Ύλη οδηγίες μαθημάτων Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ 2023-2024

Ύλη οδηγίες μαθημάτων Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ 2023-2024 ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τα εξής μαθήματα:Το υπ΄αριθμ. 101290/Δ3/14-09-2023 έγγραφο έχει θέμα:

« Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία

α) του μαθήματος Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α΄ τάξης,

β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του  της Β΄ και Γ΄ τάξης και

γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της  Δ΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) για το σχολικό έτος 2023-2024»

Στο προοίμιο αναφέρει τα εξής:

Μετά από τις σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξεις 41/22-06-2023, 30/11-05-2023 και 50/22-09-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε την ύλη και τις οδηγίες για τη διδασκαλία:
➢ του μαθήματος Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α΄ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.,
➢ των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. και
➢ των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δ΄ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.

για το σχολικό έτος 2023-2024.

 

Το έγγραφο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1g_e4zPd3dtYMADGeLospNaSb-1CVQF8o/view?usp=sharingΤο υπ΄αριθμ. 101298/Δ3/14-09-2023 έγγραφο έχει θέμα:

« Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία

α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.)

β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. και

γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Δ΄ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024»

Μετά από τις σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Πολιτικής (Πράξεις 41/22-06-2023, 30/11-05-2023 και 50/22-09-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε την ύλη και τις οδηγίες για τη διδασκαλία:
 του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α΄ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.,
 των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. και
 των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Δ΄ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.

για το σχολικό έτος 2023-2024.

Επισημαίνεται ότι, όπου γίνονται αναφορές ή παραπομπές σε Προγράμματα Σπουδών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σχετική ευελιξία, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες οδηγίες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα. Σημειώνεται, επίσης, ότι για τα εν λόγω μαθήματα τα ισχύοντα σχετικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών έχουν καθοριστεί, μετά από σχετική εισήγηση του Ι.Ε.Π. (Πράξη Δ.Σ. 34/01-09-2017), με το ΦΕΚ 4174/τ.Β΄/30-11-2017.

 

Το έγγραφο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1YKHsjoLqaL4wPI17aBaUveG3dRLUEqjy/view?usp=sharing 

Το υπ΄αριθμ. 101275/Δ3/14-09-2023 έγγραφο έχει θέμα:

« Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία

α) του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.)

β) των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Μηχανολογίας της Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.– Λ και

γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Δ΄ τάξης Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024».

Μετά από τις σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Πολιτικής (Πράξεις 41/22-06-2023, 30/11-05-2023 και 50/22-09-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε την ύλη και τις οδηγίες για τη διδασκαλία:
 του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Μηχανολογίας» της Α΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.
 των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Μηχανολογίας της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. , και
 των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Μηχανολογίας της Δ΄ τάξης του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.

για το σχολικό έτος 2023-2024.

Το έγγραφο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/10sj8kPt4mCEnnrhRdVi7pwF8HRq6REUa/view?usp=sharing

  

Το υπ΄αριθμ. 101263/Δ3/14-09-2023 έγγραφο έχει θέμα:

« Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία

α) του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης,

β) των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β΄ και Γ΄ τάξης και

γ) των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Δ΄ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών
Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.) για το σχολικό έτος 2023-2024»

Μετά από τις σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Πολιτικής (Πράξεις 41/22-06-2023, 30/11-05-2023 και 50/22-09-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε την ύλη και τις οδηγίες για τη διδασκαλία:
 του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης του Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.,
 των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. και
 των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Δ΄ τάξης του Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ.

για το σχολικό έτος 2023-2024

Το έγγραφο βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/13EHHZKgzMy5-fdVPA-zOiI_u1-xrA51B/view?usp=sharing

  

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε