Υπηρεσιακοί Γραμματείς Υπουργείων

Υπηρεσιακοί Γραμματείς Υπουργείων θεσμοθετήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 4622/2019 που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. 133 Τεύχος Α της 7ης Αυγούστου 2019 και θέμα:

Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

Πρέπει στην πράξη να δούμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει ο θεσμός αυτός.

Αν θα είναι διακοσμητικό στοιχείο, εάν θα υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες και αλληλοεπικαλυπτόμενες δράσεις και αρμοδιότητες.

Και αυτό το αναφέρουμε σε σχέση με το θεσμό του Γενικού Γραμματέα του κάθε Υπουργείου που είναι βεβαίως επιλέγεται από την πολιτική ηγεσία του κάθε υπουργείου.

Και τώρα ας δούμε τι ακριβώς αναφέρει το άρθρο αυτό για τους Υπηρεσιακούς Γραμματείς των Υπουργείων:

Άρθρο 36  του νόμου 4622/2019

Υπηρεσιακοί Γραμματείς Υπουργείων

1.Με την επιφύλαξη της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του παρόντος, σε κάθε Υπουργείο συνιστάται θέση μόνιμου Υπηρεσιακού Γραμματέα με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, που υπάγεται στον Υπουργό.

2.Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς των Υπουργείων έχουν ως καθήκοντα

τη μέριμνα για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία των Υπουργείων, καθώς και

για τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου και

την παρακολούθηση της εφαρμογής του, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς.

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς των Υπουργείων προΐστανται όλων των οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 35, καθώς και της Υπηρεσίας Συντονισμού του άρθρου 38 του παρόντος.

3.Η θητεία των Υπηρεσιακών Γραμματέων είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τριετία.

Η θητεία λήγει πρόωρα σε περίπτωση παραίτησής τους, καθώς και αυτοδίκαιης θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η θητεία μπορεί επίσης να λήξει, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού,

σε περίπτωση μόνιμης αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του για λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, όπως επίσης

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει.

4.Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τις θέσεις των Υπηρεσιακών Γραμματέων έχουν

τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, με τα ακόλουθα ελάχιστα προσόντα:

(α)Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,

(β) πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας της Ε.Ε.,

(γ) τουλάχιστον δωδεκαετή πραγματική προϋπηρεσία στον δημόσιο τομέα,

(δ) τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία σε φορείς της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των φορέων αυτών, σε θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή

πενταετή προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης ή

τετραετή προϋπηρεσία και στα δύο αυτά επίπεδα εκ των οποίων ένα (1) έτος σε θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 27 ΝΟΜΟΣ 4638/2019 με ισχύ την 18/11/2019

5.Η επιλογή των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων γίνεται από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου,

η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ και

αποτελείται από τέσσερις (4) Αντιπροέδρους ή συμβούλους του ΑΣΕΠ με ισάριθμους συμβούλους ως αναπληρωτές και

τον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ με τον αναπληρωτή του.

Με απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ ορίζεται ο κατά την κρίση του αναγκαίος αριθμός γραμματέων της Επιτροπής και ρυθμίζεται κάθε θέμα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης.

6.

Για την επιλογή των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων λαμβάνονται υπόψη τρεις (3) ομάδες κριτηρίων:

(α)

Μοριοδότηση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων.

Τα τυπικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:

(αα) διδακτορικός τίτλος σπουδών: 350 μόρια,

(αβ) αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης: 300 μόρια,

(αγ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας: 250 μόρια,

(αδ) 2ος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας: 100 μόρια,

(αε) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής: 200 μόρια,

(αστ) 2ο πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής: 150 μόρια,

(αζ) άριστη γνώση ξένης γλώσσας της Ε.Ε.: 60 μόρια,

(αη) πολύ καλή γνώση 2ης ξένης γλώσσας της Ε.Ε.: 30 μόρια και

(αθ) άριστη γνώση 2ης ξένης γλώσσας της Ε.Ε.: 60 μόρια.

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.

(β)

Μοριοδότηση προσόντων εμπειρίας:

Τα προσόντα εμπειρίας μοριοδοτούνται με 2 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα, εκτός αυτής που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης, η οποία μοριοδοτείται ως εξής:.

(βα)

2,5 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος,

(ββ)

3,5 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης,

(βγ) 6,5 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης. Η προαναφερθείσα προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης πρέπει να έχει διανυθεί σε φορείς της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των φορέων αυτών. Για τη μοριοδότηση εμπειρίας μικρότερης του μηνός, πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ημερών με το 1/30 (ένα τριακοστό) των μορίων ανά μήνα που αναφέρονται παραπάνω.

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.

(γ)

Μοριοδότηση κατόπιν δομημένης συνέντευξης.

Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι η Επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα και την καταλληλότητα υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης.

Η συνέντευξη μοριοδοτείται, σύμφωνα με πίνακα που καταρτίζει το ΑΣΕΠ.

Η συνέντευξη μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με 1.000 μόρια.

Η προσωπικότητα λαμβάνει 300 μόρια,

η καταλληλότητα για τα καθήκοντα της θέσης 500 μόρια και

η επικοινωνιακή ικανότητα 200 μόρια.

Η σταθμισμένη μοριοδότηση κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνολικού αριθμού μορίων της ομάδας (α) με συντελεστή 25%, της ομάδας (β) με συντελεστή 35% και της ομάδας (γ) με συντελεστή 40% και εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

 

7.

Για την επιλογή των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων, εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΑΣΕΠ η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα opengov.gr, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και στην ιστοσελίδα του οικείου Υπουργείου τουλάχιστον δύο  (2) μήνες πριν τη λήξη της θητείας των προηγούμενων. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων άρχεται από την ημέρα της τελευταίας εκ των ως άνω δημοσιεύσεων.

8.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για μέχρι τρεις (3) θέσεις κατ’ ανώτατο όριο.

Η αίτηση υποψηφιότητας υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Η αίτηση συνοδεύεται:

(α) από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

(β) από πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο, με μέριμνα της υπηρεσίας του αιτούντος, περιλαμβάνεται κάθε απαραίτητη πληροφορία για την εφαρμογή και τον έλεγχο των διατάξεων του παρόντος και

(γ) από κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται στην πρόσκληση.

Ο αρμόδιος Υπουργός για θέματα δημόσιας διοίκησης δύναται να καθορίζει με απόφασή του,

τον τύπο,

τη δομή και

το περιεχόμενο των πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών

που χορηγούνται με σκοπό την υποβολή αίτησης σε διαδικασία επιλογής Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου.

Τα συνοδευτικά έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης.

Στην αίτηση περιλαμβάνεται Πίνακας Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων, ο οποίος συμπληρώνεται με ευθύνη του αιτούντος.

9.Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται, ανά θέση, ως εξής:

(α) Επιλογή των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα.

(β) Μοριοδότηση των επιλέξιμων υποψηφίων με βάση τα κριτήρια των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων,

η Επιτροπή δύναται να ελέγξει τα δικαιολογητικά και την εν γένει ακρίβεια των δηλώσεων μόνο των υποψηφίων, που σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησής τους κατατάσσονται στους δώδεκα (12) πρώτους υποψηφίους και στη συνέχεια να προχωρήσει σε έλεγχο περαιτέρω υποψηφιοτήτων, εάν προκύψει τέτοια ανάγκη κατά τον έλεγχο των δώδεκα (12) πρώτων υποψηφιοτήτων.

(γ) Σύνταξη και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ Προσωρινών Πινάκων:

(αα) αποκλειομένων λόγω έλλειψης των ελάχιστων προσόντων και του αντίστοιχου λόγου ή λόγων αποκλεισμού και

(ββ) των επιλέξιμων υποψηφίων και της αντίστοιχης βαθμολογίας τους, με τα ονόματα των αποκλειομένων και των επιλέξιμων υποψηφίων.

(δ) Οι υποψήφιοι έχουν αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών προκειμένου να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις.

(ε) Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών και στη συνέχεια αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων και επιλέξιμων υποψηφίων με τη βαθμολογία τους.

(στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη τους επτά (7) πρώτους σε βαθμολογία υποψηφίους. Η σχετική ειδοποίηση γίνεται με αποστολή μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο που δηλώνει ο υποψήφιος με την αίτησή του, ενώ η Επιτροπή μπορεί επιπρόσθετα να αποφασίσει τη χρήση και άλλων μέσων.

Η ειδοποίηση αποστέλλεται τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της συνέντευξης. Αίτημα υποψηφίου για συνέντευξη σε άλλη ημέρα μπορεί κατ’ εξαίρεση να γίνει δεκτό με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής και μόνο εφόσον αφορά σε αποδεικνυόμενο λόγο ανωτέρας βίας.

Σε κάθε περίπτωση, αίτημα για δεύτερη αναβολή δεν μπορεί να υποβληθεί.

(ζ) Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς που θα κληθούν σε συνέντευξη παραιτηθούν της υποψηφιότητάς τους ή έχουν επιλεγεί Υπηρεσιακοί Γραμματείς σε άλλο Υπουργείο, η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη επόμενους υποψηφίους. Ο αριθμός των με τον τρόπο αυτό καλούμενων υποψήφιοι δεν μπορεί να υπερβεί τους πέντε (5).

10.Ο υποψήφιος που κατατάσσεται πρώτος στη βαθμολογία διορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11.Εάν η θητεία του Υπηρεσιακού Γραμματέα λήξει πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο, αναλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών για το υπόλοιπο της θητείας.

Εάν δεν δύναται να αναλάβει ο πρώτος επιλαχών, αναλαμβάνει ο δεύτερος επιλαχών και σε περίπτωση αδυναμίας του ο τρίτος επιλαχών.

Εάν είναι αδύνατη η ανάληψη καθηκόντων από τον τρίτο επιλαχόντα, η θέση καλύπτεται μεταβατικά με απόφαση του οικείου Υπουργού, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά προσόντα διορισμού και εκκινεί η διαδικασία επιλογής νέου Υπηρεσιακού Γραμματέα.

12.Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια επί της διαδικασίας που δεν ρυθμίζεται με το παρόν, θα καθορίζεται στην πρόσκληση του ΑΣΕΠ.

13.Για κάθε Υπηρεσιακό Γραμματέα λειτουργεί Γραφείο το οποίο

τον επικουρεί στην άσκηση των καθηκόντων του,

έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και

της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων και

οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και τους πολίτες.

Σε κάθε Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα δύνανται να τοποθετούνται με απόφασή του

ως και πέντε (5) υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου

του Υπουργείου στο οποίο ο Υπηρεσιακός Γραμματέας υπηρετεί ή

από εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου αυτού,

ως άμεσοι συνεργάτες του.

Υπηρεσιακοί Γραμματείς Υπουργείων

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε