Υπουργική απόφαση Παιδαγωγικών Συμβούλων Μέντορες

Υπουργική απόφαση Παιδαγωγικών Συμβούλων Μέντορες ανακοινώθηκε την 24η Αυγούστου 2022.

Η υπ’ αριθμ. 102919/ΓΔ4/24-08-2022 Υπουργική απόφαση με θέμα:

Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αναφέρει τα εξής:

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 93 και 103 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». (Α ́ 136).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α ́119).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 121).
4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων » (Α ́123).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 2).
6. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β ́ 33).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/336/84178/Β1/07-07-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. , αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορισμός Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα

Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισάγεται ο θεσμός του Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέντορα. O ρόλος του είναι να εμπνεύσει, να προσανατολίσει και να υποστηρίξει κάθε νεοδιοριζόμενο ή πρόσφατα τοποθετημένο στη σχολική μονάδα μόνιμο ή αναπληρωτή ή ωρομίσθιο εκπαιδευτικό, με προϋπηρεσία έως πέντε (5) έτη, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας του και εν γένει του παρεχόμενου από αυτόν εκπαιδευτικού έργου. Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας συμβάλλει στην προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου, γίνεται ο ίδιος πρότυπο προς μίμηση, κατευθύνει, πληροφορεί, εξηγεί, παραινεί, συμβουλεύει, δίδει ερεθίσματα, προτρέπει και ενθαρρύνει τον νέο συνάδελφό του. Για την εκπλήρωση του ρόλου του πρέπει να είναι σε άμεση συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης τόσο κατά τον προγραμματισμό όσο και κατά την εφαρμογή των δράσεων υποστήριξης που υλοποιεί.

Άρθρο 2
Καθήκοντα και αρμοδιότητες

1. Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας εντοπίζει τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές/διδακτικές ανάγκες των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 εκπαιδευτικών και διοργανώνει μαζί τους μια σειρά από προγράμματα, που ως σκοπό έχουν την κάλυψη των διαπιστωθεισών αναγκών τους και
στόχο την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της ετοιμότητάς τους.

Συγκεκριμένα:

• Συμβάλλει στη σταδιακή ενσωμάτωση του νέου συναδέλφου του στο σχολικό πλαίσιο και περιβάλλον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
• Τον πληροφορεί και τον καθοδηγεί ως προς το διδακτικό έργο του και ειδικότερα στη διαχείριση της διδακτικής ύλης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό ενεργά στη βελτίωση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων του.
• Προσφέρει υποστήριξη, καθοδήγηση και εποικοδομητική ανατροφοδότηση.
• Κατευθύνει τον ως άνω εκπαιδευτικό ως προς την επίλυση πάσης φύσεως θεμάτων που, τυχόν, ανακύψουν κατά τη διδακτική και εκπαιδευτική διαδικασία, εντός της σχολικής μονάδας.
• Οργανώνει σε συνεργασία τόσο με τον Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης, όσο και με τον εκπαιδευτικό την πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών διδασκαλιών εντός του διδακτικού έτους, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα από τον:

α) μέντορα με παρατηρητή τον καθοδηγούμενο εκπαιδευτικό,

β)
καθοδηγούμενο εκπαιδευτικό με παρατηρητή τον μέντορα και

γ) από κοινού.

• Καθοδηγεί τον νέο συνάδελφό του για τον ορθό τρόπο επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες και τους μαθητές.

2. Στο τέλος του διδακτικού έτους ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος-Μέντορας συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλες οι ενέργειες που διενεργήθηκαν από μέρους του κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η έκθεση υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια ή στον/στην Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας.

3. Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας ασκεί τα καθήκοντά του εκτός του διδακτικού ωραρίου του, αλλά εντός του εργασιακού ωραρίου του και δεν απαλλάσσεται από εξωδιδακτικές εργασίες και εφημερίες.

Άρθρο 3

Κριτήρια ορισμού, αριθμός Παιδαγωγικών Συμβούλων – Μεντόρων και διάρκεια θητείας τους
1. Ο ορισμός Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα λαμβάνει χώρα σε εξαθέσιες και άνω σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά την έναρξη του σχολικού έτους, υπό την προϋπόθεση ότι στη σχολική μονάδα υπηρετούν εκπαιδευτικοί του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 1 της παρούσης. Ανάλογα με τον αριθμό τους μεταβάλλεται αντίστοιχα και ο αριθμός των οριζόμενων Παιδαγωγικών Συμβούλων – Μεντόρων.

Ειδικότερα,

  • από έναν έως και οκτώ εκπαιδευτικούς ορίζεται ένας (1) Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας.
  • Από εννέα έως και δεκαέξι εκπαιδευτικούς ορίζονται δύο (2) Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι – Μέντορες ενώ
  • από δεκαεπτά και άνω (3) τρεις συνολικά.

Σε περίπτωση που ο ορισθείς Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας δεν είναι της ίδιας ή παραπλήσιας ειδικότητας μ’ εκείνη του νεοδιόριστου ή νέας τοποθέτησης εκπαιδευτικού, συνεπικουρείται κατά την επιτέλεση των καθηκόντων και εν γένει του έργου του από έμπειρο και εξαιρετικής υπηρεσιακής
και παιδαγωγικής / διδακτικής συνέπειας και επάρκειας εκπαιδευτικό της ειδικότητας του καθοδηγούμενου εκπαιδευτικού που υποδεικνύει ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο /η Προϊστάμενος/μένη της σχολικής μονάδας.

2. Η τοποθέτηση του/της εκπαιδευτικού στη θέση του Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέντορα πραγματοποιείται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊστάμενου/μένης της σχολικής μονάδας. Η θητεία του/της διαρκεί ένα (1) σχολικό έτος.

3. Οι Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι – Μέντορες μπορούν να αναλαμβάνουν, παράλληλα, καθήκοντα  Ενδοσχολικών Συντονιστών.

4. Ο/Η Διευθυντής/τρια ή ο /η Προϊστάμενος/μένη της σχολικής μονάδας δεν μπορεί να οριστεί ως Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας.

Υπουργική απόφαση Παιδαγωγικών Συμβούλων Μέντορες

Άρθρο 4
Κριτήρια επιλογής

1. Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγεται ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας ορίζονται ως ακολούθως:

Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη άλλως εκπαιδευτική προϋπηρεσία από δέκα (10) έτη και άνω. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ως άνω κριτήρια, τότε επιλέγεται ως Παιδαγωγικός Σύμβουλος-Μέντορας εκείνος που διαθέτει διδακτική εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) έτη άλλως εκπαιδευτική προϋπηρεσία από έξι (6)

έτη και άνω

4
Διδακτορικό δίπλωμα επί αντικειμένου συναφούς με τον θεσμό του Παιδαγωγικού

Συμβούλου – Μέντορα

4
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Μaster ή μετεκπαίδευση δύο ετών (ΜΔΕ ή αντίστοιχη) επί αντικειμένου συναφούς με τον θεσμό του παιδαγωγικού συμβούλου –

μέντορα

3
Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 1
Προηγούμενη    θητεία     ως      Παιδαγωγικός    Σύμβουλος-Μέντορας,    ως     Ενδοσχολικός

Συντονιστής,     ως      Σχολικός      Σύμβουλος/Συντονιστής     Εκπαιδευτικού     Έργου/Στέλεχος Εκπαίδευσης, Επιμορφωτής

4
Πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επιπέδου

Α

1
Πιστοποίηση επιμόρφωσης στις ΤΠΕ επιπέδου Β 2
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 1,5
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 1
Καλή γνώση ξένης γλώσσας 0,5
Οργανική θέση στη σχολική μονάδα, στην οποία εφαρμόζεται ο θεσμός του παιδαγωγικού

συμβούλου-μέντορα

2

 

2. Η τοποθέτηση του παιδαγωγικού συμβούλου-μέντορα υπόκειται μόνο στην προβλεπόμενη από το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) ιεραρχική προσφυγή, η οποία υποβάλλεται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι τη λήξη του πρώτου μηνός του οικείου σχολικού έτους.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υπουργική απόφαση Παιδαγωγικών Συμβούλων Μέντορες στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1r8qztf97K84uC30Ynz-LgkWf4y5zrP2_/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε