Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής Πανελλαδικές ΕΠΑΛ 2023

Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής Πανελλαδικές ΕΠΑΛ 2023 ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.152/147494/Α5/28-11-2023 έγγραφό του και θέμα:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2023.

-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με τη διαδικασία εισαγωγής του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α΄) όπως ισχύει (μαθητές ή απόφοιτοι).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2023

από την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 μέχρι και τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.

Η προθεσμία υποβολής είναι αποκλειστική. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν όλοι υπεύθυνα, αναλυτικά και με ενιαίο τρόπο, ώστε να διασφαλίζονται σε πανελλαδικό επίπεδο οι όροι ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων.

Όσον αφορά στους μαθητές/-τριες πρέπει να γίνει διεξοδική ενημέρωσή τους στην τάξη από καθηγητή που θα ορίσει ο Δ/ντής ΕΠΑΛ και ο κάθε μαθητής να υπογράψει σε κατάσταση με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ενημερώθηκε για την Αίτηση – Δήλωση που τον αφορά και για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ότι του/της χορηγήθηκε υπόδειγμα της, κατά περίπτωσης υποψηφίου/ας, Αίτησης – Δήλωσης. Σε περίπτωση απουσίας μαθητών κατά την ημέρα αυτή, ενημερώνονται ενυπογράφως την επομένη. Εκτός της ανωτέρω διεξοδικής ενημέρωσης θα πρέπει να γίνει υπενθύμιση στην κάθε τάξη από τον υπεύθυνο καθηγητή στην έναρξη της προθεσμίας και κατά τις δύο τελευταίες μέρες της προθεσμίας.

Όσον αφορά στους αποφοίτους η ενημέρωση θα γίνει με τους εξής τρόπους:

 • Με ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ιστοσελίδα του καθώς και στα Μ.Μ.Ε.
 • Με ανακοινώσεις των Διευθυντών Δ.Ε. που θα αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων των οικείων Δ/νσεων.
 • Με την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης, στην οποία θα τονίζεται η αποκλειστική προθεσμία, στον πίνακα ανακοινώσεων του κάθε ΕΠΑΛ, με ευθύνη του οικείου Διευθυντή.

Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε:

 • τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’),
 • τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 105 του ν.4547/2018 (Α΄102),
 • τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4664/2020 (Α΄ 32),
 • τις διατάξεις του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

–      τη με αριθ. πρωτ. Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) Υπουργική Απόφαση

«Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων …. και εφεξής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 • τη με αριθ. Φ253.2/109189/Α5/8-9-2022 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του προγράμματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων… έτους
 • τη με αριθ. Φ.153.1/148498/Α5/19-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5400) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.» όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Φ. 1/140009/Α5/11-11-2022 όμοιά της (Β΄ 5826) (νέα),

–          τη με αριθ. Φ.251/140232/Α5/14-11-2022 (Β΄5803) Υπουργική Απόφαση «Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων … από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και εφεξής» (νέα),

 • τη με αριθ. πρωτ. Φ.153/31088/Α5/24-3-2022 (Β’ 1419) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-2023.»
 • το με αριθ. Φ.251/128275/Α5/18-10-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ

Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2023 μπορούν να υποβάλουν:

α) Μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της τελευταίας τάξης του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. (εφόσον έχουν φοιτήσει σε αυτό επί τέσσερα (4) πλήρη σχολικά έτη), διεκδικώντας το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

 

β) Μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, διεκδικώντας το ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Ειδικότερα:

 1. Μαθητές/-τριες που φοιτούν στην τελευταία τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης για να αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν.4547/2018, με την προϋπόθεση ότι έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση και στις τρεις τάξεις (Α’, Β’ και Γ’) σε Εσπερινό λύκειο. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)).
 2. Μαθητές/-τριες, κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ισότιμου απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου απολυτηρίου Λυκείου της Αλλοδαπής, που φοιτούν στην τελευταία τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης για να αποκτήσουν πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν.4547/2018, με την προϋπόθεση ότι έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στις δύο τάξεις (Β’ και Γ’) στο τριετές Εσπερινό ΕΠΑΛ. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)).

 

 1. Μαθητές/-τριες, κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων, ΕΠΛ (Τμημάτων Ειδίκευσης), που φοιτούν στην τελευταία τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης για να αποκτήσουν πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑΛ ή απολυτήριο και πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν.4547/2018, με την προϋπόθεση ότι έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στις δύο τάξεις (Β’ και Γ’) στο τριετές Εσπερινό ΕΠΑΛ. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄))
 2. Μαθητές/-τριες που, κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, φοίτησαν στην Α’ τάξη ημερησίου Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και φοιτούν στην τελευταία τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης για να αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν.4547/2018, με την προϋπόθεση ότι έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στις δύο τάξεις (Β’ και Γ’) σε Εσπερινό ΕΠΑΛ. (άρθρο 19 του Ν.4664/2020 (ΦΕΚ 32 Α΄)).

 

γ) Υποψήφιοι απόφοιτοι Ημερησίων ΕΠΑΛ και υποψήφιοι απόφοιτοι Εσπερινών ΕΠΑΛ οι οποίοι θα διεκδικήσουν το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Ειδικότερα:

 1. Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ, εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου. Σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνονται:
  • οι κάτοχοι πτυχίου ειδικότητας και απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου του ν. 3475/2006, του ν.4186/2013, του ν.4386/2016 και του ν. 4547/2018 καθώς και
  • οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου (του ν.2640/1998 και του ν.2909/2001), ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων, ΕΠΛ (Τμημάτων Ειδίκευσης) με πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑΛ των ν. 3475/2006, ν.4186/2013, ν.4386/2016 και ν. 4547/2018.
 1. Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. των ν. 3475/2006, ν.4186/2013, ν.4386/2016 και ν. 4547/2018, εφόσον κατέχουν απολυτήριο ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ισότιμου απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου απολυτηρίου Λυκείου της Αλλοδαπής
 1. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου. Σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνονται οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου (του ν.2640/1998 και του ν.2909/2001), ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων, ΕΠΛ (Τμημάτων Ειδίκευσης) και ισότιμοι αυτών.
 2. Απόφοιτοι τεχνικών ή επαγγελματικών λυκείων της αλλοδαπής, κάτοχοι βεβαιώσεων ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ
 3. Απόφοιτοι τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. εφόσον έχουν φοιτήσει σε αυτό επί τέσσερα (4) πλήρη σχολικά έτη.
 4. Κάτοχοι πτυχίων Εσπερινών ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Β’ Κύκλου, ΕΠΛ, οι οποίοι όμως, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση – δήλωση με την κατηγορία των υποψηφίων των Εσπερινών ΕΠΑΛ που διεκδικούν θέσεις με το ειδικό επιπλέον ποσοστό 1% επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

δ) Υποψήφιοι απόφοιτοι Εσπερινών ΕΠΑΛ, οι οποίοι θα διεκδικήσουν το ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Ειδικότερα:

 1. Κάτοχοι πτυχίου και απολυτηρίου Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση και στις τρεις τάξεις (Α’, Β’ και Γ’) σε Εσπερινό τριετές λύκειο. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)).
 2. Κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ισότιμου απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου απολυτηρίου Λυκείου της Αλλοδαπής, και πτυχίου Εσπερινών ΕΠΑΛ, με την προϋπόθεση ότι έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στις δύο τάξεις (Β’ και Γ’) στο τριετές Εσπερινό ΕΠΑΛ. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)).
 3. Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου (του ν.2640/1998 και του ν.2909/2001), ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων, ΕΠΛ (Τμημάτων Ειδίκευσης), οι οποίοι απέκτησαν πτυχίο ειδικότητας σε τριετές Εσπερινό ΕΠΑΛ, με την προϋπόθεση ότι για την απόκτηση του τελευταίου έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στις δύο τάξεις (Β’ και Γ’) του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)

 

 1. Κάτοχοι πτυχίου και απολυτηρίου Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης που κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και 2018-2019, φοίτησαν στην Α’ τάξη ημερησίου Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τις τάξεις Β’ και Γ’ τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ. (άρθρο 19 του Ν.4664/2020 (ΦΕΚ 32 Α΄)).
 2. Κάτοχοι πτυχίου και απολυτηρίου Εσπερινών ΕΠΑΛ τετραετούς φοίτησης.

Προσοχή: Οι υποψήφιοι Εσπερινών ΕΠΑΛ, οι οποίοι είναι και μέλη της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, εάν επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους μέσω της ειδικής αυτής κατηγορίας, θα πρέπει να επιλέξουν να διαγωνιστούν με τα Ημερήσια ΕΠΑΛ.

Επισήμανση: Όσοι/ες υποψήφιοι/ες υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ, δεν μπορούν το ίδιο έτος να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ και το αντίστροφο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ

Η κατά περίπτωση υποψηφίου/-ας Αίτηση – Δήλωση «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ – ΕΤΟΣ 2023» υποβάλλεται υποχρεωτικά απ’ όλους/-ες όσους/-ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2023.

Ειδικότερα υπάρχουν δύο (2) διαφορετικά υποδείγματα εντύπων ως ακολούθως:

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ: ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ – ΕΤΟΣ 2023 ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ:

 1. ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ/ΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων και των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ – ΑΣΤΕ – ΑΣΣΥ – ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ – ΑΚΑΔ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ)
 2. ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ/ΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων και των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ – ΑΣΤΕ – ΑΣΣΥ – ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ – ΑΚΑΔ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ) μέσω Ημερησίων ΕΠΑΛ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ: ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ –ΕΤΟΣ 2023 ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ:

 1. ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ/ΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 1%.
 2. ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ Ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ/ΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων και των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ – ΑΣΤΕ – ΑΣΣΥ – ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ – ΑΚΑΔ.ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ) μέσω Ημερησίων ΕΠΑΛ.

Με την Αίτηση-Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει:

 1. Την ειδικότητα του Τομέα με την οποία θα είναι υποψήφιος.
 2. Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά.
 3. Τα μουσικά μαθήματα, εάν επιθυμεί να είναι υποψήφιος και για τα Τμήματα: Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται και η συμπλήρωση της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης για τα 3 Μουσικά Τμήματα στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 4. Εάν επιθυμεί να είναι υποψήφιος αποκλειστικά και μόνο σε ένα, σε δύο ή σε τρία από τα ακόλουθα Τμήματα: Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται και η συμπλήρωση της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης για τα 3 Μουσικά Τμήματα στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 5. Εάν επιθυμεί να είναι υποψήφιος/-α για:

-Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων/Σχολή Αστυφυλάκων/Σχολή Πυροσβεστών/Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Τις Σχολές αυτές δεν έχουν δικαίωμα να τις δηλώσουν οι υποψήφιοι/ες Εσπερινών ΕΠΑΛ που με την Αίτηση-Δήλωσή τους επιλέγουν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με το ειδικό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

-Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού,

-ΤΕΦΑΑ

Επισημάνσεις:

 1. Οι μαθητές/τριες των Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ και Γ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης στην Αίτηση-Δήλωση δηλώνουν υποχρεωτικά την ειδικότητα που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, στα δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά πέραν των δύο μαθήματων Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» (Άλγεβρα),
 2. Οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να είναι υποψήφιοι οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα αποφοίτησής τους.
 • Οι απόφοιτοι που έχουν αποκτήσει και άλλο πτυχίο ειδικότητας Τομέα διαφορετικού από αυτόν της αποφοίτησής τους, μπορούν να επιλέξουν να είναι υποψήφιοι Ειδικότητας αυτού του Τομέα
 1. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α έχει αποκτήσει ήδη και άλλο πτυχίο ειδικότητας Τομέα διαφορετικού από αυτόν της τρέχουσας φοίτησής του, μπορεί να επιλέξει τα μαθήματα της ειδικότητας του Τομέα που επιθυμεί να εξεταστεί.
 2. Οι απόφοιτοι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου (του ν.2640/1998 και του ν.2909/2001), ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων, ΕΠΛ (Τμημάτων Ειδίκευσης) , μπορούν να δηλώσουν:

– α) τον Τομέα και την ειδικότητα του πτυχίου τους που αντιστοιχεί ή είναι συναφής με αυτή των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016, όπως έχει καθοριστεί στον επισυναπτόμενο πίνακα αντιστοιχιών (σελ. 15) και

-β) αν κατέχουν πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑΛ των ν. 3475/2006, ν.4186/2013, ν.4386/2016 και ν. 4547/2018 είτε τον Τομέα και την ειδικότητα που αντιστοιχεί στο πτυχίο του ΕΠΑΛ, είτε τον Τομέα και την ειδικότητα του αρχικού πτυχίου τους που αντιστοιχεί ή είναι συναφής με αυτή των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016, όπως έχει καθοριστεί στον επισυναπτόμενο πίνακα αντιστοιχιών (σελ. 15).

 1. Απόφοιτοι τεχνικών ή επαγγελματικών λυκείων της αλλοδαπής, κάτοχοι βεβαιώσεων ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ, μπορούν να δηλώσουν όποια ειδικότητα επιθυμούν στον αντίστοιχο τομέα τους, όπως αναφέρεται στη βεβαίωση ισοτιμίας του ΕΟΠΠΕΠ που προσκομίζουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ

Η Αίτηση – Δήλωση υποβάλλεται από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/-η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της, εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της ενδιαφερόμενου/-ης και δεν τροποποιείται μετά την ημερομηνία λήξης της υποβολής της.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ

Όσοι είναι μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ, υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση χωρίς δικαιολογητικά, παρά μόνο με την επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας τους, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώρηση των στοιχείων.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Όσοι είναι απόφοιτοι, υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση υποχρεωτικά συνοδευόμενη από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης (πτυχίο ή/και απολυτήριο) και με την επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας τους, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώρηση των στοιχείων. Οι απόφοιτοι τεχνικών ή επαγγελματικών λυκείων της αλλοδαπής συνυποβάλλουν τη βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Γ. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 • Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ, υποβάλλουν την Αίτηση –

Δήλωση στο ΕΠΑΛ φοίτησής τους.

 • Οι απόφοιτοι υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση στο ΕΠΑΛ αποφοίτησής τους ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ καταθέτουν την Αίτηση – Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) σε ημερήσιο ΕΠΑΛ, ενώ οι υποψήφιοι για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις εσπερινών ΕΠΑΛ καταθέτουν την Αίτηση – Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) σε εσπερινό ΕΠΑΛ.

Επισήμανση: οι απόφοιτοι εσπερινών ΕΠΑΛ που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, για να διεκδικήσουν θέσεις με το κοινό ποσοστό των ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ, σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας

 

Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού), μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικά, να υποβάλουν Αίτηση–Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) στο ημερήσιο ΕΠΑΛ που είναι πλησιέστερο στο τόπο μόνιμης κατοικίας τους .

 

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Τα έντυπα της Αίτησης – Δήλωσης (Υποδείγματα 1 και 2) αναρτώνται στο διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr, στον σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Ο/η υποψήφιος/α μπορεί να κατεβάσει, να αποθηκεύσει και να εκτυπώσει το αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης που κατά περίπτωση τον αφορά. Αντίγραφο των εντύπων της Αίτησης – Δήλωσης για ενημέρωση και συμπλήρωση από τον υποψήφιο θα υπάρχει διαθέσιμο και στο ΕΠΑΛ.

Ο/Η υποψήφιος/α συμπληρώνει, μόνο τα γκρι σκιασμένα στοιχεία, χειρόγραφα και στη συνέχεια την υποβάλλει για ηλεκτρονική καταχώριση ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, είτε, στο ΕΠΑΛ φοίτησης για τους μαθητές, είτε, στο ΕΠΑΛ από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του ΕΠΑΛ για τους αποφοίτους. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα myschool εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Ο/η υποψήφιος/α ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνει το ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο ΕΠΑΛ κατάθεσης.

Σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να μεταβεί στο Λύκειο κατάθεσης της αρχικής Α-Δ όπου θα ζητήσει την ακύρωση της προηγούμενης και την υποβολή νέας με την ίδια ως άνω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης είναι από την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 ως και τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.Τονίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη Αίτηση – Δήλωση ούτε εκπρόθεσμη διόρθωση αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΛ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν όλοι/-ες όσοι/-ες υπέβαλαν σχετική Αίτηση- Δήλωση το ίδιο έτος, όπως περιγράφεται ως άνω, με την προϋπόθεση πως αν πρόκειται για μαθητές/- τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ αυτοί/-ές θα πρέπει να έχουν λάβει πτυχίο ΕΠΑΛ και απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή πτυχίο ΕΠΑΛ για όσους/-ες έχουν ήδη απολυτήριο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή ισότιμο τίτλο, μέχρι την έκδοση των βαθμολογικών αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων του Ιουνίου.
 2. Ειδικά οι μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ που έχουν υποβάλει Αίτηση – Δήλωση και παραπέμπονται σε επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις για λήψη πτυχίου ή/και απολυτηρίου, μπορούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου έτους, με την προϋπόθεση ότι οι επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις θα διεξαχθούν τον Ιούνιο και θα μπορούν να αποκτήσουν έγκαιρα τους απαραίτητους τίτλους (απολυτήριο και πτυχίο ειδικότητας) πριν την ανακοίνωση των βαθμολογικών αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε περίπτωση που δεν αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο πριν την ανακοίνωση των βαθμολογικών αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων, η συμμετοχή στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αν ο/η ίδιος/-α υποψήφιος/-α τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του/της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.
 3. Οι υποψήφιοι/ες των Εσπερινών ΕΠΑΛ που με την Αίτηση-Δήλωσή τους επιλέγουν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο για το ειδικό επιπλέον ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑΛ δεν δικαιούνται να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο, χωρίς νέα εξέταση, για τα επόμενα δύο χρόνια (10%), όπως δικαιούνται οι υποψήφιοι των Ημερησίων ΕΠΑΛ.
 4. Αν ο/η υποψήφιος/α δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος ειδικότητας ή Γενικής Παιδείας που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε δύο τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα μαθήματα.

 

 1. Αν ο/η υποψήφιος/α, παρότι υπέβαλε Αίτηση-Δήλωση, μετανιώσει και δεν συμμετάσχει τελικά στις εξετάσεις, δεν θα μπει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων το ίδιο έτος. Ωστόσο, αυτός ο/η υποψήφιος/α θα μπορεί οποιοδήποτε επόμενο έτος να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις.

 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για την εισαγωγή στα τμήματα και τις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει την ΕΒΕ (Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής) του τμήματος ή της σχολής. Στα Τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας (αγωνίσματα) για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, τότε η πρώτη προϋπόθεση που απαιτείται για την εισαγωγή, είναι ο υποψήφιος να έχει πετύχει την ΕΒΕ ειδικού μαθήματος ή/και πρακτικών δοκιμασιών και σε κάθε περίπτωση την ΕΒΕ του τμήματος.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 4777/2021 (Α΄25), για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των ΕΠΑ.Λ., καθορίζονται με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή στην οικεία σχολή, το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση. Στην περίπτωση των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο υπάγονται.

Οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις σχολές των Α.Σ.Σ.Υ., στη σχολή Αστυφυλάκων, στη σχολή Πυροσβεστών, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, που ισχύουν, περιλαμβάνονται στη με αριθ. Φ.153.1/148498/Α5/19-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5400) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.» όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Φ. 153.1/140009/Α5/11-11-2022 όμοιά της (Β΄ 5826).

 

Η σειρά των μαθημάτων ειδικότητας (Μάθημα Ειδικότητας 1 και Μάθημα Ειδικότητας 2) προκύπτει από τη σειρά καθορισμού τους στη με αριθ. πρωτ. Φ.153/31088/Α5/24-3-2022 (Β’ 1419) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-2023.»

 

Οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. είναι κοινοί για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ και περιλαμβάνονται στη με αριθ. Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5399 Β’) ΥΑ «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών ….» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.Φ.253.1/97339/Α5/2022 (ΦΕΚ 4187 Β’) ΥΑ, για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2023.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΣΧΟΛΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ή ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ή ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Ορισμένα Τμήματα ή Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτούν περαιτέρω κριτήρια για την εισαγωγή των υποψηφίων σ’ αυτά, ως ακολούθως:

Α) Σχολές ή Τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα

(ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική) που αναφέρονται αναλυτικά και στο έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης.

 1. Οι Σχολές και τα Τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα από τα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά» είναι:
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
 • Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου,
 • Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου,
 • Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

 

 • Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
 • Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
 • Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης.
  1. Οι Σχολές και τα Τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας

«Αγγλικά» είναι:

 • Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά,
 • Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά,
 • Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και
 • Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου
  1. Οι Σχολές και τα Τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση στα δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο» είναι:
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης και των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Πατρών, Δημοκρίτειου Θράκης και Ιωαννίνων,
 • Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
 • Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
 • Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
  1. Το Τμήμα, για το οποίο απαιτείται εξέταση μόνο στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» είναι:
 • Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
  1. Οι Σχολές και τα Τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση στα δύο ειδικά μαθήματα «ΑΡΜΟΝΙΑ» και

«ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» είναι:

 • Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
 • Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η δήλωση εξέτασης σε ειδικό μάθημα είναι υποχρεωτική για την εξέταση του υποψηφίου στο ειδικό μάθημα και την εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα. Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή σε Σχολές/Τμήματα με ειδικά μαθήματα απαιτείται αρχικά η επίτευξη της ΕΒΕ ειδικού μαθήματος σε καθένα από αυτά και εν συνεχεία η επίτευξη της ΕΒΕ του αντίστοιχου Τμήματος.

Β) Τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτούνται πρακτικές δοκιμασίες (ΤΕΦΑΑ)

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, πρέπει στην Αίτηση-Δήλωση να το δηλώσουν υποχρεωτικά, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στα αγωνίσματα.

Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποβάλει και σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί από το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων προκειμένου να συμμετάσχει στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) και να πετύχει την ΕΒΕ πρακτικών δοκιμασιών.

Γ) Σχολές, για την εισαγωγή στις οποίες απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις (Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).

Η δήλωση είναι ενδεικτική της επιθυμίας του υποψηφίου για την εισαγωγή στις εν λόγω σχολές. Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού απαιτείται να υποβάλει και αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθεί ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2023. Επισημαίνεται ότι για να είναι υποψήφιος για τις Σχολές αυτές θα πρέπει να τις δηλώσει και στο Μηχανογραφικό του Δελτίο.

Από τα παραπάνω (Α), (Β) και (Γ) συνάγεται ότι:

 

Η δήλωση εξέτασης σε ειδικό μάθημα είναι υποχρεωτική για την εξέταση του/της υποψήφιου/ας σε αυτό, προκειμένου να διεκδικήσει εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα που απαιτούν ειδικό/ά μάθημα/τα. Υποψήφιος/α που με την Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα, δεν θα μπορέσει να εξεταστεί σε αυτό, ενώ αν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα και τελικά δεν προσέλθει για εξέταση, απλώς θα αποκλειστεί από τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε αυτό.

Υποψήφιος/-α που στην Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε επιθυμία για τα ΤΕΦΑΑ, δεν μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος/-α γι΄ αυτά.

Αντίθετα, για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού η δήλωση είναι ενδεικτική της επιθυμίας του/της. Υποψήφιος/α που, αν και στην Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε επιθυμία για Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος/-α γι’ αυτές, αρκεί να ακολουθήσει τη διαδικασία που ορίζεται στις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Με τη με αριθ. πρωτ. Φ.253/23170/Α5 (ΦΕΚ 504 Β΄/2019) Υ.Α. καθορίστηκαν οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής φοιτητών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα και οι συντελεστές βαρύτητας βάσει των οποίων εξάγεται η τελική βαθμολογία του υποψηφίου, τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα μόρια και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, ο τρόπος εξέτασης των μουσικών μαθημάτων και οι διαδικασίες συμμετοχής. Σύμφωνα με την εν λόγω Υ.Α., οι υποψήφιοι για τα ανωτέρω τμήματα υποχρεούνται εντός συγκεκριμένης και αποκλειστικής προθεσμίας, που για φέτος καθορίζεται στο διάστημα 29-11-2022 με 12-12-2022, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις με σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία έχει τον τύπο Παραρτήματος της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, που ενδιαφέρονται να εισαχθούν ΜΟΝΟ στα ανωτέρω Μουσικά Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξετάζονται μέσω κοινών εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου στα εξής δύο (2) μουσικά μαθήματα:

α) Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη.

β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών και ακουστικών μουσικών γνώσεων.

Επιπλέον οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, εξετάζονται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ στο μάθημα γενικής παιδείας Νέα Ελληνικά.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω 3 Τμήματα είναι

α) ο υποψήφιος να επιτύχει σε καθένα μουσικό μάθημα βαθμό τουλάχιστον ίσο με το 30% του άριστα,

β) ο μέσος όρος των βαθμών των δύο μουσικών μαθημάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 50% του άριστα και

γ) ο υποψήφιος να έχει προσέλθει στην εξέταση του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» των ΕΠΑΛ.

Στην ίδια προθεσμία (Τρίτη 29 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022) που όλοι οι υποψήφιοι υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ, όπως κάθε έτος, όσοι από αυτούς ενδιαφέρονται και για τα 3 Μουσικά Τμήματα, υποβάλλουν επιπλέον την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, η οποία για πρακτικούς λόγους αποτελεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του εντύπου της Αίτησης-Δήλωσης. Τα στοιχεία 16 ή 17. Α)8 που εμφανίζονται στο έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης για πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ, αποτελούν ουσιαστικά κομμάτι της Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης για τα 3 Μουσικά Τμήματα. Για τη συμμετοχή στην ειδική διαδικασία εισαγωγής στα 3 Μουσικά Τμήματα, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Συγκεκριμένα:

Α) Υποψήφιος (μαθητής ή απόφοιτος) που ενδιαφέρεται ΜΟΝΟ για τα 3 Μουσικά Τμήματα:

 

Από την Αίτηση-Δήλωση των πανελλαδικών εξετάσεων συμπληρώνει τα στοιχεία 1-11 και το πεδίο 16, τίποτα από το στοιχείο 17 και στη συνέχεια συμπληρώνει την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Υποβάλλει και τις 2 σελίδες, οι πληροφορίες καταχωρίζονται στο σύστημα και ο υποψήφιος υπογράφει στα 2 εκτυπωμένα αντίγραφα που έχουν ενσωματώσει και την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις και την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

Β) Υποψήφιος (μαθητής ή απόφοιτος) που ενδιαφέρεται για Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ΚΑΙ τα 3 Μουσικά Τμήματα:

Από την Αίτηση-Δήλωση των πανελλαδικών εξετάσεων συμπληρώνει τα στοιχεία 1-11, τις επιλογές του από το στοιχείο 17 (εννοείται και το στοιχείο 17. Α)8) και στη συνέχεια συμπληρώνει την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Υποβάλλει και τις 2 σελίδες, οι πληροφορίες καταχωρίζονται στο σύστημα και ο υποψήφιος υπογράφει στα 2 εκτυπωμένα αντίγραφα που έχουν ενσωματώσει και την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις και την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

Γ) Υποψήφιος (μαθητής ή απόφοιτος) που ενδιαφέρεται για Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται τα 3 Μουσικά Τμήματα:

Συμπληρώνει και υποβάλλει κανονικά την Αίτηση-Δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις, όπως πάντα, χωρίς να συμπληρώσει τα κουτάκια 16 ή 17. Α)8 και εννοείται χωρίς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Η υποβολή της Αίτησης–Υπεύθυνης Δήλωσης για τα 3 Μουσικά Τμήματα είναι καθοριστική και δεσμευτική για τους υποψηφίους/ες που επιθυμούν να εισαχθούν σε αυτά. Μετά την υποβολή της στην καθορισμένη προθεσμία δεν τροποποιείται ούτε διορθώνεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος της υπηρεσίας μας σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (5%, ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

Οι υποψήφιοι/ες ΕΠΑΛ, πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, που έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή θα πιστοποιηθούν από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές του ν.3794/2009, δύνανται να υποβάλλουν απευθείας ξεχωριστό μηχανογραφικό δελτίο για το 5% των θέσεων εισακτέων με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους. Αν ωστόσο κάποιος/-α από τους/τις υποψήφιοι/ες με σοβαρές παθήσεις επιθυμεί τη συμμετοχή του/της και στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλει την Αίτηση-Δήλωση της παρούσας ώστε να μπορεί να συμμετάσχει κανονικά και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10o

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (χωρίς νέα εξέταση)

Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση δικαιούνται να είναι όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων ΕΠΑΛ το 2021 ή το 2022. Οι υποψήφιοι/ες για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (Μάρτιος-Απρίλιος 2023). Όσοι υποψήφιοι για το 10% επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν εκ νέου στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), άρα συμμετέχουν στη διαδικασία με βάση τις επιδόσεις τους από τη τελευταία συμμετοχή τους στις πρακτικές δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2021 θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ και των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, όπως ίσχυαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021.

Για την εισαγωγή στα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία απαιτείται κάθε χρόνο νέα εξέταση και συνεπώς στα 3 Μουσικά Τμήματα δεν μπορεί να εισαχθεί κάποιος με το 10%, χωρίς νέα εξέταση.

 

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι: α) όσοι υποψήφιοι/ες συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις, δεν δικαιούνται να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση και β) οι υποψήφιοι/ες των Εσπερινών ΕΠΑΛ που με την Αίτηση-Δήλωσή τους επιλέγουν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο για το ειδικό επιπλέον ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑΛ δεν δικαιούνται να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο, χωρίς νέα εξέταση, για τα επόμενα δύο χρόνια (10%), όπως δικαιούνται οι υποψήφιοι των Ημερησίων ΕΠΑΛ.

Τέλος, όσοι απόφοιτοι με την Αίτηση-Δήλωση δηλώσουν υποψηφιότητα για νέα εξέταση με τα ΕΠΑΛ ή τα ΓΕΛ, και τελικά δεν προσέλθουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ ή των ΓΕΛ σε ΚΑΝΕΝΑ μάθημα, μετά την ανακοίνωση των βαθμών των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ προσέρχονται στο Λύκειό τους, ώστε να υπαχθούν στο ποσοστό του 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, εφόσον το επιθυμούν, και εφόσον το δικαιούνται, όσοι δηλαδή είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΕΠΑΛ το 2021 ή το 2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τόσο οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ, όσο και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ της Αίτησης–Δήλωσης που αφορά στο σχολείο τους (ημερήσιο ή εσπερινό) μαζί με τις αντίστοιχες Οδηγίες – Πληροφορίες που αποστέλλονται συνημμένα, προς αποφυγή λαθών ή εσφαλμένων ερμηνειών από τους ενδιαφερόμενους. Οι Διευθυντές/ριες των ΕΠΑΛ ή οι εντεταλμένοι για την παραλαβή των Αιτήσεων – Δηλώσεων εκπαιδευτικοί, μεριμνούν για τη σωστή συμπλήρωση της Αίτησης – Δήλωσης, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες. Επίσης, παρακαλούνται οι (Υπο)Διευθυντές των ΕΠΑΛ να οργανώσουν τη διαδικασία υποδοχής και κατάθεσης των Α-Δ, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός μεταξύ των υποψηφίων.

Η Αίτηση–Δήλωση υποβάλλεται στο ΕΠΑΛ και καταχωρίζεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης του πληροφοριακού συστήματος myschool. Ο υποψήφιος προμηθεύεται είτε από το διαδίκτυο είτε από το ΕΠΑΛ το υπόδειγμα του εντύπου, το μελετά, το συμπληρώνει και προσέρχεται στο Διευθυντή/ρια ή τον εντεταλμένο για την παραλαβή των Αιτήσεων – Δηλώσεων εκπαιδευτικό (κατά προτίμηση χειριστή του Η/Υ), όπου και το υποβάλλει μαζί με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Στη συνέχεια ο χειριστής εισάγει τα στοιχεία του υποψηφίου/ας, όπως τα συμπλήρωσε ο ενδιαφερόμενος, ακολουθώντας τις οδηγίες του προγράμματος. Κατόπιν, εκτυπώνει δύο αντίγραφα της Αίτησης – Δήλωσης (μόνο την πρώτη σελίδα). Ο/Η υποψήφιος/α ελέγχει με προσοχή την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά συμφωνούν απόλυτα με το υπόδειγμα του εντύπου που είχε αρχικά συμπληρώσει και υπογράφει και τα δύο αντίγραφα, τα οποία υπογράφονται και σφραγίζονται και από τον/τη Διευθυντή/ρια του ΕΠΑΛ. Ένα αντίγραφο από αυτά κρατά ο υποψήφιος/α μέχρι το τέλος των εξετάσεων και ένα ο/η Διευθυντής/ρια του ΕΠΑΛ. Σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να μεταβεί στο Λύκειο κατάθεσης της αρχικής Α-Δ όπου θα ζητήσει την ακύρωση της προηγούμενης και την υποβολή νέας με την ίδια ως άνω διαδικασία.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος/α ενδιαφέρεται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, πέρα από την Αίτηση-Δήλωση για πανελλαδικές ΕΠΑΛ, συμπληρώνει και υποβάλλει και την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα. Τα στοιχεία καταχωρίζονται στο σύστημα και ο υποψήφιος υπογράφει στα 2 εκτυπωμένα αντίγραφα που έχουν ενσωματώσει και την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις και την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

Καταχώριση ονομαστικών στοιχείων αλλοδαπών υποψηφίων στην Αίτηση Δήλωση:

Σύμφωνα με τις αρ.πρωτ.Φ1/51195/ΓΔ4/6-5-2022 και Φ1/138596/ΓΔ4/8-11-2022 εγκυκλίους της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π/βαθμιας και Δ/βαθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. που σας έχουν αποσταλεί, βάσει των διατάξεων του άρθρου 172 του ν.4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’136), από το σχολικό έτος 2022-2023 η εγγραφή των αλλοδαπών μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται και με λατινικούς χαρακτήρες, στις περιπτώσεις που είναι δυσχερής η προσκόμιση επίσημα μεταφρασμένων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β’2005), όπως ισχύει.

 

Επομένως, κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης, η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα myschool των ονομαστικών στοιχείων των αλλοδαπών υποψηφίων, γίνεται με ελληνικούς χαρακτήρες, εκτός από τις περιπτώσεις που είναι δυσχερής η προσκόμιση επίσημα μεταφρασμένων δικαιολογητικών, οπότε η συμπλήρωση γίνεται και με ελληνικούς και με λατινικούς χαρακτήρες στα αντίστοιχα πεδία. Η παραπάνω επισήμανση αφορά ΜΟΝΟ τους αποφοίτους-υποψηφίους που θα υποβάλουν Α-Δ. Οι μαθητές-υποψήφιοι είναι ήδη καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool και τα στοιχεία τους αντλούνται αυτούσια από το ΠΣ myschool.

 

Για την υποστήριξή τους, τα ΕΠΑΛ μπορούν να απευθύνονται:

 • για θέματα διαδικασίας, δικαιούχων, υποψηφίων, μαθημάτων, δικαιούχων εσπερινών ΕΠΑΛ και λοιπά διοικητικά θέματα, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ, στα τηλέφωνα της εγκυκλίου καθώς και στο email: dode@minedu.gov.gr .
 • για θέματα αρχείου υποψηφίων, κωδικού υποψηφίων, και λοιπά θέματα μηχανοργάνωσης, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΑΙΘ, τηλέφωνα 2103442067, 2103442709 email: egovexams@minedu.gov.gr
 • για θέματα λειτουργίας και υποστήριξης της εφαρμογής ΠΣ myschool, στα τηλ. 8012008040,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΡΙΕΣ Δ.Ε.

Οι Διευθυντές/ριες Δ.Ε μεριμνούν:

α) Για την ανάρτηση της παρούσας στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Δ/νσης για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

β) Για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στα ΕΠΑΛ ευθύνης τους και στα ΚΕΔΑΣΥ.

γ) Επισημαίνεται ότι και φέτος οι υποβληθείσες στα Λύκεια Αιτήσεις – Δηλώσεις θα εκτυπώνονται σε δύο αντίγραφα. Ως εκ τούτου, δεν θα αποσταλεί τρίτο αντίγραφο από τα Λύκεια στις Δ/νσεις Δ.Ε. και από εκεί στο ΥΠΑΙΘ.

Για τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση τόσο των εκπαιδευτικών που παρέχουν σχετικές πληροφορίες, όσο και των ενδιαφερομένων κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι οι διατάξεις που αναφέρονται στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι αυστηρού δικαίου και απαιτούν συνεπή και αυστηρή εφαρμογή, γιατί ΜΟΝΟ έτσι διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο του συστήματος επιλογής.

Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής Πανελλαδικές ΕΠΑΛ 2023 ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.152/147494/Α5/28-11-2023 έγγραφό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1dXMuthdT_AFlcqc65rcm4AyhgRYXbJ9u/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε