Τροποποίηση πίνακα Συμβούλων ΠΕ06 Κεντρικής Μακεδονίας

Τροποποίηση πίνακα Συμβούλων ΠΕ06 Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε η κυρία Δόκου Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚπαιδευτικού Προσωπικού Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.351.1/60/19972/Ε3/21-02-2023 έγγραφό του έχοντας ως θέμα:

 

«Τροποποίηση απόφασης κύρωσης τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tο ν. 4823/2021 (Α΄136) και ιδίως το άρθρο 10, τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 και το άρθρο 40,
2. Tην παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
3. Tο π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους …»,
4. Tο π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
5. Την υπό στοιχεία 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
6. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/5/37208/Ε3/1-4-2022 (Β΄ 1634) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης»
7. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/6/40694/Ε3/12-4-2022 (Β΄ 1764) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
8. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/7/45017/Ε3/18-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΠΥ46ΜΤΛΗ-5ΨΑ) απόφαση με θέμα «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
9. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/45/16694/Ε3/14-2-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΩ446ΜΤΛΗ-ΤΥ7) απόφαση με θέμα «Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»
10. Την αριθμ. 26/17-2-2023 πράξη του ΣΤ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.351.1/45/16694/Ε3/14-2-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΩ446ΜΤΛΗ-ΤΥ7) απόφαση με θέμα «Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης», στο σημείο που αφορά στον πίνακα
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας του κλάδου Συμβούλων Εκπαίδευσης Αγγλικής Φιλολογίας (ΠΕ 06), ως εξής:

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 569681 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 62,5450
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 185482 ΚΑΠΑΧΤΣΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 61,8375
3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 572003 ΔΕΛΗΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 61,3750
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 181169 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 59,9200
5 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 203352Παπαχρήστου Βασίλειος Αιρετός ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΣΩΦΡΟΝΙΑ 59,6700
6 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 609209 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΔΑΜΟΣ 59,0500
7 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 184368 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 58,7500
8 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 164706 ΜΑΝΙΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 56,0750
9 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 579888 ΒΡΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 53,7500
10 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 570095 ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 53,7000
11 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 609771 ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 53,5500
12 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 186081 ΚΩΦΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 53,5000
13 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 172925 ΠΟΘΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 52,1700
14 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 190348 ΓΚΕΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 51,0750
15 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 224262 ΤΟΥΠΛΙΚΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 50,6000
16 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 207704 ΧΑΝΔΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 46,6700
17 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 186072 ΚΟΤΑΜΠΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 44,8750
18 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 229021 ΒΕΝΤΙΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 39,0000
19 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06) 198431 ΑΔΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 37,3750

 

Τροποποίηση πίνακα Συμβούλων ΠΕ06 Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε η κυρία Δόκου Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.351.1/60/19972/Ε3/21-02-2023 έγγραφό του έχοντας ως θέμα:

 

«Τροποποίηση απόφασης κύρωσης τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Ε΄ και ΣΤ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/14SjNyi7Oh7VfrUQLNz7fnbdvqdP-M590/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε