Τροποποίηση ΥΑ Εγγραφές, μετεγγραφές

Τροποποίηση ΥΑ Εγγραφές, μετεγγραφές με την υπ΄αριθμ. 77231/ΓΔ4 Υπουργική απόφαση που δημοσίευσε το ΥΠΑΙΘ στο ΦΕΚ 3323 Τεύχος Β΄  28 Ιουνίου 2022 και θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).

 Το προοίμιο αναφέρει τα σχετικά και κατόπιν συνεχίζει:

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005), ως προς τα άρθρα 9 και 22 και ως προς το τρίτο εδάφιο της περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 26 σχετικά με την προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ένταξη των μαθητών/τριών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών μαθητών/τριών, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

1. «Άρθρο 9
Τρόπος και χρόνος εγγραφής

2. «Άρθρο 22
Ένταξη μαθητών/τριών σε τάξεις -Οριστικοποίηση τμημάτων

3. «Παρ. 5 του άρθρου 26:
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών/τριών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών είναι τα εξής ανά περίπτωση:

1. «Άρθρο 9

Α) Εγγραφή
1) Οι εγγραφές στα Γυμνάσια, στα ΓΕ.Λ, στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. και στα Λύκεια Ε.Α.Ε. πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος μόνο για τους/τις μαθητές/τριες της Α’ τάξης που εισάγονται για πρώτη φορά στη σχολική μονάδα.
Κατ’ εξαίρεση:

α) οι μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 14,

β) οι μαθητές/τριες που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους εγγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. ΙΓ του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 15 και

γ) οι μαθητές/τριες που έχουν δικαίωμα ένταξης σε τάξη εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 22 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’ 2005) υπουργικής απόφασης.

 

2) Οι εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ και στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος για τους/τις μαθητές/τριες που εισάγονται για πρώτη φορά, σύμφωνα με την περ.8 της παρ. Α του παρόντος και οι οποίοι εντάσσονται σε τάξη σύμφωνα με το άρθρο 22 της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’ 2005) υπουργικής απόφασης.

Κατ’ εξαίρεση:

α) οι μαθητές/τριες που κατέχουν τίτλο σπουδών ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό εγγράφονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου
14 και

β) οι μαθητές/τριες που έχουν διακόψει τη φοίτησή τους εγγράφονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. ΙΓ του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 15
της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’ 2005) υπουργικής απόφασης.

3) Για την εγγραφή στην Α’ τάξη Γυμνασίου ο/η κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας καταθέτει εντός του μηνός Δεκεμβρίου του διανυόμενου σχολικού έτους ύστερα από σχετική πρόσκληση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στον/στη Διευθυντή/ντρια του Δημοτικού στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας, συνοδευόμενη από σχετικό αποδεικτικό. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Δημοτικού μεριμνά για την κατάρτιση πίνακα με τις διευθύνσεις των μαθητών/τριών και έχει την ευθύνη, οι μεν δηλώσεις να παραμείνουν στο σχολείο, ο δε πίνακας να αποσταλεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο/Η Διευθυντής/ντρια της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζει με απόφασή του/της κατά το μήνα Ιανουάριο το Γυμνάσιο εγγραφής των
μαθητών/τριών, σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’ 2005) υπουργικής απόφασης και μόνο για τα δημόσια Γυμνάσια, και αποστέλλει τους συμπληρωμένους πίνακες στα Δημοτικά σχολεία, μέσω της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερωθούν οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών και να διαβιβαστούν οι απολυτήριοι τίτλοι υπηρεσιακώς στα Γυμνάσια εγγραφής και επί αποδείξει. Οι μαθητές/ τριες που έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό πριν από την έκδοση του π.δ. 739/1980 (Α’ 184), καταθέτουν τον πρωτότυπο απολυτήριο τίτλο που τους έχει παραδοθεί, απευθείας στο Γυμνάσιο στο οποίο δικαιούνται να εγγραφούν.

4) Για την εγγραφή στην Α’ ΓΕ.Λ., οι τίτλοι των αποφοίτων κάθε Γυμνασίου διαβιβάζονται υπηρεσιακώς και επί αποδείξει, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης της παρ. Δ του παρόντος άρθρου, στο ΓΕ.Λ. που έχουν κατανεμηθεί, σύμφωνα με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγγραφή στην Α’ τάξη ΓΕ.Λ. με τίτλο που εκδόθηκε το ημερολογιακό έτος εγγραφής πραγματοποιείται μόνο εάν αυτός έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακώς από το Γυμνάσιο.

5) Για την εγγραφή στην Α’ τάξη ΕΠΑ.Λ., οι τίτλοι των αποφοίτων κάθε Γυμνασίου διαβιβάζονται υπηρεσιακώς και επί αποδείξει, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης της παρ. Δ του παρόντος άρθρου, στο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο έχουν κατανεμηθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. Δ του παρόντος άρθρου.

Τροποποίηση ΥΑ Εγγραφές, μετεγγραφές με την υπ΄αριθμ. 77231/ΓΔ4 Υπουργική απόφαση που δημοσίευσε το ΥΠΑΙΘ στο ΦΕΚ 3323 Τεύχος Β΄  28 Ιουνίου 2022 εξ ολοκλήρου μπορείτε να την μελετήσετε στον υπερσύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1noXJZ5ALin4b2lzKrWsykQVKY96ahFNJ/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε