Τροποποίηση Αναθέσεων Μαθημάτων Β ΠΕΠΑΛ

Τροποποίηση Αναθέσεων Μαθημάτων Β ΠΕΠΑΛ ανακοινώθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ9/8772/Δ4 Υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 418 τεύχος Β την 30 Ιανουαρίου 2023 με θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ9/114791/Δ4/ 21-09-2022 (Β’ 4983) υπουργικής απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών Επαγγελματικών Μαθημάτων της Β’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.), ως προς τις αναθέσεις μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των Π.ΕΠΑ.Λ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

(α) Της περ. ι’) της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 212 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),

(β) της περ. α’) της παρ. 5 και της παρ. 14 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83),

(γ) των άρθρων 16 έως 21 και της παρ. 4 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις (Α’ 254),

(δ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38), (ε) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118),

(στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

(ζ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

(η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

(θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

(ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

(ια) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

3.Την υπό στοιχεία Φ2/92271/Δ4/05-06-2018 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α’ τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)» (Β’ 2187Διορθ. σφάλμ. στο Β’ 2485).

4. Την υπό στοιχεία Φ2/129460/Δ4/30-07-2018 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των ΤεχνολογικώνΕπαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού (3ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού (3ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ. και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού (4ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ.» (Β’ 3224).

5. Την υπό στοιχεία Φ9/103460/Δ4/25-08-2022 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των ΤεχνολογικώνΕπαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 4578).

6. Την υπό στοιχεία Κ3/58084/25-05-2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 2180).

7. Την υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» (Β’1664).

8. Την υπό στοιχεία Φ22/134291/Δ4/08-08-2018 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Αναθέσεις των Τεχνολογικών Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)» (Β’ 3520).

9. Την υπό στοιχεία Φ9/114791/Δ4/21-09-2022 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας και ΤεχνολογικώνΕπαγγελματικών μαθημάτων της Β’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) (Β’ 4983).

10. Τις υπ’ αρ. 38/07-07-2022, 46/31-08-2022, 48/08-09-2022 και 52/29-09-2022 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/51/7235/Β1/ 23-01-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ9/114791/Δ4/ 21-09-2022 (Β’ 4983) υπουργικής απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών Επαγγελματικών Μαθημάτων της Β’ τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.), ως προς τις αναθέσεις μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ., ως εξής:

Α. Στους κλάδους-ειδικότητες εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε α’ ανάθεση τα μαθήματα με τίτλους «Ναυπηγικό Μηχανολογικό Ηλεκτρολογικό Σχέδιο» και «Περιβάλλον Ναυτιλιακής Εργασίας» προστίθεται ο κλάδος-ειδικότητα ΠΕ90. Επίσης, στους κλάδους-ειδικότητες εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε α’ ανάθεση το μάθημα με τίτλο «Αξιοπλοΐα» προστίθεται ο κλάδος-ειδικότητα ΠΕ82. Τέλος, στους κλάδους-ειδικότητες εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε α’ ανάθεση το ειδικό μάθημα επιλογής με τίτλο «Αντοχή Υλικών Εφαρμογές» προστίθενται οι κλάδοι-ειδικότητες ΠΕ81 και ΠΕ85.

Β. Στους κλάδους-ειδικότητες εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε β’ ανάθεση τα μαθήματα με τίτλους «Ναυσιπλοΐα Ι Ναυτική Μετεωρολογία» και «Ναυτική Μηχανολογία-Εφαρμογές» προστίθενται οι κλάδοι-ειδικότητες ΠΕ04.01 και ΤΕ02.02, αντίστοιχα.

Κατά συνέπεια, οι αναθέσεις των Τεχνολογικών Επαγγελματικών μαθημάτων και των Ειδικών Μαθημάτων Επιλογής του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. διαμορφώνονται ως ακολούθως:

 

Β’ ΤΑΞΗ Π.ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ναυσιπλοΐα Ι Ναυτική Μετεωρολογία ΠΕ90 ΠΕ03 ΠΕ04.01  
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου Ι ΠΕ83 ΠΕ82  
Αξιοπλοΐα ΠΕ90 ΠΕ821    
Ναυτική Μηχανολογία Εφαρμογές ΠΕ822 ΠΕ90 ΤΕ02.023  
Ναυπηγικό Μηχανολογικό Ηλεκτρολογικό Σχέδιο ΠΕ824 ΠΕ90 ΤΕ02.025  
Περιβάλλον Ναυτιλιακής Εργασίας ΠΕ78 ΠΕ90 ΠΕ826  
Αγγλικά ΠΕ06    
Ειδικό Μάθημα Επιλογής      

 

Οι μαθητές/τριες επιλέγουν ένα (1) από τα ακόλουθα δύο (2) Ειδικά Μαθήματα Επιλογής:

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ναυτική Τέχνη Έκτακτες Ανάγκες ΠΕ90 ΠΕ827  
Αντοχή Υλικών Εφαρμογές ΠΕ82 ΠΕ818 ΠΕ85    
  1. Να έχουν ισότιμη προτεραιότητα στη διδασκαλία οι ειδικότητες των Ναυπηγών (πρώην 12.07) και των Μηχανικών Ε.Ν. (πρώην 31) έναντι των υπόλοιπων ειδικοτήτων της ΠΕ82.
  2. Να έχουν ισότιμη προτεραιότητα στη διδασκαλία οι ειδικότητες των Ναυπηγών (πρώην 07) και των Μηχανικών Ε.Ν. (πρώην 18.31) έναντι των υπόλοιπων ειδικοτήτων της ΠΕ82.
  3. Να έχει προτεραιότητα στα εργαστήρια η ειδικότητα Μηχανολόγοι (πρώην ΤΕ01.02) έναντι των υπολοίπων ειδικοτήτων της ΤΕ02.
  4. Να έχουν ισότιμη προτεραιότητα στη διδασκαλία οι ειδικότητες: Μηχανολόγοι (πρώην 12.04), Ναυπηγοί (πρώην 07), Μηχανολόγοι ΑΣΕΤΕΜ (πρώην 17.02), Μηχανολόγοι ΤΕΙ Ναυπηγικής ΤΕΙ ΚΑΤΕΕ (πρώην 17.06) και Μηχανικοί Ε.Ν. (πρώην 18.31) έναντι των υπόλοιπων ειδικοτήτων της ΠΕ82.
  5. Να έχει προτεραιότητα στα εργαστήρια η ειδικότητα Μηχανολόγοι (πρώην ΤΕ01.02) έναντι των υπολοίπων ειδικοτήτων της ΤΕ02.
  6. Να έχει προτεραιότητα στη διδασκαλία η ειδικότητα Μηχανικοί Ε.Ν. (πρώην 18.31) έναντι των υπολοίπων ειδικοτήτων της ΠΕ82.
  7. Να έχει προτεραιότητα στη διδασκαλία η ειδικότητα Μηχανικοί Ε.Ν. (πρώην 18.31) έναντι των υπολοίπων ειδικοτήτων της ΠΕ82.
  8. Κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.01, ΠΕ12.02, ΠΕ17.01, ΠΕ17.05.

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ9/114791/Δ4/ 21-09-2022 (Β’ 4983) υπουργική απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τροποποίηση Αναθέσεων Μαθημάτων Β ΠΕΠΑΛ ανακοινώθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ9/8772/Δ4 ΥΑ ΦΕΚ 418 Τ Β 30 Ιανουαρίου 2023 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

 

https://drive.google.com/file/d/1DqTB4sAyBKX0RG1FlqG8uK_MgdkWh414/view?usp=share_link

Τροποποίηση Αναθέσεων Μαθημάτων Β ΠΕΠΑΛ

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε