Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ σε ΚΕΔΑΣΥ

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ σε ΚΕΔΑΣΥ ανακοινώθηκαν με το υπ’άριθμ. 20056/Ε4/22-02-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

 

Πρόσληψη 20 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023» (με κωδικό ΟΠΣ: 5184992) για το διδακτικό έτος 2022-2023

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και ιδίως του άρθρου 63, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 109 «Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων» του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως τροποποιείται και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 4. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
 5. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 6. Την αριθ. πρωτ. 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 7. Την αριθ. πρωτ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344, ΑΔΑ: 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».
 8. Την προκήρυξη 2ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 24) του ΑΣΕΠ.
 9. Τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ των κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού όπως αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.
 10. Την αριθ. πρωτ. 80473/11-8-2022 (ΑΔΑ: ΡΦΦΟ46ΜΤΛΡ-Θ7Φ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ 5184992, στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως τροποποιείται και ισχύει.
 11. Την αριθ. πρωτ. 19747/Ε4/21-02-2023 Εγκριτική Πράξη με θέμα: «Έγκριση του αριθμού των προς πλήρωση λειτουργικών κενών ανά κλάδο και εκπαιδευτική δομή για την 5η φάση προσλήψεων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ διδ. έτους 2022-2023».
 12. Τις αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης των υποψήφιων μελών ΕΕΠ που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 100735/Ε4/12-8-2022 (ΑΔΑ: Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ) πρόσκλησης.

 

Αποφασίζουμε

 Προσλαμβάνουμε ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών/τριων με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ: 5184992 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ΕΣΠΑ 2014-2020:

Α. για τη στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) 4 μέλη κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και 9 μέλη κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα Α.

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 απευθείας στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. πρόσληψής τους όπου απασχολούνται μέχρι και τις 30/6/2023, οπότε και η σύμβασή τους λύεται αυτοδικαίως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

Β. για τη στελέχωση των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 4 μέλη κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και 3 μέλη κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα Β.

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 απευθείας στη σχολική μονάδα-έδρα του Σ.Δ.Ε.Υ. στο οποίο τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι και τις 30/6/2023, οπότε και η σύμβασή τους λύεται αυτοδικαίως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

Για εξαιρετικούς λόγους οι προσλαμβανόμενοι σε Σ.Δ.Ε.Υ. μπορούν να προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας αντί της έδρας του Σ.Δ.Ε.Υ. και στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

Α/Α Α/Α

ΡΟΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ

ΠΙΝΑΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 

1

 

6

 

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕ23

 

1364

ΚΕΔΑΣΥ 1o

ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Α/Α Α/Α ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 

2

 

14

 

ΘΩΜΑ

 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

 

ΠΑΥΛΟΣ

 

ΠΕ23

 

1666

ΚΕΔΑΣΥ 1o

ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

3

 

31

 

ΨΥΧΟΓΙΟΥ

 

ΜΥΡΣΙΝΗ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΠΕ23

 

2427

ΚΕΔΑΣΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΚΡΗΤΗΣ

4 36 ΓΙΑΓΚΑ ΑΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ23 2880 ΚΕΔΑΣΥ ΚΩ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 

 

5

 

 

2

 

 

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

ΠΕ30

 

 

914

 

 

ΚΕΔΑΣΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

6

 

8

 

ΛΑΘΙΩΤΑΚΗ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

 

ΠΕ30

 

1174

ΚΕΔΑΣΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

7

 

10

 

ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ

 

ΜΥΡΤΩ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΠΕ30

 

1327

ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

8

 

17

 

ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

 

ΠΕ30

 

1763

ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

9

 

19

 

ΚΟΡΟΜΗΛΑ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΠΕ30

 

1825

ΚΕΔΑΣΥ 2o Γ΄

ΑΘΗΝΑΣ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

10

 

20

 

ΜΠΑΡΚΑ

 

ΗΛΙΑΝΑ

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

ΠΕ30

 

1891

ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄

ΑΘΗΝΑΣ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

11

 

21

 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ30

 

1905

ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄

ΑΘΗΝΑΣ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

12

 

25

 

ΔΕΛΕΝΙΚΑ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΠΕ30

 

1943

ΚΕΔΑΣΥ 2o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

13

 

31

 

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ30

 

1964

ΚΕΔΑΣΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – Σ.Δ.Ε.Υ.

 

Α/Α Α/Α ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 

1

 

3

 

ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ

 

ΚΥΡΑΤΣΩ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

ΠΕ23

 

1310

ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

2

 

5

 

ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ23

 

1326

ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 

 

3

 

 

26

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

ΠΕ23

 

 

2129

 

ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

4

 

41

 

ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ23

 

3107

ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

5

 

 

3

 

 

ΒΕΖΥΡΤΖΟΓΛΟΥ

 

 

ΑΘΗΝΑ

 

 

ΑΒΡΑΑΜ

 

 

ΠΕ30

 

 

1005

 

ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

 

6

 

 

4

 

 

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

ΠΕ30

 

 

1020

 

ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗΣ

 

7

 

11

 

ΡΟΥΠΑΝΗ

 

ΑΡΓΥΡΩ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ30

 

1373

ΣΔΕΥ στο ΚΕΔΑΣΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ σε ΚΕΔΑΣΥ ανακοινώθηκαν με το υπ’άριθμ. 20056/Ε4/22-02-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

 

Πρόσληψη 20 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023» (με κωδικό ΟΠΣ: 5184992) για το διδακτικό έτος 2022-2023

που βρίκσεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/11w3VY2WYfGGWZ-FfQX6K9JaJTT8crD16/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε