Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Κιλκισίου

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Κιλκισίου ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7950/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ «Επιλογή των Στελεχών της Εκπαίδευσης» του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136), σε συνδυασμό με το άρθρο 232 αυτού, όπως ισχύουν
  1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (EE L 119/1 της 4.5.2016)
  2. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137)
  3. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.» (Β΄ 6141) όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. Φ.361.22/9/159628/Ε3/22-12-2022 (Β΄6711) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα “Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ.” (Β΄ 6141)»
  4.  Τις διατάξεις του άρ. 3, παρ. 2, περ. δ΄, της με αρ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…..» (Β΄ 1340)
  1. Τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/7/151151/Ε3/07-12-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)» (ΑΔΑ: Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/11/160421/Ε3/27-12-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/7/151151/Ε3/7-12-2022 εγκυκλίου με θέμα: “Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)”» (ΑΔΑ: 6ΒΨΙ46ΜΤΛΗ-Ζ3Ζ)
  1. Τη με στην με αριθμό πρωτ. 5866/08-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΥΔ46ΜΤΛΗ-2ΚΑ) «Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών /Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό πρωτ. 6449/28-12-2022 «Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 5866/8-12-2022 (ΑΔΑ:ΩΜΥΔ46ΜΤΛΗ-2ΚΑ) «Προκήρυξη- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών /Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς» (ΑΔΑ:9Υ6Ε46ΜΤΛΗ-ΘΔΓ)
  1. Τη με αρ. πρωτ. 12848/29-07-2022 Διαπιστωτική Πράξη με θέμα «Άσκηση Καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας»
  2. Την αριθμ. 17/30-03-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κιλκίς

Αποφασίζουμε

Κυρώνουμε τον ακόλουθο τελικό πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κιλκίς, ως εξής:

 

α/α Ονοματεπώνυμο Α.Μ. Κλάδος Τελικά Μόρια
1 ΤΕΧΛΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 225189 ΠΕ11 61,2650
2 ΡΩΣΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 172599 ΠΕ86 58,6200
3 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 172521 ΠΕ86 53,8750
4 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 399192 ΠΕ04.01 53,7475
5 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 181487 ΠΕ80 48,8250
6 ΜΠΟΥΡΟΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 194019 ΠΕ06 48,6750
7 ΦΟΥΤΣΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 196162 ΠΕ80 47,6050
8 ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 174777 ΠΕ88.02 46,7950
9 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 149294 ΠΕ82 45,7150
10 ΤΖΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 196858 ΠΕ02 45,2950
11 ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 166244 ΠΕ04.05 44,7500
12 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 206328 ΠΕ11 42,7000
13 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 159794 ΠΕ03 41,8625
14 ΠΑΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 166033 ΠΕ03 41,5000
15 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 171792 ΠΕ84 41,1400
16 ΤΡΙΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 165849 ΠΕ02 40,7600
17 ΤΑΜΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 182356 ΠΕ11 40,6800
18 ΒΟΓΙΑΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ 205111 ΠΕ86 40,1250
19 ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 227082 ΠΕ03 39,5250
20 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 219123 ΠΕ05 38,0250
21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 214777 ΠΕ82 37,7750
22 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 398164 ΠΕ02 37,7400
23 ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΑΚΗΣ 164777 ΠΕ08 37,1650
24 ΓΚΟΤΣΙΚΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 182132 ΠΕ86 36,6950
25 ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 200192 ΠΕ86 36,6000
26 ΜΑΓΓΙΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 197237 ΠΕ02 36,5350
27 ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 202981 ΠΕ04.05 36,4650
28 ΜΠΟΥΤΜΠΑΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 182514 ΠΕ02 35,4125
29 ΞΕΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 194755 ΠΕ82 35,4000
30 ΔΕΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 167316 ΠΕ07 35,2400
31 ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 155709 ΠΕ02 34,8500
32 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 195022 ΠΕ01 34,7925
33 ΚΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 221120 ΠΕ03 34,2000
34 ΚΑΡΑΜΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 214974 ΠΕ82 34,0550
35 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ – ΜΑΡΙΑ 227893 ΠΕ11 33,1000
36 ΛΙΑΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 188631 ΠΕ83 32,5200
37 ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΝΕΣΤΩΡ 199028 ΠΕ11 31,7850
38 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 194298 ΠΕ11 31,5500
39 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 215872 ΠΕ82 28,9000
40 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 217986 ΠΕ03 28,8250
41 ΓΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 170222 ΠΕ03 27,8200
42 ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 196609 ΠΕ87.02 24,6400
43 ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 194126 ΠΕ07 21,4000

 

Ο ανωτέρω πίνακας ισχύει από την κύρωσή του μέχρι την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή του, ήτοι μέχρι τις 31-07-2026.

 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θωμάς Μπαχαράκης

Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων ΔΔΕ Κιλκισίου ανακοινώθηκε με το υπ΄αριθμ. 7950/07-04-2022 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα:

Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

 

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1in1Rwdmkk7swbDFiPNdvtMh4RC2BRGmu/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε