Τροποποίηση ΚΥΑ αποζημιώσεων Πανελλαδικών

Τροποποίηση ΚΥΑ αποζημιώσεων Πανελλαδικών με την υπ’αριθμ 95206/Β1 ΚΥΑ που δημοσιοποιήθηκε στο ΦΕΚ 1995 Τεύχος Β την 9η Ιουνίου 2017

 

Τροποποίηση της με αρ. 221893/Β1/27-12-2016 (ΦΕΚ 4268/τ.Β’) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/τ.Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
 2. Την παρ. 4 του άρθρου 21 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16-12-2015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’/314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4369/2016.
 3. Το άρθρο 1 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ.Α’) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε παραγρ. 1 και 3 με τις διατάξεις της παρ. 1 των ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/τ.Α’) όπου προστέθηκε με την παρ. 1, άρθρο 12 και ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α’).
 4. Το ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α’) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
 5. Το άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού τομέα και άλλες διατάξεις».
 6. Το ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29/τ.Α’) «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
 7. Τις παραγρ. 4,5,6 του άρθρου 25 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/τ.Α’).
 8. Το άρθρο 32 του ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 233/τ.Α’).
 9. Το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 10. Την παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α’) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
 11. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232/Α’), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α’).
 12. Το π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65/τ.Α’) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 13. Το π.δ. 46/2016 (ΦΕΚ 74/Α’/22-04-2016): Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου.
 14. Το π.δ. 56/2016 (ΦΕΚ 91/Α/19-05-2016 Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 98/Α’/31-5-2016): Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
 15. Την αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538/τ.Β’) υπουργική απόφαση «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας, καθώς και αυτών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες. », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 16. Την αριθμ. Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391/τ.Β’) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 17. Την αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/τ.Β’) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.  », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 18. Την αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΕΚ 422/τ.Β’) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.151/39470/ Β6/2010 (ΦΕΚ 529/τ.Β’) όμοια.
 19. Τη αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ 2544/τ.Β’) υπουργική απόφαση «Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».
 20. Την αριθμ. Φ.151/31559/Β6/2009 (ΦΕΚ 544/τ.Β’) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση επιτροπής επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
 21. Την αριθμ. Φ.253/143554/Β6/2010 (ΦΕΚ 1794/τ.Β’) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση… πασχόντων από σοβαρές ασθένειες κ.λπ.».
 22. Την αριθμ. 84172/ΙΒ/2010 (ΦΕΚ 1180/τ.Β’) απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων».
 23. Την αριθμ. Φ 253/193309/Α5 (ΦΕΚ 2647/Β’/2015) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν. 4186/2013(ΦΕΚ 193/Α’/2013)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 24. Την αριθμ. Φ .151/17557/Α5 (ΦΕΚ 290 Β’/2016) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και Σχολές Αστυφυλάκων».
 25. Την αριθμ. Φ 251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698/Β’/2016) υπουργική απόφαση, «Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 26. Την αριθμ. 75687/11-5-2016 /Α5 (Β’/1353) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση με βάση το άρθρο 42 του ν. 4351/2015 της με αρ. Φ 151/24463/Β6/4-3-2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 422/Β’).
 27. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’).
 28. Το άρθρου 20 περ. ιβ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3γ του άρ. 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/τ.Α’/17-10-2015).
 29. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’)
 30. Το π.δ. 73/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α’/23.09.2016).
 31. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α’/ 5-11-2016).
 32. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/τ.Β’/09-10-2015).
 33. Τη με αριθμ. 2/42748/0022/13-6-2012 (1843/τ.Β’) κοινή υπουργική απόφαση.
 34. Τη με αριθμ. 84205/Β1/19-5-2017 εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ποσού ύψους 1.378.800,00 € περίπου σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΚΑΕ 0512 Ειδικού Φορέα 19 170 ποσό 1.150.800,00 €, ΚΑΕ 0563 Ειδικού Φορέα 19 -170 ποσό 228.000 ,00 € και για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ισόποση δαπάνη που θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ειδ. φορέα 19-170,ΚΑΕ 0512 και 0563 . Η Κεντρική Υπηρεσία πραγματοποιεί μεταφορές πιστώσεων στον Κ.Α.Ε. 0512 και 0563 του Προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθμ 221893/Β1/27-12-2016 (ΦΕΚ 4268/τ.Β’) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ» ως ακολούθως:

α) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

 1. Στην περ. α της παρ. 1
 • μετά την φράση «παρ. 2 του άρθρου 13» προστίθεται το π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65/τ.Α’),
 • η φράση «εδάφ. β παραγρ. 2 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65/τ.Α’, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με τα εδάφια β, γ και δ παραγρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 12/2009 ΦΕΚ 22/τ.Α’ και παραγρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 21/2011 ΦΕΚ 72/τ.Α’ και την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 41/2011 ΦΕΚ 107/τ.Α’) αντικαθίσταται ως εξής: άρθρο 13 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4468/2017 (Α’/61).

2.Η περ. β της παρ. 1 της Φ. 151/75687/11-5-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1353/τ.Β’) αντικαθίσταται ως εξής: άρθρο 13 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ 17-9-2013), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4468/2017 (Α’/61).

3.Στην παρ. 4 στο τέλος των αναφερόμενων διατάξεων προστίθεται και το άρθρο 13 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013), όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4468/17 (Α’/61).

4.Στην περ. α της παρ. 6

 • μετά τη φράση «παρ. 3 του άρθρου 13» προστίθεται το π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65/τ.Α’)
 • η φράση «παραγρ. 2 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65/τ.Α’, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το εδάφιο ε παραγρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 12/2009 (ΦΕΚ 22/τ.Α’), παραγρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 21/2011 (ΦΕΚ 72/τ.Α’) αντικαθίσταται ως εξής: το άρθρο 13 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013), όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4468/17 (Α’/61).

5.Η περ. β της παρ. 6 της Φ. 151/75687/11-5-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1353/τ.Β’) αντικαθίσταται ως εξής: το άρθρο 13 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013), όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4468/2017 (Α’/61).

6.Στην περ. α της παρ. 7

 • μετά τη φράση «παρ. 4 του άρθρου 13» προστίθεται το π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65/τ.Α’),
 • Η φράση «εδάφιο β παραγρ. 2 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα εδάφια στ και ζ παραγρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 12/2009 ΦΕΚ 22/τ.Α’ και παραγρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 21/2011 ΦΕΚ 72/τ.Α’ και την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 41/2011 ΦΕΚ 107/τ.Α’ αντικαθίσταται ως εξής: του άρθρου 13 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013), όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4468/2017 (Α’/61).

7.Στην περ. α της παρ. 8

 • μετά την φράση «παρ. 5 του άρθρου 13» προστίθεται το π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65/τ.Α’),
 • η φράση «περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2006 ΦΕΚ 65/τ.Α’, όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 41/2011 (ΦΕΚ 107/ τ.Α’)» αντικαθίσταται ως εξής: «του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013), όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4468/17 (Α’/61)».

8.Η περ. β της παρ. 8 της Φ. 151/75687/11-5-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1353/τ.Β’) αντικαθίσταται ως εξής: «και το άρθρο 13Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013), όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4468/2017 (Α’/61».

9.Στην περ. α της παρ. 12

 • μετά την φράση «παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 21» προστίθεται το π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 τ.Α’),
 • η φράση «εδάφιο β παραγρ. 2 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με τα εδάφια α και β της παρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 12/2009 (ΦΕΚ 22/τ.Α’)» αντικαθίσταται ως εξής:

«το άρθρο 13Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013), όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4468/2017 (Α’/61)».

10.Η περ. γ της παρ. 12 της Φ. 151/75687/11-5-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1353/τ.Β’) αντικαθίσταται ως εξής: το άρθρο 13Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013), όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4468/17 (Α’/61).

11.Στην παρ. 15 η φράση «π.δ. 46/2016 (ΦΕΚ 74/Α’/ 2016)» αντικαθίσταται ως εξής: «παρ. 3 του άρθρου 21, άρθρο 22 του π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65/τ.Α’), και άρθρο 13Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013), όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4468/17 (Α’/61)». Η φράση «άρθρο 2 της αριθμ. Φ. 151/75687/11-5-2016 της κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1353/τ.Β’)» διαγράφεται.

12.Στην παρ. 16 η φράση «της αριθμ. Φ. 151/75687/ 11-5-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1353/τ.Β’)» αντικαθίσταται ως εξής: «το άρθρο 13Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4468/17 (Α’/61)».

13.Στην παρ. 18 μετά τη φράση «παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 13» προστίθεται το π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65/τ.Α’). Η φράση «εδάφιο β παραγρ. 2 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65/τ.Α’), την παραγρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 21/2011 (ΦΕΚ 72/τ.Α’) και την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 41/2011 (ΦΕΚ 107/τ.Α’)» αντικαθίσταται ως εξής: «και το άρθρο 13Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ 17-9-2013), όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4468/2017 (Α’/61)».

14. Στην παρ. 20 διαγράφονται οι λέξεις «και ΕΠΑΣ», η φράση «παρ. 4 του άρθρου 24 του π.δ. 60/2006 (ΦΕΚ 65/τ.Α’)» αντικαθίσταται ως εξής: «παρ. 4 του άρθρου 19 του π.δ. 46/2016 (ΦΕΚ 74/A’/2016)», το άρθρο 17 του π.δ. 56/2016 αντικαθίσταται με το άρθρο

β) Μετά το τέλος του Κεφαλαίου Β’ προστίθεται Κεφάλαιο Γ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

 1. Η αποζημίωση όσων συμμετέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ και των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του Κεφαλαίου Β’, στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και απασχολούνται Σάββατα ή Κυριακές ή, εφόσον πρόκειται για εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εργάσιμες ημέρες μετά την λήξη του διδακτικού έτους και με παράλληλη μη χρήση τους ως ημερών θερινής άδειας, προσαυξάνεται, για κάθε ημέρα εργασίας, ως εξής:

Α) Καθηγητές όλων των Βαθμίδων και υπηρετούντες Λέκτορες ή Καθηγητές Εφαρμογών ΑΕΙ. κατά 50 ευρώ.

Β) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, ιατροί, νομικοί σύμβουλοι ή άλλοι εκπρόσωποι της νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά 43 ευρώ.

Γ) Εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μόνιμοι και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικοί υπάλληλοι της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό του Δημοσίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητα από την έννομη σχέση με την οποία συνδέονται μ’ αυτό, εφόσον έχουν καταταχθεί στα ΜΚ:

α) 1 έως και 6 κατά 25 ευρώ,

β) 7 έως και 12 κατά 30 ευρώ

γ) 13 έως και 19 κατά 35 ευρώ.

Δ) Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου κατά 20 €.

 1. Οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που, κατά το χρόνο συμμετοχής τους στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και της Δ’ τάξης των εσπερινών Γενικών Λυκείων, στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ., καθώς και στις αντίστοιχες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών για την εισαγωγή των τελειόφοιτων ή αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρετούν ως αποσπασμένοι στην Κεντρική ή στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή σε άλλες Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν δικαιούνται την προσαύξηση, που προβλέπεται στην παράγραφο 1, λόγω απασχόλησης σε εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας του διδακτικού έτους.

β) Το Κεφάλαιο Γ’ μετατρέπεται σε Κεφάλαιο Δ’

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1-1-2017. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 7 Ιουνίου 2017

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας                 Αναπληρωτής Υπουργός

και Θρησκευμάτων                Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Τροποποίηση ΚΥΑ αποζημιώσεων Πανελλαδικών με την υπ’αριθμ 95206/Β1 ΚΥΑ που δημοσιοποιήθηκε στο ΦΕΚ 1995 Τεύχος Β την 9η Ιουνίου 2017

 

Τροποποίηση της με αρ. 221893/Β1/27-12-2016 (ΦΕΚ 4268/τ.Β’) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ.

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1qR6sS2vVpfuvO2drPkXa1DeWuzOVEB-j/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε