Υποδιευθυντές Τομεάρχες Σχολείων ΔΔΕ Δυτ Θεσσαλονίκης

Υποδιευθυντές Τομεάρχες Σχολείων ΔΔΕ Δυτ Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 26633/10-11-2023 έγγραφο της ΔΔΕ Δυτ Θεσσαλονίκης

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών – Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και Υπευθύνων Τομέα Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

  

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσ/νίκης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ.Α’/30-9-85) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
 3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119/1 της 5.2016).
 4. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 (ΦΕΚ133/τ.Α’/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνειας της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
 5. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/τ.Α’/29-8-2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

 

 1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του ν.4727/2020 (ΦΕΚ184/τ.Α’23-9-2020) με θέμα:

«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».

 1. Τις διατάξεις του ν.4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ136/τ.Α’/3-8-2021) και ιδίως των άρθρων 30 έως και 32, 37, 39 έως και 45, 49 και 232 αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 190 «Ρυθμίσεις για επιλογή διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων Τομέα των Εργαστηριακών Κέντρων – Τροποποίηση άρθρου 232 ν. 4823/2021» του ν.4964/2022 με θέμα

«Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 150/τ.Α’/30-7-2022).

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 «Ρυθμίσεις για τα στελέχη της εκπαίδευσης-Μεταβατικές διατάξεις- Προσθήκη παρ.5Α και τροποποίηση παρ.12 στο άρθρο 232 του ν.4823/2021» του ν.4997/2022

«Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 219/τ.Α’/25-11-2022).

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ.85/2022 (ΦΕΚ 232/τ.Α’/17-12-2022) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο).».
 2. Την αριθ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10- 2002)

«Καθορισμός των ειδικότερων  καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών …», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Την αριθ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 απόφαση ΥΠAIΘ (ΦΕΚ 6373 τ.Β΄/28-12-2021) με θέμα:

«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης».

 1. Την υπ.Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 (ΦΕΚ 5426/Β/14-09-2023) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ), καθώς και των Υπευθύνων Τομέα Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).».
 2. Την αριθμ. 23583/8-12-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, της παρ.9 του άρθρου 37 του ν.4823/2021, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης» όπως ανασυγκροτήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 869/16-01-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΡΩΣ846ΜΤΛΗ-Υ4Κ) και την αρ. πρωτ. 17518/12-09-2023 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΡΘ2Θ46ΝΚΠΔ-ΣΔΨ).
 3. Το αριθμ. Φ.361.22/69/102006/Ε3/15-09-2023 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέα Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)».
 1. Την με αριθμ. 20180/18-09-2023 Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 9Λ1Γ46ΝΚΠΔ-1ΚΠ).
 2. Την αριθμ. 32η/31-10-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής [Θέμα 1ο: Εξέταση αιτήσεων υποψηφίων για τις θέσεις Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέα Εργαστηριακών Κέντρων, και Θέμα 2ο: Εξέταση ενστάσεων υποψηφίων επί των πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέα Εργαστηριακών Κέντρων].
 3. Τις προτάσεις των Διευθυντών/τριών των Σχολικών Μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων για τις θέσεις Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέα Εργαστηριακών Κέντρων.
 4. Την αριθμ. 33η/9,10-11-2023 (Θέμα Μόνο) Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής.

 

 

Αποφασίζουμε

Τοποθετούμε τους κάτωθι εκπαιδευτικούς στις αντίστοιχες θέσεις Υποδιευθυντών – Υποδιευθυντριών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και Υπευθύνων Τομέα Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, ως εξής:

 

 

Σχολική Μονάδα Α.Μ. Ονοματεπώνυμο Κλάδος Θέση Ευθύνης
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
1ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  

195081

 

ΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

Υποδιευθυντής

 

1ο ΓΕΛ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

 

211989

ΖΑΠΡΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  

ΠΕ02

 

Υποδιευθυντής

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  

158651

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

ΠΕ79.01

 

Υποδιευθυντής

 

Σ.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (1ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ)

 

 

185279

 

 

ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

 

ΠΕ86

Υπεύθυνος Τομέα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (02), ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (01), ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ (02), ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (02),

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (01)

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  

192168

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΡΓΥΡΗ

 

ΠΕ87.09

 

Υποδιευθύντρια Α΄

 

   

188712

ΜΑΜΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ 87.02  

Υποδιευθύντρια Β΄

2ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  

190963

 

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  

172647

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής

3ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  

178167

 

ΝΙΚΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Λ.Τ.)  

218918

ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  

ΠΕ04.05

 

Υποδιευθύντρια

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  

173687

 

ΜΠΕΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

 

ΠΕ03

 

Υποδιευθύντρια

 

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (Λ.Τ.)

 

190052

ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΠΕ04.02

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

181401

 

ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ

 

ΠΕ08

 

Υποδιευθύντρια Β΄

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
 

 

Σ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥ (1ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥ)

 

 

211208

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

 

 

ΠΕ83

Υπεύθυνη Τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (02), ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ (01), ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (01),

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (01)

ΓΕΛ ΡΕΝΤΙΝΑΣ (ΠΑΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ)  

200786

ΓΙΑΣΙΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΝΤΙΝΑΣ (ΠΑΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ)  

218665

 

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΜΕΡΣΙΝΑ

 

ΠΕ04.02

 

Υποδιευθύντρια

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
1ο ΓΕΛ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΣΙΝΔΟΣ)  

193031

ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΠΕ02

 

Υποδιευθυντής

 

 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΣΙΝΔΟΣ)

 

184920

 

ΚΕΣΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

 

ΠΕ78

 

Υποδιευθύντρια Α΄

 

165443

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΠΕ01

 

Υποδιευθύντρια Β΄

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (ΧΑΛΑΣΤΡΑ)  

173986

 

ΠΛΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ04.04

 

Υποδιευθυντής

1ο ΕΠΑΛ ΣΙΝΔΟΥ (ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)  

175891

 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ03

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

   

225377

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  

ΠΕ82

 

Υποδιευθύντρια Β΄

 

 

 

 

ΕΚ ΣΙΝΔΟΥ [1ο ΕΠΑΛ ΣΙΝΔΟΥ (ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)]

 

191934

 

ΣΠΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΠΕ83

Υποδιευθυντής Εργαστηριακού Κέντρου
 

169185

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

ΠΕ82

Υπεύθυνος/η Τομέα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (03), ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (02)
 

 

209145

 

 

ΜΟΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

 

ΠΕ83

Υπεύθυνος Τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (02)/ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ (01)/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (02)

 

1ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

 

208819

 

ΖΗΣΗ ΘΩΜΑΗ

 

ΠΕ87.02

 

Υποδιευθύντρια

2ο ΓΕΛ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΔΙΑΒΑΤΑ)  

225687

 

ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

 

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια

 

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ

 

169266

 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΦΑΝΗ

 

ΠΕ79.01

 

Υποδιευθύντρια Α΄

 

171987

 

ΓΟΥΛΑ ΧΑΙΔΩ

 

ΠΕ80

 

Υποδιευθύντρια Β΄

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΚΑΛΟΧΩΡΙ)  

195286

ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΔΙΑΒΑΤΑ)

 

192818

ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΠΕ01

 

Υποδιευθύντρια

 

ΓΕΛ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

 

193189

ΠΑΠΑΣΤΟΪΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΥ (ΚΥΜΙΝΑ)  

180362

ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΠΕ04.01

 

Υποδιευθυντής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
 

 

1ο ΓΕΛ ΕΛΕΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

 

188260

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

206548

ΒΡΥΖΑ ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια Β΄

 

 

1ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

228619

 

ΦΟΛΛΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 

ΠΕ04.04

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

202170

ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  

ΠΕ03

 

Υποδιευθύντρια Β΄

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ  

162070

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  

ΠΕ01

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

   

222308

 

ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια Β΄

 

 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

205924

 

ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

 

ΠΕ03

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

225601

 

ΒΑΛΗΛΗ ΜΑΡΙΑ

 

ΠΕ34

 

Υποδιευθύντρια Β΄

1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ  

190760

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής

 

ΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

177965

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΕ86

Υποδιευθυντής Εργαστηριακού Κέντρου
ΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ (1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ)  

188367

 

ΜΠΟΥΚΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ86

Υπεύθυνος Τομέα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (02)/ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (01)/ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

(02)

 

 

ΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ

(1ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ)

 

 

174706

 

 

ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

ΠΕ89.01

Υπεύθυνος Τομέα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ(02)/ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (02)/ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (01)

ΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ (1ο ΕΠΑΛ

ΕΥΟΣΜΟΥ/ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ)

 

191562

 

ΜΠΑΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

ΠΕ82

 

Υπεύθυνος Τομέα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (06)

 

 

 

ΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ (2ο ΕΠΑΛ

ΕΥΟΣΜΟΥ/ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ)

 

166811

ΖΑΧΑΡΟΓΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ  

ΠΕ83

Υπεύθυνη Τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (05)

 

182049

 

ΜΠΕΛΛΗ ΖΩΗ

 

ΠΕ86

Υπεύθυνη Τομέα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (05)/ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (01)
 

187501

ΤΡΥΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

ΠΕ87.02

Υπεύθυνη Τομέα ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ (07)
 

 

1ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

199293

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΠΕ88.01

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

191559

ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΠΕ82

 

Υποδιευθύντρια Β΄

 

 

2ο ΓΕΛ ΕΛ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

 

183706

ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  

ΠΕ03

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

218831

ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ  

ΠΕ04.04

 

Υποδιευθύντρια Β΄

 

 

2ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

198029

 

ΚΟΚΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

ΠΕ04.01

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

213292

ΝΤΟΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΠΕ04.01

 

Υποδιευθυντής Β΄

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ  

217441

 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ  

178006

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής Α΄

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ  

218871

 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

ΠΕ04.04

 

Υποδιευθυντής Β΄

 

 

2ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

171779

ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  

ΠΕ84

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

165090

 

ΖΟΠΟΓΛΟΥ ΑΓΑΠΗ

 

ΠΕ87.04

 

Υποδιευθύντρια Β΄

 

 

3ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

188014

 

ΛΕΒΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

ΠΕ86

 

Υποδιευθύντρια Α΄

 

189475

ΠΑΛΑΟΧΩΡΙΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ  

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια Β΄

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ  

220626

ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΠΕ02

 

Υποδιευθυντής

 

 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

187826

 

ΑΛΜΑΣΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ

 

ΠΕ86

 

Υποδιευθύντρια Α΄

 

205580

 

ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής Β΄

 

 

4ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

188110

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ  

ΠΕ86

 

Υποδιευθύντρια Α΄

 

226912

 

ΧΑΪΔΕΥΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια Β΄

 

 

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

175826

ΧΟΥΡΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΠΕ02

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

228763

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  

ΠΕ81

 

Υποδιευθύντρια Β΄

 

 

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

169527

ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ  

ΠΕ01

 

Υποδιευθύντρια Α΄

 

191413

ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

ΠΕ04.05

 

Υποδιευθυντής Β΄

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ  

703586

ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

ΠΕ04.01

 

Υποδιευθυντής Α΄

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ  

183580

 

ΣΕΙΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια Α΄

 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ  

226618

 

ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια Β΄

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ  

176116

 

ΚΑΤΖΙΚΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

 

ΠΕ04.02

 

Υποδιευθύντρια Α΄

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ  

175790

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ  

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια Β΄

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ  

214363

 

ΤΣΕΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΛΙΚΗ

 

ΠΕ80

 

Υποδιευθύντρια Α΄

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ  

192172

 

ΜΟΥΤΙΑΓΚΑ ΣΟΦΙΑ

 

ΠΕ87.09

 

Υποδιευθύντρια Β΄

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ  

181259

ΓΑΡΙΤΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

ΠΕ07

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

ΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ

 

204777

ΡΑΣΙΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΠΕ81

Υποδιευθυντής Εργαστηριακού Κέντρου
 

 

 

 

 

 

ΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ

(1ο ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ)

 

191529

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

ΠΕ82

Υπεύθυνος Τομέα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (04), ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (01)
 

221435

 

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

 

ΠΕ88.03

Υπεύθυνη Τομέα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(03)/ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

(02)

 

188148

 

ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

ΠΕ86

Υπεύθυνη Τομέα ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (02)/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (03)
 

191999

 

ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

ΠΕ84

Υπεύθυνος Τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (05)
 

1ο ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ

 

200912

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΙΟΝΑΣ  

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής Α΄

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ  

154166

ΒΑΪΤΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ03

 

Υποδιευθυντής

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΛΑΓΥΝΑ) (Λ.Τ.)  

174985

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής

ΓΕΛ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ (ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ)  

205294

ΚΟΥΒΑΛΑΣ-ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής

 

 

ΓΕΛ ΛΑΓΚΑΔΑ

 

207226

 

ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

ΠΕ04.02

 

Υποδιευθύντρια Α΄

 

201726

 

ΜΟΣΧΑ ΜΑΡΙΑ

 

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια Β΄

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ

 

202876

 

ΚΟΛΤΣΙΑΚΗ ΒΑΪΤΣΑ

 

ΠΕ04.04

 

Υποδιευθύντρια

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
 

 

1ο ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

 

195292

 

ΜΠΑΤΣΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ

 

ΠΕ02

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

201234

ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ  

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια Β΄

 

 

1ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΩΝ

 

170382

 

ΤΣΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ03

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

191481

ΔΑΝΑΚΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΠΕ80

 

Υποδιευθύντρια Β΄

 

 

1ο ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ

 

180635

ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΠΕ04.04

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

175042

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής Β΄

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ  

195722

 

ΜΠΟΥΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΠΕ04.04

 

Υποδιευθύντρια

 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ

 

178260

ΤΖΙΑΝΑΜΠΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής

 

ΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

 

182043

ΛΥΜΠΟΥΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  

ΠΕ86

Υποδιευθυντής Εργαστηριακού Κέντρου
 

 

 

 

ΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

(1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ)

 

174648

ΚΑΪΜΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  

ΠΕ84

Υπεύθυνος Τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (05)

 

216599

 

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ82

Υπεύθυνος Τομέα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (03)/ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (01)/ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(01)

 

185108

ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΠΕ86

Υπεύθυνος Τομέα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(02)/ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ (03)

 

 

ΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

(1ο ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ)

 

 

187031

 

 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

ΠΕ84

Υπεύθυνος Τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (03)/ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

(02)/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (02)/ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (01)

 

 

1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

 

172223

ΠΡΟΣΙΝΙΚΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  

ΠΕ82

 

Υποδιευθύντρια Α΄

 

203532

 

ΑΪΔΟΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

 

ΠΕ08

 

Υποδιευθύντρια Β΄

 

 

 

1ο ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ)

 

187305

ΚΟΥΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΠΕ83

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

187466

 

ΜΠΕΝΗ ΜΑΡΙΑ

 

ΠΕ87.04

 

Υποδιευθύντρια Β΄

 

 

2ο ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

 

186422

ΚΑΪΜΑΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

ΠΕ02

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

202753

 

ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ04.02

 

Υποδιευθυντής Β΄

 

 

2ο ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ

 

175005

ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

227026

 

ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

 

ΠΕ03

 

Υποδιευθύντρια Β΄

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ  

161366

 

ΝΙΚΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΠΕ88.01

 

Υποδιευθύντρια

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ

 

197540

 

ΤΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ02

 

Υποδιευθυντής

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ

 

190491

 

ΧΑΖΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

ΠΕ07

 

Υποδιευθύντρια

 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ

 

172200

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΠΕ81

 

Υποδιευθυντής

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ  

165882

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ  

209387

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΠΕ02

 

Υποδιευθυντής

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΙΝΑΑ ΠΕΥΚΩΝ

 

702868

ΚΩΣΤΑΡΕΛΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ  

ΠΕ30

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

226819

 

ΣΚΡΕΤΑ ΕΛΕΝΗ

 

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια Β΄

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
 

 

1ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

174977

 

ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΠΕ86

 

Υποδιευθύντρια Α΄

 

196275

ΚΟΤΖΙΑΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής Β΄

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ  

197816

ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΠΕ03

 

Υποδιευθυντής

 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ  

191175

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  

ΠΕ86

 

Υποδιευθύντρια

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

155695

ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΕ01

 

Υποδιευθυντής Α΄

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

184801

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ  

ΠΕ11

 

Υποδιευθύντρια Β΄

 

ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

177653

ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ  

ΠΕ83

Υποδιευθυντής Εργαστηριακού Κέντρου
 

ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (1ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 2ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)

 

190782

 

ΔΑΛΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

 

ΠΕ86

Υπεύθυνη Τομέα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (03)/ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (02)
 

 

192290

 

 

ΠΛΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΠΕ88.01

Υπεύθυνος Τομέα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (02)/ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (02)/ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (02)

 

ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (1ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)

 

199506

ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  

ΠΕ83

Υπεύθυνος Τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (07)
 

215910

 

ΛΙΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ82

Υπεύθυνος Τομέα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (06)
ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (2ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)  

 

208799

 

ΜΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

ΠΕ87.03

 

Υπεύθυνη Τομέα ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ (06)

 

 

1ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

191856

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

ΠΕ83

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

200323

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής Β΄

 

2ο ΓΕΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

 

186271

ΠΑΠΑΤΖΙΚΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ  

ΠΕ11

 

Υποδιευθυντής

2ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

183924

ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  

ΠΕ03

 

Υποδιευθύντρια

 

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

 

193513

ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΠΕ03

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

178056

ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

ΠΕ86

 

Υποδιευθύντρια Β΄

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ  

191618

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΕ04.01

 

Υποδιευθυντής

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

170057

ΣΙΓΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια

2ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

167908

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΡΒΙΣΟΓΛΟΥ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ  

ΠΕ03

 

Υποδιευθύντρια Α΄

2ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

185047

 

ΑΡΧΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής Β΄

 

 

3ο ΓΕΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

 

190134

ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΠΕ04.02

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

192908

 

ΓΟΥΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

 

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια Β΄

 

 

3ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

173996

 

ΨΑΛΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ04.04

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

191236

 

ΚΥΡΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

 

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής Β΄

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ  

208210

ΟΝΤΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  

ΠΕ11

 

Υποδιευθυντής

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

183559

 

ΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

Υποδιευθυντής

 

 

4ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

189636

ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ  

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια Α΄

 

216426

 

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΠΕ80

 

Υποδιευθύντρια Β΄

 

 

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

 

178284

 

ΤΥΠΟΥ ΣΟΦΙΑ

 

ΠΕ86

 

Υποδιευθύντρια Α΄

 

224271

ΤΣΙΟΥΒΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ  

ΠΕ06

 

Υποδιευθύντρια Β΄

 

 

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

172156

 

ΝΤΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΠΕ83

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

706577

 

ΒΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ03

 

Υποδιευθυντής Β΄

 

 

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

203968

ΚΑΡΑΚΟΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

ΠΕ11

 

Υποδιευθύντρια Α΄

 

207187

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΕ04.01

 

Υποδιευθυντής Β΄

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

200917

 

ΣΚΛΑΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΠΕ86

 

Υποδιευθύντρια Α΄

 

   

222908

ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΠΕ03

 

Υποδιευθύντρια Β΄

 

ΓΕΛ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

 

195127

 

ΓΚΕΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια Α΄

 

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

228906

 

ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

 

ΠΕ87.04

 

Υποδιευθύντρια Α΄

 

200766

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής Β΄

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
 

1ο ΓΕΛ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

217637

ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ  

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια

 

1ο ΓΕΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

 

187926

ΗΛΙΑΔΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

 

ΠΕ86

 

Υποδιευθύντρια

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

221123

ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΕ03

 

Υποδιευθυντής

 

 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (ΚΟΥΦΑΛΙΑ)

 

163322

ΓΚΟΓΚΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ  

ΠΕ80

 

Υποδιευθύντρια Α΄

 

182097

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής Β΄

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ)  

197042

 

ΖΕΡΒΟΥ ΣΟΦΙΑ

 

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια

 

ΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

 

229661

 

ΚΟΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ83

Υποδιευθυντής Εργαστηριακού Κέντρου
 

 

 

ΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (ΕΠΑΛ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)

 

187819

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ86

Υπεύθυνος Τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

(03)/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (02)

 

 

174989

 

ΒΕΡΓΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

 

ΠΕ86, ΠΕ80

Υπεύθυνη Τομέα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(02)/ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ (02)/ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(01)

 

 

 

ΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (1ο ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ)

 

172765

 

ΔΟΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ82

Υπεύθυνος Τομέα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (3), ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ (02)
 

 

185326

 

 

ΜΠΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΠΕ86

Υπεύθυνος Τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (02)/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(02)/ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (02)

 

1ο ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

 

177394

 

ΚΑΡΑΓΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

ΠΕ81

 

Υποδιευθύντρια

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ)

 

165619

 

ΚΑΠΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

 

ΠΕ02

 

Υποδιευθύντρια

ΕΕΕΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

708944

 

ΤΣΑΚΟΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΠΕ78

 

Υποδιευθύντρια

 

ΕΠΑΛ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

208824

 

ΚΑΛΑΘΑ ΙΩΑΝΝΑ

 

ΠΕ87.02

 

Υποδιευθύντρια

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
 

 

1ο ΓΕΛ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

170219

 

ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ03

 

Υποδιευθυντής Α΄

 

180000

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  

ΠΕ03

 

Υποδιευθυντής Β΄

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

228645

 

ΤΖΑΤΖΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

 

ΠΕ06

 

Υποδιευθύντρια

 

 

2ο ΓΕΛ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

182871

 

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΛΕΞΙΑ

 

ΠΕ06

 

Υποδιευθύντρια Α΄

 

208394

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ  

ΠΕ04.01

 

Υποδιευθύντρια Β΄

 

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

218284

ΤΣΙΦΟΥΝΤΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  

ΠΕ03

 

Υποδιευθύντρια Α΄

 

195520

ΝΤΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΠΕ03

 

Υποδιευθυντής Β΄

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

184862

 

ΠΑΡΠΟΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

 

ΠΕ11

 

Υποδιευθυντής

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Λ.Τ.)

 

181123

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΠΕ06

 

Υποδιευθυντής Α΄

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Λ.Τ.)

 

200045

 

ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

ΠΕ86

 

Υποδιευθύντρια Β΄

ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ)  

222176

ΚΙΒΕΡΤΖΙΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΠΕ02

 

Υποδιευθυντής

ΓΕΛ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (ΔΡΥΜΟΣ)  

205236

ΚΑΡΑΒΕΤΣΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ  

ΠΕ86

 

Υποδιευθυντής

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (ΔΡΥΜΟΣ)  

158654

 

ΜΑΚΡΗ ΝΙΚΗ

 

ΠΕ79.01

 

Υποδιευθύντρια

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ)  

199623

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

ΠΕ88.02

 

Υποδιευθυντής

 

Οι Υποδιευθυντές/τριες Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και οι Υπεύθυνοι Τομέα Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) τοποθετούνται για τετραετή θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2027, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021.

 

Οι τοποθετούμενοι Υποδιευθυντές/τριες Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ., καθώς και οι Υπεύθυνοι Τομέα Ε.Κ. υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησής τους και να αποστείλουν άμεσα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης τις σχετικές Πράξεις ανάληψης υπηρεσίας.

 

Οι Υποδιευθυντές/τριες Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και οι Υπεύθυνοι Τομέα Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και για τους Υπεύθυνους Τομέα Ε.Κ. σχολικών μονάδων.

 

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

Χρήστος Ρουμπίδης

Υποδιευθυντές Τομεάρχες Σχολείων ΔΔΕ Δυτ Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 26633/10-11-2023 έγγραφο της ΔΔΕ Δυτ Θεσσαλονίκης

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών – Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και Υπευθύνων Τομέα Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Pkdy-kmvt6yAywPMd8f0kNqIslaBSxIT/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε