Τροποποίηση τοποθέτησης Συμβούλου στο Δ ΠΣΕΣΕ

Τροποποίηση τοποθέτησης Συμβούλου στο Δ ΠΣΕΣΕ ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.351.1/153/35401/Ε3/28-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

«Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης του Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)»

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το ν. 4823/2021 (Α΄136) και ιδίως το άρθρο
 2. Την παράγραφο 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).
 3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους …».
 4. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 5. Την υπό στοιχεία 94763/Γ2/08.06.2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 6. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/5/37208/Ε3/1-4-2022 (Β΄ 1634) Υπουργική Απόφαση «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης».
 7. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/6/40694/Ε3/12-4-2022 (Β΄ 1764) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης».
 8. Την υπό   στοιχεία   Φ.351.1/7/45017/Ε3/18-4-2022   (ΑΔΑ:   6ΛΠΥ46ΜΤΛΗ-5ΨΑ) Απόφαση με θέμα «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης».
 9. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/9/4513/Ε3/16-1-2023 (ΑΔΑ: ΨΘΞ546ΜΤΛΗ-ΞΝΑ) Απόφαση με θέμα «Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης» καθώς και την υπό στοιχεία Φ.351.1/126/29632/Ε3/15-3-2023 (ΑΔΑ: Ψ6ΜΣ46ΜΤΛΗ-Λ5Λ) τροποποιητική απόφαση αυτής.
 10. Την υπό στοιχεία   Φ.351.1/33/11596/Ε3/1-2-2023   (ΑΔΑ:   ΡΛ2Κ46ΜΤΛΗ-ΩΝ2) Απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)»
 11. Τις αριθμ. 25/6-3-2023 και 26/20-3-2023 πράξεις του Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
 12. Τις αιτήσεις – δηλώσεις των υποψηφίων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  

Α. Ανακαλούμε την υπό στοιχεία Φ.351.1/33/11596/Ε3/1-2-2023 (ΑΔΑ: ΡΛ2Κ46ΜΤΛΗ-ΩΝ2) απόφασή μας σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις σε θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης α/θμιας & β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου, ως εξής:

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – Δ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.

Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης

 

Α.Μ.

Σύμβουλος Εκπαίδευσης  

Κλάδος

 

ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 202606 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

 

Β. Τοποθετούμε στην κάτωθι θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου τον αναφερόμενο εκπαιδευτικό, ως εξής:

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – Γ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.

Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης

 

Α.Μ.

Σύμβουλος Εκπαίδευσης  

Κλάδος

 

ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 192403 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία Φ.351.1/33/11596/Ε3/1-2-2023 (ΑΔΑ: ΡΛ2Κ46ΜΤΛΗ- ΩΝ2) απόφασή μας ισχύει ως έχει.

 

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης τοποθετούνται με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2027.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Συμβούλους Εκπαίδευσης.

 

Ο τοποθετούμενος Σύμβουλος Εκπαίδευσης υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία μέχρι την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023.

 

Στελέχη της εκπαίδευσης που τοποθετούνται σε θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης, θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από κάθε άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν.

Τροποποίηση τοποθέτησης Συμβούλου στο Δ ΠΣΕΣΕ ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.351.1/153/35401/Ε3/28-03-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

«Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης του Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)»

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/11K845sTF6oiomaanPQiPSMrQOgngbhbi/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε