Χρονοδιάγραμμα Εσωτερικής Αξιολόγησης 2022-2023

Χρονοδιάγραμμα Εσωτερικής Αξιολόγησης 2022-2023 ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ. 119336/ΓΔ4/29-09-2022 έγγραφό του και έχοντας ως θέμα:

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2022- 2023

Αναλυτικά το έγγραφο:

Σχετ.: Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και την με αρ. πρωτ. 108906/ΓΔ4/07-09-2021 Υ.Α. (Β΄ 4189), το χρονοδιάγραμμα υποβολής του Συλλογικού Προγραμματισμού, των Σχεδίων Δράσης και της Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ (https://sch- eval.iep.edu.gr/), για το σχολικό έτος 2022-2023, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 

1. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2.α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.β-γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 3. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Έως 20 Οκτωβρίου Έως 10 Δεκεμβρίου Έως 30 Μαΐου Έως 25 Ιουνίου
Με ευθύνη Διευθυντή/-ντριας

/Προϊσταμένου/-ης

Με ευθύνη Συντονιστή/-στριας Ομάδας Με ευθύνη Συντονιστή/-στριας Ομάδας Με ευθύνη Διευθυντή/-ντριας

/Προϊσταμένου/-ης

Κωδικοί σχολείου ΠΣΔ Προσωπικοί κωδικοί ΠΣΔ Συντονιστή/- στριας Προσωπικοί κωδικοί ΠΣΔ Συντονιστή/-στριας Κωδικοί σχολείου ΠΣΔ

 

Επισημαίνεται ότι για την καταχώριση δεδομένων στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ, είναι απαραίτητο να ακολουθούνται οι τεχνικές και άλλες οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα αξιολόγησης σχολικών μονάδων του ΙΕΠ: http://iep.edu.gr/el/nea-anakoinoseis Για ερωτήματα τεχνικής φύσεως σχετικά με την ψηφιακή εφαρμογή, μπορείτε να απευθύνεστε στο helpdesk του ΙΕΠ: https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=60. Για ερωτήματα διοικητικού περιεχομένου παρακαλούμε να απευθύνεστε στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και την με αρ. πρωτ. 108906/ΓΔ4/07-09-2021 Υ.Α. (Β΄ 4189), η συμμετοχή στις παραπάνω διαδικασίες είναι υποχρεωτική για όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες.

Χρονοδιάγραμμα Εσωτερικής Αξιολόγησης 2022-2023 στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1XQmUkpJ5KaDctodJ7VBh0sNVaigMycfo/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε