Χορήγηση Άδειας Εξετάσεων

Χορήγηση Άδειας Εξετάσεων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/ 907 /15409/03-01-2023 απαντητικό έγγραφο του υπουργείου εσωτερικών προς το ΔΙΠΑΕ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών.

Το παρόν έγγραφο έχει θέμα:

Χορήγηση άδειας εξετάσεων
Σχετ: Το από 30-9-2022 ερώτημά σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ολόκληρη η απάντηση:

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με χορήγηση άδειας εξετάσεων, με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 60 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει:

«1. Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης,
χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές.

2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο (2) το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο (2) ημερών».

Όπως προκύπτει από τις ως άνω διατάξεις, η άδεια εξετάσεων χορηγείται σε υπαλλήλους που παρακολουθούν πρόγραμμα που υλοποιείται από Ίδρυμα που ανήκει σε μια από τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, δηλαδή παρακολουθούν κύκλους σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απονομή πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος.

Περαιτέρω, με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας διευκρινίστηκε ότι η άδεια εξετάσεων χορηγείται και στην περίπτωση παράδοσης γραπτής εργασίας με την προϋπόθεση ότι η εργασία επέχει τη θέση εξέτασης ή αποτελεί μέρος της εξεταστικής διαδικασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η άδεια εξετάσεων του άρθρου 60 του Υ.Κ. δύναται να χορηγηθεί στους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά την ημέρα υποστήριξης της διπλωματικής τους εργασίας για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εφόσον αυτή συμπίπτει με το ωράριο εργασίας τους.

Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν συμμετέχουν σε εξετάσεις, η άδεια εξετάσεων του άρθρου 60 του Υ.Κ. δύναται να χορηγηθεί και στους υπαλλήλους που εκπονούν διδακτορική διατριβή μόνο κατά την ημέρα υποστήριξης αυτής, εφόσον συμπίπτει με το ωράριο εργασίας τους.

Χορήγηση Άδειας Εξετάσεων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/ 907 /15409/03-01-2023 απαντητικό έγγραφο του υπουργείου εσωτερικών προς το ΔΙΠΑΕ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών.

Το έγγραφο στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/13gzMASKD244jhu9rDWCQVtrXKqravRDX/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε