Ωρολόγιο πρόγραμμα Β Τάξης Π.ΕΠΑ.Λ.

Ωρολόγιο πρόγραμμα Β Τάξης Π.ΕΠΑ.Λ. ανακοινώθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ9/103460/Δ4 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4578 Τεύχος Δεύτερο την 30η Αυγούστου 2022 με θέμα:

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

(α) Tης περ. α της παρ. 4 του άρθρου 21, της παρ. 4 του άρθρου 18 και της παρ. 4 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαί- δευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),

(β) του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83),

(γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

(δ) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118),

(ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 – Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

(στ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

(ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο- διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

(η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

(θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

(ι) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

 1. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή (Β’ 33).
 2. Την υπό στοιχεία Φ2/92271/Δ4/05-06-2018 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α’ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)» (Β’ 2187, διόρθωση σφάλματος Β’ 2485) κατά το μέρος που αφορά τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Β’ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.
 3. Τις παρ. 1-3 του άρθρου 1 και την παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Κ3/58084/25-05-2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 2180).
 4. Την υπό στοιχεία 38/07-07-2022 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
 5. Το από 26-07-2022 πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.).
 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/412/99809/Β1/09-08-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών- Επαγγελματικών μα- θημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4763/2020 (Α’ 254), ως εξής:

Β’ ΤΑΞΗ Π.ΕΠΑ.Λ.

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 3
2 Μαθηματικά1 Άλγεβρα 2
3 Γεωμετρία 1
4 Φυσικές Επιστήμες2 Φυσική 1
5 Χημεία 1
6 Θρησκευτικά 1
7 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
8 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1
9 Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ 12 ΩΡΕΣ

1 Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία

2 Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

ΙΙ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2 Φυσικοί Πόροι και Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής 2Θ+2Ε (ΠΑ)
3 Φυτική Παραγωγή 2Θ+3Ε
4 Ζωική Παραγωγή 2Θ+1Ε (ΠΑ)
5 Τεχνολογία και Ασφάλεια Τροφίμων και Ποτών 2Θ+2Ε (ΠΑ)
6 Γενικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ+1Ε (ΠΑ)
7 Έξυπνες Γεωργικές Τεχνολογίες, Εγκαταστάσεις και Μηχανήματα 1Θ+1Ε (ΠΑ)
8 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Οι εργαστηριακές ώρες που διατίθενται για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι

(6) ώρες αφορούν το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων «Ζωική Παραγωγή», «Φυσικοί Πόροι και Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής», «Τεχνολογία και Ασφάλεια Τροφίμων και Ποτών», «Γενικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου» και «Έξυπνες Γεωργικές Τεχνολογίες, Εγκαταστάσεις και Μηχανήματα».

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική 3Θ+3Ε (ΠΑ)
2 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
3 Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές 1Θ+2Ε (ΠΑ)
4 Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)
5 Χρήση Η/Υ 1Ε+1Ε (ΠΑ)
6 Κυκλική Οικονομία – Αειφορία και Βιώσιμη Ανάπτυξη
7 Επιχειρηματικότητα και καινοτομία
8 Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική
9 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Οι εργαστηριακές ώρες που διατίθενται για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι (6) ώρες αφορούν το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων «Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική», «Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές» και «Χρήση Η/Υ».

 1. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Οικοδομικό και Τοπογραφικό Σχέδιο
2 Τοπογραφία 2Θ+2Ε (ΠΑ)
3 Αρχές Γεωπληροφορικής και Χαρτογραφίας 2Θ+2Ε (ΠΑ)
4 Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά 2Θ+2Ε (ΠΑ)
5 Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Σχεδίασης στις Κατασκευές και την Τοπογραφία
6 Βασικές Αρχές Πολεοδομίας
7 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

 

 

Οι εργαστηριακές ώρες που διατίθενται για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι

(6) ώρες αφορούν το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων «Τοπογραφία», «Αρχές Γεωπληροφορικής και Χαρτο- γραφίας» και «Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά».

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ελεύθερο Σχέδιο
2 Γραμμικό Σχέδιο
3 Ιστορία των Τεχνών και του Σχεδιασμού
4 Στοιχεία Οπτικής Επικοινωνίας
5 Μορφολογία και Τεχνική 1Θ+3Ε (ΠΑ)
6 Ψηφιακός Σχεδιασμός στις Δημιουργικές Βιομηχανίες
7 Αειφορία στις Δημιουργικές Βιομηχανίες
8 Εισαγωγή στις Ειδικότητες των Πολιτιστικών & Δημιουργικών Βιομηχανιών 3Ε (ΠΑ)
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Οι εργαστηριακές ώρες που διατίθενται για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι (6) ώρες αφορούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Μορφολογία και Τεχνική» και το εργαστηριακό μάθημα

«Εισαγωγή στις Ειδικότητες των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών».

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος) 2Θ+2Ε (ΠΑ)
2 Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 2Θ+4Ε (ΠΑ)
3 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών
4 Εισαγωγή στον Αυτοματισμό (Αυτοματισμοί και Αισθητήρες)
5 Ρομποτική και Τρισδιάστατη Εκτύπωση
6 Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 2Θ+4Ε (ΠΑ)
7 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Οι εργαστηριακές ώρες που διατίθενται για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι (6) ώρες αφορούν το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων «Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμε- νου Ρεύματος)» και εναλλάξ «Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο» και «Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά».

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές 3Θ+2Ε (ΠΑ)
2 Μηχανική-Αντοχή Υλικών
3 Βασικές Αρχές Ψύξης- Κλιματισμού, Θερμάνσεων, ΜΕΚ και ΑΠΕ
4 Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
5 Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές 2Θ+4Ε (ΠΑ)
6 Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές 2Θ+2Ε
7 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Οι εργαστηριακές ώρες που διατίθενται για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι (6) ώρες αφορούν το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων «Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές» (2Ε) και «Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές» (4Ε).

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ναυσιπλοΐα Ι – Ναυτική Μετεωρολογία 2Θ+3Ε (ΠΑ)
2 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου Ι
3 Αξιοπλοΐα
4 Ναυτική Μηχανολογία – Εφαρμογές 2Θ+3Ε (ΠΑ)
5 Ναυπηγικό – Μηχανολογικό – Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
6 Περιβάλλον Ναυτιλιακής Εργασίας
7 Αγγλικά
8 Ειδικό Μάθημα 3 1Θ+1Ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

3 Οι μαθητές/τριες επιλέγουν ένα (1) από τα ακόλουθα δύο (2) Ειδικά Μαθήματα:

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

α/α ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ναυτική Τέχνη – Έκτακτες Ανάγκες 1Θ+1Ε
2 Αντοχή Υλικών – Εφαρμογές 1Θ+1Ε

Οι εργαστηριακές ώρες που διατίθενται για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι

(6) ώρες αφορούν το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων «Ναυσιπλοΐα Ι-Ναυτική Μετεωρολογία» και «Ναυτική Μηχανολογία – Εφαρμογές».

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών 1Θ+3Ε
2 Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών 2Θ+2Ε
3 Βασικά Θέματα Πληροφορικής 2Θ+2 (ΠΑ)
4 Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 1Θ+2Ε
5 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων 2Ε+2 (ΠΑ)
6 Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού 1Θ+2 (ΠΑ)
7 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Οι εργαστηριακές ώρες που διατίθενται για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι

(6) ώρες αφορούν το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων «Βασικά Θέματα Πληροφορικής» και «Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού» και το εργαστηριακό μάθημα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων».

 1. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ανατομία-Φυσιολογία Ι
2 Πρώτες Βοήθειες
3 Υγεία και Διατροφή
4 Διαπροσωπικές Σχέσεις – Επικοινωνία
5 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα – Δεοντολογία 2Ε (ΠΑ)
6 Αγγλικά Τομέα
7 Ειδικό Μάθημα Α 4 1Θ+4Ε (ΠΑ)
8 Ειδικό Μάθημα Β 4 1Θ+4Ε ή 5Ε
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

4 Οι μαθητές/τριες επιλέγουν δύο από τα Ειδικά Μαθήματα που αναφέρονται ακολούθως:

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

α/α ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Μικροβιολογία Ι 1Θ+4Ε
2 Βασικές Κλινικές Δεξιότητες 1Θ+4Ε
3 Δημιουργία και Έκφραση στην Προσχολική Ηλικία Ι
4 Σύγχρονη Αισθητική Ι 1Θ+4Ε
5 Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία 1Θ+4Ε
6 Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι
7 Οδοντοτεχνία Ι 1Θ+4Ε
8 Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι 1Θ+4Ε
9 Ακτινολογία Ι 1Θ+4Ε

Οι εργαστηριακές ώρες που διατίθενται για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι

(6) ώρες αφορούν το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων «Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα – Δεοντολογία» και

«Ειδικό Μάθημα Α».

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Αυγούστου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Ωρολόγιο πρόγραμμα Β Τάξης Π.ΕΠΑ.Λ. βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1xZECT1r_nLDvj7KhgUEoEMxucHEH1qz7/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε