Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Θεσπρωτίας

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Θεσπρωτίας ανακοινώθηκε με το υπ’αριθμ. Φ.30/9403/21-11-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09-03-1999), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1α του Ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/τ.Α΄/12- 09-2000).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/τ.Α’/03-08-2021).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-07-2022).
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση … και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 150/τ.Α΄/30-07-2022).
 6. Το Π.Δ. 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών» (ΦΕΚ 1/τ. Α΄/03-01-2003), όπως ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018).
 8. Τη με αριθμ. 259/2-6-2004 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Δημοσίων Υπηρεσιών και έγινε δεκτή από την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 9. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΟ4653ΠΣ-ΒΤΝ) Υ.Α., με θέμα: «Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης».
 1. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) Υ. Α., με θέμα: «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 1. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/7584/14-10-2020 (ΑΔΑ: Ω5Ξ546ΜΤΛΗ-ΗΒ2) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα: «Ορισμός και τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας».
 2. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) Υ.Α., με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 1. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΤΥ46ΜΤΛΗ-ΥΨΨ) Υ.Α., με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
 1. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.11.3/6498/01-09-2022 Διαπιστωτική Πράξη της Προϊσταμένης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου με θέμα: «Άσκηση καθηκόντων Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Ηπείρου».
 2. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.350/98/122749/Ε3/06-10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, με θέμα: «Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής».
 1. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.30/8153/14-10-2022 (ΑΔΑ: 9Χ7Χ46ΜΤΛΗ-8Ρ4) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ηπείρου».
 2. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.30/8154/14-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΡΔ46ΜΤΛΗ-7ΓΑ) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ηπείρου».
 3. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.30/8747/31-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΩΔ46ΜΤΛΗ-ΦΛΠ) έγγραφο της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Ηπείρου».
 4. Τις αιτήσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για συμμετοχή στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Ηπείρου.
 5. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Ηπείρου.

 

Αποφασίζουμε

 Συγκροτούμε το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 232 του Ν. 4823/2021, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 190 του Ν. 4964/2022, ως εξής:

Ορίζουμε: Α.

 1. Πρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Μητσιώνη Βασίλειο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ86, Δ/ντή της Δ/νσης Δ.Ε. Θεσπρωτίας, με αναπληρωτή του τον κ. Πασχοδήμα Γεώργιο του Θεοδώρου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
 2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Κεραμίδα Αρετή του Νικολάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ06, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου, με αναπληρώτή της τον κ. Παδιώτη Ιωάννη του Μιχαήλ, εκπ/κό κλάδου ΠΕ83, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Ηπείρου.
 1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Ζαχαριά Παύλο του Αναστασίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ03, Διευθυντή του ΓΕΛ Παραμυθιάς, με αναπληρωτή του τον κ. Γιώτη Παναγιώτη του Σταύρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86, Διευθυντή του 3ου Γ/σίου Ηγουμενίτσας.
 2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Ανδρούτσου Κωνσταντίνα του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ06, Δ/ντρια του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας, με αναπληρώτριά της την κ. Δήμου Χαρίκλεια του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας.
 3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Τσουμέτη Χρήστο του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01 του 1ου ΓΕΛ Ηγουμενίτσας, με αναπληρωτή του τον κ. Γατσέλο Απόστολο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86, Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Φιλιατών.

 

Β. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον κ. Γρηγορίου Σπυρίδωνα του Μιχαήλ, Διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Προϊστάμενο του Τμήματος Γ’ Προσωπικού της Δ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας, με αναπληρώτριά του την κ. Σακαρέλη Ελπινίκη του Θεοδώρου, Διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Διοικητικού της Δ. Δ.Ε. Θεσπρωτίας.

 

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΕ Θεσπρωτίας

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε