και θέμα:

«Διάθεση εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022-2023».

Η ανακοινοποίηση αναφέρεται στα εξής:

Προσθήκη διάθεσης εκπαιδευτικού Κατσούλη Γεωργίας (γραμμή 22 του Πίνακα)

Προσθήκη διάθεσης εκπαιδευτικού Μπακαμήτσου Αθανασίας (γραμμή 23 του Πίνακα

Διόρθωση του ονόματος της εκπαιδευτικού Διάμεση Κυριακής (γραμμή 10 του Πίνακα)

Τροποποίηση του ωραρίου διάθεσης του εκπαιδευτικού Χασκή Βασιλείου (γραμμή 64 του Πίνακα)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

  

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ. 111 Α΄/12-06-2020) «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» και ιδίως των παρ. 21 και 22 του αρθ.19. του ν.4823/21 (Α’136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,
 2. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 όπως ισχύουν,
 3. Τα άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν,
 4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»(A’ 31) όπως ισχύει,
 5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (A’119),
 6. Την αριθμ. 162971/Δ6/30.11.2020 υπουργική απόφαση «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001),

 

 1. Την με αριθμ. 52/ΔΕΠΠΣ/16-06-2021 (ΑΔΑ:Ψ45046ΜΤΛΗ-ΝΔΠ) απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με θέμα «Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία»,
 2. Την αριθμ.22631/Δ6/26-02-2021 Υπουργική Απόφαση (60ΑΛ46ΜΤΛΗ-Δ07) «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων» (Β’776),
 3. Την  αριθμ.26500/Δ6/9-03-2022   Υπουργική   Απόφαση   (Ω27646ΜΤΛΗ-6ΒΡ)     «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2022-2023» (Β’ 1048),
 4. Την αριθμ. 90407/Ε2/21-07-2022 (Ψ11Ξ46ΜΤΛΗ-Ε6Ω) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Παράταση θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο μέχρι 31-8-2023»,
 5. Την αριθμ. 95339/Ε2/29-07-2022 (ΨΗΙΨ46ΜΤΛΗ-09Λ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Παράταση θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο Π.Ε. μέχρι 31-8-2023»,
 6. Την αριθμ. 86608/Ε2/16-07-2021 (ΨΔ7Ο46ΜΤΛΗ-ΣΨΠ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Π.Ε. για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023»,
 7. Την αριθμ. 86478/Ε2/16-07-2021 (ΨΔΝ946ΜΤΛΗ-ΦΧΞ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023»,
 8. Την αριθμ. 105441/Ε2/31-08-2022 (Ω56Ψ46ΜΤΛΗ-ΥΛΒ) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022- 2023»,
 9. Την αριθμ. 63745/Ε2/30-05-2022 (67ΠΕ46ΜΤΛΗ-Γ1Ε) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία Π.Ε. για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024»,
 10. Την αριθμ. 63162/Ε2/27-05-2022 (91ΔΧ46ΜΤΛΗ-9Ρ1) απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Tοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024»,οποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024»,
 11. Την αριθμ. 2/29-8-2022 Απόφασης της Π.Ε.Π.Π.Σ. Αττικής με θέμα «Κύρωση αξιολογικών πινάκων κατάταξης ανά κλάδο και ειδικότητα τοποθετούμενων και μη τοποθετούμενων εκπαιδευτικών για την πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Αττικής με απόσπαση διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2022-2023»,
 12. Την αριθμ. 13869/26-08-2022 (Ψ66446ΜΤΛΗ-ΞΟΥ) Απόφαση της Π.Ε.Π.Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα « Απόσπαση εκπαιδευτικών για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) για το διδακτικό έτος 2022-2023»,

 

 1. Την ανάγκη στελέχωσης των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως διατυπώθηκε στην με αριθμ. 16/07-09-2022 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με την οποία κάνει δεκτές τις εισηγήσεις των ΕΠ.Ε.Σ ή των Διευθυντών των σχολικών μονάδων-σε περίπτωση μη συγκρότησης του ΕΠ.Ε.Σ.- για τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών,
 2. Τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των σχολικών μονάδων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,
 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο.

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Διαθέτουμε από 12 Σεπτεμβρίου 2022 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022 – 2023, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

 

 

A/A

 

 

ΠΔΕ ΣΧΟΛΕΙ ΟΥ ΠΟΥ

ΑΝΗΚΕΙ

 

ΔΔΕ/ ΔΠΕ ΣΧΟΛΕΙ ΟΥ ΠΟΥ

ΑΝΗΚΕΙ

 

 

Α.Μ.

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

 

ΚΛΑΔ ΟΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ

 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ

ΚΩΔΙΚΟ Σ ΣΧΟΛΕΙ ΟΥ ΔΙΑΘΕΣ

ΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩ ΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ  

ΑΡΙΘ ΜΟΣ ΩΡΩΝ

 

ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ Σ

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

ΔΔΕ Α ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

224622

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ

 

 

 

 

 

ΚΑΡΕΝ – ΤΖΙΝΑ

 

 

 

 

 

 

ΠΕ08

 

 

 

 

 

 

0501001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

– Π.Σ.Π.Α. (ΓΥΝΝΑΣΙΟ-

ΓΕΛ)

 

 

 

 

 

 

0501130

 

 

 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

2

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ Α ΑΘΗΝΑΣ

 

 

701702

 

 

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΑΓΓΕΛΑ

 

 

ΠΕ07

 

 

0501040

1Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

 

 

0551040

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

– ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

 

 

4

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΕ Α ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

227584

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

 

 

 

 

 

9050020

1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙ Ο (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

 

 

 

 

 

 

 

 

9050069

 

 

 

 

 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο Δ.Σ.

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

4

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

225053

 

 

ΜΠΟΝΤΟΥ

 

 

ΣΟΦΙΑ

 

 

ΠΕ11

 

 

0501002

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

 

0551002

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

10

 

 

12/9/2022

 

 

5

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

198478

 

 

ΓΚΙΟΚΑ

 

 

ΣΟΦΙΑ

 

 

ΠΕ06

 

 

0551002

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

0501002

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

 

8

 

 

12/9/2022

 

 

6

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

180735

 

 

ΒΛΑΧΟΥ

 

 

ΜΑΡΙΑ

 

 

ΠΕ05

 

 

0551002

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

0501002

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

 

6

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

167069

 

 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ ΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΕ86

 

 

 

 

 

 

0551002

 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

0501002

 

 

 

 

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

 

 

 

 

 

8

12/09/202

2 (ΜΟΝΟΕΤ ΗΣ ΘΗΤΕΙΑ 105441/Ε2

/31-8- 2022)

8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ 185938 ΓΛΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ03 0551002 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 0551460 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΝΙΚΟ

ΛΥΚΕΙΟ

6 12/9/2022

 

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 

 

9

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

203028

 

 

ΔΙΑΜΕΣΗ

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

ΠΕ05

 

 

0551003

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

0501003

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

2

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

10

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

203028

 

 

 

 

ΔΙΑΜΕΣΗ

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

 

0551003

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

 

 

0551460

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

 

 

 

3

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

11

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

224342

 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΑΡΑ

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

 

 

 

ΠΕ07

 

 

 

 

0551003

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

 

 

0501003

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

 

 

2

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

12

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

224342

 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΑΡΑ

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

 

 

 

ΠΕ07

 

 

 

 

551003

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

 

 

0551460

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

 

 

 

3

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

13

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

181525

 

 

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛ ΟΥ

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑ

 

 

 

ΠΕ78

 

 

 

0551003

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

 

0501003

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

 

9

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

14

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

203662

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗ

 

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

 

 

ΠΕ80

 

 

 

0551003

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

 

 

 

0551002

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

 

6

 

 

 

12/9/2022

 

15

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ  

224627

 

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ

 

ΦΑΝΗ

 

ΠΕ08

 

0501003

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  

0501460

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ  

3

 

12/9/2022

 

 

 

ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
 

 

 

 

16

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΔΔΕ Β ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

216554

 

 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΟΥ

 

 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

 

 

 

ΠΕ78

 

 

 

 

0551460

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

 

 

 

0501460

 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

 

 

 

12

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΔΔΕ Γ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

164750

 

 

 

 

 

ΕΛΕΝΗ

 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

 

 

 

 

ΠΕ08

 

 

 

 

 

0501530

 

 

 

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΙΛΙΟΥ

 

 

 

 

 

0501005

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

 

 

 

 

 

6

12/09/202

2 (ΑΠΟΣΠΑΣ Η 2/ΠΕΠΠΣ/

29-8-2022)

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

ΔΔΕ Γ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

 

 

204535

 

 

 

 

 

 

ΜΙΧΑΪΛΗΔΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΜΑΤΙΝΑ

 

 

 

 

 

ΠΕ79. 01

 

 

 

 

 

 

0501005

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

 

 

 

 

 

 

0501001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

– Π.Σ.Π.Α. (ΓΥΝΝΑΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙΟ)

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

19

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΔΕ Δ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

227621

 

 

 

ΞΕΝΑΚΗ

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΑ

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

0501004

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

 

0551004

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

 

3

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

20

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΔΕ Δ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

183083

 

 

 

ΚΟΠΤΕΡΙΔΟΥ

 

 

 

ΛΟΥΚΙΑ

 

 

 

ΠΕ07

 

 

 

0501004

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

 

0551004

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

 

7

 

 

 

12/9/2022

21 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΔΕ Δ 218646 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ04. 0551004 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ 0501004 ΠΡΟΤΥΠΟ 2 12/9/2022

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑΣ

 

 

02

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

22

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΔΔΕ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

222160

 

 

ΚΑΤΣΟΥΛΗ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

 

ΠΕ02

 

 

0551004

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

0551905

 

ΖΑΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

 

 

6

 

 

12/9/2022

 

 

 

23

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΔΕ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

168971

 

 

ΜΠΑΚΑΜΗΤΣΟ Υ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

 

 

ΠΕ86

 

 

 

0501004

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

 

0551004

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ

 

 

 

4

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

24

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

 

 

198355

 

 

 

 

ΚΟΡΑΚΗ

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

 

9520037

1 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ-

ΡΑΛΛΕΙΟ

 

 

 

 

0501905

 

 

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

 

 

 

6

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

25

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

 

 

198355

 

 

 

 

ΚΟΡΑΚΗ

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

 

9520037

1 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ-

ΡΑΛΛΕΙΟ

 

 

 

 

0551905

 

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΛΥΚΕΙΟ

 

 

 

 

4

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

26

 

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

 

215582

 

 

 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

ΠΕ86

 

 

 

3351010

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

 

3301010

 

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 

 

4

 

 

 

12/9/2022

 

 

27

 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

190322

 

 

ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

 

ΠΕ05

 

 

0601001

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

 

 

0651001

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

4

 

 

12/9/2022

 

 

 

28

 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

223256

 

 

XAIΡΙΚΑΚΗΣΡΙΚΑΚΗΣ

 

 

ΜΑΡΚΟΣ

 

 

ΠΕ03

 

 

0651001

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

0601001

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

 

 

4

 

 

12/9/2022

 

 

 

29

 

 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

 

198705

 

 

 

ΡΕΝΤΖΗ

 

 

 

ΜΑΡΙΑ

 

 

 

ΠΕ06

 

 

 

0601002

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ

ΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

 

0651001

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΛ ΠΑΝ.

ΠΑΤΡΩΝ

 

 

 

4

 

 

 

12/9/2022

30  

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

203652 ΒΑΡΔΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ80 0651001  

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

0601001 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

3 12/9/2022
 

 

 

 

31

 

 

 

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

 

 

596715

 

 

 

 

ΦΛΟΚΑ

 

 

 

 

ΝΙΚΟΥΛΑ

 

 

 

 

ΠΕ70

 

 

 

 

9060479

2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ

ΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

 

 

9060439

8/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ

ΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

 

 

23

 

 

 

 

12/9/2022

32 ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑΣ

ΔΠΕ ΦΛΩΡΙΝ

ΑΣ

576493  

ΠΑΠΑΠΑΝΤΑΖ Η

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΕ06 9470186 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο Δ.Σ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

9470184 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3 12/9/2022
 

 

 

 

33

 

 

 

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝ

ΩΝ

 

 

 

 

203140

 

 

 

 

ΤΖΑΚΩΣΤΑ

 

 

 

 

ΖΑΜΠΕΤΑ

 

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

 

2051030

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

 

2001030

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

 

2

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

34

 

 

 

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝ

ΩΝ

 

 

 

 

227275

 

 

 

 

ΚΟΛΧΟΥΡΗΣ

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

ΠΕ04. 01

 

 

 

 

2051030

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

 

2001030

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

 

4

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

35

 

 

 

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝ

ΩΝ

 

 

 

178169

 

 

 

ΝΙΚΟΛΟΥ

 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

 

 

ΠΕ86

 

 

 

9200405

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

9200406

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

8

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

36

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙ ΑΣ

 

ΔΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣ

ΑΣ

 

 

 

210505

 

 

 

ΚΑΤΣΙΚΑ

 

 

 

ΙΟΥΛΙΑ

 

 

 

ΠΕ06

 

 

 

2201010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

 

2251010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΛ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

 

6

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

37

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙ ΑΣ

 

ΔΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣ

ΑΣ

 

 

 

224321

 

 

 

ΑΡΣΕΝΙΟΥ

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑ

 

 

 

ΠΕ07

 

 

 

2201010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

 

2251010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΛ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

 

6

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

38

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙ ΑΣ

 

 

ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

207724

 

 

 

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

ΒΑΡΒΑΡΑ

 

 

 

ΠΕ07

 

 

 

3101010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

3151010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΛ

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

2

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

39

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙ ΑΣ

 

ΔΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣ

ΑΣ

 

 

 

205066

 

 

 

ΑΛΕΞΑΚΟΣ

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ

 

 

 

ΠΕ86

 

 

 

2201010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

 

2251010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΛ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

 

6

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

40

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙ ΑΣ

 

 

ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

160797

 

 

 

ΤΕΛΙΟΥ

 

 

 

ΝΙΚΗ

 

 

 

ΠΕ80

 

 

 

3151010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΛ

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

3101010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

4

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

41

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙ ΑΣ

 

 

ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

182776

 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ Υ

 

 

 

ΜΑΡΙΑ

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

3101010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

3151010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΛ

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

2

 

 

 

12/9/2022

 

42

ΘΕΣΣΑΛΙ ΑΣ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ  

183183

 

ΝΤΑΛΛΑ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛ Α  

ΠΕ01

 

3101010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ  

3151010

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ  

8

 

12/9/2022

 

 

Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
 

 

 

 

43

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙ ΑΣ

 

 

ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩ

Ν

 

 

 

 

224478

 

 

 

 

ΜΠΑΛΑΦΑ

 

 

 

 

ΕΥΘΥΜΙΑ

 

 

 

 

ΠΕ07

 

 

 

 

4551031

4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

 

 

4501042

 

7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 

 

 

3

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

44

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙ ΑΣ

 

 

ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙ

ΑΣ

 

 

 

 

225947

 

 

 

 

ΔΑΜΑΣΚΟΥ

 

 

 

ΕΥΤΥΧΙΑ- ΣΟΦΙΑ

 

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

 

3551060

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 

 

 

3501060

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

 

 

 

4

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

45

 

ΘΕΣΣΑΛΙ ΑΣ

ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙ

ΑΣ

 

 

198557

 

 

ΚΟΣΜΑΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΟΣ

 

 

ΠE06

 

 

3551020

 

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

 

 

3501020

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΒΟΛΟΥ

 

 

6

 

 

12/9/2022

 

 

46

 

ΘΕΣΣΑΛΙ ΑΣ

ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙ

ΑΣ

 

 

174301

 

 

ΜΠΑΤΖΟΥΚΗ

 

 

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

 

 

ΠΕ78

 

 

3551020

 

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

 

 

3501020

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΒΟΛΟΥ

 

 

8

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

47

 

ΚΕΝΤΡΙΚ ΗΣ ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑΣ

 

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

190318

 

 

 

 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

 

 

 

 

ΕΥΡΥΔΙΚΗ

 

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

 

1915018

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ ΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

1965018

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

3

 

 

 

 

12/9/2022

48 ΚΕΝΤΡΙΚ ΗΣ ΜΑΚΕΔΟ ΝΙΑΣ ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛ ΟΝΙΚΗΣ 214131 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙ ΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ07 1901001 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ – Π.Σ.Π.Θ.

1951004 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ 4 12/9/2022

 

 

(ΓΥΜΝΑΣΙΟ/Λ ΥΚΕΙΟ)
 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚ ΗΣ ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑΣ

 

 

 

 

 

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

214131

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙ ΑΔΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ07

 

 

 

 

 

 

 

 

1901001

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ – Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ/Λ

ΥΚΕΙΟ)

 

 

 

 

 

 

 

9190412

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ – Π.Σ.Π.Θ. (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚ ΗΣ ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑΣ

 

 

 

 

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

180945

 

 

 

 

 

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ Υ

 

 

 

 

 

 

 

ΟΥΡΑΝΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

 

 

 

 

1901001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ – Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ/Λ

ΥΚΕΙΟ)

 

 

 

 

 

 

 

1951005

 

 

 

 

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚ ΗΣ ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑΣ

 

 

 

 

 

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

180945

 

 

 

 

 

 

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ Υ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΥΡΑΝΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

 

 

 

 

 

1901001

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ – Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ/Λ

ΥΚΕΙΟ)

 

 

 

 

 

 

 

9190412

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ – Π.Σ.Π.Θ. (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

12/9/2022

 

52

ΚΕΝΤΡΙΚ ΗΣ ΔΔΕ ΑΝΑΤ.  

180945

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ Υ  

ΟΥΡΑΝΙΑ

 

ΠΕ05

 

1901001

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΣΧΟΛΕΙΟ  

1951004

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ  

2

 

12/9/2022

 

 

 

 

 

 

ΜΑΚΕΔΟ ΝΙΑΣ

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛ ΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ – Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ/Λ

ΥΚΕΙΟ)

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚ ΗΣ ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑΣ

 

 

 

 

 

ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

209222

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΔΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ86

 

 

 

 

 

 

 

9190412

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ – Π.Σ.Π.Θ. (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ)

 

 

 

 

 

 

 

 

1901001

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ – Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ/Λ

ΥΚΕΙΟ)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚ ΗΣ ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑΣ

 

 

 

 

 

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

199915

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΣΜΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥ ΗΛ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ86

 

 

 

 

 

 

 

 

1901001

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ – Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ/Λ

ΥΚΕΙΟ)

 

 

 

 

 

 

 

9190412

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ – Π.Σ.Π.Θ. (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

55

ΚΕΝΤΡΙΚ ΗΣ ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

700151

 

 

 

ΜΠΙΣΚΑ

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

 

 

ΠΕ03

 

 

 

1901050

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ

 

 

 

1951005

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ

 

 

 

10

 

 

 

12/9/2022

 

56

ΚΕΝΤΡΙΚ ΗΣ ΔΔΕ ΑΝΑΤ.  

227510

 

ΣΤΑΪΚΙΔΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ04. 04  

1901050

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  

1951005

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ  

4

 

12/9/2022

 

 

ΜΑΚΕΔΟ ΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛ ΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ
 

 

 

57

ΚΕΝΤΡΙΚ ΗΣ ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

184509

 

 

 

ΔΟΛΑΠΤΣΗ

 

 

 

ΕΛΕΝΗ

 

 

 

ΠΕ07

 

 

 

1901050

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ

 

 

 

1951005

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ

 

 

 

3

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

 

 

58

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚ ΗΣ ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑΣ

 

 

 

 

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

209901

 

 

 

 

 

 

ΜΑΓΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΕ03

 

 

 

 

 

 

1915018

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

1965018

 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

8

12/09/202

2 (ΑΠΟΣΠΑΣ Η 13869/ΠΕ ΠΠΣ/26-8-

2022)

 

 

 

 

59

 

ΚΕΝΤΡΙΚ ΗΣ ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑΣ

 

 

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

171451

 

 

 

 

ΜΑΤΣΙΩΡΗ

 

 

 

 

ΑΝΝΑ

 

 

 

 

ΠΕ80

 

 

 

 

1965018

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

1915018

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

6

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

60

ΚΕΝΤΡΙΚ ΗΣ ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

223508

 

 

 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

 

 

 

ΣΙΛΒΕΣΤΡΑ

 

 

ΠΕ04. 01

 

 

 

1951005

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ

 

 

 

1901050

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ

 

 

 

9

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚ ΗΣ ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑΣ

 

 

 

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

704215

 

 

 

 

 

 

ΜΑΥΡΟΥΔΗ

 

 

 

 

 

 

ΑΡΓΥΡΩ

 

 

 

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

 

 

 

1901050

 

 

 

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ

 

 

 

 

 

 

1951005

 

 

 

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ

 

 

 

 

 

 

3

12/09/202

2 (ΑΠΟΣΠΑΣ Η 13869/ΠΕ ΠΠΣ/26-8-

2022)

62 ΚΕΝΤΡΙΚ ΔΔΕ 704215 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ05 1901050 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ 1951004 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ 2 12/09/202

 

 

 

 

 

ΗΣ ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑΣ

 

 

 

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ

 

 

 

ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ

2 (ΑΠΟΣΠΑΣ Η 13869/ΠΕ ΠΠΣ/26-8-

2022)

 

 

 

63

ΚΕΝΤΡΙΚ ΗΣ ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

229842

 

 

 

ΚΥΡΑΤΖΗ

 

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

 

 

ΠΕ08

 

 

 

1901004

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ

 

 

 

1901050

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ

 

 

 

8

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

64

ΚΕΝΤΡΙΚ ΗΣ ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

227657

 

 

 

ΧΑΣΚΗΣ

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

1901004

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ

 

 

 

1951004

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ

 

 

 

2

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

65

ΚΕΝΤΡΙΚ ΗΣ ΜΑΚΕΔΟ

ΝΙΑΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

226306

 

 

 

ΠΕΤΣΑΝΗ

 

 

 

ΜΑΡΙΑ

 

 

 

ΠΕ01

 

 

 

1951005

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ

 

 

 

1901050

1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

ΗΣ

 

 

 

3

 

 

 

12/9/2022

 

 

66

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙ

ΟΥ

 

 

180728

 

 

ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ

 

 

ΤΑΚΟΥΗ

 

 

ΠΕ05

 

 

1701001

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

1751001

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

2

 

 

12/9/2022

 

 

67

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙ

ΟΥ

 

 

570090

 

ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗ Σ

 

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

 

ΠΕ06

 

 

1701001

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

1751001

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

3

 

 

12/9/2022

 

 

68

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙ

ΟΥ

 

 

168628

 

 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

 

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

 

ΠΕ11

 

 

1751001

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

1701001

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

4

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

69

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙ

ΟΥ

 

 

191484

 

 

ΔΙΠΛΑΡΗ

 

 

ΑΝΝΑ

 

 

ΠΕ80

 

 

1751001

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

1701001

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

3

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

70

 

 

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΔΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙ

ΟΥ

 

 

 

 

207700

 

 

 

 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

ΠΕ06

 

 

 

 

9170114

 

8ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο Δ.Σ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

9170594

66ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

4

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

71

 

 

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝ

ΟΥ

 

 

 

 

227589

 

 

 

 

ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΕ ΛΑ

 

 

 

 

ΠΕ05

 

 

 

 

4101042

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

 

 

4151040

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΛ ΠΑΝ/ ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

 

 

4

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

72

 

 

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝ

ΟΥ

 

 

 

 

184877

 

 

 

 

ΣΤΑΓΑΚΗΣ

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥ ΗΛ

 

 

 

 

ΠΕ11

 

 

 

 

4151040

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΛ ΠΑΝ/ ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

 

 

4101042

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

 

 

7

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

73

 

 

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝ

ΟΥ

 

 

 

 

181528

 

 

 

 

ΔΕΙΚΤΑΚΗ

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

 

 

 

ΠΕ78

 

 

 

 

4151040

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΛ ΠΑΝ/ ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

 

 

4101042

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

 

 

10

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

74

 

 

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝ

ΟΥ

 

 

 

 

219650

 

 

 

 

ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

ΠΕ80

 

 

 

 

4151040

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΛ ΠΑΝ/ ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

 

 

4101042

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

 

 

6

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝ

ΟΥ

 

 

 

 

609824

 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ

 

 

 

 

ΕΛΕΝΗ

 

 

 

 

ΠΕ06

 

 

 

 

4101042

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

 

 

4151040

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚ Ο ΓΕΛ ΠΑΝ/ ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΡΕΘΥΜΝΟ)

 

 

 

 

7

 

 

 

 

12/9/2022

 

 

Τροποποίηση Αναθέσεων Εκπαιδευτικών Πρότυπων Σχολείων που βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1f3ya_lXWOq8qT6R6NgYXTqJJ2bu7seHL/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε