Τροποποίηση Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης

Τροποποίηση Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης όπως αποτυπώθηκε με την υπ΄αριθμ. 190318/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε την 13η Νοεμβρίου 2018 στο ΦΕΚ 5065 τεύχος Δεύτερο και θέμα:

Τροποποίηση της αριθμ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3941).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) Tου π.δ. 50/1996 (Α’ 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
β) Tου π.δ. 111/2016 (Α’ 193) «Τροποποίηση του π.δ. 50/1996 “Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης” (Α’ 45), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
γ) Tης περιπτ. γ’ της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 1351/1983 (Α’ 56) «Εισαγωγή Σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
δ) Tου άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ε) Tου άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα».
στ) Tου άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
ζ) Tου π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η) Tου π.δ. 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. / -2018 πράξη του ΚΥΣΔΕ και την αριθμ./-2018 πράξη του ΚΥΣΠΕ, με τις οποίες εκφέρουν τη γνώμη τους για την κατάταξη των σχολικών μονάδων σε κατηγορίες και την πρότασή τους για τον καθορισμό των δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων.
3. Την αριθμ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 υπουργική απόφαση με θέμα: «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3941).
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται
από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/481/187810/Β1/05-11-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 ως προς την κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες των κάτωθι σχολικών μονάδων ως εξής:

 

Διεύθυνση Κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ονομασία Μόρια
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1402010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΒΟΛΙΜΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ι
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 5003010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ Ι
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 5050065 ΕΠΑ.Λ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ Ι

 

Διεύθυνση Κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ονομασία Μόρια
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0836001 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0535005 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ Β
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

0535006 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ Δ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1935007 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ Β
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2040050 ΕΠΑ.Λ. ΒΡΟΣΙΝΑΣ Β

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9521433 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9521725 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9521729 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9521049 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490141 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ ΠΛΑΓΙΑ Δ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9521712 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ Δ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350022 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΕΤΩΝ ΣΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9521479 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΤΣΙΟΥ Β
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9521728 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9521730 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 3135001 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΑΣ Θ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 9521726 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΩΡΑΣ Γ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 9521727 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ Β
Διεύθυνση Κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ονομασία Μόρια
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9140068 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΒΟΛΙΜΩΝ Ι
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9521724 ΑΡΕΤΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500173 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ι
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500174 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ Ι

 

 

Διεύθυνση Κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ονομασία Μόρια
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9521193 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ Α

 

Τροποποίηση Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης όπως αποτυπώθηκε με την υπ΄αριθμ. 190318/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε την 13η Νοεμβρίου 2018 στο ΦΕΚ 5065 τεύχος Δεύτερο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Rru9tnPgCtzL_vIPhqsNuQSz1nXibtse/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε