Τροποποίηση Επιμορφωτικού Προγράμματος Νεοδιορίστων

Τροποποίηση Επιμορφωτικού Προγράμματος Νεοδιορίστων ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 153286/Ε3/12 -12-2022 υπουργική απόφαση.

Όλη η Υπουργική Απόφαση:

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 143616/Ε3/18-11-2022 (Β’5939) Υπουργικής Απόφασης

«Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού» .

 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υποπερ. γγ) της περ. α) της παρ.1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4986/2022 (Α’ 204).
 2. Την υπό στοιχεία 143616/Ε3/18-11-2022 (Β’ 5939) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα « Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού» .
 3. Την παρ. του άρθρου 28 του ν. 1566/1985 Α’ 167 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’167) .
 4. Την παρ. 2 του άρθρου 47 του ν.3528/2007 «Κώδικας δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΙΔ» (Α’26).
 5. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 84 του ν. 4547/2018 « Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).
 6. Την υπό στοιχεία 138/2014 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 25-08-2014.
 7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) .
 8. Τον ν. 4624/2019, «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
 9. Τον ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).
 10. Την υπό στοιχεία 180661/Γ4/19.11.2019 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων» (ΥΟΔΔ’ 981).
 11. Την υπό στοιχεία 208017/Γ4/10-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5527/τ. Β’/10-12-2018) περί «Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 3966/2011» (Β’5527).
 12. Την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206).
 13. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).
 14. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β’5968).
 15. Την υπό στοιχεία 5097/20-11-2020 (ΑΔΑ: Ω9Ρ446ΜΤΛΡ-Ζ18) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5070654 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 48880/11/05/2022 (ΑΔΑ: ΨΠ9246ΜΤΛΡ-8Υ7) πρώτη (1η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης.
 16. Την υπό στοιχεία 3257/06-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΘΜΟΞΛΔ-ΑΛΜ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 6081/17-05-2022 (ΑΔΑ: 92ΣΡΟΞΛΔ-ΕΦΜ) πρώτη (1η) Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Πράξης – Παραγωγή Επιμορφωτικού Υλικού – Δημοσιότητα» της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
 17. Την υπό στοιχεία 1787/09-06-2022 (Πράξη 33/09-06-2022) Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ περί έγκρισης Σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα των Υποέργων 3-7 {Υποέργο 3: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες του Άξονα Προτεραιότητας 6, Υποέργο 4: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης στις  Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες του Άξονα Προτεραιότητας 6, Υποέργο 5: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση του Άξονα Προτεραιότητας 6, Υποέργο 6: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης στις Περιφέρειες σε μετάβαση του Άξονα Προτεραιότητας 8 (Περ. Στερεάς Ελλάδας), Υποέργο 7: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης στις περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες του Άξονα Προτεραιότητας 9 (Περ. Ν. Αιγαίου)} της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654.
 18. Την υπό στοιχεία 7613/21-06-2022 (ΑΔΑ: ΡΤΓΦΟΞΛΔ-ΨΩΓ, Πράξη 34/16-06-2022) Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ σχετικά με την ανασυγκρότηση της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της Πράξης και τον ορισμό του κ. Ι. Παρκοσίδη ως Υπεύθυνου της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5070654.
 19. Την υπό στοιχεία 8165/01-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΕΡΟΞΛΔ-7ΚΑ, Πράξη 36/30-06-2022) Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ σχετικά με την διεύρυνση της Επιστημονικής Ομάδας Έργου της Πράξης.
 20. Το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης (ΤΔΠ).
 21. Το Έντυπο Ανάλυσης Κόστους της Πράξης.
 22. Την υπό στοιχεία 3451/23-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΕΔΟΞΛΔ-ΔΡ9) Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης προγραμματισμού και καθορισμού τμημάτων για την υλοποίηση της Α΄ και Β’ φάσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
 23. Την υπό στοιχεία 38/07-07-2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο του σχεδίου Πρόσκλησης που είχε υποβληθεί στο ΥΠΑΙΘ από το ΙΕΠ.
 24. Την υπό στοιχεία 59/03-11-2022 Πράξη- Γνώμη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία 14319/04-11-2022 έγγραφο του ΙΕΠ.
 25. Το γεγονός ότι η δαπάνη υλοποίησης της δράσης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5070654 και με κωδικό ΣΑΕ 2020ΣΕ34510423 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).                                                                          .
 26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/643/148424/Β1/30-11-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ, ενώ επισημαίνεται ότι η όποια δαπάνη προκληθεί από την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό 2020ΣΕ34510423 (MIS 5070654), με τίτλο «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» της ΣΑΕ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 1. Την τροποποίηση της περ. Α) της παρ. 2 του άρθρου 1 ως προς τους εκπαιδευτικούς που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της εισαγωγικής επιμόρφωσης με αντικατάσταση της φράσης «κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2020-2021 & 2021- 2022 (μέχρι τον Ιούνιο 2022)» με τη φράση «από 01-01-2020 μέχρι 30-06-2022» και διαμορφώνεται ως εξής:

«Α) Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής, καθώς και τα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που διορίστηκαν από 01-01-2020 μέχρι 30-06-2022».

 1. Την προσθήκη περ. iii στην παρ. 2 του άρθρου 1 ως προς τους εκπαιδευτικούς που δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της εισαγωγικής επιμόρφωσης και η οποία έχει ως εξής:

«Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής, καθώς και τα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που


διορίστηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2022 δεν θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2022- 2023».


 1. Την τροποποίηση του εδαφ. α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 ως προς το χρονικό διάστημα διάρκειας της επιμόρφωσης, με αντικατάσταση της φράσης «κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2022-Φεβρουαρίου 2023» με τη φράση «εντός του σχολικού έτους 2022-2023» και διαμορφώνεται ως εξής:

«Η διάρκεια της επιμόρφωσης είναι 8 έως 12 εβδομάδες ανάλογα με τη διαμόρφωση του προγράμματος ανά τμήμα και διεξάγεται εντός του σχολικού έτους 2022-2023».


 1. Την τροποποίηση του εδαφ. α’ της παρ.2 του άρθρου 4 ως προς το χρονικό προσδιορισμό της υποβολής δήλωσης συμμετοχής, με τη διαγραφή της φράσης «κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2022» και διαμορφώνεται ως εξής:

«Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής εντός προθεσμίας που τίθεται σε σχετική πρόσκληση του Ι.Ε.Π.. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απενεργοποιείται η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των δηλούντων».


Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τροποποίηση Επιμορφωτικού Προγράμματος Νεοδιορίστων ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 153286/Ε3/12 -12-2022 υπουργική απόφαση που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1r6pRLRNOTq-uy47lnkKyVmAbJcv7IYQG/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε