Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για τράπεζα θεμάτων

Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για τράπεζα θεμάτων ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48803/ΓΔ4/29-04-2022 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2136/Β/30-04-2022).

Μεταξύ άλλων αναφέρει:

“…

Τροποποιούμε την παρ. 4 του Κεφαλαίου IV της υπό στοιχεία 173678/ΓΔ4/22-12-2020 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)» (Β’ 5787), η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

4. Την ημέρα των εξετάσεων, κατά συγκεκριμένο μάθημα και Λύκειο, ο Διευθυντής και ο οικείος ή οι οικείοι διδάσκοντες, με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει το σχολείο, κληρώνουν άπαξ (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/ Αρχαίων Ελληνικών, των Αγγλικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/ Νέων Ελληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου), με τυχαία επιλογή, το 50% των θεμάτων του μαθήματος στο οποίο θα εξετασθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες. Η κλήρωση του προηγουμένου εδαφίου διενεργείται ως εξής: Ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα κληρώνονται έξι (6) θέματα από τα οποία τρία (3) για το 2ο και τρία (3) για το 4ο ερώτημα ή τρεις (3) ενότητες θεμάτων. Οι διδάσκοντες επιλέγουν τα θέματα ένα (1) για το 2ο και ένα (1) για το 4ο ερώτημα ή μία (1) ενότητα θεμάτων στην οποία θα εξεταστούν οι μαθητές. Στην συνέχεια, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, η επιλογή των διδασκόντων καταχωρίζεται στην ΤΘΔΔ.».

 

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1lP0yD4MDWLr9edYCIHLHhHLyL_pDFwxl/view?usp=sharing

Η υπ’ αριθμ. 48803/ΓΔ4/29-04-2022 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2136/Β/30-04-2022) με θέμα:

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 173678/ΓΔ4/ 22-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)» (Β’ 5787).

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε