Συμμετοχή του ΥΠΑΙΘ στη ΔΕΘ κόστος έως 26644,50 euro

Συμμετοχή του ΥΠΑΙΘ στη ΔΕΘ κόστος έως 26644,50 euro σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 103842/B4/26-08-2022 έγγραφο το ΥΠΑΙΘ με θέμα:

«Ανάθεση για την παραχώρηση εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης για το έτος 2022».

Μεταξύ των άλλων αναφέρονται και τα εξής:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την ανάθεση στην εταιρεία ΔΕΘ – HELEXPO – Α.Ε., με Α.Φ.Μ.099356797, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με έδρα επί της οδού Εγνατίας 154 στη Θεσσαλονίκη και με Τ.Κ.54636 της

παραχώρησης εκθεσιακού χώρου 191,25τ.μ

για τη συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης για το έτος 2022,

σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 99332/Β4/08-08-2022(ΑΔΑΜ:22PROC011072376) Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και της από 22-08-2022 προσφοράς του αναδόχου.

Το κόστος για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών #26.644,50 €# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο ανάδοχος θα πληρωθεί εφάπαξ, με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης με την προσκόμιση του σχετικού παραστατικού, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή.
Την ανάδοχο εταιρεία θα βαρύνουν οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι:
 Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
 Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
 Επί των ανωτέρω κρατήσεων, Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.
 Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων.
Από την καθαρή αξία του τιμολογίου αφαιρούνται όλες οι ανωτέρω κρατήσεις και στο υπόλοιπο ποσό πραγματοποιείται κράτηση 8% για την παροχή υπηρεσιών, που αποτελεί και την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 64, του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α ́) όπως ισχύει. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επιβαρύνει το Δημόσιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Η πληρωμή του τιμολογίου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα τον Α.Λ.Ε. 2420907001 «Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια», του Ειδικού Φορέα 1019-501-0000000 (Απόφαση ανάληψης με αριθ. πρωτ.: 98012/Β5/04.08.2022(ΑΔΑ: ΨΑΛΠ46ΜΤΛΗ-ΙΟΤ & ΑΔΑΜ: 22REQ011052793)με α/α 64246 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).
Σε εφαρμογή της παρούσης θα υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό ( σύμβαση)

Η ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Παρατηρήσεις:

Δηλαδή η επιφάνεια που θα φιλοξενήσει το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να έχει ακριβώς 191,25τ.μ;

Εάν η επιφάνεια είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη κατά ένα τετραγωνικό μέτρο δεν θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων;

Μήπως, λέω μήπως έχουμε φωτογραφική προκήρυξη;

Και βεβαίως

Το κόστος για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών #26.644,50 €#

Το μέγιστο ποσό σημαίνει ότι μπορεί να είναι και 1000 Euro; Αντί να μας πούνε ότι θα κοστίσει 26644,50 Euro μας ανακοινώνουν ότι θα είναι έως 26644,50 Euro.

Δηλαδή να ρωτήσω αφελώς κάτι:

Δεν υπάρχει προϋπολογισμός για την παρούσα προκήρυξη;

Δε θα προβλεφθεί αυτό το κονδύλιο;

Και τι υπαινίσσεται το Υπουργείο Παιδείας ότι θα έχει εκταμιευθεί το ποσό των 2644,50 euro και θα επιστραφεί μέρος αυτού εάν δεν χρησιμοποιηθεί;

Άλλη μία απορία: Η τόσο μεγάλη ακρίβεια στα τετραγωνικά μέτρα καθώς και στο απαιτούμενο ποσό προκαλεί εντύπωση και είναι σπάνιο φαινόμενο για το πιο απρογραμμάτιστο υπουργείο, αφού το ίδιο υπουργείο δεν μπορεί με ακρίβεια να μας ενημερώσει πότε θα προβεί σε κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης!!! που δεν κοστίζουν και τίποτα από οικονομικής απόψεως.

Και η λογική απορία κάθε εχέφρονος ανθρώπου:

Βρε αδελφέ τόσα κονδύλια για τη διαφήμιση του έργου του ΥΠΑΙΘ!!!

Για τη στήριξη του εκπαιδευτικού, του συνεργάτη του δεν προβλέπεται ούτε λεπτό;


Συμμετοχή του ΥΠΑΙΘ στη ΔΕΘ κόστος έως 26644 euro σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.  103842/B4/26-08-2022 έγγραφο το ΥΠΑΙΘ που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1N5k1bUAi_PLZYTBbglp0PHMkQ98nedOQ/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε