Τροποποίηση ΕΒΕ στρατιωτικών σχολών 2023-2024

Τροποποίηση ΕΒΕ στρατιωτικών σχολών 2023-2024 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας με την υπ’ αριθμ.  Φ.251/104723/Α5 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 4585 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Τεύχος Δεύτερο την 30η Αυγούστου 2022 έχοντας ως θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/36604/Α5/ 31-3-2021 υπουργικής απόφασης «Kαθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.» (Β’ 1261), για το ακαδ. έτος 2023-2024 και εφεξής

Αναφέρει η Υπουργική απόφαση:

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 5 και της περ. στ’ της παρ. 9 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθ- μιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες δια- τάξεις» (Α’ 25),

β) του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4777/2021,

γ) της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021,

δ) της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021,

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),

ζ) της υπό στοιχεία Φ.251/22973/Α5/26-2-2021 υπουργικής απόφασης «Ορισμός της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προϋπόθεσης εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής» (Β’ 774),

η) της υπό στοιχεία Φ.251/36604/Α5/31-3-2021 υπουργικής απόφασης «Kαθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.» (Β’ 1261) όπως συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Φ.251/105540/Α5 (Β’ 4006) ομοία,

  1. Το υπό στοιχεία Φ.337/24/380916/Σ.6790/29-8-2022 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
  2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/436/104387/Β1/29-08-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/36604/ Α5/31-3-2021 υπουργικής απόφασης «Kαθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 1261), για το ακαδ. έτος 2023-2024 και εφεξής, ως ακολούθως:

Στον ΠΙΝΑΚΑ των ΣΧΟΛΩΝ της τροποποιούμενης απόφασης, τροποποιείται ο Συντελεστής ΕΒΕ Τμήματος για τις παρακάτω αναφερόμενες Σχολές ως ακολούθως:

 

ΙΔΡΥΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ  

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  

801

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ  

1,0

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  

806

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ  

1,0

 

ΙΔΡΥΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ  

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  

864

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)  

0,9

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

 

862

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ  

0,9

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

 

863

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ  

0,9

 

ΙΔΡΥΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ  

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ 0,9
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ  

816

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  

0,9

Τροποποίηση ΕΒΕ στρατιωτικών σχολών 2023-2024 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας με την υπ’ αριθμ.  Φ.251/104723/Α5 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 4585 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Τεύχος Δεύτερο την 30η Αυγούστου 2022 και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1kX1PEWhMpW0BZEKDb88DDWhp9UXEAC4U/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε