Υποδιευθυντές Τομεάρχες Σχολείων ΔΔΕ Αν Θεσσαλονίκης

Υποδιευθυντές Τομεάρχες Σχολείων ΔΔΕ Αν Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 29147/07-11-2023 έγγραφο της ΔΔΕ Αν Θεσσαλονίκης

 

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.),   καθώς   και   Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)   της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167/30.09.1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. Τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 4, 30 έως και 33, 35 έως και 37, 39, 41 έως και 43, 49 και 232 αυτού
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 374 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 (Α΄ 150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4997/2022 (Α΄ 219) «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»
 6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
 7. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119/1 της 5.2016)
 8. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (Α’ 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση»
 2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
 3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 Απόφασης ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 1340/16.10.2002) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Π.Ε. και Δ.Ε., των Δ/ντών και Υποδ/ντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων»
 4. Την υπ’ αριθ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12.09.2023 (Β΄5426/14-09-2023) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)».
 1. Το υπ’ αριθ. Φ.361.22/69/102006/Ε3/15-09-2023 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με θέμα: «Επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»
 2. Την υπ’ αριθ. 23582/08.12.2022 Απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας «Συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4823/2021, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης», όπως ανασυγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 17499/12.09.2023 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 18433/19.09.2023 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
 3. Την υπ’ αριθ. 24033/25.09.2023 Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 609Α46ΝΚΠΔ-5ΑΘ)
 4. Την υπ’ αριθ. 170405/ΓΓ1/28.12.2021 (Β΄ 6273/28.12.2021) απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης»
 1. Την υπ’ αριθ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18.07.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 2. Την υπ’ αριθ. 39/06.11.2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

 

Αποφασίζουμε

 

Τοποθετούμε τους κάτωθι εκπαιδευτικούς στις αντίστοιχες θέσεις Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, όπως εμφαίνεται παρακάτω:

 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
 

Α/Α

 

Α.Μ.

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1 162308 ΜΑΓΓΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 194126 ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ07 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 195417 ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕ02 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4 176039 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ04.01 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5 178235 ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΠΕ86 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6 192901 ΓΚΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α΄ ΠΕ02  

8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7 184118 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Β΄ ΠΕ05
8 191575 ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ82 11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9 174833 ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ86 12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10 187060 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ04.01 13ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
11 221141 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄ ΠΕ04.01  

14ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

12 181813 ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β΄ ΠΕ80
13 576282 ΚΑΣΚΑΛΗ ΑΝΝΑ ΠΕ06 15ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
14 174941 ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡ ΠΕ86 19ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
15 186176 ΤΑΞΙΔΟΥ ΙΩ ΠΕ07 28ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
16 174842 ΚΑΡΑΤΣΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ86 31ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
17 226415 ΓΚΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 32ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
18 182173 ΝΑΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α΄ ΠΕ86 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
19 184562 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ Β΄ ΠΕ07
20 171220 ΓΚΟΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ07 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

21

 

158488

 

ΚΑΡΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΠΕ79.01

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

22

 

186562

 

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ02

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
23 158142 ΖΑΝΕΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ88.03 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

24 228641 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ Α΄ ΠΕ06  

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

25 220473 ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β΄ ΠΕ02
26 186275 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
27 170187 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
28 177149 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ82 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
29 159887 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Α΄ ΠΕ86  

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

30 198292 ΚΑΛΜΠΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β΄ ΠΕ04.05
31 150284 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
32 189674 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α΄ ΠΕ02  

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

33 226858 ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΑΝΝΑ Β΄ ΠΕ02

 

34 221184 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Α΄ ΠΕ04.05  

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

35 167061 ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΑΝΝΟΥΛΑ Β΄ ΠΕ86
36 174917 ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ86 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
37 156059 ΜΑΔΕΜΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ02 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
38 181295 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ07 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
39 223629 ΘΕΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ Α΄ ΠΕ04.02  

9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

40 216748 ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Β΄ ΠΕ02
41 188911 ΜΟΣΧΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ ΠΕ81 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
42 172580 ΠΑΤΚΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ Α΄ ΠΕ86 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
43 206398 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.04 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
44 205979 ΓΑΛΑΝΗΣ ΡΗΓΑΣ Α΄ ΠΕ04.02  

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

45 194112 ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Β΄ ΠΕ06
46 177423 ΣΚΙΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ81 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
47 168131 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ04.01 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ
48 191017 ΤΟΚΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ86 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
49 195725 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ Α΄ ΠΕ04.04 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ
50 192933 ΔΟΥΝΑΒΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Α΄ ΠΕ02 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ
51 179023 ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α΄ ΠΕ01 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ
52 185682 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ
53 170870 ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΝΙΚΗ Α΄ ΠΕ05  

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

54 197767 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ Β΄ ΠΕ03
55 217729 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Α΄ ΠΕ03  

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ

56 223215 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Β΄ ΠΕ03
57 228238 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α΄ ΠΕ80 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ
58 191189 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ86 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
59 203378 ΜΠΟΥΖΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ06 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
60 174543 ΕΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ Α΄ ΠΕ79.01 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
61 165048 ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ Α΄ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
62 706573 ΤΟΥΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Β΄ ΠΕ03
ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
Α/Α Α.Μ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 193462 ΜΙΣΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 176045 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.01 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 178132 ΜΗΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ03 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4 701200 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ ΞΕΝΗ ΠΕ04.04 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5 185389 ΜΠΙΜΠΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ Α΄ ΠΕ11  

8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6 183909 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β΄ ΠΕ03
7 205990 ΤΑΜΒΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.02 10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8 197800 ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 11ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9 183991 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

10 187063 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 14ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

11 185546 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 15ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

12 202292 ΚΥΡΚΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ03 16ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13 195629 ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Α΄ ΠΕ04.01 18ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
14 223808 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Β΄ ΠΕ04.04
15 174923 ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 20ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
16 209718 ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΕ02 23ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
17 168389 ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 27ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

18 188395 ΣΑΝΙΔΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ86 28ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

19 193173 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΠΕ02 30ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

20 202365 ΜΠΟΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄ ΠΕ03 31ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
21 200089 ΠΑΤΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Β΄ ΠΕ86
22 182071 ΠΡΑΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α΄ ΠΕ86 32ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
23 207990 ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Β΄ ΠΕ11
24 212574 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ03 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
25 209391 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ02 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
26 175029 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
27 153399 ΤΖΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Α΄ ΠΕ01  

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

28 198196 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β΄ ΠΕ04.04
29 179166 ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΕ02 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
30 189858 ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α΄ ΠΕ03  

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

31 173992 ΤΖΙΟΥΦΑ ΙΩΑΝΝΑ Β΄ ΠΕ04.04
32 174892 ΝΕΛΛΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕ86 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
33 703756 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ Α΄ ΠΕ02 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
34 190145 ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.02 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
35 193237 ΣΙΟΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α΄ ΠΕ02 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
36 181044 ΖΕΡΒΑ ΣΟΦΙΑ Β΄ ΠΕ06
37 188236 ΧΑΛΕΠΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ86 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
38 186635 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ
39 197932 ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ03 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
40 167844 ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α΄ ΠΕ02  

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

41 223205 ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β΄ ΠΕ03
42 223232 ΤΣΙΟΝΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α΄ ΠΕ03  

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ

43 213244 ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’ ΠΕ04.01
44 212850 ΟΞΟΥΖΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α΄ ΠΕ03  

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ

45 181559 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β΄ ΠΕ78
46 179798 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Α΄ ΠΕ02  

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣ

47 212808 ΜΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β΄ ΠΕ03

 

48 200330 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
49 222832 ΒΕΛΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄ ΠΕ03  

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

50 222963 ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Β΄ ΠΕ03
51 194499 ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Α΄ ΠΕ11  

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

52 184837 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Β΄ ΠΕ11
53 176958 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α΄ ΠΕ80 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
54 169390 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Β΄ ΠΕ01
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑ.Λ.)
Α/Α Α.Μ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 221224 ΚΕΛΠΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Α΄ ΠΕ80  

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2 215016 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β΄ ΠΕ83
3 228856 ΣΙΑΚΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α΄ ΠΕ89.01  

7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4 158115 ΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β΄ ΠΕ80
5 188368 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α΄ ΠΕ86 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6 216844 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ82 12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7 207846 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α΄ ΠΕ80  

15ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8 212569 ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β΄ ΠΕ03
9 208777 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ Α΄ ΠΕ80  

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

10 193651 ΜΠΡΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β΄ ΠΕ04.02
11 228819 ΝΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Α΄ ΠΕ88.01 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
12 206881 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α΄ ΠΕ03  

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13 205041 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΠΕ88.04
14 215238 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΦΑΝΗ Α΄ ΠΕ87.08  

6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

15 225702 ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Β΄ ΠΕ03
16 225560 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ82 13ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
17 171166 ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ Α΄ ΠΕ06  

14ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

18 187130 ΓΚΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ Β΄ ΠΕ88.01
19 206107 ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α΄ ΠΕ82  

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

20 163290 ΒΕΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Β΄ ΠΕ88.01
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)
 

Α/Α

 

Α.Μ.

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1 192400 ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ88.02 1ο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

2

 

612954

 

ΜΙΧΑΛΑΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

ΠΕ29

1ο Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
3 215886 ΡΟΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ88.01 2ο ΕΕΕΕΚ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
4 224854 ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5 215811 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α΄ ΠΕ86  

1ο ΕΝΕΕΓΥΛ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6 709108 ΒΟΥΤΣΑΚΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄ ΠΕ83
7 176701 ΠΑΤΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α΄ ΠΕ06  

2ο ΕΝΕΕΓΥΛ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8 706035 ΜΑΔΥΤΙΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Β΄ ΠΕ02

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Ε.Κ.)
Α/Α Α.Μ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 187539 ΣΤΥΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ87.08 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ( Ε.Κ. ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 192086 ΚΩΝΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ87.03 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ( Ε.Κ. ) ΕΥΚΛΕΙΔΗ
3 167139 ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ86 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ( Ε.Κ. ) ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
 

4

 

224689

 

ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ ΓΛΑΥΚΗ

 

ΠΕ80

8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ( Ε.Κ. ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΕΠΑΝΟΜΗ

 

Β.     ΠΙΝΑΚΑΣ     ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ    ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ     ΤΟΜΕΩΝ     ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ         ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ( Ε.Κ. ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
 

Α/Α

 

Α.Μ.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ

ΚΛΑΔΟΣ

/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΤΟΜΕΙΣ

 

1

 

195920

 

ΒΡΟΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ83

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
2 177493 ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
3 225484 ΜΕΓΑΚΛΗ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΠΕ87.03 ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ
4 167195 ΤΕΡΖΗ ΑΝΝΑ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 

5

 

161774

 

ΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ81

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
 

Α/Α

 

Α.Μ.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ

ΚΛΑΔΟΣ

/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΤΟΜΕΙΣ

 

1

 

177199

 

ΖΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ84

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ
2 167206 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ
3 229781 ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ( Ε.Κ. ) ΕΥΚΛΕΙΔΗ
 

Α/Α

 

Α.Μ.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙ ΚΟΤΗΤΑ  

ΤΟΜΕΙΣ

1 187745 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2 204799 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
 

3

 

161139

 

ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ83

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 

4

 

196012

 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

 

ΠΕ89.01

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ

 

 

 

5

 

 

208953

 

 

ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΩ

 

 

ΠΕ88.04

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

6 194897 ΑΦΡΑΝΤΟΥ ΒΑΡΣΑΒΟΥΛΑ ΠΕ87.09 ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ( Ε.Κ. ) ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
 

Α/Α

 

Α.Μ.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙ ΚΟΤΗΤΑ  

ΤΟΜΕΙΣ

1 190957 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 

2

 

225419

 

ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

 

ΠΕ80

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
3 194640 ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
 

4

 

199549

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

ΠΕ84

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
5 177785 ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ87.02 ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ
8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ( Ε.Κ. ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΕΠΑΝΟΜΗ
 

Α/Α

 

Α.Μ.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ

ΚΛΑΔΟΣ

/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΤΟΜΕΙΣ

1 175078 ΓΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 

2

 

229662

 

ΚΟΥΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΠΕ83

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

3 191560 ΜΙΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
 

4

 

174796

 

ΤΣΟΥΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

ΠΕ87.09

ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 

 • Οι ως άνω εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία άμεσα ως Υποδιευθυντές και Υπεύθυνοι Τομέων και τοποθετούνται με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου
 • Οι Υποδιευθυντές και Υπεύθυνοι Τομέων, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176 Α΄/16.12.2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

 Δρ Ζωή Βαζούρα ΠΕ02 – Φιλόλογος

Υποδιευθυντές Τομεάρχες Σχολείων ΔΔΕ Αν Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 29147/07-11-2023 έγγραφο της ΔΔΕ Αν Θεσσαλονίκης

 

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.),   καθώς   και   Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)   της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1RwZGppPujMrioNkEdBUkyHVZf9JeZut1/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε