Υποδιευθυντές Τομεάρχες Σχολείων ΔΔΕ Μαγνησίας

Υποδιευθυντές Τομεάρχες Σχολείων ΔΔΕ Μαγνησίας τοποθετήθηκαν με το υπ’ αριθμ. 16633/13-11-2023 έγγραφο της ΔΔΕ Μαγνησίας έχοντας ως θέμα:

 

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μαγνησίας

 

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Δρ Σωκράτης Σαβελίδης

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 30 έως και 33, 37, των παρ.2 του άρθρου 39, 41 έως και 43, 47 και 232 αυτού.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνειατης Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
 3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (Α΄71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 6. Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.1566/1985(Α΄167), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4763/2020 (Α΄254).
 7. Την υπ’ αριθμ. 170405/Γ1/28-12-2021 (Β΄6273/28-12-2021) απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης» και σύμφωνα με τις περιπτώσεις iii) και iv) της παρ. 6 του άρθρου 4.
 8. Την υπό στοιχεία Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-9-2023 (Β΄5426/14-9-2023) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)».
 1. Την υπ αριθμ. Φ.361.22/69/102006/Ε3/15-9-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. «Επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»
 2. Τα προβλεπόμενα της παρ. 13 του άρθρου 41 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ Α΄ 136) και της παρ. 1 του άρθρου 4 της Υ.Α. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-9-2023 (ΦΕΚ Β΄5426/14-9-2023)
 3. Την υπ αριθμ. 5838/18-04-2023 Απόφαση «Τοποθέτηση Διευθυντριών/ντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας»
 4. Την υπ αριθμ. 9175/15-9-2023 Απόφαση « Ανασυγκρότησης Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας» της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
 5. Την υπ αριθμ. 13402/25-9-2023 Προκήρυξη – Πρόσκληση της ΔΔΕ Μαγνησίας με θέμα

«Προκήρυξη -Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών/ντριων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της ΔΔΕ Μαγνησίας»

 1. Την υπ αριθμ.. 54η /30-10-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Μαγνησίας, με την οποία ανακοινώθηκαν οι πίνακες Δεκτών – Μη Δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) αρμοδιότητας ΔΔΕ Μαγνησίας.
 2. Την υπ αριθμ.. 55η /4-11-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Μαγνησίας, με την οποία ανακοινώθηκαν οι αναμορφωμένοι Δεκτών – Μη Δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) αρμοδιότητας ΔΔΕ Μαγνησίας.
 3. Την έκφραση γνώμης των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), ως απάντηση του με αρ. πρωτ. ΤΣΕ : 265/4-11-2023 εγγράφου.
 4. Την υπ’ αριθμ. 16315/8-11-2023 Διαπιστωτική Πράξη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας αναφορικά με τις θέσεις ορισμού Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) αρμοδιότητας ΔΔΕ Μαγνησίας.
 5. Την υπ αριθμ.. 57η /13-11-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Μαγνησίας, με την οποία προτείνεται η τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) αρμοδιότητας ΔΔΕ Μαγνησίας..

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την τοποθέτηση των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) αρμοδιότητάς μας ως εξής:

 

Ονομασία Σχολικής Μονάδας ή

Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.)

Επίθετο Όνομα Σχολείο Οργανικής Θέσης Θέση Τοποθέτησης
10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΑΛΙΑΓΚΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
1ο Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

1ο Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΦ. ΤΕΧΝΩΝ

1ο Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΡΟΦ. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2

1ο Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΥΕΞΙΑΣ

1ο Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ ΚΟΤΡΟΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1ο Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1ο Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 

1ο Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ

 

ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦ. & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1ο Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α΄
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΦΡΟΞΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β΄
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΖΑΦΛΕΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α΄
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ-

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ -ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Β΄
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΑΛΑΤΑ ΕΛΕΝΗ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α΄
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β΄
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ ΣΤΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΣΑΜΤΣΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Β΄
2ο Ε.Κ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΥΕΞΙΑΣ & ΠΛΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2ο Ε.Κ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
2ο Ε.Κ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΙΣΑΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2ο Ε.Κ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΒΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΥΕΞΙΑΣ

2ο Ε.Κ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄
2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΧΑΤΖΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ 2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Β΄
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΧΑΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α΄
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Β΄
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΛΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α΄
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β΄
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α΄
3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β΄
4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄
4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΛΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β΄
4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄
4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β΄
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΟΣΙΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΤΑΜΙΑ ΕΛΕΝΗ 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α΄
5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β΄
6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ ΣΟΦΙΑ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α΄
6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΚΟΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Β΄
7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΞΑΝΘΗ 7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΥΡΙΚΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α΄
7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ-

ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Β΄
8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΣΑΛΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ε.Κ. ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΩ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΥΕΞΙΑΣ

 

 

Ε.Κ. ΑΛΜΥΡΟΥ

 

 

ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1

Ε.Κ. ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ε.Κ. ΑΛΜΥΡΟΥ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 

Ε.Κ. ΑΛΜΥΡΟΥ

 

ΣΥΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΜΠΕΛΛΟΥ

 

 

ΜΑΡΙΑ

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2

Ε.Κ. ΑΛΜΥΡΟΥ ΦΛΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΚΑΣΑΒΕΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Α΄
ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Β΄
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ – Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΒΟΛΟΥ

 

ΚΕΧΑΓΙΑ

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ – Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΒΟΛΟΥ

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΙΑΜΕΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΜΠΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΖΗΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΤΣΟΥΚΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Β΄

 

Η θητεία των ανωτέρω είναι τετραετής ξεκινά με την τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τετάρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4823/2021.

Για το χρονικό διάστημα που ασκούν καθήκοντα οι Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και οι Υπεύθυνοι Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) λαμβάνουν το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.

Οι Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) καθώς και οι Υπεύθυνοι Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της παρούσης οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Μαγνησίας (Κτήριο «Άνθιμος Γαζής», 8ος όροφος) την Τρίτη 14-11-2023 ώρα 8:00 π.μ. ή αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο δια της πλατφόρμας .GOV, με email και ώρα πριν τις 8:00 π.μ., εφόσον είναι αδύνατη η παρουσία τους.

Θα ακολουθήσει η ανάληψη υπηρεσίας τους στις Σχολικές Μονάδες και Ε.Κ. τοποθέτησής τους.

Ο Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας

 Δρ Σωκράτης Σαβελίδης

Υποδιευθυντές Τομεάρχες Σχολείων ΔΔΕ Μαγνησίας τοποθετήθηκαν με το υπ’ αριθμ. 16633/13-11-2023 έγγραφο της ΔΔΕ Μαγνησίας έχοντας ως θέμα:

 

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Μαγνησίας

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1ROqmerGM7ACao57tT8_amtktBpyBJ6uh/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε