Υπεύθυνος Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπεύθυνος Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του από τα άρθρα 29 και 30 της Υπουργικής Απόφασης 79942/ΓΔ4 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2005 Τεύχος Β την 31η Μαΐου 2019 με θέμα:

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Οι παράγραφοι:

 • 2 και 3 του άρθρου 29
 • 3 του άρθρου 30

της Υπουργικής Απόφασης 79942/ΓΔ4 προσδιορίζουν:

 1. Το χρόνο ορισμό του υπευθύνου τμήματος
 2. Το όργανο ορισμού του υπεύθυνου τμήματος
 3. Τις αρμοδιότητες του υπευθύνου τμήματος

 

Άρθρο 30

Δράσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου

3.

Στην αρχή του διδακτικού έτους και το αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται παιδαγωγική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία γίνεται ο καταμερισμός των εργασιών του σχολείου στους εκπαιδευτικούς και ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου.

Στη συνεδρίαση αυτή ορίζεται για κάθε τμήμα ένας καθηγητής/τρια ως υπεύθυνος/η του τμήματος αυτού.

Ο ρόλος του/της υπεύθυνου/ης καθηγητή/τριας είναι

 • η παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών,
 • η συστηματική υποστήριξη τους και
 • η δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα,
 • ο έγκαιρος εντοπισμός των
    •  μαθησιακών,
    • οικογενειακών,
    • οικονομικών και
    • συναισθηματικών δυσκολιών των μαθητών/τριών,

ώστε να μπορεί το σχολείο να τις αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

 

Άρθρο 29

Ενημέρωση γονέων – Υποχρεώσεις γονέων μαθητών/τριών που απουσιάζουν

2) Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος

οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και

να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως

 • με τηλεφώνημα,
 • με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται από ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι κηδεμόνες στο σχολείο στη σχετική υπεύθυνη δήλωση τους – ή
 • με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο των κηδεμόνων (SMS), ή
 • με επιστολή.

Εάν η επικοινωνία με τους κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.

3)

Αν ο/η μαθητής/τρια έχει

 • απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή έχει
 • πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες,

ο/η εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος/η του τμήματος

επικοινωνεί άμεσα με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS ή με επιστολή),

πληροφορείται τον λόγο των απουσιών και

ενημερώνει τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Μετά την πρώτη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τα παραπάνω,

ο/η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει

τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα,

εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό απουσιών.

Άρθρο 30

6)

Στην εφαρμογή του Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής βοηθούν το Συμβούλιο Τμήματος και ο/η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια του τμήματος

 

Ο υπεύθυνος τμήματος αποτελεί μέλος της επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών για την απαλλαγή μαθητών από τα μαθήματα:
Γυμνασικής και

Μουσικής

όπως προσδιορίζεται από την υπ’ αριθμ. 106646/ΓΔ4/02 -09-2022 νέα Υπουργική Απόφαση με θέμα:

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).

Υπεύθυνος Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε