Υποβολή Εκπαιδευτικών προγραμμάτων 2022-2023

Υποβολή Εκπαιδευτικών προγραμμάτων 2022-2023 απευθύνει το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.11/46940/Δ7/21-4-2022 έγγραφό του και θέμα:

«Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών –Σχολικού έτους 2022-2023»

Το έγγραφο ανάφερει τα εξής:

Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων για το Σχολικό έτος 2022-2023, η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί

 1. όλους τους ενδιαφερόμενους (πολιτιστικούς/ εκπαιδευτικούς Φορείς,
 2. συλλόγους και επιστημονικές ενώσεις,
 3. Πανεπιστημιακά Ιδρύματα,
 4. Μουσεία,
 5. Οργανισμούς,
 6. Κοινωφελή Ιδρύματα,
 7. Υπουργεία και εποπτευόμενους Φορείς τους,
 8. Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα,
 9. δημόσιες Υπηρεσίες,
 10. αθλητικές Ομοσπονδίες,
 11. Νοσοκομεία/Ερευνητικά Κέντρα Νοσοκομείων,
 12. Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 13. Φορείς που έχουν συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το Υ.ΠΑΙ.Θ. ή/και το Ι.Ε.Π.,
 14. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)/Διακυβερνητικές Οργανώσεις (Δ.Κ.Ο.),
 15. ιδιωτικούς Φορείς με επιστημονική, ερευνητική, εκπαιδευτική δραστηριότητα)

οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις προς έγκριση για

(α) εκπαιδευτικά προγράμματα,

(β) συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων και

(γ) μαθητικούς διαγωνισμούς, που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων όλης της χώρας ή/και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού,

να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Υποβολή Εκπαιδευτικών προγραμμάτων 2022-2023
α) να επισκεφθούν τον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) http://www.iep.edu.gr/el/ereunes-programmata, όπου περιγράφονται οι διαδικασίες υποβολής των αιτημάτων, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εξέτασή τους, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων και

β) να καταθέσουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. (βλ. Παράρτημα), αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο μία φορά για το ίδιο αίτημα, φάκελο στον οποίο θα περιέχονται όλα τα αναγκαία τεκμήρια που προβλέπονται και αιτιολογούν την έγκριση των προτεινόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων/υλικών και των μαθητικών διαγωνισμών.

Επισημαίνεται ότι:
i. Οι Φορείς δύνανται να υποβάλουν προτάσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα και μαθητικούς διαγωνισμούς που υλοποιούνται δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως.

ii. Τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού δύνανται να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα μόνον εφόσον αυτά υλοποιούνται διαδικτυακά.
iii. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. εγκρίνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τους μαθητικούς διαγωνισμούς υπό τον όρο της προαιρετικής και δωρεάν συμμετοχής των σχολικών μονάδων σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησής τους (διαδικτυακά ή δια ζώσης, με φυσική παρουσία των μαθητών και μαθητριών σε χώρους της σχολικής μονάδας ή του Φορέα υλοποίησης).
iv. To Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι αποδέκτης αποκλειστικά αιτημάτων που αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων σε σχολικές μονάδες οι οποίες υπάγονται σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Για τις λοιπές περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα αιτήματά τους:

(α) στη σχολική μονάδα, για προγράμματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην ίδια τη σχολική μονάδα, προκειμένου να εγκριθούν από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας,

(β) στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για προγράμματα που αφορούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προκειμένου να εγκριθούν από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και

(γ) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για προγράμματα που αφορούν σε σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης, προκειμένου αυτά να εγκριθούν από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης (ν. 4823/2021, άρθρο 87, παρ. 3).
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4823/2021 ισχύει ο ν. 4876/2021 (άρθρο 123, παρ. 1, εδ. α), σύμφωνα με τον οποίο

«μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι εγκρίσεις για την υλοποίηση δράσεων/προγραμμάτων που αφορούν σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια διεύθυνση Εκπαίδευσης ή σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις αντίστοιχα του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4823/2021 (Α ́ 136), χορηγούνται αντίστοιχα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης».
Υποβολή Εκπαιδευτικών προγραμμάτων 2022-2023

Tα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται

από Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 έως και Τρίτη 31 Μαΐου 2022

και σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τους δεν θα εξετάζονται.
Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου τα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι μαθητικοί διαγωνισμοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://edu-gate.minedu.gov.gr/

Παρακαλούνται οι αποδέκτες προς ενέργεια όπως ενημερώσουν σχετικά τους εποπτευόμενους Φορείς αρμοδιότητάς τους, προκειμένου αυτοί να προβούν έγκαιρα στην υποβολή των αιτημάτων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα εγκύκλιο.

Υποβολή Εκπαιδευτικών προγραμμάτων 2022-2023 απευθύνει το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.11/46940/Δ7/21-4-2022 έγγραφό του και θέμα:

«Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών –Σχολικού έτους 2022-2023»

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1y2CoJxWoXD9kpwDihLlp5Fjs6HNy23KD/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε