Υποβολή υποψηφιοτήτων διευθυντών Πρότυπων Πειραματικών

Υποβολή υποψηφιοτήτων διευθυντών Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων προκήρυξε η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων με το υπ’ αριθμ. 194 /Δ.Ε.Π.Π.Σ/08-12 -2022 έγγραφό της και θέμα:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136) και ιδίως των άρθρων 30 έως και 33, 37, 39 έως και 42, 49, 64 και των παρ. 5, 5Α, 6 και 9 του άρθρου 232,όπως τροποποιήθηκε,
 2. του ν. 4957/2022 « Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα : Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄141) και ιδίως του άρθρου 374,
 3. του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄111) και ιδίως του άρθρου 13,
 4. της υπό στοιχεία 149720/Δ6/03.12.2022 υ.α. «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων» (Β΄6142),
 5. της υπό στοιχεία 51614/Δ6/11.05.2021 υ.α. «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022» (Β΄1895),
 6. της υπό στοιχεία 26500/Δ6/09.03.2022 υ.α. «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2022-2023» (Β΄1048),

 

καλεί

 τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 4823/2021 (Α΄136) και τους όρους της υπό στοιχεία 149720/Δ6/03.12.2022 (Β΄6142) υπουργικής απόφασης,

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με θητεία μέχρι 31 Αυγούστου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους, εκατό (100) θέσεων Διευθυντών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, όπως αυτά αναγράφονται στον πίνακα του παραρτήματος Α της παρούσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα που υποστηρίζεται από Ι.Ε.Π./Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) στη διαδρομή

Αρχική / Εκπαίδευση / Επαγγελματίες εκπαίδευσης / Επιλογή Διευθυντών και Προισταμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

ή

https://www.iep.edu.gr/services/pps_directors/

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 08:00 έως την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.

Η αίτηση κάθε υποψήφιου/ας συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι υποψήφιοι/ες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποβάλουν μία (1) αίτηση για μία (1) Περιφερειακή Διεύθυνση.

Μετά την κατάταξη των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν μέχρι πέντε (5) συνολικά Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της οικείας βαθμίδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλογής τους με σειρά προτίμησης για τοποθέτηση.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

α) της οικεία βαθμίδας με τουλάχιστον δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία,

β) από τα ανωτέρω δώδεκα (12) έτη διδακτικής υπηρεσίας τα τέσσερα (4) έτη να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης,

γ) από τα ανωτέρω τέσσερα (4) έτη, δώδεκα (12) μήνες να έχουν διανυθεί με θητεία, απόσπαση ή διάθεση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. Στην περίπτωση σχολικών μονάδων που δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες λειτουργίας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σ΄ αυτές, κατά τον χρόνο χαρακτηρισμού τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., με οργανική θέση ή με θητεία ως Διευθυντές και ακολούθως με διετή θητεία ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

Διευκρινίζεται ότι :

α) δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί ακόμη και αν η θητεία τους και εν γένει η υπηρεσία που έχουν παράσχει δεν έχει αξιολογηθεί (παρ.2, αρ.99, ν.4982/2022), με εξαίρεση την περίπτωση μη αξιολόγησης της θητείας ή υπηρεσίας τους για το λόγο ότι έχουν απόσχει από την οικεία αξιολογική διαδικασία.

β) Υποψήφιοι/φιες για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

γ) για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών γυμνασίων και ΓΕ.Λ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση ούτε να τοποθετηθούν σε θέση Διευθυντών/ντριών Προτύπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙΣ) :

Ι) εκπαιδευτικοί που διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία

ΙΙ) εκπαιδευτικοί, των οποίων η θητεία έχει λήξει αυτοδίκαια τα δυο προηγούμενα σχολικά έτη ή έχουν αξιολογηθεί αρνητικά κατά τα τρία (3) προηγούμενα σχολικά έτη

ΙΙΙ) εκπαιδευτικοί, οι οποίοι/ες αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων

ΙV) εκπαιδευτικοί που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ή τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα.

V) εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ο οποίος έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του (σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθ.44 του ν. 4823/2021)

Επιπλέον, αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικοί των οποίων τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων (άρθ. 33 έως 35 ν.4823/20), που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι μη νόμιμα ή υποβάλλουν στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις.

Προσοχή:

Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν.4823/2021 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Αιτήσεις που τυχόν υποβάλουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές

 

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 1. Ο/Η Διευθυντής/ντρια των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. ανήκει στα όργανα Διοίκησης των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., τα οποία είναι α) ο Διευθυντής, β) ο Υποδιευθυντής, γ) ο Σύλλογος Διδασκόντων, δ) το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του σχολείου (ΕΠ.Ε.Σ).
 2. Ο/Η Διευθυντής/ΝΤΡΙΑ, για την καθημερινή λειτουργία του σχολείου, συνεργάζεται με τον Υποδιευθυντή/ντρια και το Σύλλογο Διδασκόντων του Π.Σ./ΠΕΙ.Σ. Επιπλέον, στην αρχή του έτους, σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή/ντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων και υπό την καθοδήγηση του/της Προέδρου και του Συμβούλου Εκπαίδευσης του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., καταρτίζει και υποβάλλει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, πριν την έναρξη των μαθημάτων, σχέδιο προγραμματισμού δράσεων, υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών στόχων για το σχολικό έτος, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου, καθώς και τον τρόπο υλοποίησης των προγραμματιζόμενων εκπαιδευτικών δράσεων.
 3. Στο τέλος του σχολικού έτους, ο/η Διευθυντής/ντρια του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή/ντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων και υπό την καθοδήγηση του/της Προέδρου και του/της Συμβούλου Εκπαίδευσης του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., συντάσσει έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης και με την ίδια έκθεση διατυπώνει εγγράφως προτάσεις βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.
 4. Ο/Η Διευθυντής/ντρια αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς του Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. α) στη διάρκεια της εισαγωγικής μονοετούς θητείας ή στο τελευταίο έτος της εισαγωγικής διετούς θητείας του/της, κατά περίπτωση, καθώς και β) στη διάρκεια της τετραετούς θητείας του με την περιοδικότητα που ισχύει για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση είναι τεκμηριωμένη και αφορά α) στο παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης (πεδίο Α2) και β) στην υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού σε συνεργασία με τον/την Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας (πεδίο Β) ( άρθρ. 20 του ν.4692/2020 όπως τροποποιήθηκε από το αρ.177, ν.4823/2022)
 1. Ο/Η Διευθυντής/ντρια αποτελεί μέλος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) του Π.Σ. / ΠΕΙ.Σ., του συλλογικού οργάνου που έχει την ευθύνη για την παιδαγωγική και επιστημονική κατεύθυνση του σχολείου. Ως μέλος του ΕΠ.Ε.Σ. συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων για τις περιπτώσεις α) έως ια) της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4692/20.
 2. Σε περίπτωση μη συγκρότησης του ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας νεοχαρακτηρισθέντος ή νεοϊδρυθέντος Π.Σ.& ΠΕΙ.Σ. ο/η Διευθυντής/ντρια εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τον αριθμό των μαθητών σε κάθε τμήμα της εισαγωγικής τάξης του Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ. που καθορίζεται, με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.
 3. Σε περίπτωση μη συγκρότησης του ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας νεοχαρακτηρισθέντος ή νεοϊδρυθέντος Π.Σ.& ΠΕΙ.Σ. ο/η Διευθυντής/ντρια α) υποβάλλει στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. πίνακα με τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να παραμείνουν στο σχολείο που χαρακτηρίστηκε ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με διετή θητεία, προκειμένου να επιμορφωθούν και προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, κατόπιν αίτησής τους και β) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ.την ανάγκη για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου κατά κλάδο και ειδικότητα.
 4. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. ορίζεται από το οικείο Ε. Π.Ε.Σ. πρόεδρος του Συμβουλίου στήριξης του σχολείου και ως μέλος του συμμετέχει στην λήψη των αποφάσεων για αρμοδιότητες που καθορίζονται στην παρ.3, άρθ. 22 του ν. 4692/2020.
 5. Για καθήκοντα, τα οποία δεν προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις ισχύει ό,τι και για τους /τις Διευθυντές/ντριες των υπόλοιπων σχολικών μονάδων, όπως περιγράφονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 6. Η θητεία των διευθυντών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. είναι τετραετής. Οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετούνται ως Διευθυντές/ντριες σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διατηρούν την οργανική τους θέση. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας τους οι Διευθυντές/ντριες υποβάλλονται σε αξιολόγηση της παιδαγωγικής, διδακτικής και υπηρεσιακής τους επάρκειας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 61 του ν. 4823/2021.
 7. Αν εκπαιδευτικός, o οποίος/η οποία υπηρετεί με θητεία σε ορισμένο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας σου σε θέση διευθυντή/ντριας σε άλλο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ή άλλης σχολικής μονάδας, ή θητεία του ως εκπαιδευτικού στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. λήγει αυτοδίκαια.
 8. Αν εκπαιδευτικός που υπηρετεί με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. επιλεγεί ο/η Διευθυντής/ντρια στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. τότε αξιολογείται κατά τις ισχύουσες διατάξεις α) ως εκπαιδευτικός του οικείου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. β) ως στέλεχος του οικείου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.
 9. Αν η θητεία του στελέχους, ως εκπαιδευτικού, λήξει λόγω αρνητικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020, τότε λήγει αυτοδικαίως και η θητεία του ως στελέχους του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.
 10. Αν το στέλεχος αντικατασταθεί στο τέλος της πρώτης αξιολογικής περιόδου της θητείας του, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 60, τότε εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του ως εκπαιδευτικού του οικείου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., εφόσον εξακολουθεί η θητεία του ως εκπαιδευτικού.

Γ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 1. Τα κριτήρια μοριοδότησης και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του ν.4823/2021 (Α’ 136) καθώς και την υπό στοιχεία 149720/Δ6/03.12.2022 (Β΄6142) Υπουργική Απόφαση. Οι υποψήφιοι/ες κατατάσσονται σε αξιολογικούς πίνακες επιλογής (παρ.2, αρθ.30, ν.4823/2021) με βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώνουν (αρθ.33 και 35 ν.4823/2021) με αποτίμηση των εξής κριτηρίων:

α) επιστημονική παιδαγωγική συγκρότηση,

β) διδακτική, συμβουλευτική -καθοδηγητική και διοικητική υποστηρικτική εμπειρία, γ) προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψήφιου/ας.

2. Τα κριτήρια αξιολογούνται από την Π.Ε.Π.Π.Σ. της Π.Δ.Ε. την οποία επιλέγει ο υποψήφιος/α (άρθ. 35 , ν.4823/2021).

3. Δεν μοριοδοτείται προσόν, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.

4. Ο ανώτατος αριθμός αξιολογικών μονάδων που μπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι/ες στο σύνολο των κριτηρίων επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.4823/2021 ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε (75) μονάδες. Το κριτήριο της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ανωτέρω νόμου δεν μοριοδοτείται (παρ.5.αρ.232, ν.4823/2021).

5. Για τη μοριοδότηση των υπό αξιολόγηση κριτηρίων και την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων οι υποψήφιοι/ες υποβάλουν με την ηλεκτρονική τους αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις υποδεικνυόμενες από το ηλεκτρονικό σύστημα θέσεις. Για τη μοριοδότηση κριτηρίων που βεβαιώνονται από το Π.Υ.Μ. οι υποψήφιοι/ες υποβάλουν το Π.Υ.Μ στις υποδεικνυόμενες θέσεις όσες φορές χρειαστεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναρτώνται (με την σειρά που εμφανίζονται) τα αποδεικτικά πλήρωσης των κριτηρίων.

Αν δεν υποβληθεί στη σωστή θέση το απαραίτητο δικαιολογητικό ΔΕΝ τίθεται υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης και ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ.

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

 

Η συνέντευξη των υποψηφίων Διευθυντών/ντριων διενεργείται από την οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. ανάλογα με την Π.Δ.Ε. επιλογής του υποψήφιου/ας.

 1. Με την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική πρόοδος και οι ικανότητες του υποψήφιου/ας, όπως η ικανότητα αντίληψης, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει το προσωπικό και τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους καθώς και τους μαθητές /μαθήτριες στη δημιουργία συνεργατικού και μαθησιακού κλίματος.

Ειδικότερα με την συνέντευξη αξιολογούνται:

 • Οι γνώσεις και η κατανόηση νομικού πλαισίου και θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων
 • Η διοικητική επάρκεια που καλύπτει τις ανάγκες διοίκησης εκπαιδευτικού οργανισμού της φύσης και της αποστολής των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.
 • Η διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων
 • Η δυνατότητα καθοδήγησης ομάδας
 • Η δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων στο εργασιακό περιβάλλον
 • Η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών
 • Η δυνατότητα επικοινωνίας με διαφορετικά ακροατήρια
 1. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία.
 2. Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατανέμονται στα μέλη των Π.Ε.Π.Π.Σ., με εξαίρεση τον/την πρόεδρο, για μελέτη προκειμένου να προετοιμάσουν σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο, ως εξής: Οι αιτήσεις ταξινομούνται αλφαβητικά και χωρίζονται σε τόσα ίσα μέρη όσα και τα μέλη της επιτροπής που θα εισηγηθούν σχετικά. Το κάθε μέλος της επιτροπής παραλαμβάνει το μέρος που του αναλογεί μετά από κλήρωση, η οποία διεξάγεται ενώπιον όλων των μελών και του/της γραμματέα της επιτροπής. Η διαδικασία μελέτης των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινάει αμέσως μετά την κατάρτιση του αναμορφωμένου προσωρινού αξιολογικού πίνακα με τα μοριοδοτούμενα στοιχεία και γίνεται στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
 1. Η διαδικασία της συνέντευξης περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) εισήγηση μέλους της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ.,

β) προφορική εξέταση του υποψήφιου/ας στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται,

γ) παρουσίαση από τον ίδιο τον υποψήφιο μιας περίπτωσης για την αυτοαξιολόγηση του έργου του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. (όπως προβλέπεται στην παρ. στ, αρ.31 του 4823/2021) και μίας περίπτωσης για το σχεδιασμό του έργου του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. σε περίπτωση επιλογής του.

δ) ερωτήσεις των μελών της Π.Ε.Π.Π.Σ. προς τον υποψήφιο.

5. Ειδικότερα, πριν από την είσοδο του υποψήφιου/ας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε.Π.Π.Σ., το μέλος του συμβουλίου που είχε αναλάβει τη μελέτη του φακέλου του υποψήφιου/ας, παρουσιάζει την εισήγησή του για τον/την υποψήφιο/α.

6. Στη συνέχεια, ο/η υποψήφιος/α προσέρχεται στην αίθουσα και εξετάζεται προφορικά στην ξένη γλώσσα αν αυτό απαιτείται, κατά τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 33 του ν .4823/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 374 του ν. 4957/2022. Σε αυτή την περίπτωση ο εξεταστής παραδίδει την βαθμολογία του σε σφραγισμένο φάκελο στον πρόεδρο της Π.Ε.Π.Π.Σ..

7. Στη συνέχεια ο/α υποψήφιος/α παρουσιάζει περίπτωση για την αυτοαξιολόγηση του έργου του και περίπτωση για το σχεδιασμό του έργου του με αναφορά σε θέματα ανάπτυξης στρατηγικής και δράσεων σε τομείς που υπηρετούν τους σκοπούς των Π.Σ. και ΠΕΙΣ σε περίπτωση επιλογής του. Τέλος τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλουν ερωτήσεις μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι και ερωτήσεις που αφορούν στα θέματα αυτοαξιολόγησης και σχεδιασμού. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψήφιου/ας για τη διαδικασία της συνέντευξης είναι ο μέσος όρος των μονάδων της βαθμολογίας των παρόντων μελών του συμβουλίου. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

8. Τα έντυπα αξιολόγησης, μαζί με τους φακέλους των τυχόν βαθμολογιών της εξέτασης της ξένης γλώσσας, συγκεντρώνονται από τον/την πρόεδρο του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος μονογράφεται από τον/την πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου.

9. Οι φάκελοι φυλάσσονται με ευθύνη του/της προέδρου της Π.Ε.Π.Π.Σ. μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, οπότε αποσφραγίζονται προκειμένου να καταγραφεί η βαθμολογία των υποψηφίων στο εν λόγω κριτήριο. Η τελική βαθμολογία με τα αντίστοιχα πρακτικά αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρούσης.

10.Στην αίθουσα συνεδριάσεων εγκαθίσταται και λειτουργεί με ευθύνη του/της προέδρου του συμβουλίου επιλογής σύστημα ηχογράφησης. Με την προσέλευση του υποψήφιου/ας στην αίθουσα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και την προσφώνηση του ονόματός του/της, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ηχογράφησης, με την επιφύλαξη της παρ. 2. Σε περίπτωση που κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν .4823/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 374 του ν. 4957/2022, απαιτείται εξέταση στην ξένη γλώσσα, το σύστημα ηχογράφησης τίθεται σε λειτουργία μετά την παράδοση της βαθμολογίας από τον εξεταστή στον/στην πρόεδρο του Π.Ε.Π.Π.Σ..

11.Η λειτουργία του συστήματος διακόπτεται με το πέρας της συνέντευξης και πριν την αποχώρηση του υποψήφιου/ας. Το προϊόν ηχογράφησης τηρείται ως ηχητικό αρχείο και φυλάσσεται μαζί με τα πρακτικά του συμβουλίου επιλογής στην οικεία Π.Δ.Ε. Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης του υποψήφιου/ας αναρτάται από τον/την γραμματέα της Π.Ε.Π.Π.Σ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων

12. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο/η γραμματέας της Π.Ε.Π.Π.Σ. έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της διαδικασίας, στα οποία αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον/την υποψήφιο/α της αυτοαξιολόγησης του έργου του/της και του σχεδιασμού του έργου του/της σε περίπτωση επιλογής του/της, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ. και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον/την υποψήφιο/α. Περαιτέρω, στο πρακτικό της συνεδρίασης που έπεται της διαδικασίας της ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η συνοπτική αιτιολόγησή της. Τέλος στα πρακτικά μνημονεύεται η πρόσκληση των υποψηφίων στη συνέντευξη και η ημερομηνία ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της οικείας Π.Δ.Ε., η προσέλευση των υποψηφίων με τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, και τέλος, η λήξη των εργασιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

 1. Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.
 2. Η Π.Ε.Π.Π.Σ. δύναται, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο, για τον οποίο διαπιστώνεται από τη συνέντευξη ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή Πρότυπου και Πειραματικού σχολείου.
 3. Καμία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πλην των αναρτημένων στην ηλεκτρονική σελίδα αιτήσεων δε γίνεται δεκτό από την επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Ε . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1.Αίτηση και Προθεσμία Υποβολής

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στον ιστότοπο:

Αρχική / Εκπαίδευση / Επαγγελματίες εκπαίδευσης / Επιλογή Διευθυντών και Προισταμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται

από 9 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει 28 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.

 

Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι υποψήφιοι/ες στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν τα σχολεία, για τα οποία ο/η υποψήφιος/α εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

Όλα τα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά (upload) σε υποδεικνυόμενη θέση στην πλατφόρμα των αιτήσεων.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει μέσω του πληροφοριακού συστήματος να συμπληρώσουν και να κάνουν ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησής τους.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης αποδίδεται ένας μοναδικός κωδικός υποψήφιου/ας, ο οποίος αποτελεί και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. Η εκτύπωση της αίτησης θα είναι δυνατή αμέσως μετά την οριστική υποβολή της και θα φέρει την ημερομηνία της οριστικής υποβολής και κωδικό/αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης.

ΠΡΟΣΟΧΉ:
Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης καμία τροποποίηση δεν γίνεται δεκτή, ακόμα και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

2. Συνοδευτικά δικαιολογητικά Αίτησης

 Οι ηλεκτρονικές   αιτήσεις   των   υποψηφίων   συνοδεύονται   από   ηλεκτρονική   υποβολή   των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναρτώνται:

Α) Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο αναλύονται τα τυπικά προσόντα του υποψήφιου/ας  στις κάτωθι ενότητες:

Α.1) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Α.2) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

Α.3 Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

Α.4) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου, εισηγήσεων σε πρακτικά συνεδρίων, δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού και αρθρογραφίας με αναφορά στον αριθμό ISBN και ISSN, κατά περίπτωση.

Α.5) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στη διδακτική, τη διοικητική εμπειρία και το συμβουλευτικό-καθοδηγητικό έργο, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο χρόνος έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

Α.6) Συμβάσεις ή βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, παροχής επιμορφωτικού έργου και καινοτόμου εκπαιδευτικού έργου και διακρίσεις.

Α.7) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψήφιου/ας μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης της Π.Ε.Π.Π.Σ. περί της επιστημονικής συγκρότησης, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

Β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

Αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών είναι οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, της οργανικής θέσης των υποψηφίων. Πρότυπο πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών βρίσκεται στο παράρτημα Β της παρούσας Πρόσκλησης.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που εκδίδεται από το gov.gr και με την οποία βεβαιώνεται:

Γ.1) ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή του/της έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα,

Γ.2) η γνησιότητα και αλήθεια των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,

Γ.3) ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του/της ως στέλεχος της εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4823/2021 τα τέσσερα τελευταία έτη,

Γ.4) ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Η υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ανά κατηγορία σε υποδεικνυόμενες θέσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αν σε ένα κριτήριο δεν έχει αναρτηθεί δικαιολογητικό αυτό δεν μπορεί να μοριοδοτηθεί.
2. Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π./Α.Τ.Ε.Ε.Ν).
3. Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
4. Τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, που αποδεικνύουν την άριστη (Γ2/C2), την πολύ καλή (Γ1/C1) και την καλή (Β2/Β2) γνώση της ξένης γλώσσας, καθώς και τα πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, ορίζονται σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ.
5. Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων θα πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης άσκησης των αντίστοιχων καθηκόντων και μπορούν να αναρτηθούν περισσότερες από μια φορές.
6. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 11 του άρθρου 31 του ν.4823/2021 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.
7. Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά διατηρούνται στον ψηφιακό χώρο στον οποίο φιλοξενείται και η πλατφόρμα των αιτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των Διευθυντών Προτύπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.).
Ελλείψει ενός εκ των ανωτέρω Α έως Γ στοιχείων ο ηλεκτρονικός φάκελος θεωρείται ελλιπής και ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Προσόντα που δεν αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δεν μοριοδοτούνται.

  Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Έλεγχος Δικαιολογητικών – Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων

Οι Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) της παρ.1 του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνεδρίασή τους που πραγματοποιείται εντός δεκαημέρου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, επιλέγουν τους υποψήφιου/ες που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί/ες στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και καταρτίζουν τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων ανά Π.Δ.Ε.

Οι πίνακες των δεκτών υποψηφίων καταρτίζονται κατά αλφαβητική σειρά.

Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής της.

Οι ανωτέρω πίνακες κοινοποιούνται στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Π. Δ.Ε., το οποίο τους αναρτά στην ιστοσελίδα της οικείας Π. Δ. Ε..

 

 1. Ενστάσεις

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

 

3.        Αναπροσαρμογή Πινάκων Δεκτών –Μη δεκτών Υποψηφίων

Εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή των ενστάσεων οι Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες των δεκτών μη δεκτών υποψηφίων. Ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους/μενες με κοινοποίηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων στο τμήμα Προσωπικού της οικείας Π.Δ.Ε, προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της.

 

4.       Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες

Οι Π.Ε.Π.Π.Σ., καταρτίζουν προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Προτύπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στους οποίους κατατάσσονται οι δεκτοί υποψήφιοι/ες σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περιπτώσεων α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.4823/2021.

Οι πίνακες κοινοποιούνται στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

 

5.       Ενστάσεις

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής της υποβολής αιτήσεων.

 

6.        Αναπροσαρμογή Προσωρινών Αξιολογικών Πινάκων

Οι Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους/μενες με κοινοποίηση τους στο τμήμα Προσωπικού της οικείας Π.Δ.Ε. και ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων στην ιστοσελίδα της οικείας Π. Δ. Ε..

 

7.       Κλήση σε συνέντευξη

Οι Π.Ε.Π.Π.Σ. ορίζουν τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι/ες στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Π.Δ.Ε. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Στη συνέντευξη καλείται το πενήντα τοις εκατό (50%), με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, των υποψηφίων οι οποίοι/ες έχουν συμπεριληφθεί στους άνω πίνακες και έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων. Ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη πρέπει να είναι τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των καλούμενων προς συνέντευξη υποψήφιων είναι μικρότερος από τον αριθμό του προηγούμενου εδαφίου, καλούνται σε συνέντευξη υποψήφιοι/ες του ως άνω πίνακα ώστε να ικανοποιείται η δύναμη υποψηφίων/θέσεων (παράγραφος 4 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021 (Α΄136)).

Στην περίπτωση κατά την οποία ο τελικός αριθμός των υποψηφίων που προσήλθαν στη συνέντευξη είναι μικρότερος από το τριπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, τότε η οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. προσκαλεί σε συνέντευξη με σειρά προτεραιότητας υποψήφιους/ες από τον προσωρινό πίνακα.

 Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται

 

 1. Τελικοί αξιολογικοί Πίνακες-Επικουρικοί Πίνακες

Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, η Π.Ε.Π.Π.Σ. καταρτίζει αξιολογικό πίνακα με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψήφιου/ας, που έχει συμμετάσχει στη διαδικασία της συνέντευξης. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψήφιου/ας προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια.

Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου αριθμού μονάδων, στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατατάσσεται υψηλότερα ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35 του ν.4823/2021. Αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μονάδων των υποψηφίων κατά σειρά στα υποκριτήρια των περ. α) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου 32, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 35.

Οι υποψήφιοι/ες που δεν καλούνται σε συνέντευξη, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν.4823/2021 (Α΄136), κατατάσσονται σε επικουρικό πίνακα επιλογής με τη σειρά κατάταξής τους στα κριτήρια επιλογής των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ίδιου νόμου.

Στη συνέχεια το συμβούλιο ελέγχει εάν κάποιος από τους/τις υποψήφιους/ες που βαθμολογήθηκε στην εξέταση της ξένης γλώσσας με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) και του/της αφαιρέθηκαν τα μόρια των τίτλων σπουδών και της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, υπολείπεται σε μόρια, μη συνυπολογιζομένων των μορίων της συνέντευξης, από υποψήφιο/α που δεν κλήθηκε στη διαδικασία της συνέντευξης. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω υποψήφιος/α υποβιβάζεται στον επικουρικό πίνακα και καλείται για συνέντευξη ο/η πρώτος/η σε μονάδες υποψήφιος/α του επικουρικού πίνακα με τη διαδικασία του άρθρου 5 της παρούσας. Τηρούνται οι διαδικασίες των άρθρων 6 έως και 9 της παρούσας και καταρτίζονται ο τελικός αξιολογικός πίνακας και ο τελικός επικουρικός πίνακας.

Μετά το τέλος της διαδικασίας ο/η πρόεδρος της Π.Ε.Π.Π.Σ. επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον/τη γραμματέα του συμβουλίου.

Στους τελικούς πίνακες επιλογής των διευθυντών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατατάσσονται οι υποψήφιοι/ες που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τριάντα επτά (37) αξιολογικές μονάδες στα επιμέρους κριτήρια.

 

 

9.       Κύρωση τελικών αξιολογικών Πινάκων

Εντός τριών (3) ημερών από την κατάρτισή τους, οι τελικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποβάλλονται από τον/την πρόεδρο της Π.Ε.Π.Π.Σ. για την κύρωσή τους στη Δ.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4823/2021 και την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4692/2020. Οι ανωτέρω πίνακες, ύστερα από την κύρωσή τους, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, καθώς και της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για ενημέρωση των υποψηφίων.

Ταυτόχρονα με τους τελικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποβάλλονται από τον/την πρόεδρο της Π.Ε.Π.Π.Σ. στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για την κύρωσή τους και οι ως άνω επικουρικοί πίνακες.

Οι πίνακες ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους.

 

 1. Δήλωση προτίμησης

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης καλούν τους εγγεγραμμένους/ες στους πίνακες να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και στην ψηφιακή πλατφόρμα όπου έκαναν οι υποψήφιοι/ες τις αιτήσεις τους.

Υποψήφιοι/ες που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

 

 1. Τοποθέτηση

Οι εγγεγραμμένοι/ες στους πίνακες επιλογής Διευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ., η οποία διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους.

Προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση Διευθυντή/ντριας Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. είναι ο/η υποψήφιος/α να έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή/ντριας στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. που δηλώνει.

 

ΣΤ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) επιτελεί ρόλο Υπεύθυνου Επεξεργασίας από κοινού με τις Π.Ε.Π.Π.Σ. κατά την έννοια των άρθρων 4 περ. 7 και 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»). Κάθε Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι αρμόδια για οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία επιλογής την οποία πραγματοποιεί και στα οποία            αποκτά            πρόσβαση            μέσω             της             διαδικτυακής            πύλης https://www.iep.edu.gr/services/pps_directors/, σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 4624/2019 (Α’ 134) και τα προβλεπόμενα στην παρούσα.
 2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1 στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.
 3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υποψήφιοι/ες σύμφωνα με το άρθρο 2 και τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης (πρακτικά και ηχητικό αρχείο συνέντευξης).
 4. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών/ντριων των ΠΣ και ΠΕΙΣ της παρούσας καθώς και κάθε σταδίου που προηγείται και έπεται αυτής.
 5. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις των υποψηφίων και στα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και / ή συλλέγονται κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων διατηρούνται για χρονικό διάστημα οχτώ (8) ετών μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου τοποθετήθηκε οριστικά ο αντίστοιχος Διευθυντής Σχολικής Μονάδας.
 6. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. Όσον αφορά προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ..
 7. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το αν και κατά πόσον προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν υφίστανται επεξεργασία (δικαίωμα πρόσβασης). Επιπλέον μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τα αφορούν, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία. Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους αυτά απευθυνόμενα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υ.ΠΑΙ.Θ. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@minedu.gov.gr.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Σ. Καθ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & ΔΕ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
 

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9370271 17ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
 

2

 

Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

9110248 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

3 Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 1101000 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
4 Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9420005 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
5 Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 4201000 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
6 Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 4251009 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. &Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 Π.Ε. Β΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9050069 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

2 Π.Ε. Β΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9050496 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ

ΙΩΝΙΑΣ

3 Π.Ε. Α΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9050659 6/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α.

 

4

Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

 

9050020

1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

5 Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9520037 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΡΑΛΛΕΙΟ

6 Δ.Ε.

Α΄ΑΘΗΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 501260 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –

ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ

7 Δ.Ε.

Α΄ΑΘΗΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 0501001 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ -Π.Σ.Π.Α. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

8 Δ.Ε. Α΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0501130 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
9 Δ.Ε. Α΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0501040 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

10 Δ.Ε. Β΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 501460 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
11 Δ.Ε. Β΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0501002 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
12 Δ.Ε. Β΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0501003 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
13 Δ.Ε. Γ΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0501530 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ
14 Δ.Ε. Γ΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0501005 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
15 Δ.Ε. Δ΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0501004 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΜΥΡΝΗΣ

16 Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0501905 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
17 Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0501904 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

18 Δ.Ε. Α΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 0501002 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α. (ΛΥΚΕΙΟ)

19 Δ.Ε. Α΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0501003 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
20 Δ.Ε. Α΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0501530 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –

ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

21 Δ.Ε. Β΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 0501005 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
22 Δ.Ε. Β΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0501004 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
23 Δ.Ε. Β΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0501905 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
24 Δ.Ε. Γ΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0501904 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
25 Δ.Ε. Γ΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0501002 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
26 Δ.Ε. Δ΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0501003 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

27 Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0501530 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
28 Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0501005 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9430044 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
2 Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 3301010 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
3 Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 4301010 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ
4 Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 3351010 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.&Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

1

 

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

9060439 8/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ

ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε)

2 Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9150261 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
3 Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 0601002 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ

4 Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0601001 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
5 Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 0651002 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

6 Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0651001 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. &Δ.Ε.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9521704 10ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9470186 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3 Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 2351010 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ
 

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

1

Π.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

9200406 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ζ.Π.Α.- ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

 

2

Π.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

9200405 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ζ.Π.Α.-ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

3 Δ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 2001030 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4 Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 4001010 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
5 Δ.Ε.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 2051030 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 Π.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9350107 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – “Ν. ΤΣΟΠΟΤΟΣ”

2 Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 2201010 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3 Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 3101010 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
4 Δ.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 3501060 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

5 Δ.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 3501020 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
6 Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 4501042 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
7 Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 2251010 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
8 Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 3151010 1ο ΠΕΙΡΑΜATIKO ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
9 Δ.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 3551060 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

10 Δ.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 3551020 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
11 Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 4551031 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ –

“ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ”

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9240079 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ – “ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ”

2 Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 3451020 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ –

“ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ”

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 Π.Ε. ΑΝΑΤ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9190412 6/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Σ.Π.Θ.)

 

2

Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

9190130 3ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

3 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9521475 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ –

“ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ”

4 Π.Ε. ΑΝΑΤ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9190016 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΠΘ)

5 Δ.Ε. ΑΝΑΤ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 1901001 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

 

6 Δ.Ε. ΑΝΑΤ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 1901001 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ. (ΛΥΚΕΙΟ)

7 Δ.Ε. ΑΝΑΤ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1901004 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8 Δ.Ε. ΑΝΑΤ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1901050 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9 Δ.Ε. ΔΥΤ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 1915018 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

10 Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 2601020 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
11 Δ.Ε. ΑΝΑΤ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1951004 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –

“ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ”

12 Δ.Ε. ΑΝΑΤ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1951005 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕNIKO ΛYKEIO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –

“ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ”

13 Δ.Ε. ΔΥΤ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 1965018 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

14 Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 2651020 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
 

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 Π.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9170114 8ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

2 Π.Ε.

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9410150 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

3 Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1701001 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
4 Δ.Ε.

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 4101042 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

5 Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 5001010 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
6 Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1751001 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
7 Δ.Ε.

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 4151040 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9290129 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ

2 Π.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9100203 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

(ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)

3 Π.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9100040 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

(ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

 

4

Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Ειδικής

Αγωγής

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

9100214 ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ)
5 Δ.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 1001031 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ

 

 

6 Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 2901010 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9360005 10ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2 Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 0301020 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
3 Δ.Ε.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 3601043 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1 Π.Ε.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9460215 16ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΜΙΑΣ

2 Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1201041 5ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
3 Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1251010 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 

  

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ……/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

……………………………………..

 

 

……………,  …… ……………2022

Αρ. Πρωτ. :                 Βαθμός Προτερ :

 

………… / …… / ………… /

…………

 

Διεύθυνση:       ……………………………………..

Ιστοσελίδα:       ……………………………………..

E-mail:                ……………………………………..

Πληροφορίες: ……………………………………..

Τηλ:                    ……………………………………..

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

 

Από τα στοιχεία που τηρεί η υπηρεσία μας και βρίσκονται στο προσωπικό μητρώο τ……

……………………                 ……………………,                Α.Μ.    …………,          εκπαιδευτικού   κλάδου   ΠΕ……      της Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με οργανική θέση στο……………………………………………… ο/η

οποίος/οία υπηρετεί με θητεία στο……………………………………………. βεβαιώνονται τα εξής:

 

Α)    Έχει διορισθεί στη Δημόσια Εκπαίδευση με το αριθμ. ΦΕΚ ……/τ. Γ’/……………………………….. και

ανέλαβε υπηρεσία στις ……- …………….

 

Β) Δεν διανύει δοκιμαστική υπηρεσία.

Κατέχει το βαθμό …… από ……- ………………

 

Γ) Κατέχει πιστοποίηση στη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ Επιπέδου Δ) Διαθέτει γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (Γλώσσα……………………… )

Ε ) Δεν έχει απαλλαγεί εντός της τελευταίας τετραετίας από τα καθήκοντα στελέχους της εκπαίδευσης για λόγο που ανάγεται σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων

 

Στ) Δεν αποχωρεί υποχρεωτικά από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων για την επιλογή Διευθυντών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

Ζ) Δεν τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία και δεν έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26)

 

Η) Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα αναγνωρισμένο ως προς τη συνάφεια.

(Απόφαση                    ………/………/……-……-…………                                       της                   Δ/νσης

………………………………..)

Θ) Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα αναγνωρισμένο ως προς τη συνάφεια. (Απόφαση   ………/………/……-……. της Δ/νσης

Ι) Η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία του/της εκπαιδευτικού μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων έχει ως εξής:

ΑΠΟ ΕΩΣ ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
1-9-2022

1-9-2014

20-12-2022

31-08-201

…..8

ΠΕΙΣ

ΠΣ

…..

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

1-9-2020 1-9-2022 3 ΓΕΛ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1/9/2010 31/8/2020 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
1/9/2005 31/8/2020 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
κ.ο.κ.      
       
       
       
       

 

Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι

 

 • Έχει αναγνωρισμένη εκπαιδευτική προϋπηρεσία (προ διορισμού):

Έτη: ………                           Μήνες: ………                      Μέρες: ………

 

 • Έχει συνολική     αναγνωρισμένη      εκπαιδευτική      υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένης                                της προϋπηρεσίας):

Έτη: ………                           Μήνες: ………                      Μέρες: ………

 

 • Έχει διδακτική εμπειρία (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ, της παραγράφου 1, του άρθρου 4 του ν. 4823/2021 – (ΦΕΚ Α’ 136)):

Έτη: ………                           Μήνες: ………                      Μέρες: ………

 

 • Έχει διδακτική εμπειρία σε ΠΕΙΣ ή ΠΕΙΣ (με θητεία, απόσπαση ή διάθεση): Έτη: ……… Μήνες: ………                       Μέρες: ………….

 

 • Έχει ασκήσει συμβουλευτικό – καθοδηγητικό έργο (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ, της παραγράφου 3, του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 – ΦΕΚ Α’ 136) :

Έτη: ………                           Μήνες: ………                      Μέρες: ………

 

 • Έχει διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε, της παραγράφου 3, του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 – ΦΕΚ Α’ 136):

Έτη: ………                           Μήνες: ………                      Μέρες: ………

Βεβαιώνεται η ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων

  

…… ΔΙΕΥΘΥΝΤ             της

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ……/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

…………………………………….

 

…………………………………………

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε