Τροποποίηση αποζημιώσεων συμμετεχόντων στις Πανελλαδικές

Τροποποίηση αποζημιώσεων συμμετεχόντων στις Πανελλαδικές ανακοινώθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.153/55112/A5 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3312 Τεύχος Β 18 Μαΐου 2023) που έχει ως θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 221893/Β1/ 27.12.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολούμενων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ» (Β’ 4268).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 38 του ν. 5029/2023 (Α’ 55).
 2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’193). Την υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 20192020 και εφεξής» (Β’ 1904, διόρθωση σφάλματος Β’ 1940), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.153/40138/ Α5/23.03.2020 (Β’ 1106, διόρθωση σφάλματος Β’ 1501) υπουργική απόφαση.
 3. Την υπό στοιχεία Φ.151/24463/Β6/4.3.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» (Β’ 422), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.153/41379/Α5/7-4-2023 (Β’ 2474) κοινή υπουργική απόφαση.
 4. Την υπό στοιχεία Φ.253/143554/Β6/12.11.2010 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία “των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες”, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α’ 156)» (Β’ 1794), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.153/33674/Α5/31-3-2023 (Β’ 2100) υπουργική απόφαση.
 5. Την υπό στοιχεία 221893/Β1/27.12.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των απασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ» (Β’ 4268), όπως ισχύει.
 6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
 7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
 8. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
 9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
 10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
 11. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
 12. Το γεγονός ότι η διοργάνωση και διενέργεια των πανελληνίων εξετάσεων, καθώς και η έκδοση των αποτελεσμάτων καλύπτει το διάστημα όλου του έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου πολλές επιτροπές απασχολούνται τουλάχιστον επί τρίμηνο, ανάλογα με το αντικείμενό τους. Τις υπό στοιχεία 46093/Β5/24-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΚΡΦ46ΜΤΛΗ-ΦΨΨ) και 46111/Β5/24-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΕΣΥ46ΜΤΛΗ-0ΧΚ) σχετικές αποφάσεις δέσμευσης ποσού. 15. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/324/47580/Β1/26-04-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται επιπλέον δαπάνη ποσού ύψους 3.800 ευρώ περίπου σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΛΕ 2120207001) και για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 221893/Β1/ 27.12.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολούμενων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ.» (Β’ 4268), ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1

 1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ», στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. β της παρ. 1, μετά το «(Α’ /61)» προστίθεται η φράση: «, σε συνδυασμό με το άρθρο ΜΟΝΟ της υπό στοιχεία Φ.153/41379/Α5/7-4-2023 (Β’ 2474) κοινής υπουργικής απόφασης».
 2. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ», στο τέλος της περ. β της παρ. 1, προστίθεται περ. η) και θ), ως εξής:

«η) Επιπλέον εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και έως ένας (1) για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, στο πλαίσιο της εκτίμησης των προς επιλογή θεμάτων ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, 120,00 € για κάθε εξεταζόμενο μάθημα στο οποίο συμμετέχουν.

θ) Ιατρός του δημοσίου, που παρευρίσκεται στον χώρο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των μελών της επιτροπής, για κάθε ημέρα εξέτασης: 100,00 €.».

ΑΡΘΡΟ 2

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3, μετά τη φράση «ΦΕΚ 1794 τ. Β’υπουργικής απόφασης» προστίθεται η φράση: «όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο ΜΟΝΟ της υπό στοιχεία Φ.153/33674/ Α5/31-3-2023 (Β’ 2100) υπουργικής απόφασης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Υπουργός Οικονομικών και Παιδείας Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

Τροποποίηση αποζημιώσεων συμμετεχόντων στις Πανελλαδικές ανακοινώθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.153/55112/A5 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3312 Τεύχος Β 18 Μαΐου 2023) που έχει ως θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 221893/Β1/ 27.12.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολούμενων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ» (Β’ 4268).

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/11D8Vjg0bW_lXX-AMZonKNXB7XxnVXNzG/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε