Συγκρότηση ΚΥΣΔΕ

Συγκρότηση ΚΥΣΔΕ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.350/9/7010/Ε3/23-01-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Συγκρότηση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις.» ( Α΄167 ).
 2. Τις διατάξεις του άρθ. 6 του Ν.2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων ΥΠΕΣΔΑΑ και άλλες διατάξεις.» ( Α΄196 ).
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 7,13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.» ( Α΄45 ).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).
 5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.4713/2020 « Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». (Α΄ 147)
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν.4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις». (Α΄ 254).
 7. Τις διατάξεις του π.δ.1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.» ( Α΄1 ).
 8. Του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους….. ».
 9. Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 10. Του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 11. Την αριθμ. 135821/Γ1/02.11.2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων«Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1042, (ΑΔΑ: ΩΣΘ646ΜΤΛΗΒΟΡ)
 12. Την αριθμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 (Β΄ 2463) Υπουργική Απόφαση « Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης ( ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ ), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης ( ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ ) και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης ( ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ ), καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών »
 13. Την αριθμ. Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 60ΑΩ46ΜΤΛΗ – 6ΙΜ).
 14. Την αριθμ. Φ.350/113/145106/Ε3/22–11–2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Αποτελέσματα εκλογής αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)».(ΑΔΑ: 9ΧΟ246ΜΤΛΗ-ΠΡ0).
 15. Την αριθμ. Φ.350/115/146466/Ε3/25-11-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. με την οποία διορίστηκαν τα αιρετά μέλη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. (ΑΔΑ: Ω5Ο546ΜΤΛΗ- ΩΞΒ).
 16. Την  αριθμ.     Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022      απόφαση      τοποθέτησης    Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ:ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π).
 17. Την από 16-12-2022 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση παραίτησης του Κορδή Νεκταρίου.
 18. Το αριθμ. πρωτ. 2540/14-12-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)
 19. Το αριθμ. πρωτ. 89/19-12-2022 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων
 20. Την αριθμ. 156931/Γ1/19-12-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος» (Β΄ 6545)

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως εξής:

 

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

 1. Νικολόπουλος Αθανάσιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, ως πρόεδρος,
 2. Ψαχούλας Ιωάννης,     Διευθυντής    της    Διεύθυνσης    Δευτεροβάθμιας    Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, ως αντιπρόεδρος,
 3. Μαρνέρη Ευγενία,    Διευθύντρια    της     Διεύθυνσης     Δευτεροβάθμιας     Εκπαίδευσης Καστοριάς, ως μέλος,
 4. Πεππές Δημήτριος, εκπαιδευτικός Δ.Ε., αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Κορδής Νεκτάριος, εκπαιδευτικός Δ.Ε., αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Συγκρότηση ΚΥΣΔΕ

 1. Αναστασόπουλος Διονύσιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
 2. Βαζούρα Ζωή,      Διευθύντρια      της      Διεύθυνσης      Δευτεροβάθμιας      Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
 3. Οικονομίδης Αγάπιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
 4. Ρίζος Στυλιανός, εκπαιδευτικός Δ.Ε., αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 5. Κατσωνόπουλος Θεόδωρος,      εκπαιδευτικός     Δ.Ε.,     αιρετός     εκπρόσωπος       των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

 

Γ. Στις περιπτώσεις που στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. εξετάζονται θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας:

 

Τακτικά μέλη

 1. Χριστόπουλο Γιώργο, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».
 2. Σαρρής Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ4.2, που υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ.

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Γούλας Αλέκος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου».
 2. Σαββιδάκη Αρχοντούλα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα Αρσάκεια Σχολεία.

 

Δ. Στις περιπτώσεις που στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. εξετάζονται θέματα των ιδιωτικών σχολείων, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων:

 

Τακτικά μέλη

 1. Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου
 2. Σάββας Στέλιος, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου

 

Αναπληρωματικά μέλη

 1. Παναγιωτόπουλος Αλκιβιάδης, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου.
 2. Καράμαλης Παναγιώτης, μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου.

 

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Καραγιάννη Δήμητρα διοικητική υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ., με αναπληρώτρια την Δαμιανάκου Αναστασία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, αποσπασμένη στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ( Κεντρική Υπηρεσία ).

Συγκρότηση ΚΥΣΔΕ

Η θητεία των μελών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

 

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

Συγκρότηση ΚΥΣΔΕ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Φ.350/9/7010/Ε3/23-01-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1kiSy8Y-rQWqsO88EevSQ6jthDHzRtXxW/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε