Υπουργική απόφαση Εκπαιδευτικών ομίλων

Υπουργική απόφαση Εκπαιδευτικών ομίλων δημοσιεύθηκε την 24η Αυγούστου 2022.

Η υπ΄αριθμ.102939/ΓΔ4 υπουργική απόφαση έχει θέμα:

Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων –Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων

και αναφέρει τα εξής:

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 • Το άρθρο 89 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136).
 • Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
 • Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
 • Το π.δ.  83/2019   «Διορισμός   Αντιπροέδρου   της   Κυβέρνησης,   Υπουργών,
 • Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
  • Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
  • Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
  • Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).
  • Το άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (A΄ 133).
  • Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/410/99354/Β1/08-08-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  αποφασίζουμε:

 • Άρθρο 1

  Προϋποθέσεις και λειτουργία ομίλων

   

  1. Οι Διευθυντές/ντριες ή οι Προϊστάμενοι/ες των δημοτικών σχολείων και των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με δική τους πρωτοβουλία ή μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων ή εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών της οικείας σχολικής μονάδας, δύνανται να αποφασίζουν τη συγκρότηση και λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων, μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολόγιου προγράμματος διδασκαλίας, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Σχολικού Συμβουλίου και της οικείας δημοτικής αρχής. Οι εκπαιδευτικοί όμιλοι των δημοτικών σχολείων δύναται να συγκροτούνται και να λειτουργούν και κατά τις διδακτικές ώρες του ολοήμερου προγράμματος της σχολικής μονάδας.
  2. Στο πλαίσιο λειτουργίας των ομίλων δύναται να προσφέρονται αντικείμενα και δράσεις όπως ενδεικτικά αναφέρονται: δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία με αντικείμενα σχετιζόμενα, μεταξύ άλλων, με τον αθλητισμό, τα ομαδικά αθλήματα, τους παραδοσιακούς ή μοντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές, την εκμάθηση μουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ρομποτική, τα πνευματικά παιχνίδια και παζλ, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις επιστημονικές κατασκευές – πειράματα, τα μαθηματικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και δημιουργική γραφή, το ασφαλές και δημιουργικό διαδίκτυο, τη διαπολιτισμική παιδεία, την πολιτειότητα και πολιτότητα, τον εθελοντισμό, την παιδική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία εφημερίδας. Οι όμιλοι δύνανται, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών-βιωματικών και περιβαλλοντικών δράσεων, τη συγκρότηση χορωδίας, θεατρικής ομάδας και μαθητικής ορχήστρας.
   1. Το γνωστικό αντικείμενο ή η δράση, δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία που εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας των ομίλων θα πρέπει να ανταποκρίνεται, κατά το δυνατόν, στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, χωρίς οι διδάσκοντες/διδάσκουσες να παραγνωρίζουν το περιεχόμενο και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των διδασκόμενων μαθημάτων, σύμφωνα με το οικείο αναλυτικό πρόγραμμά τους .
   2. Οι όμιλοι δεν πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα της επέκτασης, ενίσχυσης και προετοιμασίας των μαθημάτων του Ωρολογίου Προγράμματος («φροντιστηριακό» χαρακτήρα).

   Με την έναρξη του σχολικού έτους και το αργότερο μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους, προτείνονται τα θέματα των ομίλων. Στις προτάσεις για συγκρότηση ομίλων πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια τουλάχιστον: α) η συγκεκριμένη θεματική του ομίλου, β) οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί – παιδαγωγικοί στόχοι και τα προσδοκώμενα οφέλη από τη λειτουργία του ομίλου, όπως ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, καλλιέργεια ενδιαφερόντων και κλίσεων, ενθάρρυνση δημιουργικής απασχόλησης και ελεύθερης έκφρασης, εμπλουτισμός των ευκαιριών, τρόπων και μέσων για ψυχαγωγία, γ) το αναλυτικό πρόγραμμα με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του σε ετήσια βάση, δ) το προτεινόμενο υλικό, το οποίο μπορεί να διανέμεται στους/στις μαθητές/θήτριες με επιμέλεια του/της υπεύθυνου/ης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ή να τους υποδεικνύεται η αναζήτησή του σε πηγές, όπως βιβλιοθήκες, διαδίκτυο ή αλλού, ε) η τάξη ή οι τάξεις στις οποίες απευθύνεται, στ) η αποτίμηση των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, ζ) τα παραδοτέα, η) η ενδεχόμενη συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, συγγραφείς, καλλιτέχνες και λοιπά.

   1. Οι όμιλοι, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους τους, δύναται να προσφέρονται σε μαθητές/τριες μίας ή περισσότερων τάξεων.
   2. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει σε έναν ή δύο ομίλους.
   3. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς ομίλους υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μέχρι τις 5 Οκτωβρίου στη διεύθυνση του σχολείου, λαμβανομένων υπόψη όσων προβλέπονται στην με αριθ. πρωτ. Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ανακοινοποίηση στο ορθό 21-09-2021).
   4. Η λειτουργία των ομίλων αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

   Υπουργική απόφαση Εκπαιδευτικών ομίλων

   Άρθρο 2

   Αριθμός μαθητών, ωράριο λειτουργίας, παρακολούθηση και συμμετοχή.

    Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών για τη λειτουργία ενός ομίλου ορίζεται στους έξι (6) και ο μέγιστος στους δώδεκα (12). Ένας όμιλος συνεχίζει να λειτουργεί εφόσον έχει τουλάχιστον πέντε (5) ενεργούς μαθητές, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του/της υπευθύνου/ης εκπαιδευτικού και απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊστάμενου/ης της σχολικής μονάδας. Η ίδια εισήγηση και απόφαση απαιτείται και στην περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, ιδίως λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών που αφορούν στο πρόγραμμα ή στη λειτουργία του ομίλου.

   1. Οι όμιλοι λειτουργούν μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα, σε ωράριο που καθορίζεται σε κάθε σχολείο με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου Όσον αφορά στα δημοτικά σχολεία δύναται να αποφασισθεί η λειτουργία των ομίλων και κατά τις διδακτικές ώρες του ολοήμερου προγράμματος της σχολικής μονάδας.
   2. Οι όμιλοι λειτουργούν μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Το ελάχιστο εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας ενός ομίλου είναι οι δύο (2) διδακτικές ώρες και το μέγιστο οι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. Επαρκής θεωρείται η λειτουργία ενός ομίλου αν πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστο τριάντα έξι (36) ώρες ετησίως, για τους ομίλους με δίωρη εβδομαδιαία λειτουργία, και εβδομήντα δύο (72), για τους ομίλους με τετράωρη εβδομαδιαία λειτουργία.
    1. Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον όμιλο απαιτείται: α) συστηματική παρακολούθηση. Ο/Η μαθητής/τρια δεν μπορεί να απουσιάσει πάνω από οκτώ (8) ή δεκαέξι (16) διδακτικές ώρες ετησίως, ανάλογα με το αν η διάρκεια του προγράμματος είναι τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) ώρες, β) εκπόνηση εργασιών ή και πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου τους ανατεθεί από τον/την υπεύθυνο/η του ομίλου. Μαθητές/τριες που δεν ανταποκρίνονται συστηματικά στις παραπάνω υποχρεώσεις χάνουν το δικαίωμα συνέχισης της παρακολούθησης των εργασιών του ομίλου, ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο οι γονείς/κηδεμόνες ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, και διαγράφονται από τον όμιλο με αιτιολογημένη απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊστάμενου/ης της σχολικής μονάδας.
    2. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ομίλου ο/η μαθητής/τρια λαμβάνει βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σ’ αυτόν, την οποία υπογράφουν ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας και ο/η υπεύθυνος/η του ομίλου.

    Υπουργική απόφαση Εκπαιδευτικών ομίλων

    Άρθρο 3

    Προσόντα, αριθμός, ωράριο και υποχρεώσεις υπευθύνων ομίλων

     

    1. Κάθε εκπαιδευτικός, εφόσον έχει διδακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους, μπορεί να επιλεγεί και ορισθεί υπεύθυνος/η σε έναν μόνο όμιλο.
    2. Σε κάθε όμιλο έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν έως δύο (2) εκπαιδευτικοί.
    3. Ως υπεύθυνος/η ορίζεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας εκπαιδευτικός που διαθέτει το προσόν της παρ. 1 και έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ανάληψη των σχετικών καθηκόντων και κατά προτεραιότητα όλων, ο/η εκπαιδευτικός που έχει προτείνει το πρόγραμμα. Επί περισσοτέρων ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, ως υπεύθυνος/η εκπαιδευτικού ομίλου ορίζεται ο/η εκπαιδευτικός που διαθέτει τη μεγαλύτερη διδακτική εμπειρία μεταξύ των περισσοτέρων ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, αφού συνεκτιμηθεί, κατά το δυνατόν, ενδεχόμενη σχέση του με το γνωστικό αντικείμενο ή τη δραστηριότητα του ομίλου.
     1. Ο χρόνος που οι υπεύθυνοι/ες των εκπαιδευτικών ομίλων αφιερώνουν στην οργάνωση και λειτουργία των ομίλων αυτών δεν προσμετράται στο εργασιακό ωράριό τους.
     2. Οι υπεύθυνοι/ες των εκπαιδευτικών ομίλων έχουν την ευθύνη κατάρτισης του αναλυτικού προγράμματος του ομίλου, του καθορισμού ή και παραγωγής του σχετικού υλικού και του καθορισμού των στόχων και των υποχρεώσεων των μαθητών/τριών για την επιτυχή συμμετοχή τους και ολοκλήρωση του προγράμματος. Ο/Η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός τηρεί βιβλίο, στο οποίο καταγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο των συναντήσεων του ομίλου, και απουσιολόγιο, στο οποίο καταχωρίζονται τυχόν απουσίες μαθητών/τριών.
     3. Ο/Η υπεύθυνος/η του ομίλου οφείλει να καταθέσει συνοπτική έκθεση αποτίμησης του προγράμματος του ομίλου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του. Οι εκθέσεις των ομίλων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας.

     Υπουργική απόφαση Εκπαιδευτικών ομίλων

     Άρθρο 4

     Λειτουργία ομίλων περισσότερων σχολικών μονάδων

      

     1. Οι Διευθυντές/ντριες ή οι Προϊστάμενοι/ες περισσότερων σχολικών μονάδων δύνανται να αποφασίζουν για τη συγκρότηση και τη λειτουργία κοινού εκπαιδευτικού ομίλου ή ομίλων.
     2. Στην εν λόγω περίπτωση ορίζεται ένας υπεύθυνος/η εκπαιδευτικού ομίλου από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/η της κάθε σχολικής μονάδας, η οποία συμμετέχει στον κοινό εκπαιδευτικό όμιλο.
     3. Οι όμιλοι λειτουργούν στη σχολική μονάδα, στην οποία συντρέχουν οι πλέον ευνοϊκές προϋποθέσεις ή συνθήκες ή διατίθενται τα πλέον πρόσφορα και κατάλληλα μέσα για την επιτυχή λειτουργία των ομίλων, άλλως σε εκείνη που συμμετέχουν οι περισσότεροι/ες μαθητές/τριες. Η προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών/τριών που συμμετέχουν στους εν λόγω ομίλους στον τόπο λειτουργίας τους γίνεται με επιμέλεια, δαπάνες και ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι.
      1. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους είναι παρόντες/παρούσες όλοι οι υπεύθυνοι/ες. Οι υποχρεώσεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 3 βαρύνουν τους/ τις υπευθύνους από κοινού, οι οποίοι δύνανται να συμφωνούν στον καταμερισμό των υποχρεώσεων αυτών μεταξύ τους. Επί δικαιολογημένης αδυναμίας κάποιου των υπευθύνων να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις αυτές, οι εν λόγω υποχρεώσεις βαρύνουν τον ή τους λοιπούς των υπευθύνων και καταρχήν τον εκπαιδευτικό που προτείνει το πρόγραμμα άλλως τον εκπαιδευτικό με τα περισσότερα έτη διδακτικής εμπειρίας.
      2. Η βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στους εν λόγω ομίλους της παρ. 5 του άρθρου 2 υπογράφεται από τον/την Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/η και τον/την υπεύθυνο/η του εκπαιδευτικού ομίλου της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκει ο συμμετέχων/χουσα μαθητής/τρια.
      3. Στους εν λόγω εκπαιδευτικούς ομίλους εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις της παρούσας απόφασης κατά το μέρος που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και συνάδουν με τη συγκρότηση και λειτουργία των ομίλων αυτών.

      Η παρούσα απόφαση ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2022 – 2023.

      Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υπουργική απόφαση Εκπαιδευτικών ομίλων στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1jIvPxFHoDAIvL2-rPev_VIdiURs-0zf3/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε