Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης Μάρτιος 2023

Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης Μάρτιος 2023 ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. έγγραφό του έχοντας ως θέμα:

Πρόσληψη 304 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2022-2023.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53-67) του ν.4589/2019 (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 63 και

β. του άρθρου 109 του ν.4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

 1. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 2. Τo π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
 3. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 4. Την αριθμ. 94763/Γ2/8.6.2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 5. Το άρθρο 11 παρ.2 της αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 (Β΄ 8) υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 6. Την αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄3344) υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)»
 7. Τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019  και 2ΓΕ/2019, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων (ΦΕΚ Γ΄ 1588/14-7-2021, 1653/23-7-2021 και 1694/28-7-2021), όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν.
 1. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./118/15389/21-10-2022 απόφαση της Επιτροπής Π.Υ.Σ. 33/2006 (αρ. 2, παρ.1) (Α΄280) για την έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων είκοσι (1.020) εκπαιδευτικών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (αναπληρωτές και ωρομίσθιοι), για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών για το σχολικό έτος 2022-2023.
 2. Την αριθμ. 130987/Ε1/25-10-2022 υ.α. με θέμα «Κατανομή πιστώσεων 020 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2022-2023, του τακτικού προϋπολογισμού».
 3. Το αριθμ. 2/177712/ΔΠΓΚ/27-10-2022 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Βεβαίωση επάρκειας πιστώσεων».
 1. Την αριθμ. 33108/Ε1/22-3-2023 Εγκριτική Πράξη της Υπουργού ΠΑΙ.Θ. περί του αριθμού των προς πλήρωση λειτουργικών κενών ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄3344) υπουργικής απόφασης.
 2. Τις αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης των υποψήφιων εκπαιδευτικών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αριθμ. 100750/Ε1/12-8-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΡΣ46ΜΤΛΗ-ΕΛΥ) πρόσκλησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε 304 εκπαιδευτικούς, ως προσωρινούς αναπληρωτές στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες των σχολείων των περιοχών πρόσληψης Β/θμιας Εκπ/σης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης Μάρτιος 2023

 

Α/Α

Α/Α ΡΟΗΣ  

ΤΥΠΟΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥ ΜΟ  

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ ΠΙΝΑ ΚΑΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑ

ΚΑ

ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΩΡΑ ΡΙΟ  

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

1

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΔΕ01.17

ΔΕ01.1 7  

Α

 

14

 

92

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
 

2

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΔΕ02.01

ΔΕ02.0 1  

Α

 

21

 

101,53

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
 

3

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΕΡΓΑΚΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΔΕ02.01

ΔΕ02.0 1  

Α

 

28

 

86

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
 

4

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ

 

ΛΑΜΠΡΟΣ

 

ΚΩΝΣΤ

 

ΔΕ02.02

ΔΕ02.0 2  

Α

 

30

 

97

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
 

5

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΑ

ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΣ  

ΔΕ02.02

ΔΕ02.0 2  

Α

 

50

 

78,58

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
 

6

 

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΔΕ02.02

ΔΕ02.0 2  

Α

 

53

 

78,25

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
 

7

 

4

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΔΕ02.02

ΔΕ02.0 2  

Α

 

55

 

76,95

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
 

8

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΒΥΡΩΝ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

536

 

56,38

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

9

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΕΒΑΣΤΑ

 

ΕΛΕΝΗ

ΕΜΜΑΝΟ ΥΗΛ  

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

627

 

53,7

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

10

 

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΖΩΤΖΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ-

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

650

 

53,15

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

11

 

4

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

 

ΣΥΜΕΛΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

952

 

46,28

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 

12

 

5

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΠΑΤΣΙΛΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

953

 

46,25

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 

13

 

6

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΩΤΟΥΛΑ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

1064

 

43,98

 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 

14

 

7

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

1092

 

43,1

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

15

 

8

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ

 

ΦΩΤΕΙΝΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

1096

 

43,03

 

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 

16

 

9

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΖΑΜΑΛΗ

 

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

1102

 

42,78

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 

17

 

10

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΠΑΥΛΟΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

1104

 

42,68

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης Μάρτιος 2023

 

18

 

11

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΙΑΜΤΑΝΙΔΟΥ

 

ΦΩΤΕΙΝΗ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

1109

 

42,48

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
 

19

 

12

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

1121

 

42,23

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

20

 

13

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

1122

 

42,08

 

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 

21

 

14

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΔΗΜΗΤ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

1124

 

41,88

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

22

 

15

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΛΙΑΝΟΣ

 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

 

ΘΩΜΑΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

1128

 

41,7

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

23

 

16

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

1134

 

41,55

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

24

 

17

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

1137

 

41,53

ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 

25

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ

 

ΑΝΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4235

 

59

 

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

26

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΦΗΚΑ

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΟ Σ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

5551

 

54,33

 

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
 

27

 

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΧΑΛΚΙΑ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6171

 

52,8

 

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 

28

 

5

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

 

ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6193

 

52,75

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 

29

 

6

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6237

 

52,63

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 

30

 

8

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

ΑΝΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ Σ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6289

 

52,5

 

ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
 

31

 

9

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΡΩΣΣΗ

 

ΑΘΗΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6367

 

52,33

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

32

 

10

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΤΖΙΑΚΕΧΙΔΗΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6388

 

52,28

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

33

 

11

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΛΑΝΤΖΗ

 

ΘΕΟΔΩΡΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6402

 

52,25

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

34

 

12

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΠΙΜΠΙΤΣΟΥ

 

ΑΝΝΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6403

 

52,25

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

35

 

13

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΣΟΥΡΟΥΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6424

 

52,2

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

36

 

14

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΥ

 

ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6432

 

52,2

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

37

 

15

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΡΝΙΔΟΥ

 

ΘΕΟΦΙΛΗ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6440

 

52,18

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 

38

 

16

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΣΟΥΚΑΛΑ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6463

 

52,13

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

39

 

17

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΚΙΟΥΡΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΘΩΜΑΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6471

 

52,1

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
 

40

 

18

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6496

 

52,05

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

41

 

19

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΓΙΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΕΥΘΥΜ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6502

 

52,03

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 

42

 

21

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΥΚΑΡΟΥΔΗ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΒΑΪΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6560

 

51,9

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 

43

 

22

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΖΟΥΜΑΝΗ

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΟΣ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6571

 

51,88

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 

44

 

23

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

 

ΜΕΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6589

 

51,83

 

ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
 

45

 

24

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ

 

ΑΝΘΟΥΛΑ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6624

 

51,75

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
 

46

 

25

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΑΜΑΡΑ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΠΟΣΤΟΛ ΟΣ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6644

 

51,73

 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 

47

 

26

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΛΥΒΑ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6737

 

51,5

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

48

 

27

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΠΑΡΖΑ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6760

 

51,48

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

49

 

28

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΑΥΡΙΔΟΥ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6764

 

51,45

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
 

50

 

29

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6766

 

51,45

 

ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
 

51

 

30

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΕΧΑΓΙΑΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ Σ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6783

 

51,43

 

ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
 

52

 

31

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΡΜΟΝΗ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6784

 

51,4

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

53

 

32

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6803

 

51,35

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης Μάρτιος 2023

 

54

 

33

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΟΦΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ Σ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6883

 

51,18

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 

55

 

34

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΛΟΥΡΗ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΟΣ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6916

 

51,13

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

56

 

35

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΒΙΤΣΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ- ΙΩΑΝΝΑ  

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6929

 

51,08

 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 

57

 

36

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6962

 

51

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
 

58

 

38

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΤΑΘΑ

 

ΖΩΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6992

 

50,95

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

59

 

39

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

 

ΑΝΝΑ

ΕΜΜΑΝΟ ΥΗΛ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

6993

 

50,95

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 

60

 

40

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

7009

 

50,93

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

61

 

42

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΛΑΒΑΝΤ

 

ΟΛΓΑ-ΣΟΥΑΝΤ

 

ΛΩΡΑΝ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

7095

 

50,75

 

Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
 

62

 

44

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ

 

ΑΘΗΝΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

7113

 

50,7

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

63

 

45

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΙΝΤΖΕ

 

ΟΛΓΑ

 

ΑΙΜΙΛΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

7136

 

50,63

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
 

64

 

46

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΟΛΥΖΟΥ

 

ΔΑΝΑΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

7147

 

50,63

 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 

65

 

47

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΛΙΟΦΑΓΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΟ Σ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

7154

 

50,6

 

Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 

66

 

51

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΖΑΧΑΡΙΑ

 

ΕΥΓΕΝΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

7161

 

50,6

 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 

67

 

52

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

ΑΝΘΗ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

7168

 

50,58

 

Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 

68

 

57

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

7207

 

50,5

 

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 

69

 

58

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΖΟΡΜΠΑ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟ Σ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

7225

 

50,45

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

70

 

59

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΟΥΣΑΝΗ

 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

7230

 

50,45

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

71

 

64

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗ

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

 

ΔΗΜΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

7270

 

50,35

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 

72

 

71

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΒΕΛΑΝΗΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

7340

 

50,25

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 

73

 

72

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟ ΥΗΛ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

7351

 

50,2

ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
 

74

 

77

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΝΤΟΝΤΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

7414

 

50,08

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

75

 

88

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΟΥΡΛΗ

 

ΕΛΕΝΗ

ΔΙΟΝΥΣΙΟ Σ  

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

7799

 

49,3

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 

76

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

3282

 

45,15

 

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

 

77

 

 

2

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΡΙΖΟΥ

 

 

ΑΝΝΑ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

ΠΕ03

 

 

ΠΕ03

 

 

Α

 

 

3771

 

 

41,95

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ

ΑΣ

 

78

 

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΠΙΖΙΜΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

3795

 

41,8

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

79

 

4

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΓΓΕΛΑΚΗ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

3840

 

41,4

 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

80

 

5

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΙΧΑΛΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

3910

 

40,8

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

81

 

6

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΛΑΖΟΓΛΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΟΣ  

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

3961

 

40,25

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 

82

 

7

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ Σ  

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

3968

 

40,18

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

83

 

8

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

3986

 

39,88

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

84

 

9

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΛΙΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

3991

 

39,75

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

 

85

 

 

10

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΠΕ03

 

 

ΠΕ03

 

 

Α

 

 

3993

 

 

39,75

 

 

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

86

 

11

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

4006

 

39,63

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

 

87

 

 

12

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΝΤΙΑΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

ΠΕ03

 

 

ΠΕ03

 

 

Α

 

 

4008

 

 

39,6

 

 

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

88

 

13

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΠΟΤΣΗ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

4031

 

39,2

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης Μάρτιος 2023

 

89

 

14

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΑΜΠΑΝΗ

 

ΝΙΚΟΛΕΤΑ

 

ΓΕΩΡΓ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

4032

 

39,2

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

90

 

16

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΡΑΒΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

4038

 

39,15

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 

91

 

17

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΑΣΙΟΥΛΑ

 

ΑΛΕΞΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

4048

 

39

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 

92

 

18

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΖΑΒΑΝΤΙΑ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

4107

 

38,1

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
 

93

 

19

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

4189

 

36,6

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
 

94

 

20

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

4225

 

36

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 

95

 

21

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ

 

ΙΩΑΝΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

4274

 

35,15

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 

96

 

22

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ

 

ΕΛΕΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

4288

 

34,88

 

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 

97

 

24

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

4333

 

34,18

 

Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 

98

 

25

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΡΟΗΛΙΔΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟ Σ  

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

4392

 

33,38

 

Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 

99

 

26

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΡΕΒΥΘΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

4539

 

31,9

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
 

100

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

 

ΠΕ04.01

ΠΕ04. 01  

Α

 

834

 

73,15

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 

101

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΥΡΤΗ

 

ΑΜΑΛΙΑ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΠΕ04.01

ΠΕ04. 01  

Α

 

1030

 

61,58

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 

102

 

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΤΟΥΠΑ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΠΟΣΤΟΛ ΟΣ  

ΠΕ04.01

ΠΕ04. 01  

Α

 

1072

 

60,28

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
 

103

 

4

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΠΟΥΓΑ

 

ΤΑΡΣΩ

ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΣ  

ΠΕ04.01

ΠΕ04. 01  

Α

 

1185

 

57,23

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

104

 

5

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ04.01

ΠΕ04. 01  

Α

 

1198

 

56,95

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

105

 

6

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ

 

ΦΑΝΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ04.01

ΠΕ04. 01  

Α

 

1220

 

56,38

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

106

 

7

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ04.01

ΠΕ04. 01  

Α

 

1231

 

56,28

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

107

 

8

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ04.01

ΠΕ04. 01  

Α

 

1237

 

56,2

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

108

 

9

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΑΠΠΑ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΘΩΜΑΣ

 

ΠΕ04.01

ΠΕ04. 01  

Α

 

1239

 

56,2

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

109

 

10

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΛΟΒΟΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ04.01

ΠΕ04. 01  

Α

 

1355

 

54,25

 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 

110

 

11

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΝΘΙΤΣΑ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΘΩΜΑΣ

 

ΠΕ04.01

ΠΕ04. 01  

Α

 

1532

 

51,9

 

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
 

111

 

12

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΖΟΥΝΗΣ

 

ΗΛΙΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟ Σ  

ΠΕ04.01

ΠΕ04. 01  

Α

 

1613

 

50,73

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 

112

 

13

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙ ΟΣ  

ΠΕ04.01

ΠΕ04. 01  

Α

 

1635

 

50,45

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 

113

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΑΡΑΡΑ

 

ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ04.02

ΠΕ04. 02  

Α

 

994

 

49,43

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

114

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ04.02

ΠΕ04. 02  

Α

 

1060

 

48,4

 

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
 

115

 

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΤΡΑΤΑΚΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ04.02

ΠΕ04. 02  

Α

 

1133

 

47,53

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

 

116

 

 

4

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗ

 

 

ΜΑΡΙΑ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΠΕ04.02

 

ΠΕ04. 02

 

 

Α

 

 

1183

 

 

46,78

 

 

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

117

 

5

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΕΡΑΣΙΜΟ Σ  

ΠΕ04.02

ΠΕ04. 02  

Α

 

1220

 

46,08

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 

118

 

6

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

 

ΕΥΑΝΘΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ04.02

ΠΕ04. 02  

Α

 

1267

 

45,23

 

Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 

119

 

7

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΔΑΜΑΛΑ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

ΠΕ04.02

ΠΕ04. 02  

Α

 

1272

 

45,13

Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
 

120

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΖΑΧΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙ ΟΣ  

ΠΕ04.04

ΠΕ04. 04  

Α

 

1364

 

45,05

 

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 

121

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΥΤΣΙΚΑΚΗ

 

ΖΩΗ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ04.04

ΠΕ04. 04  

Α

 

1368

 

45,03

ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ
 

122

 

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΤΣΙΚΑ

 

ΛΥΔΙΑ

 

ΗΡΑΚΛΗΣ

 

ΠΕ04.04

ΠΕ04. 04  

Α

 

1394

 

44,28

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 

123

 

4

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ04.04

ΠΕ04. 04  

Α

 

1549

 

36,65

ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
 

124

 

5

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΑΣΤΡΟΛΕΩΝ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

ΜΑΡΙΟΣ

 

ΠΕ04.04

ΠΕ04. 04  

Α

 

1610

 

32,93

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης Μάρτιος 2023

 

125

 

6

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟ Σ  

ΠΕ04.04

ΠΕ04. 04  

Α

 

1773

 

28,15

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 

126

 

7

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΑΠΑΔΑ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ04.04

ΠΕ04. 04  

Α

 

1778

 

28,05

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
 

127

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗ

 

ΣΟΦΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙ ΟΣ  

ΠΕ04.05

ΠΕ04. 05  

Α

 

224

 

53,83

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
 

128

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ05

 

ΠΕ05

 

Α

 

484

 

54,78

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

– Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

129

 

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΖΑΛΙΜΙΔΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ05

 

ΠΕ05

 

Α

 

642

 

50,55

ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
 

130

 

4

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΡΜΑΝΙΔΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

ΚΟΣΜΑΣ

 

ΠΕ05

 

ΠΕ05

 

Α

 

657

 

50,13

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

– Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

131

 

5

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΥΤΟΥΦΗ

 

ΞΑΝΘΙΠΠΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ05

 

ΠΕ05

 

Α

 

669

 

49,85

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

– Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

132

 

6

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

 

ΜΑΡΙΟΣ

 

ΠΕ05

 

ΠΕ05

 

Α

 

696

 

49,38

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

– Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

133

 

7

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΕΡΖΙΑΔΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ05

 

ΠΕ05

 

Α

 

730

 

48,25

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

134

 

8

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ05

 

ΠΕ05

 

Α

 

739

 

48,05

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 

135

 

9

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΣΒΕΣΤΑ

 

ΜΑΡΙΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΟ Σ  

ΠΕ05

 

ΠΕ05

 

Α

 

751

 

47,75

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

136

 

11

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΟΥΛΑ

 

ΝΑΤΑΣΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ Σ  

ΠΕ05

 

ΠΕ05

 

Α

 

960

 

42,08

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
 

137

 

12

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΛΑΛΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

ΠΕ05

 

ΠΕ05

 

Α

 

1009

 

40,45

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
 

138

 

13

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ  

ΠΕ05

 

ΠΕ05

 

Α

 

1019

 

40,18

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 

139

 

14

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΟΛΥΧΡΟ ΝΗΣ  

ΠΕ05

 

ΠΕ05

 

Α

 

1021

 

40,05

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 

140

 

15

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ

 

ΠΑΡΘΕΝΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ05

 

ΠΕ05

 

Α

 

1029

 

39,85

 

Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 

141

 

16

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΑΛΑΝΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΒΑΣΙΛΗΣ

 

ΠΕ05

 

ΠΕ05

 

Α

 

1088

 

37,88

ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
 

142

 

17

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΔΕΠΑΟΛΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΕ05

 

ΠΕ05

 

Α

 

1118

 

36,63

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 

143

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΥΔΟΞΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

1148

 

57,5

 

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

144

 

5

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΕΩΡΓΑΚΗ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

1736

 

47,15

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 

145

 

15

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΩΜΑΖΙΝΑΚΗ

 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

3335

 

26,53

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

146

 

16

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΑΡΤΙΔΟΥ

 

ΜΑΡΘΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

3342

 

26,5

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

147

 

18

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΑΤΡΩΝΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

3466

 

25,85

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 

148

 

19

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΩΤΣΗ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

3486

 

25,75

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
 

149

 

22

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΔΙΒΑΝΗ

 

ΕΥΘΥΜΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

3587

 

25,18

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
 

150

 

23

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΦΑΝΑΡΑ ΤΣΙΓΚΡΕΛΗ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΡΗΓΟΡΙΟ Σ  

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

3637

 

24,88

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 

151

 

24

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΤΣΙΚΑ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

ΗΡΑΚΛΗΣ

 

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

3674

 

24,65

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
 

152

 

25

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΑΔΙΟΥ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

3747

 

24,3

 

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 

153

 

27

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΔΕΔΕ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

3806

 

24,08

 

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 

154

 

29

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΧΑΣΟΓΙΑΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

3862

 

23,88

 

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
 

155

 

30

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΣΤΕΦΑΝΟ Σ  

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

4103

 

22,83

 

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
 

156

 

32

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΕΡΑΜΑΡΗ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ  

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

4276

 

22,13

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

157

 

33

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΥΛΩΝΑΚΗ

 

ΜΑΡΙΑ

ΕΜΜΑΝΟ ΥΗΛ  

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

4346

 

21,78

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 

158

 

34

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

4376

 

21,65

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

159

 

35

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΑΛΑΜΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ Σ  

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

4420

 

21,5

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
 

160

 

40

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΑΣΟΥΛΑ

 

ΙΩΑΝΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

4576

 

20,83

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης Μάρτιος 2023

 

161

 

42

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

4587

 

20,78

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
 

162

 

43

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

 

ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΣ  

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

4591

 

20,78

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

163

 

44

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

4606

 

20,73

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

164

 

45

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΠΙΝΙΣΚΟΥ

 

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΙ ΟΣ  

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

4609

 

20,73

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

165

 

46

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

4620

 

20,65

 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

166

 

47

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΛΟΥΚΙΣΣΑ

 

ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

4621

 

20,65

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

167

 

50

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

ΑΛΕΞΙΟΣ

 

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

4636

 

20,55

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

168

 

54

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΙΑΣΙΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΙ ΟΣ  

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

4691

 

20,33

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
 

169

 

55

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΠΕΛΕΚΙΟΥ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

ΦΩΤΙΟΣ

 

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

4697

 

20,3

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

 

170

 

 

56

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΣΜΑΓΑΔΟΥ

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

ΠΕ06

 

 

ΠΕ06

 

 

Α

 

 

4706

 

 

20,25

 

 

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

171

 

57

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

4722

 

20,2

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 

172

 

58

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΑΤΑΡΟΓΛΟΥ

 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

4747

 

20,05

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
 

173

 

59

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

 

ΚΙΜΩΝ

 

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

4752

 

20,03

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 

174

 

60

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

4758

 

20

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

175

 

62

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΛΙΟΛΙΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

4777

 

19,9

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

 

176

 

 

63

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΚΑΪΚΑ

 

 

ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

ΠΕ06

 

 

ΠΕ06

 

 

Α

 

 

4783

 

 

19,85

 

 

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

177

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΛΙΟΛΙΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΟ Σ  

ΠΕ07

 

ΠΕ07

 

Α

 

248

 

69,23

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
 

178

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ07

 

ΠΕ07

 

Α

 

462

 

53,5

 

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
 

179

 

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΥΦΤΑΚΗ

 

ΤΡΩΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ07

 

ΠΕ07

 

Α

 

479

 

52,88

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

180

 

4

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΡΑΜΑΖΙΩΤΗ

 

ΑΡΤΕΜΙΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ07

 

ΠΕ07

 

Α

 

485

 

52,68

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

181

 

6

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΖΟΥΡΛΑΝΤΩΝΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ  

ΠΕ07

 

ΠΕ07

 

Α

 

526

 

51,25

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

182

 

7

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΑΠΑΚΥΡΓΙΑΚΗ

 

ΑΘΗΝΑ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ07

 

ΠΕ07

 

Α

 

603

 

48,75

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 

183

 

8

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΖΗΚΟΥ

 

ΑΝΝΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ07

 

ΠΕ07

 

Α

 

625

 

47,85

ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ
 

 

184

 

 

9

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΜΠΑΛΔΟΥ

 

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΑΣ

 

 

ΠΕ07

 

 

ΠΕ07

 

 

Α

 

 

638

 

 

47,3

 

 

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

185

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΩΤΣΙΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1111

 

59,05

 

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
 

186

 

8

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1990

 

46,45

 

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

187

 

9

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΧΑΤΖΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

2048

 

45,9

 

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

188

 

10

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

2075

 

45,7

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

189

 

13

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

2150

 

44,83

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

190

 

14

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΘΩΜΑ

 

ΦΑΝΗ

ΙΩΑΝΝΝΗ Σ  

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

2157

 

44,8

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

191

 

15

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 

ΗΡΑΚΛΗΣ

 

ΖΗΣΗΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

2194

 

44,45

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

192

 

17

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΠΑΛΑΝΙΚΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

2487

 

40,63

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 

193

 

20

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΥΡΜΟΥ

 

ΑΝΤΩΝΙΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

2613

 

38,68

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 

194

 

24

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΑΤΘΑΙΟ Σ  

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

2673

 

37,83

 

Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 

195

 

26

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΒΟΥΔΟΥΡΗ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

2710

 

37,4

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης Μάρτιος 2023

 

196

 

27

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΛΛΙΕΡΗ

 

ΞΑΝΘΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

2713

 

37,38

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

197

 

28

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΑΚΡΙΔΟΥ

 

ΕΥΔΟΞΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΟ Σ  

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

2731

 

37,15

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

198

 

29

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΙΣΣΑ

 

ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΟΦΟΡΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

2732

 

37,13

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

199

 

31

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΣΙΚΑΛΑ

 

ΑΝΝΑ

ΕΜΜΑΝΟ ΥΗΛ  

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

2739

 

37,08

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
 

200

 

33

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΚΟΥΠΑΣ- ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΒΑΣΙΛ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

2744

 

37

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

201

 

37

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΔΡΟΛΙΑΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛ ΟΣ  

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

2763

 

36,78

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

202

 

39

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΕΛΕΥΘ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

2780

 

36,43

 

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
 

203

 

41

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

 

ΙΩΑΝΝ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

2785

 

36,35

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

204

 

47

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ

 

ΘΩΜΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Σ  

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

2821

 

35,9

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
 

205

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΑΛΚΙΒΙΑΔ ΗΣ  

ΠΕ78

 

ΠΕ78

 

Α

 

621

 

62,9

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

206

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΘΕΜΙΣΤΟΚ ΛΗΣ  

ΠΕ78

 

ΠΕ78

 

Α

 

840

 

55

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

 

207

 

 

3

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΦΟΥΝΤΑ

 

 

ΜΑΡΙΑ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

ΠΕ78

 

 

ΠΕ78

 

 

Α

 

 

908

 

 

53,23

 

 

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

208

 

4

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΕΥΣΤΡΑΤΙ ΟΣ  

ΠΕ78

 

ΠΕ78

 

Α

 

1009

 

49,7

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
 

209

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΤΟΓΙΑΣ

 

ΑΛΕΞΙΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕ79.01/ ΤΕ16 ΤΕ16.0 0  

Α

 

506

 

90

ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ
 

210

 

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕ79.01/ ΤΕ16 ΤΕ16.0 0  

Α

 

585

 

79

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
 

211

 

6

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛ ΟΣ ΠΕ79.01/ ΤΕ16 ΤΕ16.0 0  

Α

 

812

 

100

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

212

 

8

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΠΑΪΜΠΟΥ

 

ΙΟΥΛΙΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ79.01/ ΤΕ16 ΤΕ16.0 0  

Α

 

916

 

84

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

213

 

10

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΛΗΜΝΙΟΥ

 

ΕΡΑΣΜΙΑ-ΕΛΕΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ ΠΕ79.01/ ΤΕ16 ΤΕ16.0 0  

Α

 

975

 

75

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

214

 

12

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ79.01/ ΤΕ16 ΤΕ16.0 0  

Α

 

1056

 

61,6

 

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

215

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΝΤΟΒΑΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

838

 

57

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
 

216

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

839

 

57

 

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 

217

 

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΕΩΡΓΑΛΗ

 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

948

 

55,03

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 

218

 

4

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΙΣΑΑΚ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

1119

 

52

 

ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
 

 

219

 

 

5

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΚΑΚΑΒΙΑ

 

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ

 

 

ΠΕ80

 

 

ΠΕ80

 

 

Α

 

 

1159

 

 

51,48

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ

ΑΣ

 

220

 

6

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΟΥ

 

ΑΝΝΑ

ΑΠΟΣΤΟΛ ΟΣ  

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

1324

 

48,83

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 

221

 

7

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

1390

 

47,9

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
 

222

 

8

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΛΩΛΗ

 

ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ Σ  

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

1422

 

47,35

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
 

223

 

9

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

1437

 

47,2

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

224

 

10

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΑΪΝΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

ΠΑΝΤΕΛΗ Σ  

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

1476

 

46,5

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

225

 

11

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΝΔΡΕΑΔΗ

 

ΑΘΗΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

1485

 

46,35

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 

226

 

12

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΑΤΡΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

1497

 

46,05

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
 

227

 

13

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΛΑΛΙΩΤΗ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

1514

 

45,75

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

228

 

14

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΣΕΛΙΔΗΣ

 

ΛΑΖΑΡΟΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

1517

 

45,7

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 

229

 

15

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΛΥΓΟΥΡΑ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΙ ΟΣ  

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

1520

 

45,63

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

230

 

16

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΔΟΥΛΑΔΕΛΗ

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

1528

 

45,38

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

231

 

17

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΑΣΣΑΡΑ

 

ΕΛΛΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

1532

 

45,3

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης Μάρτιος 2023

 

232

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΚΑΒΑΛΕΚΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ81

 

ΠΕ81

 

Α

 

183

 

61,93

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 

233

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΕΚΑΛΗ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΕΡΚΟΥΡΙ ΟΣ  

ΠΕ81

 

ΠΕ81

 

Α

 

409

 

49,63

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 

234

 

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΑΜΑΡΑ

 

ΓΙΟΥΛΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ81

 

ΠΕ81

 

Α

 

529

 

38,88

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
 

235

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΑΣΧΟΥΛΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

811

 

21

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

236

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

906

 

76,88

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

– Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

237

 

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

937

 

60,43

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

– Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

238

 

4

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟ Σ  

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

1069

 

45,28

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 

239

 

5

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

1099

 

42,4

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
 

240

 

6

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΕΜΜΑΝ

 

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

1132

 

35

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 

241

 

7

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΟΛΥΧΡΟΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ

ΑΘΑΝΑΣΙ ΟΣ  

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

1304

 

23,4

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
 

242

 

8

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΔΟΥΜΤΣΗΣ

 

ΠΑΥΛΟΣ

 

ΛΑΖΑΡΟΣ

 

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

1446

 

15,33

 

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 

243

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΣΜΑΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟ Σ  

ΠΕ83

 

ΠΕ83

 

Α

 

1089

 

21,58

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

244

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΚΚΑΛΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ83

 

ΠΕ83

 

Α

 

1116

 

19,43

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 

245

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔ ΡΟΣ  

ΠΕ84

 

ΠΕ84

 

Α

 

288

 

21,8

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

– Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

246

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΑΣΤΟΡΗ

 

ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ84

 

ΠΕ84

 

Α

 

293

 

21,2

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

247

 

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΠΛΑΝΑ

 

ΜΑΡΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙ ΟΣ  

ΠΕ84

 

ΠΕ84

 

Α

 

305

 

20,03

 

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 

248

 

4

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΛΥΔΩΡ ΟΣ  

ΠΕ84

 

ΠΕ84

 

Α

 

374

 

48,65

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 

249

 

5

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΟΣ  

ΠΕ84

 

ΠΕ84

 

Α

 

468

 

24,25

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
 

250

 

6

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΛΕΙΨΙΣΤΑΣ

 

ΛΟΥΚΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗ Σ  

ΠΕ84

 

ΠΕ84

 

Α

 

473

 

23,33

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

251

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΝΟΙΚΤΟΜΑΤΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

ΠΕ85

 

ΠΕ85

 

Α

 

202

 

87,23

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

252

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ85

 

ΠΕ85

 

Α

 

206

 

85,88

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

253

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΑΠΠΑ

 

ΟΛΓΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟ ΡΟΣ  

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

670

 

76,33

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 

254

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΔΕΒΡΑΝΗ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1159

 

52,13

 

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

255

 

4

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2074

 

21,9

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 

256

 

7

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ

 

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟ ΥΗΛ  

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2444

 

70,65

 

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 

257

 

8

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΔΟΥΤΣΗ

 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2497

 

61,25

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

258

 

9

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΔΡΑΓΩΓΙΑΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2612

 

54,25

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 

259

 

10

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΙΜΑΡΑ

 

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2887

 

47

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 

260

 

11

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΑ

 

ΕΥΘΥΜΙΑ

 

ΣΑΒΒΑΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2900

 

46,75

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 

261

 

13

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΑΛΕΖΑ

 

ΣΟΦΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟ Σ  

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2971

 

45,5

 

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
 

262

 

16

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΖΩΗΣ

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

3183

 

42,28

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 

263

 

18

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΝΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

3446

 

36,43

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

264

 

19

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΘΕΟΔΩΡΑ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

3670

 

28,78

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
 

265

 

20

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΙΑΛΑΜΑ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

3717

 

27,65

ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
 

266

 

21

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΟΥΡΑΚΑ

 

ΦΑΝΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

4537

 

20,2

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 

267

 

22

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

4596

 

19,8

 

Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης Μάρτιος 2023

Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης Μάρτιος 2023

 

268

 

23

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΣΕΛΟΥ

 

ΜΑΡΘΑ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

4642

 

19,5

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 

269

 

25

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΣΟΥΝΗ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

4671

 

19,35

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
 

270

 

27

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

4935

 

17,78

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
 

271

 

28

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΓΚΑΖΑΝΗ

 

ΕΥΔΟΚΙΑ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

4946

 

17,68

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 

272

 

29

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΑΝΔΡΕΜΜΕΝΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

4985

 

17,3

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

273

 

33

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΑΜΟΥΤΣΙΔΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

5064

 

16,43

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 

274

 

34

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΥΤΣΙΑΡΙΔΑ

 

ΟΥΡΑΝΙΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Σ  

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

5069

 

16,4

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

275

 

35

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

5083

 

16,18

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

276

 

36

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΠΕΛΟΚΑΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟ Σ  

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

5085

 

16,15

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

277

 

37

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΖΕΡΒΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

5100

 

16

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

278

 

38

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΥΤΡΑΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

ΜΗΤΡΟ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

5125

 

15,78

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

279

 

39

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΣΙΩΝΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

5132

 

15,7

 

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

280

 

40

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

5148

 

15,63

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

281

 

41

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΖΑΒΛΑΝΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

5152

 

15,58

 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 

282

 

42

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΣΒΙΚΗΣ

 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

5161

 

15,55

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

283

 

43

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΛΑΠΠΑ

 

ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΛΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

5164

 

15,53

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

284

 

46

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΤΕΝΙΟΥΔΑΚΙΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟ Σ  

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

5193

 

15,25

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

285

 

47

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΡΟΥΜΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

5203

 

15,18

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

286

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΕΧΑΓΙΑ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΠΕ87.02

ΠΕ87. 02  

Α

 

1265

 

52,2

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 

287

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ  

ΠΕ87.02

ΠΕ87. 02  

Α

 

1384

 

47,43

 

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

288

 

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΦΑΣΟΥΛΑ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ87.02

ΠΕ87. 02  

Α

 

1460

 

44,53

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

289

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΑΡΑΤΟΡΑ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΛΑΜΠΡΟΣ

 

ΠΕ87.04

ΠΕ87. 04  

Α

 

56

 

52,63

 

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
 

290

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΡΟΥΜΠΟΥ

 

ΕΙΡΗΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΟ Σ  

ΠΕ87.04

ΠΕ87. 04  

Α

 

133

 

48,3

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

291

 

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΑΝΤΕΛΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ87.04

ΠΕ87. 04  

Α

 

183

 

30,73

 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 

292

 

4

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΦΡΑΓΚΟΓΟΥΛΑΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ87.04

ΠΕ87. 04  

Α

 

263

 

19,28

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
 

293

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΝΤΟΜΑΝΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΕ87.08

ΠΕ87. 08  

Α

 

379

 

32,38

 

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 

294

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Σ  

ΠΕ87.08

ΠΕ87. 08  

Α

 

447

 

26,25

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
 

295

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΟΥΠΙΔΟΥ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΝΤΩΝΙΑ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ87.09

ΠΕ87. 09  

Α

 

332

 

53,45

 

Α΄ ΣΑΜΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ
 

296

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ

 

ΑΝΝΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ87.09

ΠΕ87. 09  

Α

 

379

 

38,45

 

Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 

297

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΔΗΜΤΣΑ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

ΠΕ88.01

ΠΕ88. 01  

Α

 

344

 

57,9

 

ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
 

298

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΧΟΥΛΙΑΡΑ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ88.01

ΠΕ88. 01  

Α

 

383

 

55,3

 

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

299

 

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΤΣΕΤΣΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟ Σ  

ΠΕ88.01

ΠΕ88. 01  

Α

 

564

 

35,58

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 

300

 

5

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΠΑΓΩΝΗ

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ88.01

ΠΕ88. 01  

Α

 

581

 

28,45

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
 

301

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ  

ΠΕ88.05

ΠΕ88. 05  

Α

 

113

 

60,98

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
 

302

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΜΥΛΩΝΑ

 

ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ  

ΠΕ89.01

ΠΕ89. 01  

Α

 

322

 

27,9

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

303

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ

 

ΟΛΥΜΠΙΑ

 

ΦΙΛΙΠ

 

ΠΕ89.01

ΠΕ89. 01  

Α

 

341

 

25,5

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης Μάρτιος 2023

 

304

 

3

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΑΜΠΑΡΤΖΗ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ89.01

ΠΕ89. 01  

Α

 

350

 

24,68

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) –

Μειωμένου Ωραρίου

ΑΜ Ω ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 28 έως και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 απευθείας στη σχολική μονάδα στην οποία τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η σύμβασή τους λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023.

Αριθ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υ.ΠΑΙ.Θ.: 1728/23-3-2023

Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης Μάρτιος 2023

Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης Μάρτιος 2023 ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. έγγραφό του έχοντας ως θέμα:

Πρόσληψη 304 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2022-2023.

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1P1Uokh5wCt7zy06Y3gEwhbzjE9EMww-h/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε