Χαρακτηρισμός Πειραματικών Πρότυπων Σχολείων από 2024-2025

Χαρακτηρισμός Πειραματικών Πρότυπων Σχολείων από 2024-2025 ανακοινώθηκε με την υπ’ αριθμ. 39915/Δ6 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2200 Τεύχος Δεύτερο την 5η Απριλίου 2023 με θέμα:

Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών-Προτύπων Σχολείων από το σχολικό έτος 2024-2025 Διασύνδεση και κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ) μεταξύ Σχολικών Μονάδων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

 • Του άρθρου 145 του ν. 5039/2023 «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 83),
 • του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111) και ιδίως των άρθρων 10, 11, 12, 13, 19,
 • του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 και της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
 • του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),
 • του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
 • του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 1 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4,
 • του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
 • του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
 • του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
 • της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),
 • της υπό στοιχεία 162971/Δ6/30-11-2020 υπουργικής απόφασης «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001),
 • της υπό στοιχεία 15744/Δ6/10-2-2023 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τον χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Σχολείων ή Πειραματικών Σχολείων» (Β’ 705),
 • των ηλεκτρονικών αιτήσεων των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται οι οικείες σχολικές μονάδες,
 • της υπ΄ αρ. 4η/1-03-2023 πράξης της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), θέμα: «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων»,
 • της υπό στοιχεία 16/ΔΕΠΠΣ/2-03-2023 εισήγησης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. «Εισήγηση για τον Χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολείων»,
 • τoυ με υπ΄ αρ. 14/2-03-2023 αποσπάσματος πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με θέμα:

«Εισήγηση για τον χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων».

Β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/264/39706/Β1/4-4-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Α. Χαρακτηρίζουμε τις παρακάτω σχολικές μονάδες ως Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ως εξής:

α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΔΕ/ΔΠΕ ΚΩΔ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΠΟΣ
1  

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δ.Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

9051632 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
2 9050676 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
3 ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Π.Ε. ΧΙΟΥ 9510020 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
4 9510017 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΧΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
5 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 9150006 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
6 ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2301010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ
7  

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Δ.Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙ

9320002 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
8 9320005 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
9 Δ.Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙ 3202030 3ο ΓΥΜΝ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
10 3252020 2ο ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
11 Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500076 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
12 9500077 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
13 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9190457 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
14 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0351020 2ο ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ
15 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4601032 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Β. Η διασύνδεση τόσο των σχολικών μονάδων όσο και οι σχολικές μονάδες με κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) ορίζονται ως εξής:

Πρότυπα Σχολεία:

Α) Το 2ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ) Τρίπολης συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ. με το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Τρίπολης.

Β) To 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Καστοριάς συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ.. με το Πρότυπο Λύκειο Καστοριάς. Πειραματικά Σχολεία:

Α) Το 13ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Αγ. Βαρβάρας συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ. με το 8ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αγ. Βαρβάρας.

Β) Το 3ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χίου συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ. με το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Χίου.

Γ) Το 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας, το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας, το 3ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιεράπετρας και το 2ο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Ιεράπετρας συνδέονται και αποκτούν κοινό ΕΠ.Ε.Σ.

Δ) Το 7ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χανίων συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ. με το 7ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων.

Ε) Το 2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ευόσμου συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ. με το 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου.

ΣΤ) Το 4ο Πειραματικό Γυμνάσιο Λαμίας συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ. με το 16ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας.

Οι παραπάνω σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν ως Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία από το σχολικό έτος 2024-2025.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 5 Απριλίου 2023

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Χαρακτηρισμός Πειραματικών Πρότυπων Σχολείων από 2023-2024 ανακοινώθηκε με την υπ’ αριθμ. 39915/Δ6 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2200 Τεύχος Δεύτερο την 5η Απριλίου 2023 με θέμα:

Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών-Προτύπων Σχολείων από το σχολικό έτος 2024-2025 Διασύνδεση και κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ) μεταξύ Σχολικών Μονάδων.

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1ndoNC-bHeXaoHkE8M8tOhYtc_gQAzBln/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε