Τροποποίηση Αναθέσεων Τεχνολογίας Α ΕΠΑΛ

Τροποποίηση Αναθέσεων Τεχνολογίας Α ΕΠΑΛ ανακοινώθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ22/8778/Δ4 Υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 418 τεύχος Β την 30 Ιανουαρίου 2023 με θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/ 10-05-2018 (Β’ 1664) υπουργικής απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου ως προς τις αναθέσεις του μαθήματος Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) της περ. ι’) της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 212 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),

β) της περ. α’) της παρ. 5 και της παρ. 14 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83),

γ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),

δ) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

στ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ι) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2.Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

3.Την υπό στοιχεία Φ2/92271/Δ4/05-06-2018 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α’ τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α’ 83)» (Β’ 2187-Διόρθωση σφάλματος στο Β’ 2485).

4.Την υπό στοιχεία Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)» (Β’ 2636). 5. Την υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις Μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» (Β’ 1664).

5.Την υπ’ αρ. 46/31-08-2022 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

6.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/52/7248/Β1/23-01-2023 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών

Α’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/ 10-05-2018 (Β’ 1664) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, ως προς τις αναθέσεις του μαθήματος Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ως εξής:

Στους κλάδους-ειδικότητες εκπαιδευτικών που διδάσκουν με A’ ανάθεση τo μάθημα Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., προστίθεται ο κλάδος/ειδικότητα ΠΕ90-Ναυτικών Μαθημάτων, χωρίς άλλη μεταβολή στις αναθέσεις του μαθήματος αυτού, όπως αυτές ορίζονταν στην ανωτέρω υπουργική απόφαση.

Κατά συνέπεια, οι αναθέσεις των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., διαμορφώνονται ως ακολούθως:

 

 

Μαθήματα Προσανατολισμού Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία Όλες οι ειδικότητες εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90
Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ.
  Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ. με την
  ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: Α. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου
  σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό. Β.
  Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον
  Επαγγελματικό προσανατολισμό. Γ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας ειδίκευσης του Σ.Υ.Π./ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών. Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης
  στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας χρονικής
  διάρκειας 660 ωρών. ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου
  σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον Σ.Ε.Π. Ζ. Εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχίο
  ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ, πιστοποιητικό ΕΠΠΑΙΚ, ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ. Η. Εκπαιδευτικοί που
  έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β’ 1664) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τροποποίηση Αναθέσεων Τεχνολογίας Α ΕΠΑΛ ανακοινώθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ22/8778/Δ4 ΥΑ ΦΕΚ 418 Τ Β 30 Ιανουαρίου 2023 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

 

https://drive.google.com/file/d/1DqTB4sAyBKX0RG1FlqG8uK_MgdkWh414/view?usp=share_link

Τροποποίηση Αναθέσεων Μαθημάτων Β ΠΕΠΑΛ

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε