Υπολογισμός Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης

Υπολογισμός Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης αναφέρει η εγκύκλιος των μεταθέσεων όπου αποτυπώνει το νομικό πλαίσιο που τη διέπει

Αναφέρει η εγκύκλιος των μεταθέσεων στο Κεφάλαιο Δ.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Μ.Σ.Δ.)

1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στην παρ. 8 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 (45Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζεται ότι

«Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης λαμβάνουν μονάδες μετάθεσης ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης στην έδρα λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν…».

Ειδικότερα στις

  • περ. γ και δ της ίδιας παραγράφου όπως
  • τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 3, του Π.Δ. 39/1998 (43Α΄-Διορθ. Σφαλμ. στο 262Α’) και
  • αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ. 2, του Π.Δ. 111/2016 (43Α΄) και
  • το άρθρο 84 του ν. 4547/2018 (102Α΄)

ορίζεται ότι

«γ) Οι μονάδες μετάθεσης για το κριτήριο αυτό υπολογίζονται με βάση

  • το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα και
  • την κατηγορία στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα.

δ) Ο χρόνος υπηρεσίας εκφράζεται σε έτη και μήνες.

Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση παραλείπεται.

Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, υπολογίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14 μονάδες μετάθεσης, αντίστοιχα.».

Η νέα μοριοδότηση, όπως καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 Υ.Α (3941Β΄) ισχύει από το σχολικό έτος 2018-19.

Υπολογισμός Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε