Τροποποίηση Συντελεστών Βαρύτητας ΕΠΑΛ 2023-2024

Τροποποίηση Συντελεστών Βαρύτητας ΕΠΑΛ 2023-2024 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ. 153.1/ 140009 /Α5/11 – 11 – 2022 έγγραφό του και θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/Α5/19-11-2021 (Β′ 5400) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής.

 

 Ολόκληρη η Υπουργική απόφαση:

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 5 του άρθρου 4 και της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε η πρώτη με την παρ. 2 του άρθρου 1 και η δεύτερη με το άρθρο 5 του ν.4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 25),

β) της παρ. 6 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου

11 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25),

γ) της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25),

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

στ) της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21-05-2019 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής» (Β΄ 1904 και Β΄ 1940), όπως τροποποιήθηκε με την Φ.153/43758/Α5/14-04- 2022 (Β΄ 1851) και ισχύει,

ζ) της υπό στοιχεία Φ.153/31088/Α5/24-03-2022 (Β΄ 1419) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-2023».

η) της υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/Α5/19-11-2021 (Β΄ 5400, και Διορθώσεις σφάλματος Β΄ 1867/2022, Β΄ 2240/2022 ) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής».

  1. Την απόφαση της υπ’ αρ. 20/27-5-2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, η οποία διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία ΔΣ1/1956/Φ31Β/31-05-2022 έγγραφο.
  2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/507/116064/Β1/23-09-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/Α5/19-11-2021 (Β΄ 5400) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής, ως ακολούθως:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1456

 

 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

(Άλγεβρα)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μάθημα Ειδικότητας 1 Μάθημα Ειδικότητας 2
20% 30% 25% 25%
 

 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Η/Υ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

(Άλγεβρα)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μάθημα Ειδικότητας 1 Μάθημα Ειδικότητας 2
20% 30% 25% 25%
 

 

 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 

1.ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2.ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ 3.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4.ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 5.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 6.ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

(Άλγεβρα)

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μάθημα Ειδικότητας 1 Μάθημα Ειδικότητας 2
20% 30% 25% 25%

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τροποποίηση Συντελεστών Βαρύτητας ΕΠΑΛ 2023-2024 ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ. 153.1/ 140009 /Α5/11 – 11 – 2022 έγγραφό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1_VKk6vbZSF44mAfqHg_17OYwQyB6ipQq/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε