Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διευθυντών ΠΕΠΑΛ

Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διευθυντών ΠΕΠΑΛ προκήρυξε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ.152398/8-12-2022 έγγραφό του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Π.ΕΠΑ.Λ.)

  

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις :

α) Της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 17Α, των άρθρων 16, 17Β και 19 και της παρ. 34 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

β) Του ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

γ) Των άρθρων 117 έως και 159 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

δ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

ε) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

στ) Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

ζ) Του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136).

 

 1. Την υπό στοιχεία Κ3/58084/25.05.2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 2180).

 1. Την αριθμ. Κ3/106640/05.09.2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/58084/ 25.05.2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β΄ 4667).

 1. Την αριθμ. Κ3/121512/10-10-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/58084/25.05.2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β΄ 5231).

 1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119/1 της 5.2016).
 2. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» ( Α΄ 137).
 3. Την αριθμ. 116534/Κ3/23-09-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 891).

 1. Το αριθμ. Πρακτικό 1/14-10-2022 της Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.).

 

προκηρύσσουμε

 την πλήρωση με επιλογή είκοσι πέντε (25) θέσεων Διευθυντών/τριών των ακόλουθων Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.), με θητεία τεσσάρων (4) ετών, και καλούμε τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πληρούν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετέχουν στην προκηρυσσόμενη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά :

 

A/A Περιφέρεια Διεύθυνση Ονομασία
 

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.) ΕΒΡΟΥ Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Αλεξανδρούπολης
 

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Ξάνθης

 

A/A Περιφέρεια Διεύθυνση Ονομασία
 

3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Λαυρίου

 

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Χαϊδαρίου – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
 

5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Γλυφάδας
 

6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

 

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Ταύρου

 

7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Ελευσίνας
 

8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Περάματος
 

9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Αιγίου

 

10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Αμαλιάδας
 

11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Πτολεμαΐδας
 

12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Ηγουμενίτσας
 

13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Βελεστίνου

 

A/A Περιφέρεια Διεύθυνση Ονομασία
 

14

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Τρικάλων

 

15

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Κέρκυρας

 

16

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Επανομής
 

17

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Κρύας Βρύσης
 

18

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Κατερίνης
 

19

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Νεάπολης
 

20

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Ακρωτηρίου
 

21

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Ρόδου

 

22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Σύρου

 

23

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Άργους

 

24

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Κιάτου

 

A/A Περιφέρεια Διεύθυνση Ονομασία
 

25

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Άμφισσας

 

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) αίτηση για το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων των σχολικών μονάδων Π.ΕΠΑ.Λ., με σειρά προτίμησης για τοποθέτηση, η οποία δηλώνεται κατά την υποβολή της αίτησης.

 

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση Διευθυντή/ντριας Π.ΕΠΑ.Λ. είναι να δύναται ο/η υποψήφιος/α να συμπληρώσει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή/τριας στις σχολικές μονάδες που δηλώνει.

 

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 

Α1. Προϋποθέσεις :

Υποψήφιοι για επιλογή στη θέση Διευθυντή/ντριας Π.ΕΠΑ.Λ. είναι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17Β του ν. 4763/2020, εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν : α) εκπαιδευτική υπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών, από τα οποία τα τέσσερα (4), τουλάχιστον, έτη πρέπει να έχουν διανυθεί στην επαγγελματική εκπαίδευση,

β) πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου, η οποία αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.

 

Α2. Κωλύματα επιλογής :

Δεν επιτρέπεται να υποβάλλει αίτηση και να είναι υποψήφιος για την επιλογή ούτε να επιλεγεί και τοποθετηθεί σε θέση Διευθυντή/τριας Π.ΕΠΑ.Λ. εκπαιδευτικός:

α) ο/η οποίος/α διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή του/της έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα,

β) ο/η οποίος/α αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων,

γ) του/της οποίου/ας τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή που υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις,

δ) ο οποίος, ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος του άρθρου 58 του ν. 4823/2021, υπαιτίως δεν εκπληρώνει την υποχρέωση αξιολόγησης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Γ’ του ν.4823/2021 και για οκτώ (8) έτη που έπονται της υπαίτιας μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αξιολόγησης,

ε) ο οποίος έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021 και για τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής, στ) ο οποίος εμπίπτει στην παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4823/2021,

ζ) του οποίου η επίδοση έχει χαρακτηριστεί ως «μη ικανοποιητική» σε οποιαδήποτε από τις λαμβανόμενες υπόψη εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α’ και Β’, κατά περίπτωση, του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’ του ν. 4823/2021, κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν, τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 28    
Α Τίτλοι σπουδών   13  
αα διδακτορικό δίπλωμα     6
αβ δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα     5
αγ μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών     4
αδ δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών     3
αε δεύτερο πτυχίο πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης     3
 

αστ

επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)      

1

αζ τρίτο πτυχίο πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης     1
Β Επιμόρφωση   6  
 

 

 

βα

πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν αποτέλεσε προσόν διορισμού      

 

 

1

 

ββ

πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών: μία (1) μονάδα ανά      

2

 

  πρόγραμμα και έως δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο      
 

 

 

βγ

πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης: 0,10 μονάδες ανά δέκα (10) ώρες βάσει πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και έως μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο      

 

 

1

 

 

βδ

βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Α’ ή Β’ επιπέδου: μία (1) μονάδα      

 

1

 

 

βε

βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενοτήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.): μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο, η οποία κατανέμεται ως εξής: i) μία (1) μονάδα για την ολοκλήρωση ετήσιας θεματικής ενότητας και ii) 0,50 μονάδες για την ολοκλήρωση εξαμηνιαίας θεματικής ενότητας      

 

1

 

βστ

πιστοποίηση επιμόρφωσης Β΄ ή Β2 επιπέδου στις Τ.Π.Ε. ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε.: δύο (2) μονάδες.      

2

 

βζ

πιστοποίηση επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις Τ.Π.Ε.: μία (1)

μονάδα

     

1

Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των υποπερ. βα) έως βε) αξιολογούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για τον διορισμό ή για την απόκτηση τίτλου σπουδών.
Γ Ξένες γλώσσες   4  
 

γα

πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2      

3

 

γβ

πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1      

2

 

γγ

πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου

B2

     

1

 

γδ

πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2      

2

 

γε

πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1      

1

 

γστ

πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2      

0,5

Αν   ο    υποψήφιος   κατέχει    αποδεικτικά    γνώσης   της   ίδιας    ξένης   γλώσσας

 

διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται μόνο για το ανώτερο. Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει.
Δ Συγγραφικό έργο   5  
 

δα

βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (International Standard Book Number – ISBN) ): δύο (2) μονάδες ανά βιβλίο      
 

δβ

βιβλία ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: μία (1) μονάδα ανά βιβλίο      
 

δγ

κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους διεθνών εκδοτικών οίκων με

ISBN: 0,50 μονάδες ανά συλλογικό τόμο

     
 

δδ

κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ελληνικών εκδοτικών οίκων με

ISBN: 0,25 μονάδες ανά συλλογικό τόμο

     
 

 

δε

εισηγήσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Σειρών (International Standard Serial Number – ISSN) ή DOI (Digital Object Identifier): 0,50 μονάδες ανά εισήγηση      
 

δστ

εισηγήσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή

ISSN ή DOI (Digital Object Identifier) : 0,25 μονάδες ανά εισήγηση

     
 

 

δζ

συγγραφή σχολικού εγχειριδίου ή διδακτικού βιβλίου, το οποίο διανέμεται στους μαθητές ή εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης: 1,50 μονάδες ανά συμμετοχή      
 

 

 

δη

συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών – Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. – Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης – εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι. ή μέλη των Συντονιστικών ομάδων για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και βιβλίων του Π.Ι.: μία (1) μονάδα ανά συμμετοχή.      
  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 27    
Α Διδακτική εμπειρία   13  
 

 

αα

άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, Ε.Κ., Δημόσιο Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ, σε ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο πλαίσιο του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, Τ.Ε.Ε. Α’ και Β’ κύκλου: μία (1) μονάδα ανά διδακτικό έτος      
 

αβ

άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ή Π.ΕΠΑ.Λ.: 0,50

μονάδες ανά διδακτικό έτος. Η μοριοδότηση της παρούσας υποπερ. προσαυξάνει τη μοριοδότηση της υποπερ. αα). Η

     

 

  άσκηση διδακτικής υπηρεσίας για χρονικό διάστημα βραχύτερο του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.      
  Η προσμέτρηση των μονάδων της διδακτικής εμπειρίας γίνεται για τα υπερβαίνοντα τα 8 έτη.      
Β Διοικητική εμπειρία   14  
 

βα

άσκηση καθηκόντων Διευθυντή/τριας σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή Δημόσιου Ι.Ε.Κ. ή Ε.Σ.Κ. ή Σ.Ε.Κ.: δύο (2) μονάδες ανά έτος      
 

 

ββ

άσκηση καθηκόντων υποΔιευθυντή/τριας σχολικής μονάδας, Ε.Κ., ή Δημόσιου Ι.Ε.Κ. ή Ε.Σ.Κ. ή Σ.Ε.Κ., ή υπευθύνου τομέα Ε.Κ.: 0,50 μονάδες ανά έτος και έως τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.      
 

βγ

άσκηση καθηκόντων Διευθυντή/τριας σε Πρότυπο ΕΠΑ.Λ.: 1 μονάδα ανά διδακτικό έτος. Η μοριοδότηση της παρούσας υποπερίπτωσης προσαυξάνει τη μοριοδότηση της υποπερ. βα).      
  Η προσμέτρηση των μονάδων της διοικητικής εμπειρίας γίνεται για τα υπερβαίνοντα τα 6 έτη.      
  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 25    
  Το κριτήριο της αξιολόγησης αποτιμάται με είκοσι πέντε (25) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο βάσει των εκθέσεων αξιολόγησης του υποψηφίου. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου της θητείας ή της αξιολογικής περιόδου, κατά περίπτωση, που προηγείται της διαδικασίας επιλογής. Αν ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί και ως εκπαιδευτικός και ως στέλεχος εκπαίδευσης, λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγησή του ως στελέχους εκπαίδευσης. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, δεν εφαρμόζεται η αποτίμηση του κριτηρίου της αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 34 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020.      
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 20    
α η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου   3  
β η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας   3  
 

 

γ

η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα ιδιαίτερα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, η γνώση των αρχών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), η γνώση των πρόσφατων κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων της Ευρωπαϊκής    

 

7

 

 

  Επιτροπής για την ΕΕΚ, η γνώση των διαφορετικών πεδίων της ΕΕΚ και των προγραμμάτων σπουδών, η γνώση της νομοθεσίας που διέπει την Επαγγελματική Εκπαίδευση, η ικανότητα διαμόρφωσης του μαθησιακού περιβάλλοντος ώστε να είναι εφαρμόσιμο για τη διδασκαλία επαγγελματικών μαθημάτων και πρακτικής άσκησης, η εμπειρία σε θέματα εφαρμογής Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης/συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στα προγράμματα ΕΕΚ, η ικανότητα παρακίνησης στη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επαγγελματικών μαθημάτων, η δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού, επιμορφωτικού υλικού και διδακτικών σεναρίων, η ικανότητα κατανόησης της πολυπλοκότητας των ενδιαφερόμενων μερών της ΕΕΚ (ΥΠΑΙΘ και άλλοι δημόσιοι φορείς, κοινωνικοί εταίροι, αγορά εργασίας, μαθητές) καθώς και οι γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της διεκδικούμενης θέσης και των σκοπών των Π.ΕΠΑ.Λ      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ

το επαγγελματικό/ερευνητικό/καινοτόμο έργο στο φυσικό αντικείμενο της ειδικότητας, η επαγγελματική προϋπηρεσία στην ειδικότητα πριν από τον διορισμό στην εκπαίδευση ή η νόμιμη άσκηση ιδιωτικού έργου στην ειδικότητα μετά τον διορισμό, η ενημέρωση για τις τρέχουσες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς εργασίας, η ικανότητα καθοδήγησης των μαθητών των Π.ΕΠΑ.Λ. για τις προοπτικές απασχόλησης στις ειδικότητες που παρέχονται από τη σχολική μονάδα, η εφαρμογή καινοτομιών στη λειτουργία της σχολικής μονάδας, η υιοθέτηση νέων πρακτικών για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών στη σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση, η τεχνογνωσία στην ανάπτυξη ευέλικτων και μεταβλητών στρατηγικών μάθησης, η ικανότητα παρακίνησης του εκπαιδευτικού προσωπικού, η ευχέρεια συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους, την τοπική κοινωνία κι άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η ικανότητα εναρμόνισης με τις μεταβαλλόμενες τεχνολογικές και οργανωτικές απαιτήσεις του κόσμου της εργασίας, η ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης συνεργασιών της ΕΕΚ με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η εξοικείωση με βέλτιστες πρακτικές του εξωτερικού στον τομέα της ΕΕΚ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 
 

ΣΥΝΟΛΟ: 100

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

 1. Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη : Μετά την αναπροσαρμογή των προσωρινών αξιολογικών πινάκων, το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη και οριστικοποιεί τον τόπο ή τους τόπους διενέργειας των συνεντεύξεων των υποψηφίων. Τόπος διενέργειας των εν λόγω συνεντεύξεων είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου εδρεύει το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ., ενώ το Συμβούλιο δύναται να ορίσει ως τόπο διενέργειας αυτών και την έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη ή/και την έδρα άλλης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, συνεκτιμωμένων του αριθμού των υποψηφίων που θα διευκόλυνε να κληθούν σε συνέντευξη σε περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της ανάγκης ταχείας και απρόσκοπτης διεκπεραίωσης της εν λόγω διαδικασίας επιλογής. Η πρόσκληση με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι/ες στη συνέντευξη και τον τόπο ή τους τόπους διενέργειας των συνεντεύξεων, αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ και της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Υποψήφιοι/ες που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για την πορεία της διαδικασίας επιλογής από τις ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ και της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

 1. Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης : Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο/η γραμματέας του ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας. Στο πρακτικό της συνεδρίασης κατά την οποία λαμβάνει χώρα η συνέντευξη καταγράφεται συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν στον/στην υποψήφιο/α και των απαντήσεων που δόθηκαν από αυτόν/ήν. Στο πρακτικό της συνεδρίασης που έπεται της ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους του Συμβουλίου και η συνοπτική αιτιολόγησή της. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου/ψήφιας στο κριτήριο της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του/της υποψηφίου/ψήφιας (περ. αδ) της υποπαρ. α) της παρ. 5 του άρθρου 17Β) είναι ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα παρόντα μέλη του ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. Η επίδοση του/της υποψηφίου/ψήφιας στο εν λόγω κριτήριο συνιστά την εξατομικευμένη κρίση του Συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του/της υποψηφίου/ψήφιας.
 2. Ηχογράφηση της συνέντευξης : Η συνέντευξη των υποψηφίων για την επιλογή σε θέση Διευθυντών/τριών Π.ΕΠΑ.Λ. ηχογραφείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας. Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του προέδρου του ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ., σύστημα ηχογράφησης. Με την παρουσία του/της υποψηφίου/ψήφιας στον χώρο διεξαγωγής της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του/της, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης. Η λειτουργία του συστήματος διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του/της υποψηφίου. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά της συνεδρίασης κατά την οποία λαμβάνει χώρα η συνέντευξη. Καμία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δεν γίνεται δεκτό από το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ., κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

 

Ενστάσεις κατά της αξιολόγησης της συνέντευξης δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται.

Υποψήφιος/α του/της οποίου/ας το όνομα δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα συνεντεύξεων, σημαίνει ότι έχει τεθεί εκτός διαδικασίας, καθώς δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Δ1. Αίτηση και προθεσμία υποβολής :

 Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στον ιστότοπο: www.iep.edu.gr/services/pepal_directors εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 09/12/2022 ημέρα Παρασκευή και λήγει 28/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.

Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ψήφιας από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, θα κάνουν είσοδο μέσω του λογαριασμού τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Εκτός από την ηλεκτρονική αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αναρτήσουν στον ίδιο ιστότοπο :

α) τα δικαιολογητικά για την απόδειξη συνδρομής προσόντων και κριτηρίων που μοριοδοτούνται, β) συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις), στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα και το οποίο θα ληφθεί υπόψη στο στάδιο της συνέντευξης του/της υποψηφίου/ψήφιας και

γ) τα δικαιολογητικά για τα πρόσθετα προσόντα που συνεκτιμώνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ήτοι :

γα) τα δικαιολογητικά με τα οποία οι υποψήφιοι/ες τεκμηριώνουν τη συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα ιδιαίτερα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, τη γνώση των αρχών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), τη γνώση των πρόσφατων κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΕΚ, τη γνώση των διαφορετικών πεδίων της ΕΕΚ και των προγραμμάτων σπουδών, τη γνώση της νομοθεσίας που διέπει την Επαγγελματική Εκπαίδευση, την ικανότητα διαμόρφωσης του μαθησιακού περιβάλλοντος ώστε να είναι εφαρμόσιμο για τη διδασκαλία επαγγελματικών μαθημάτων και πρακτικής άσκησης, την εμπειρία σε θέματα εφαρμογής Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης/συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στα προγράμματα ΕΕΚ, την ικανότητα παρακίνησης στη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επαγγελματικών μαθημάτων, τη δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού, επιμορφωτικού υλικού και διδακτικών σεναρίων, την ικανότητα κατανόησης της πολυπλοκότητας των ενδιαφερόμενων μερών της ΕΕΚ (ΥΠΑΙΘ και άλλοι δημόσιοι φορείς, κοινωνικοί εταίροι, αγορά εργασίας, μαθητές) καθώς και τις γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες του/της υποψηφίου/ψήφιας σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της διεκδικούμενης θέσης και των σκοπών των Π.ΕΠΑ.Λ. και

γβ) τα δικαιολογητικά με τα οποία οι υποψήφιοι/ες τεκμηριώνουν το επαγγελματικό/ερευνητικό/καινοτόμο έργο στο φυσικό αντικείμενο της ειδικότητας, την επαγγελματική προϋπηρεσία στην ειδικότητα πριν από τον διορισμό στην εκπαίδευση ή τη νόμιμη άσκηση ιδιωτικού έργου στην ειδικότητα μετά τον διορισμό, την ενημέρωση για τις τρέχουσες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς εργασίας, την ικανότητα καθοδήγησης των μαθητών των Π.ΕΠΑ.Λ. για τις προοπτικές απασχόλησης στις ειδικότητες που παρέχονται από τη σχολική μονάδα, την εφαρμογή καινοτομιών στη λειτουργία της σχολικής μονάδας, την υιοθέτηση νέων πρακτικών για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών στη σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση, την τεχνογνωσία στην ανάπτυξη ευέλικτων και μεταβλητών στρατηγικών μάθησης, την ικανότητα παρακίνησης του εκπαιδευτικού προσωπικού, την ευχέρεια συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους, την τοπική κοινωνία κι άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την ικανότητα εναρμόνισης με τις μεταβαλλόμενες τεχνολογικές και οργανωτικές απαιτήσεις του κόσμου της εργασίας, την ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης συνεργασιών της ΕΕΚ με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και την εξοικείωση με βέλτιστες πρακτικές του εξωτερικού στον τομέα της ΕΕΚ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Tα δικαιολογητικά των προσόντων και κριτηρίων που μοριοδοτούνται θα πρέπει να αναρτηθούν στις αντίστοιχες κατηγορίες παραστατικών (π.χ. διδακτορικό δίπλωμα που φέρει ο υποψήφιος θα πρέπει να αναρτηθεί στην κατηγορία “Διδακτορικό δίπλωμα” της ομάδας παραστατικών “Τίτλοι Σπουδών”) ώστε να μοριοδοτηθούν αναλόγως. Τα δικαιολογητικά για τα πρόσθετα προσόντα που συνεκτιμώνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα πρέπει να αναρτηθούν στην κατηγορία “Συνεκτιμώμενα δικαιολογητικά”.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, των δικαιολογητικών και του βιογραφικού σημειώματος θα λάβουν τον αριθμό πρωτοκόλλου στην εκτύπωση της αίτησής τους από τον ιστότοπο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 • Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους/στις υποψηφίους/ψήφιες.
 • Η αίτηση, με την οριστική υποβολή της, θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον/την αιτούντα/αιτούσα. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της.
 • Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και εν γένει με διαφορετικό του ως άνω οριζομένου τρόπου δεν γίνονται δεκτές.
 • Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον/την ενδιαφερόμενο/η δεν επιτρέπεται: η τροποποίηση της αίτησης, η προσθήκη δικαιολογητικών, η αλλαγή/τροποποίηση των Π.ΕΠΑ.Λ. που έχει επιλέξει.
 • Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή έγχαρτες δεν γίνονται δεκτές.
 • Εκπρόθεσμη αποστολή δικαιολογητικών δεν γίνεται δεκτή.
 • Ανάκληση της αίτησης είναι δυνατή μόνο για λόγους που έχουν προκύψει τεκμηριωμένα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και γίνεται μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης, εκδιδόμενης από το gr, η οποία αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpd- policy@minedu.gov.gr
 • Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής κάποιος/α υποψήφιος/α επιλεγεί σε άλλη θέση ευθύνης οφείλει να ενημερώσει άμεσα εγγράφως το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ., ώστε να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία.
 • Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα, με την υποβολή της αίτησης δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στη συλλογή και στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και στην περαιτέρω καταχώρισή τους για τους σκοπούς της παρούσας κατά τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation –GDPR). Όλα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό.

Δ2. Συνοδευτικά δικαιολογητικά αίτησης

Όλα τα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά (upload), σύμφωνα με τις οδηγίες, σε ειδική φόρμα που εμφανίζεται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης. Οι υποψήφιοι/ες, για κάθε κατηγορία κριτηρίων, μπορούν να μεταφορτώνουν ένα ή και περισσότερα αρχεία, τα οποία θα είναι αποκλειστικά τύπου PDF. Ο μέγιστος αποδεκτός όγκος του εκάστοτε αρχείου PDF είναι 2MB. Πριν τη λήξη της προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει μέσω του πληροφοριακού συστήματος να συμπληρώσουν και να κάνουν ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησή τους, διαφορετικά δεν θα μπορούν να εκτυπώσουν την αίτηση. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή από την έναρξη της προθεσμίας, αρκεί να έχει προηγηθεί η οριστική υποβολή της και θα φέρει ημερομηνία και έναν μοναδικό αριθμό αίτησης που θα επιβεβαιώνει την επιτυχή υποβολή της. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, καμία τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή, ακόμα και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν ως άνω μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας, προς απόδειξη των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία, της έλλειψης κωλυμάτων και της συνδρομής των μοριοδοτούμενων κατά περίπτωση προσόντων και κριτηρίων είναι τα ακόλουθα:

2.1 Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά :

 α) Βιογραφικό σημείωμα.

 Προτείνεται η χρήση του Βιογραφικού σημειώματος EUROPASS. https://europass.cedefop.europa.eu/el/home

β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

Αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών είναι οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, της οργανικής θέσης των υποψηφίων.

γ) Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που εκδίδεται από το gov.gr και με την οποία βεβαιώνεται:

γα) ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν.4997/2022, δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και δεν του/της έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα.

γβ) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,

γγ) ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του/της ως στέλεχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021 τα τέσσερα τελευταία έτη.

γδ) ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Στις περιπτώσεις:

 • μη υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης,
 • υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης που δεν έχει εκδοθεί αποκλειστικά από το gr και
 • υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία δεν αναφέρονται όλα τα ανωτέρω γα) έως γδ) στοιχεία ή διαφοροποιούνται, η αίτηση του/της υποψηφίου/ψήφιας δεν εξετάζεται.

δ) Πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους/τις εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

Ελλείψει ενός εκ των ανωτέρω α) έως δ) στοιχείων, ο ηλεκτρονικός φάκελος θεωρείται ελλιπής και ο/η υποψήφιος/α τίθεται εκτός διαδικασίας.

 

 • Δικαιολογητικά που αναφέρονται στα πεδία της μοριοδότησης :
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχία, ΕΣΔΔΑ, διδακτορικοί ή και μεταπτυχιακοί τίτλοι).
 • Αποδεικτικά διοικητικής, εκπαιδευτικής και διδακτικής εμπειρίας.
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δεν μοριοδοτούνται.

Δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μοριοδοτούνται τίτλοι σπουδών και επιμορφώσεις που αποτέλεσαν ειδικά προσόντα διορισμού.

Προκειμένου για τίτλους σπουδών που προέρχονται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι.

Τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή (Γ1/C1) και την καλή (Β2/Β2) γνώση της ξένης γλώσσας, καθώς και τα πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ (Απόδειξη Γλωσσομάθειας) και στο Παράρτημα Ι (Απόδειξη χειρισμού Η/Υ), σύμφωνα με το Α.Σ.Ε.Π..

Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα θα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο. Ελλείψει ενός εκ των ως άνω δικαιολογητικών (ξενόγλωσσο έγγραφο – επίσημη μετάφραση αυτού), οι σχετικές βεβαιώσεις, τίτλοι σπουδών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων θα πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης.

 • Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά διατηρούνται στον ψηφιακό χώρο στον οποίο φιλοξενείται και η πλατφόρμα των αιτήσεων για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου τοποθετήθηκε οριστικά ο αντίστοιχος Διευθυντής Π.ΕΠΑ.Λ., άλλως μέχρι αμετάκλητης επίλυσης της διαφοράς που τυχόν ανακύψει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 της αριθμ. Κ3/121512/10-10-2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/58084/25.05.2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β΄ 5231).

 

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία αναφέρονται στην παράγραφο Δ της παρούσας.

2.  Κατάρτιση και κοινοποίηση πίνακα δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων.

Το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ., σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, επιλέγει τους/τις υποψήφιους/ες που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί/ές στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει σχετικούς πίνακες κατ’ αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι/ες που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα να γίνουν δεκτοί/ές στη διαδικασία επιλογής εγγράφονται σε πίνακα μη δεκτών υποψηφίων. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων αναγράφονται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου των αιτήσεων, οι οποίες απορρίφθηκαν, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής τους.

Το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. κοινοποιεί τους πίνακες στη Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που τους αναρτά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

3.  Ενστάσεις επί του πίνακα δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους.

Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες, αν και όπου απαιτείται, και ενημερώνει σχετικά τους/τις ενδιαφερόμενους/ες.

4.  Κατάρτιση προσωρινών ενιαίων αξιολογικών πινάκων.

Το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. καταρτίζει πίνακες των υποψηφίων με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής της παρ. 5 του άρθρου 17Β του ν. 4763/2020 και τους κοινοποιεί στη Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που τους αναρτά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους. Το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες, αν και όπου απαιτείται, και ενημερώνει σχετικά τους/τις ενδιαφερόμενους/ες.

5.  Κατάρτιση τελικών αξιολογικών πινάκων.

Μετά από το τέλος της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. καταρτίζει με αξιολογική σειρά τελικούς πίνακες επιλογής σε επίπεδο Επικράτειας με βάση τις συνολικές μονάδες των ανωτέρω υποψηφίων. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια.

Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου αριθμού μονάδων, στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατατάσσεται υψηλότερα ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην υποπαρ. α) της παρ. 5 του άρθρου 17Β του ν. 4763/2020. Αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μονάδων των υποψηφίων κατά σειρά στο κριτήριο της περ. αδ) της υποπαρ. α) της παρ. 5 του άρθρου 17Β του ν. 4763/2020.

Μετά από το τέλος της διαδικασίας, ο Πρόεδρος του ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον/την γραμματέα του Συμβουλίου.

 1. Κύρωση Τελικών Αξιολογικών Πινάκων : Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κατάρτισή τους, οι τελικοί πίνακες επιλογής κυρώνονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και υποβάλλονται στη Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού, της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι πίνακες ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους.

Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να αναλάβουν καθήκοντα οποιαδήποτε στιγμή τους ζητηθεί από την υπηρεσία, αφού προκύψει κενούμενη θέση σε Π.ΕΠΑ.Λ. επιλογής τους, μέσα στο διάστημα ισχύος του τελικού πίνακα επιλογής.

Επίσης, οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να ενημερώσουν τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. για τυχόν ανάληψη θέσης ευθύνης – θητείας σε άλλη υπηρεσία κατά τη διάρκεια ισχύος του τελικού πίνακα επιλογής.

 

7.  Τοποθέτηση Διευθυντών/τριών Π.ΕΠΑ.Λ..

Η τοποθέτηση των Διευθυντών/τριών Π.ΕΠΑ.Λ. πραγματοποιείται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον αξιολογικό πίνακα επιλογής, σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους, η οποία δηλώνεται στην αίτησή τους.

Οι εγγεγραμμένοι/ες στον πίνακα επιλογής Διευθυντών/τριών Π.ΕΠΑ.Λ. τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ύστερα από πρόταση του ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες για κάποια Π.ΕΠΑ.Λ., Διευθυντές/τριες αυτών τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, επιλεγέντες/επιλεγούσες υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής. Για τον σκοπό αυτό καλούνται από το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Αν θέσεις Διευθυντών/τριών κάποιων Π.ΕΠΑ.Λ. κενωθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, Διευθυντές/τριες αυτών τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, επιλεγέντες/επιλεγούσες υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους. Για τον σκοπό αυτόν, όπου απαιτείται, καλούνται από το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Αν μετά το τέλος των ανωτέρω διαδικασιών εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις Διευθυντών/τριών Π.ΕΠΑ.Λ., οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Η επιλογή και η τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνονται για το υπόλοιπο της θητείας. Όσοι/ες τοποθετούνται σε θέσεις Διευθυντών/τριών Π.ΕΠΑ.Λ. εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διευθυντών/τριών τους.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 • Οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για την πορεία της διαδικασίας επιλογής από τις ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ, της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και την πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων.
 • Οι ενστάσεις απευθύνονται στο ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ. μέσω της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (με e-mail) για τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr.
 • Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του/της ενιστάμενου/ης.
 • Εφόσον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής κάποιος/α υποψήφιος/α επιλεγεί σε άλλη θέση θητείας, τότε οφείλει να ενημερώσει άμεσα το ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ., ώστε να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία.

 

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

dpd-policy@minedu.gov.gr.

Για τεχνικά θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ες θα απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  pepal@minedu.gov.gr .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Συνημμένα:

Παράρτημα Ι: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Παράρτημα ΙΙ: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

 

Παράρτημα Ι: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

 

 • Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ή ΕΟΠΠ πρώην Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014).

 α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.) (22.2.2006), ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και Vellum Global Educational Services (ΔΠ 35945/28.7.2017 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

γ)    Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006)

δ)   ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)

ε)         ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)

στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.) (17.5.2006) και ζ)       I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007)

η)    ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ

(Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ

περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ)

θ)    DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009)

ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10.4.2014).

ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21.01.2015)

ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. (ΔΠ 54083/16.7.2015 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT» (ΔΠ/20516/4.5.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.» (ΔΠ/38566/3.9.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΔΠ/56579/26.10.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) ιστ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» (ΔΠ/60239/05.12.2019 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιζ)    «EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS – EQcert – Μ. ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ–Κ. ΠΡΙΤΣΑΣ ΙΚΕ

Φορέας   Πιστοποίησης   Ανθρώπινου   Δυναμικού»      (ΔΠ/2997/17.02.2020 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιη) «UCERT»    ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ   ΙΔΙΩΤΙΚΗ    ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ   (ΔΠ/30357/03.08.2020 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιθ)    «INNOV-INK ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΙΚΕ»  με διακριτικό τίτλο PROGRAMS QUALIFICATION READ-PQR» (ΔΠ/12126/12.04.2021  απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

 Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:

 α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ

 • ECDL Core Certificate
 • ECDL Start Certificate
 • ECDL Progress Certificate
 • ECDL Profile Certificate
 • ECDL Profile Certificate (Office Essentials/Βασικές Δεξιότητες Υπολογιστή)
 • People Cert Computer Skills Level 1

 

β) Vellum Global Educational Services S.A.

 • Cambridge International Diploma in IT Skills
 • Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
 • Vellum Diploma in IT Skills
 • Vellum Diploma in IT Skills Proficiency
 • Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level

 

γ) Infotest

 • Internet and Computing Core Certification (IC3)
 • Microsoft Office Specialist (MOS)
 • Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
 • Infotest Certified Basic User (ICBU)
  • Infotest Microsoft Certified Application

 

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe

 • ICT Intermediate A
 • ICT Intermediate B
 • ICT Intermediate C

 

ε) ΚΕΥ-CERT

 • Key Cert IT Basic
 • Key Cert IT Initial

στ) ACTA Α.Ε.

 • Certified Computer User (CCU)
 • Certification Proficiency in IT Skills, CPIT

•  Microsoft Office Specialist Syllabus 1.0

 • Microsoft Office Specialist Expert Syllabus 0

•  IC3-Internet and Computing Core Certification Syllabus 1.0

 • ICBU-Informatics Certified Basic User Syllabus 0

 

ζ) I SKILLS A.E.

 • Basic T. Standard
 • Basic T. Thematic
 • Basic T. Core
 • Advanced T. Core syllabus version:1 (ΔΠ/27661/22.07.2021 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
 • Advanced T. Standard syllabus version:1 (ΔΠ/27661/22.07.2021 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
 • Advanced T. Thematic syllabus version:1 (ΔΠ/27661/22.07.2021 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

 

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ – INFOCERT ΕΠΕ

 • Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
 • Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
 • Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
 • Infocert Unities

 

θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 • Basic Office
 • Business Office

 

ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

<< GLOBAL CERT>>

Global Intermediate

 • Global Intermediate A
 • Global Intermediate B
 • Global Intermediate C
 • Global Basic Office
 • Global Advanced Plus
 • Global Intermediate Express
 • Global Office Expert

 

ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS – ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 • Unicert Primary
 • Unicert Primary Διαθεματικό
 • Unicert Advanced Plus

 

Ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε

 • Internet and Computing Core Certification (IC3)
 • Microsoft Office Specialist
 • Infotest Certified Basic User
 • Microsoft Certified Application Specialist

 

ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT»

PRO-Cert IT User

 

ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.»

Πληροφορικής/Certified Computer User CROSS CCU (Certified Computer User) BASIC 1 CROSS CCU (Certified Computer User) BASIC 2

 

ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT»

EXAMS CERT BASIC EXAMS CERT BASIC MS

EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA

 

ιστ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» STANDARD COMPUTER SKILLS STANDARD COMPUTER SKILLS FAST EXCELLENT COMPUTER SKILLS

 

ιζ) EQcert – EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS

EQcert BASIC EQcert BASIC – LV1 EQcert BASIC – LV2

 

ιη) UCERT

STANDARD OFFICE USER

STANDARD OFFICE USER (UPPER LEVEL)

 

ιθ) PROGRAMS QUALIFICATION READ-PQR

ELIC Professional Certificate ELIC Professional Certificate Plus ELIC Professional Certificate 360

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Αν ο υποψήφιος επιλεγεί στην ειδικότητα που επιδιώκει, πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.

Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:

α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.

β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).

γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.

Η αντιστοίχιση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής γίνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά.

 

 • Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα (4) αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
 • Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ, προσκομίζοντας μόνο βεβαιώσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του οικείου Τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ), ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει)

  

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Πληροφορικής
 • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
 • Επιστήμης Υπολογιστών
 • Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
 • Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
 • Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
 • Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
 • Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
 • Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
 • Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
 • Πληροφορικής και Τηλεματικής
 • Ψηφιακών Συστημάτων
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
 • Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
 • Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Επικοινωνιών
 • Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

 

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Πληροφορικής
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
 • Βιομηχανικής Πληροφορικής
 • Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
 • Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
 • Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
 • Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
 • Διαχείρισης Πληροφοριών
 • Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
 • Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
 • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
 • Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
 • Επιχειρησιακής Πληροφορικής

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή
 • Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ):
  1. Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ,
  2. Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, ή
 • Απολυτήριος τίτλος:
 1. Κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
 2. Τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
 • Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή
 • Απολυτήριος τίτλος ΕΠΑ.Λ. της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, του τομέα Πληροφορικής ή του κύκλου Υπηρεσιών, του τομέα Πληροφορικής,

ή

 • Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

Παράρτημα ΙΙ: ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

 Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

 ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική

 Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210
 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω
 • ECPE- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA ή Michigan Language )
  • ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Νashua, New Hampshire,USA) με συνολική βαθμολογία 74-100.
  • ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 925 έως (Από 1/12/2019)
  • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2) ή PEARSON EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE)
  • ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
 • EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)
 • Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
 • ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF
 • Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).
 • NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
 • AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking) ή AIM Qualifications Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Anglia Mastery) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
 • GA Level 3 Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2)
 • C2 -LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2– LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)
 • Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2)
  • NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2
  • LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C2)

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199
 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) ή PEARSON EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE)
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE
 • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
 • ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) έως 31/12/2021 ή ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) με συνολική βαθμολογία 55-73 από 1/1/2022 του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Νashua, New Hampshire,USA)
 • ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 785 έως 900 και από 1/12/2019 βαθμολογία από 785 έως
 • EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1)
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) ) (μέχρι 31/8/2009)
 • Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
 • ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
 • Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS)
 • Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards).
 • NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
 • AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking) ή AIM Qualifications Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Anglia Proficiency) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT.
 • ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 190 έως 240 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή
 • ΜΕΤ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 64 έως 80 του Michigan Language Assessment
  • LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
 • GA Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL International (Classic C1)
  • C1 – LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και C1 -LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
  • Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1)
  • NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1
  • LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C1)

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 

 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179.
  • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
  • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)
  • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

– The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.

 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
 • PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160- 170
 • (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA ή Michigan Language )
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) ή PEARSON EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE)
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE
  • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
 • Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)του Hellenic American University (Nashua, New Hampshire, USA)
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 505 έως
  • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2)
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
  • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit.
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009)
 • Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF
 • Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)
 • Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards).
 • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
 • AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking) ή AIM Qualifications Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Anglia Advanced) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
  • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT
 • ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή
 • ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment
  • LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • GA Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2)
  • Β2 -LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
 • Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)
  • NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2
  • LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B2)

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 

 

 • PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159
 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-
 • KEY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-150.
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) –The British Council-IDP Education Australia με βαθμολογία από 4 έως
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE  LOCAL   EXAMINATIONS   SYNDICATE    (UCLES) ή CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159.
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF B1) ή PEARSON EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF B1) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE)
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON .
 • CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) – ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) – ACHIEVER – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – ACHIEVER – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης).
 • BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH (BCCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Νashua, New Hampshire,USA) .
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 405 έως
 • EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ή PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEF B1) ή PEARSON LCCI ENTRY 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B1)
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
 • PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1) ) (μέχρι 31/8/2009)
 • Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1
 • ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1).
 • Test of Interactive English, B1 + Level (ACELS)
 • Test of Interactive English, B1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β1 Level (Gatehouse Awards).
 • NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1).
 • AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking) ή AIM Qualifications Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Anglia Intermediate) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 67 έως 79 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT
 • ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 120 έως 156 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή
 • ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 40 έως 52 του Michigan Language Assessment
 • LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1)
 • GA Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR: B1) ή GA Entry Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B1)
 • Β1 – LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Listening, Reading, Writing) (Achiever B1) και Β1– LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Speaking) (Achiever B1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης).
 • Open College Network West Midlands Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR B1)
 • NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B1
 • LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B1)

•      Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

 • βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

ή

 • βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)

αποδεικνύεται, ως εξής:

 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • Δίπλωμα ALLIANCE
 • Πιστοποιητικό A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
 • DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris- Sorbonne
 • DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne
 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2
 • CERTIFICAT B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • IPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996)- Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
 • DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
 • CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1) Paris- Sorbonne
 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1
 • CERTIFICAT B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό    Γλωσσομάθειας    επιπέδου    Β2    του    ν.2740/1999,    όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne
 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2
 • CERTIFICAT B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό    Γλωσσομάθειας    επιπέδου    Β1    του    ν.2740/1999,    όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • DELF B1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
 • CERTIFICAT INTERMEDIAIRE DE LANGUE FRANCAISE- PARIS- SORBONNE B1 Paris- Sorbonne
 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β1
 • CERTIFICAT B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .

 

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 • Κρατικό Πιστοποιητικό    Γλωσσομάθειας    επιπέδου    Γ2    του    ν.2740/1999,    όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

•        Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.

 • Πιστοποιητικό GROSSES  DEUTSCHES   SPRACHDIPLOM   (GDS),   του   Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)
 • KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)
 • ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)
 • ZERTIFIKAT B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου
 • ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου
 • PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014). Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN)
 • ZERTIFIKAT B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό    Γλωσσομάθειας   επιπέδου    Β2    του    ν.2740/1999,    όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • GOETHE – ZERTIFIKAT B2 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου
 • ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014) . Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN)
 • ZERTIFIKAT B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 •  Κρατικό Πιστοποιητικό     Γλωσσομάθειας    επιπέδου    Β1    του    ν.2740/1999,    όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

•     Goethe-Zertifikat B1 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.

 • ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-7-2013).
 • ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) [(Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000

(στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000)] με το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD).

 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD)B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (μέχρι 31/12/2013). Από 1/1/2014 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B1) (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)
 • ZERTIFIKAT B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN του Πανεπιστημίου της Γενεύης.

 

Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ

Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)

αποδεικνύεται, ως εξής:

 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό     Γλωσσομάθειας    επιπέδου    Γ2    του    ν.2740/1999,    όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
 • DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών)
 • DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI
 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
 • CERTIFICATO B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • Πιστοποίηση L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003)

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 •  Κρατικό Πιστοποιητικό    Γλωσσομάθειας    επιπέδου    Γ1    του    ν.    2740/1999,    όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014)

•     DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA

 • CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
 • CERTIFICATO B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • Πιστοποίηση L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) .

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό   Γλωσσομάθειας   επιπέδου    Β2    του   ν.2740/1999,    όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

•     DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

 • CERTIFICATO B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.

•     Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).

  (δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό     Γλωσσομάθειας    επιπέδου    Β1    του    ν.2740/1999,    όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.

•     DIPLOMA INTERMEDIO DI LINGUA ITALIANA

 • CERTIFICATO B.L.T. LIVELLO SUPRAWIVENZA του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
 • Πιστοποίηση L.I.D.A. B1.

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.

 

 

Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό     Γλωσσομάθειας    επιπέδου    Γ2    του    ν.2740/1999,    όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
 • DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002)
 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι το 2008)
 • DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
 • CERTIFICADO SUPERIOR O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το Υπουργείο Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
 • CERTIFICADO ELEMENTAL O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 .
 • DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
 • DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL) (DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)
 • DIPLOMA DE ESPANOL -NIVEL B1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας)

 

ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:

 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

 • Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).
 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31/12/2014).
 • СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)
 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

 • (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).
 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V.Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).
 • СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)
 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :

 

 • (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).
 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).
 • СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

•      PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

 • (Κρατικό Πιστοποιητικό    Γλωσσομάθειας    επιπέδου    Β1    του    ν.2740/1999,    όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).
 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).
 • СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου В1/ТРКИ-1 (ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, επίσης με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 ν.4610/2019) και με την προυπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου.

 

Ζ) ΑΡΑΒΙΚΑ (άρθρο 33 του ν.4521/2018-ΦΕΚ 38 Α΄)

Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2/Β2 και μέτρια B1/Β1) αποδεικνύεται ως εξής:

 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :

Certificate of the Arabic Language Proficient Level – C2 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της Nablus»

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

Certificate of the Arabic Language Advanced Level – C1 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της Nablus»

 

) Καλή γνώση 2) :

Certificate of the Arabic Language Experienced Level – B2 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της Nablus»

 

) Μέτρια γνώση 1) :

Certificate of the Arabic Language Intermediate Level – B1 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της Nablus»

Η γνώση της αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, επίσης με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 ν.4610/2019) και με την προυπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου΄.

Η) Η γνώση της αλβανικής, βουλγαρικής, ρουμανικής, σερβικής και τουρκικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 ν.4610/2019) και με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου.

 

Επίσης:

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

 • Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας (Πτυχίο ή δίπλωμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ρωσικής ή Τουρκικής ή Βουλγαρικής ή Ρουμανικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών ή Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών εισαγωγική κατεύθυνση Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονών Ασιατικών Σπουδών ή Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών με κατεύθυνση: Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας ή Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας) ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
 • Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του ιδρύματος από την οποία να προκύπτει η γλώσσα διδασκαλίας.
 • Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,
 • Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

 

β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

 

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

 

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διευθυντών ΠΕΠΑΛ προκήρυξε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ.152398/8-12-2022 έγγραφό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1LB-OEoaZYRMh0hMMJ6y2Io-_1_vQ4WFP/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε