Υπουργική Απόφαση Ενδοσχολικών Συντονιστών

Υπουργική Απόφαση Ενδοσχολικών Συντονιστών δημοσιεύθηκε την 24η Αυγούστου 2022.

Η υπ’ αριθμ. Φ12/102913/ΓΔ4/24-08-2022 Υπουργική Απόφαση έχει θέμα:

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

 και αναφέρει τα εξής:

 

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τα άρθρα 92 και 103 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136).
 2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
 3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων » (Α΄ 123).
 4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
 5. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).
 6. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
 7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/337/84486/Β1/08-07-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν.4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.αποφασίζουμε Άρθρο 1

   Ορισμός Ενδοσχολικού Συντονιστή

   

  Οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές (Συντονιστές Τάξεων ή Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων) είναι όργανα συντονισμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συντονίζουν και υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, καθώς και τις προσπάθειες της Διεύθυνσης κάθε σχολικής μονάδας να την ενισχύσουν ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης και ανάπτυξης. Διοικητικά τελούν υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας και παιδαγωγικά βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης ανάλογα με τη φύση των θεμάτων που ανακύπτουν και καθίστανται αρμοδίως αντικείμενο ενασχόλησής τους. Επιπλέον, συνεπικουρούν τον/τη Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας και τον Υποδιευθυντή της στο έργο τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

  Άρθρο 2

   Καθήκοντα και αρμοδιότητες

   

  Οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές λειτουργώντας ως Συντονιστές Τάξεων / Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων:

   

  1. Υποστηρίζουν και συντονίζουν τους/τις εκπαιδευτικούς ανά ομάδες τάξεων ή ανά ομάδες ειδικοτήτων σε συνεργασία με τους/τις τελευταίους/ες και με τους/τις αντίστοιχους/ες κάθε φορά Συμβούλους Εκπαίδευσης.
  2. Παρακολουθούν και εποπτεύουν τόσο τον ετήσιο προγραμματισμό της διδακτέας ύλης όσο και τον προγραμματισμό επιμέρους ενοτήτων, σε συνεργασία με τον/την διδάσκοντα/ουσα, σύμφωνα με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και τα Ωρολόγια Προγράμματα.
  3. Σχεδιάζουν και οργανώνουν διδασκαλίες και δράσεις με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε συνεργασία τόσο με τον/την εκάστοτε Σύμβουλο Εκπαίδευσης της ειδικότητας όσο και με τον/την Παιδαγωγικό/ή Σύμβουλο-Μέντορα, στην περίπτωση που ο/η τελευταίος/α δεν ασκεί καθήκοντα Ενδοσχολικού Συντονιστή.
  4. Εισηγούνται καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία διδασκαλίας και προβαίνουν στην εφαρμογή και αξιολόγησή τους, σε συνεργασία τόσο με τον/την Παιδαγωγικό/ή Σύμβουλο-Μέντορα όσο και με τον/την αντίστοιχο/η Σύμβουλο Εκπαίδευσης, αν τούτο κρίνεται εκπαιδευτικά αναγκαίο.
  5. Σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς ανά ομάδες τάξεων ή ειδικοτήτων παρακολουθούν και εποπτεύουν τον προγραμματισμό των διαδικασιών αξιολόγησης των μαθητών/τριών.
  6. Συνεργάζονται με τον/την Σύμβουλο Σχολικής Ζωής για θέματα που απασχολούν τη σχολική μονάδα και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του/της τελευταίου/ας, και αναφέρονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία 124931/ΓΔ4/28-09-2020 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4183).
  7. Στο πλαίσιο των ως άνω καθηκόντων οργανώνουν τουλάχιστον μία (1) συνάντηση εργασίας με εκπαιδευτικούς το μήνα, ανά ομάδες τάξεων/ομάδες ειδικοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό τους ενδο-σχολικούς εκπαιδευτικούς πόρους.
  8. Οργανώνουν, σε συνεργασία με το Σύμβουλο Εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς, την πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών διδασκαλιών εντός του διδακτικού έτους, τις οποίες παρακολουθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί της ομάδας τάξεων/ειδικοτήτων
  9. Ασκούν τα καθήκοντά τους και λειτουργούν συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστούν τον σύλλογο διδασκόντων, τον/τη Διευθυντή/τρια και τον/την Σύμβουλο Εκπαίδευσης της σχολικής μονάδας ή τις υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους.
  10. Στην αρχή κάθε διδακτικού έτους συντάσσουν προγραμματισμό δράσεων και ενεργειών και στο τέλος του διδακτικού έτους συντάσσουν ετήσια έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλες οι ενέργειες που διενεργήθηκαν από μέρους τους κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η έκθεση υποβάλλεται κατά περίπτωση στον/στη Διευθυντή/ντρια ή στον/στην- Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας.
  11. Ο Ενδοσχολικός Συντονιστής (Συντονιστής Τάξεων ή Συντονιστής Γνωστικών Πεδίων) ασκεί τα καθήκοντά του εκτός του διδακτικού ωραρίου, αλλά εντός του εργασιακού ωραρίου του και δεν απαλλάσσεται από εξωδιδακτικές εργασίες και εφημερίες.Υπουργική Απόφαση Ενδοσχολικών Συντονιστών
   Άρθρο 3 Κριτήρια ορισμού, αριθμός Ενδοσχολικών Συντονιστών, διάρκεια θητείας

    

   1. Ο ορισμός Ενδοσχολικού Συντονιστή (Συντονιστή Τάξεων ή Συντονιστή Γνωστικών Πεδίων) λαμβάνει χώρα σε εξαθέσιες και άνω σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά την έναρξη του σχολικού έτους.

   Ειδικότερα:

   Αα) Σε εξαθέσιες και άνω σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αριθμούν έως και δέκα

   (10) τμήματα ορίζεται ένας/μια (1) Συντονιστής/στρια Τάξεων και ένας/μία Συντονιστής/στρια Γνωστικών πεδίων, υπό την προϋπόθεση ότι στο συγκεκριμένο σχολείο υπηρετούν τουλάχιστον τρεις (3) εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας.

   Αβ) Σε εξαθέσιες και άνω σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αριθμούν περισσότερα από δέκα (10) τμήματα ορίζονται δύο (2) Συντονιστές/στριες Τάξεων και Συντονιστής/στρια Γνωστικών πεδίων, υπό την προϋπόθεση ότι στο συγκεκριμένο σχολείο υπηρετούν τουλάχιστον τρεις (3) εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας. Στην περίπτωση αυτή ο Διευθυντής δύναται να αναθέτει στον ίδιο εκπαιδευτικό καθήκοντα τόσο Συντονιστή Τάξεων όσο και Συντονιστή Γνωστικών Πεδίων, εφόσον τούτο εξυπηρετεί τις ανάγκες της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.

   Βα) Σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αριθμούν έως και δέκα (10) τμήματα ορίζεται ένας/μια (1) Συντονιστής/στρια Τάξεων. Συντονιστής/στρια Γνωστικών Πεδίων ανά ειδικότητα ορίζεται υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν τουλάχιστον τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας ή, στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τουλάχιστον τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου.

   Ββ) Σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αριθμούν περισσότερα από δέκα (10) τμήματα ορίζονται δύο (2) Συντονιστές/στριες Τάξεων. Το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης περίπτωσης (Βα) ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση.

   Στις περιπτώσεις (Βα) και (Ββ) ο Διευθυντής δύναται να αναθέτει στον ίδιο εκπαιδευτικό καθήκοντα τόσο Συντονιστή Τάξεων όσο και Συντονιστή Γνωστικών Πεδίων, εφόσον τούτο εξυπηρετεί τις ανάγκες της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.

   1. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στη θέση των Ενδοσχολικών Συντονιστών (Συντονιστών Τάξεων ή Συντονιστών Γνωστικών Πεδίων) πραγματοποιείται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊστάμενου/ης της σχολικής μονάδας. Η θητεία τους διαρκεί ένα (1) σχολικό έτος.
   2. Οι Συντονιστές/στριες Τάξεων ή Γνωστικών Πεδίων μπορούν να αναλαμβάνουν, παράλληλα, καθήκοντα Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέντορα.
   3. Ο/Η Διευθυντής/τρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας δεν μπορεί να οριστεί ως Ενδοσχολικός Συντονιστής (Συντονιστής Τάξεων ή Συντονιστής Γνωστικών Πεδίων).Υπουργική Απόφαση Ενδοσχολικών Συντονιστών
    Άρθρο 4

     Κριτήρια επιλογής

     

    1. Τα κριτήρια, βάσει των οποίων επιλέγεται ο/η Συντονιστής/στρια Τάξεων και ο/η Συντονιστής/στρια Γνωστικών Πεδίων ορίζονται ως ακολούθως: :

     

    Διδακτορικό δίπλωμα επί αντικειμένου συναφούς με τον θεσμό του Ενδοσχολικού Συντονιστή 4
    Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Μaster ή μετεκπαίδευση δύο ετών (ΜΔΕ ή αντίστοιχη) επί αντικειμένου συναφούς με τον θεσμό του Ενδοσχολικού Συντονιστή 3
    Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη άλλως εκπαιδευτική προϋπηρεσία από δέκα (10) έτη και άνω. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ως άνω κριτήρια, τότε επιλέγεται εκείνος που διαθέτει διδακτική εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) έτη άλλως εκπαιδευτική προϋπηρεσία από έξι (6) έτη και άνω 4
    Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 1
    Προηγούμενη θητεία ως Παιδαγωγικός Σύμβουλος-Μέντορας, ως Ενδοσχολικός Συντονιστής, ως Σχολικός Σύμβουλος/Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου/Στέλεχος Εκπαίδευσης, Επιμορφωτής 4
    Πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επιπέδου Α 1
    Πιστοποίηση επιμόρφωσης στις ΤΠΕ επιπέδου Β 2
    Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 1,5
    Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 1
    Καλή γνώση ξένης γλώσσας 0,5
    Οργανική θέση στη σχολική μονάδα, στην οποία εφαρμόζεται ο θεσμός του Ενδοσχολικού Συντονιστή 2

     

    1. Η επιλογή και τοποθέτηση του Ενδοσχολικού Συντονιστή (Συντονιστή Τάξεων ή Συντονιστή Γνωστικών Πεδίων) υπόκειται μόνο στην προβλεπόμενη από το άρθρο 24 του ν.2690/1999 (Α’ 45) ιεραρχική προσφυγή, η οποία υποβάλλεται στον Διευθυντή Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι τη λήξη του πρώτου μηνός του οικείου σχολικού έτους.Η απόφαση αυτή ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υπουργική Απόφαση Ενδοσχολικών Συντονιστών δημοσιεύθηκε την 24η Αυγούστου 2022 και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1b8oZ1oxQxb5cFwWjWXhDRP-7EQEnK1iX/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε