2η Τροποποίηση απόφασης προσλήψεως αναπληρωτών

2η Τροποποίηση απόφασης προσλήψεως αναπληρωτών ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ  με το υπ’ αριθμ.112738/Ε1/16-09-2022 έγγραφό  του  και θέμα:

Τροποποίηση των με αριθμ. πρωτ. 105680/Ε1/1-9-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΥ146ΜΤΛΗ-Ψ16) και 105683/Ε1/1-9-2022 (ΑΔΑ: 9Λ6Χ46ΜΤΛΗ-ΥΚΖ) αποφάσεων ως προς την πρόσληψη 480 εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη λειτουργίας Γυμνασίων λόγω αύξησης ωρολογίου προγράμματος για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, σχολικό έτος 2022-2023».

Αναφέρει στο προοίμιιο το πρόν έγγραφο:

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον πίνακα των προσλαμβανόμενων με διαγραφή 80 εκπαιδευτικών (των με Α/Α 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 26, 59, 76, 82, 106, 110, 112, 143, 168, 180, 184, 191, 195, 212, 218, 223, 225, 226, 229, 234, 243, 256, 258, 264, 266, 267, 275, 291, 313, 317, 319, 331, 334, 339, 345, 347, 350, 351, 375, 385, 414, 416, 419, 422, 424, 425, 436, 445, 446, 448, 452, 453, 454, 460, 462, 463, 465, 467, 491, 500, 507, 513, 515, 518, 527, 528, 550, 557, 559, 560 και 562) και διαμόρφωση του συνολικού τους αριθμού από 563 σε 483 (ο πίνακας αναριθμείται αναλόγως).

Μαρούσι, 22/9/2022

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. του κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53-67) του ν.4589/2019 (Α΄ 13), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 63 και

β. του άρθρου 109 του ν.4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

  1. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
  2. Τo π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
  3. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
  4. Την αριθμ. 94763/Γ2/8.6.2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
  5. Την αριθ. πρωτ. 83978/01-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΡ0946ΜΤΛΡ-ΦΛ4) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο:

«Υποστήριξη λειτουργίας Γυμνασίων λόγω αύξησης ωρολογίου προγράμματος για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, σχολικό έτος 2022-2023» (Κωδικός ΟΠΣ 5185169) στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

  1. Τις    αριθμ.    105680/Ε1/1-9-2022    (ΑΔΑ:    6ΝΥ146ΜΤΛΗ-Ψ16)    και    105683/Ε1/1-9-2022    (ΑΔΑ:9Λ6Χ46ΜΤΛΗ-ΥΚΖ) αποφάσεις πρόσληψης εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε, από την ημερομηνία έκδοσής τους, τις με αριθμ. πρωτ. 105680/Ε1/1-9-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΥ146ΜΤΛΗ-Ψ16) και 105683/Ε1/1-9-2022 (ΑΔΑ: 9Λ6Χ46ΜΤΛΗ-ΥΚΖ) αποφάσεις ως προς την πρόσληψη των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών, τους οποίους και προσλαμβάνουμε για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες αποκλειστικά και μόνο Γυμνασίων, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη λειτουργίας Γυμνασίων λόγω αύξησης ωρολογίου προγράμματος για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, σχολικό έτος 2022-2023», ως εξής:

2η Τροποποίηση απόφασης προσλήψεως αναπληρωτών

 

Α/Α

Α/Α ΡΟΗΣ  

ΤΥΠΟΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥ ΜΟ  

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ ΠΙΝ ΑΚ

ΑΣ

ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑ

ΚΑ

ΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΡΑ ΡΙΟ  

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

1

 

13

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΖΑΧΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΔΗΜΗΤ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

250

 

80,33

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

2

 

42

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΤΣΙΜΠΑ

 

ΣΤΕΦΑΝΙΑ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

320

 

69,38

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΕΥΒΟΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

3

 

44

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΗΡΑΚΛΗΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

324

 

68,98

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

4

 

72

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

368

 

65,25

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

5

 

125

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ

 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΕΜΜΑΝΟ

ΥΗΛ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

485

 

58,4

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

6

 

149

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΡΑΚΑΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

547

 

55,98

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

7

 

177

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΟΛΑΚΗ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

617

 

53,93

Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

8

 

192

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ

 

ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

648

 

53,2

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

9

 

204

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟ

Σ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

673

 

52,55

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

10

 

215

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΣΣΑΛΗΣ

 

ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ

 

ΜΙΚΕΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

695

 

51,95

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

11

 

223

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΕΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΝΝΑ

ΧΑΡΑΛΑΜ

ΠΟΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

726

 

51,33

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

12

 

226

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΕΡΕΜΕΤΙΔΗΣ

 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

733

 

51,13

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

 

 

 

 

13

 

228

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

740

 

51

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

14

 

235

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΛΛΗ

 

ΘΩΜΑΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

758

 

50,48

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

15

 

236

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΖΑΜΑΡΑ

ΜΑΡΙΑ-

ΒΑΡΒΑΡΑ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

765

 

50,4

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

16

 

247

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΠΕΤΑΚΗ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

ΦΩΤΙΟΣ

 

ΠΕ01

 

ΠΕ01

 

Α

 

802

 

49,73

 

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΛΕΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

17

 

5

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ

Σ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

1782

 

93,7

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

18

 

10

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΒΙΤΟΥΛΑ

 

ΜΑΛΑΜΑΤΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦ

ΥΛΛΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2061

 

88,5

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

 

19

 

 

17

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΝΤΙΝΟΥ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ- ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝ

Α

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

ΠΕ02

 

 

ΠΕ02

 

 

Α

 

 

2342

 

 

81,98

 

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

 

ΑΠΩ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

 

105680/Ε1/

1-9-2022

 

20

 

20

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ

 

ΜΑΡΙΛΕΝΑ

ΕΜΜΑΝΟ

ΥΗΛ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2425

 

79,65

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

21

 

21

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2445

 

79,2

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

22

 

23

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΟΜΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ

 

ΑΓΑΠΗ

 

ΜΗΝΑΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2464

 

78,7

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

23

 

24

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

 

ΣΟΦΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2499

 

77,78

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

24

 

30

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΦΩΤΗ

 

ΑΡΓΥΡΩ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2570

 

76,13

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

25

 

32

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΙΣΑΡΗ

 

ΒΕΝΕΤΙΑ

 

ΔΗΜΗΤ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2577

 

76

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105680/Ε1/

1-9-2022

 

26

 

35

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥ

ΑΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2582

 

75,88

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

27

 

36

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2583

 

75,85

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

28

 

45

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΡΔΑΛΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2607

 

75,33

Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

29

 

47

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ

 

ΕΥΑΝΘΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2613

 

75,2

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

30

 

48

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΝΕΛΛΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2614

 

75,2

 

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΛΕΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

31

 

49

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΛΙΝΤΣΕΒΑ

 

ΑΝΝΑ

 

ΜΕΤΟΝΤΙ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2615

 

75,18

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

32

 

61

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2650

 

74,38

 

ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΙΛΚΙΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

33

 

68

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΡΜΥΡΑ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2669

 

73,93

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

105680/Ε1/

1-9-2022

 

34

 

69

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2670

 

73,93

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΕΥΒΟΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

35

 

74

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2676

 

73,8

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

36

 

78

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2682

 

73,68

 

ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΣΕΡΡΩΝ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

37

 

79

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΕΡΑΜΙΔΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2684

 

73,63

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

38

 

80

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2685

 

73,58

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

105680/Ε1/

1-9-2022

 

39

 

84

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΟΛΦΕΣΗ

 

ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2690

 

73,43

Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

40

 

85

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2695

 

73,35

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

41

 

92

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΟΠΑΝΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2706

 

73,15

Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

42

 

96

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΧΟΡΗΔΑΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2712

 

72,95

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

43

 

105

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΙΒΙΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2733

 

72,65

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

44

 

115

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΛΕΝΤΗ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

ΜΗΝΑΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2753

 

72,33

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

45

 

116

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΟΥΡΟΥΝΗ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2757

 

72,25

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

46

 

120

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2764

 

72,15

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

47

 

121

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΠΝΙΑ

 

ΣΟΦΙΑ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2765

 

72,15

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

48

 

129

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΔΑΜΙΔΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2783

 

71,95

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

49

 

136

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ

 

ΣΑΒΒΟΥΛΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2799

 

71,58

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

105680/Ε1/

1-9-2022

 

 

 

 

 

50

 

138

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΥΡΟΥΔΗ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΟ

Σ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2801

 

71,5

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

51

 

140

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2806

 

71,43

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

52

 

145

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2815

 

71,33

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

53

 

146

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΧΑΤΖΗΣΟΥΚΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2821

 

71,23

 

ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΛΛΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

54

 

148

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΚΡΗ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΟ

Σ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2823

 

71,13

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

105680/Ε1/

1-9-2022

 

55

 

150

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΙΜΙΔΑ

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2826

 

71,05

 

ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΙΛΚΙΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

56

 

151

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2827

 

71,05

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

57

 

158

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΖΗΚΑ

 

ΕΥΡΙΔΙΚΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2840

 

70,85

 

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΙΕΡΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

58

 

170

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2863

 

70,5

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

59

 

173

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΛΙΜΠΙΤΣΙΟΥΝΗ

 

ΑΝΘΟΥΛΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2876

 

70,35

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

60

 

174

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΕΠΟΝΗ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΤΕΦΑΝΟ

Σ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2877

 

70,33

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

61

 

180

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΙΡΙΒΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2888

 

70,2

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

62

 

181

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2889

 

70,2

 

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΕΣΒΟΥ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

63

 

183

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΘΗΝΑ

 

ΑΝΔΡΕ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2895

 

70,13

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ

ΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

64

 

187

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΓΝΑΝΤΗ

 

ΔΩΡΟΘΕΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2906

 

69,95

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

65

 

203

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΝΤΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2948

 

69,5

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

66

 

204

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΡΙΤΖΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2952

 

69,43

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ

ΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

 

67

 

 

206

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

 

 

ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ-

ΑΠΟΛΛΩΝ

 

 

ΠΕ02

 

 

ΠΕ02

 

 

Α

 

 

2956

 

 

69,4

 

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

 

ΑΠΩ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

105680/Ε1/

1-9-2022

 

68

 

213

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2972

 

69,2

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

105680/Ε1/

1-9-2022

 

69

 

222

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΧΑΡΙΤΟΥ

 

ΑΓΛΑΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

2987

 

69

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105680/Ε1/

1-9-2022

 

70

 

235

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΒΑΡΔΑΚΑ

 

ΕΥΘΥΜΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3018

 

68,65

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

71

 

237

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ

 

ΑΝΑΤΟΛΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3023

 

68,6

 

ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΣΕΡΡΩΝ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

72

 

238

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΛΛΙΟΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3024

 

68,6

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105680/Ε1/

1-9-2022

 

73

 

242

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3033

 

68,5

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105680/Ε1/

1-9-2022

 

74

 

244

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΕΡΖΑΚΗ

 

ΚΛΕΑΝΘΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3037

 

68,45

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

75

 

249

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΙΑΜΑΝΤΗ

 

ΣΟΦΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3055

 

68,2

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

105680/Ε1/

1-9-2022

 

76

 

253

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3062

 

68,1

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

77

 

257

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3072

 

68

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105680/Ε1/

1-9-2022

 

78

 

263

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ

 

ΑΘΗΝΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3083

 

67,83

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

79

 

264

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΚΙΝΗ

 

ΧΡΥΣΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ

Σ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3084

 

67,8

 

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

80

 

265

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3089

 

67,7

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

105680/Ε1/

1-9-2022

 

81

 

273

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΤΕΛΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ

Σ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3109

 

67,45

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105680/Ε1/

1-9-2022

 

82

 

275

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΨΑΡΑΚΗ

 

ΑΝΤΩΝΙΑ

ΕΜΜΑΝΟ

ΥΗΛ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3114

 

67,4

 

ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΛΛΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

83

 

277

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΙΩΛΗ

 

ΒΑΙΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3117

 

67,38

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

84

 

279

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΚΟΥΔΕΡΗ

 

ΑΓΑΘΗ

ΧΑΡΑΛΑΜ

ΠΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3120

 

67,35

 

ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΛΛΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

85

 

280

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΩΣΤΙΝΟΥΔΗ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΝΑΠΟΛΕΩ

Ν

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3124

 

67,28

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105680/Ε1/

1-9-2022

 

86

 

289

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΒΑΒΛΙΑΚΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3153

 

66,8

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

 

 

 

 

87

 

290

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΙΤΣΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3154

 

66,8

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

88

 

296

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΙΣΙΑΚΑ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3165

 

66,63

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

89

 

301

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΑΛΑΝΗ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3178

 

66,58

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ

ΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

90

 

304

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥ

ΑΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3187

 

66,45

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

91

 

305

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ

 

ΟΛΥΜΠΙΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3188

 

66,45

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105680/Ε1/

1-9-2022

 

92

 

317

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΑΛΑΝΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3219

 

66,15

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

105680/Ε1/

1-9-2022

 

93

 

326

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3236

 

65,95

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105680/Ε1/

1-9-2022

 

94

 

331

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3245

 

65,83

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΜΑΘΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

95

 

332

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΡΟΖΟΥ

 

ΒΑΡΒΑΡΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3246

 

65,83

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105680/Ε1/

1-9-2022

 

96

 

340

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3260

 

65,7

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

97

 

348

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΗΚΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3281

 

65,5

 

ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΣΕΡΡΩΝ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

98

 

359

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3301

 

65,33

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105680/Ε1/

1-9-2022

 

99

 

362

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3306

 

65,28

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

100

 

364

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΧΑΣΙΩΤΗ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3308

 

65,25

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ

ΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

101

 

367

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3315

 

65,2

Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

102

 

405

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3396

 

64,4

 

ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΡΟΔΟΠΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

103

 

410

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΑΝΤΑΛΗ

 

ΔΟΜΝΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3410

 

64,28

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

104

 

414

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΙΚΑΛΑ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3426

 

64,18

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

105

 

416

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΕΤΡΙΔΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΛΑΖΑΡΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3428

 

64,18

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

106

 

418

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΙΔΟΥ

 

ΠΑΡΘΕΝΑ

 

ΦΑΙΔΩΝ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3430

 

64,15

 

ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΛΛΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

107

 

440

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ

 

ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3466

 

63,7

 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

108

 

445

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3471

 

63,65

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

109

 

448

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΚΑΚΙΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3474

 

63,63

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105680/Ε1/

1-9-2022

 

110

 

455

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ

 

ΟΛΓΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3483

 

63,55

 

ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΣΕΡΡΩΝ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

111

 

456

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΖΟΥΡΑΡΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3485

 

63,55

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

112

 

473

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΚΙΟΥΦΑΚΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΜΗΝΑΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3516

 

63,35

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

113

 

495

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΙΚΝΑΚΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3567

 

62,95

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

114

 

499

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΟΠΗ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3574

 

62,9

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

115

 

511

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ

 

ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3597

 

62,75

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

116

 

526

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ

 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΕΜΜΑΝΟ

ΥΗΛ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3624

 

62,6

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

117

 

535

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3648

 

62,43

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

118

 

539

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΛΕΜΟΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3656

 

62,35

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

119

 

555

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΛΛΙΚΗ

 

ΕΛΠΙΝΙΚΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3697

 

62

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

120

 

610

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΡΟΔΙΟΥ

 

ΣΤΕΛΛΑ

 

ΛΑΖΑΡ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3809

 

61,33

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ

ΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

121

 

622

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΚΟΥΦΑ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ

Σ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3833

 

61,2

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

122

 

623

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΝΟΥΚΛΙΑ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΜΑΝΘΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3835

 

61,18

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ

ΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

123

 

629

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ

 

ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3844

 

61,13

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΧΑΪΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

124

 

647

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3880

 

60,83

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

 

 

 

 

125

 

652

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΙΟΥΤΟΥΤΣΚΑ

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

 

ΤΡΥΦΩΝ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3887

 

60,78

 

ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΛΛΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

126

 

677

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΚΗ

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ

Σ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

3938

 

60,5

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

127

 

707

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΟΥΤΖΟΥΒΗΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4006

 

60,13

 

Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

128

 

725

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4036

 

60,03

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

129

 

765

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΟΥΛΕΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4117

 

59,6

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΧΑΪΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

130

 

769

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΕΣΚΙΝΗ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4128

 

59,55

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΜΑΘΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

131

 

787

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΕΡΜΑΝΙΔΟΥ

 

ΠΑΜΦΙΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4169

 

59,33

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΜΑΘΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

132

 

798

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΧΑΤΖΗΚΟΥΜΠΑΡΟΓΛΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4192

 

59,2

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

133

 

805

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΟΥΜΟΥΡΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΠΑΥΛΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4207

 

59,13

 

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

134

 

808

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΤΡΑΚΗ

 

ΖΩΗ

 

ΠΑΝΑΓ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4213

 

59,08

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

135

 

823

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΝΤΙΚΑ

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4239

 

58,98

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΜΑΘΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

136

 

832

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΑΛΛΗ

 

ΛΕΜΟΝΙΑ

 

ΦΩΤΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4256

 

58,88

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

137

 

849

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4287

 

58,78

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

138

 

876

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΑΒΔΑΡΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ

 

ΑΝΤΩΝΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4350

 

58,5

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΜΑΘΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

139

 

887

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΕΤΣΑ

 

ΒΑΪΑ

 

ΣΤΕΡΙΑΔΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4375

 

58,4

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

140

 

890

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

ΣΟΦΙΑ-

ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΘΕΜΙΣΤΟΚ

ΛΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4389

 

58,33

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

141

 

892

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΥΓΕΝΙΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4391

 

58,33

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΧΑΪΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

142

 

913

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4436

 

58,13

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

143

 

936

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΑΟΥΞΗ

 

ΕΥΔΟΚΙΑ

ΠΟΛΥΧΡΟ

ΝΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4480

 

57,95

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

144

 

964

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΣΙΔΗΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4537

 

57,7

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

145

 

1009

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΥ

 

ΣΟΦΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4661

 

57,2

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΧΑΪΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

146

 

1033

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4710

 

57,05

 

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΛΕΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

147

 

1070

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΟΦΙΑ

 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4805

 

56,7

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

148

 

1076

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΛΛΗ

 

ΑΣΗΜΙΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4827

 

56,63

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

149

 

1084

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΟΡΓΑΝΤΖΙΔΟΥ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4840

 

56,58

 

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΞΑΝΘΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

150

 

1098

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4877

 

56,45

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

151

 

1101

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΞΥΦΤΗ

 

ΚΑΣΣΙΑΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4882

 

56,45

 

ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΡΟΔΟΠΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

152

 

1111

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΤΗΦΟΡΗ

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

4902

 

56,35

 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

153

 

1179

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

5067

 

55,8

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

154

 

1197

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΕΛΑΝΗ

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

5099

 

55,73

 

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΞΑΝΘΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

155

 

1210

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΛΑΜΠΑΚΗ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΧΑΡΑΛΑΜ

ΠΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

5139

 

55,55

 

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΞΑΝΘΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

156

 

1270

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

5316

 

55

 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

157

 

1303

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΙΕΚΡΗ

 

ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

5405

 

54,73

 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

158

 

1305

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

5416

 

54,7

 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

159

 

1307

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΙΑΝΝΕΛΗ

ΜΑΡΙΑ-

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

5426

 

54,68

 

ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΡΟΔΟΠΗΣ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

160

 

1339

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΛΕΝΤΖΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

5530

 

54,4

 

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΕΣΒΟΥ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

161

 

1350

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ02

 

ΠΕ02

 

Α

 

5560

 

54,33

 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

105680/Ε1/

1-9-2022

 

162

 

8

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΒΑΣΙΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

1717

 

57,6

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΧΑΪΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

 

 

 

 

163

 

43

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΚΡΟΠΑ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ

Σ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

1961

 

54,33

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

164

 

46

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΡΗΝΙΔΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ-ΔΑΝΑΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

1967

 

54,25

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΧΑΪΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

165

 

56

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΛΑΠΑΝΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

1978

 

54,15

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

166

 

95

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΑΟΥΣΗ

 

ΡΟΥΜΠΙΝΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

2047

 

53,48

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΧΑΪΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

167

 

96

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΑΜΠΑΣΗ

 

ΕΛΕΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

2048

 

53,48

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

168

 

104

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΙΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

2057

 

53,43

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

169

 

109

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΑΛΕΞΑΝΔΡ

ΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

2062

 

53,38

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

170

 

160

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ

 

ΣΑΒΒΟΥΛΑ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

2134

 

52,6

 

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΞΑΝΘΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

171

 

217

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

2223

 

51,83

 

ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΡΟΔΟΠΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

172

 

255

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΗ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΛΑΖΑΡΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

2295

 

51,23

 

ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΡΑΜΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

173

 

263

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ

 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

2307

 

51,15

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

174

 

317

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

2389

 

50,53

 

Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΧΙΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

175

 

335

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΥΡΑΤΖΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

2413

 

50,33

 

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΙΕΡΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

176

 

420

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΛΥΒΑ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

2546

 

49,35

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

177

 

426

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΛΑΠΕΤΣΗΣ

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

2557

 

49,3

 

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΕΣΒΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

178

 

517

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

2730

 

48,08

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

179

 

579

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΡΧΟΝΤΗ

 

ΖΗΝΟΒΙΑ

ΔΗΜΗΤΙΟ

Σ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

2869

 

47,28

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

180

 

592

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

2895

 

47,25

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

181

 

624

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ

Σ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

2959

 

46,85

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

182

 

655

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

3028

 

46,5

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

183

 

662

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ

 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

3045

 

46,4

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

184

 

676

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

3071

 

46,25

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

185

 

677

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

3074

 

46,23

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

186

 

707

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΛΙΚΑ

 

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ03

 

ΠΕ03

 

Α

 

3164

 

45,78

 

ΦΩΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΦΩΚΙΔΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

187

 

8

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ04.01

ΠΕ04.

01

 

Α

 

229

 

118,05

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

188

 

21

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ04.01

ΠΕ04.

01

 

Α

 

258

 

113,65

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΧΑΪΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

189

 

27

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΖΑΧΑΡΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ04.01

ΠΕ04.

01

 

Α

 

271

 

111,78

 

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΙΕΡΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

190

 

54

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΦΩΤΙΟΣ

 

ΠΕ04.01

ΠΕ04.

01

 

Α

 

324

 

104,63

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

191

 

68

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΝΤΡΙΒΑΛΑ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟ

Σ

 

ΠΕ04.01

ΠΕ04.

01

 

Α

 

359

 

100,75

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

192

 

77

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΙΔΑΤΖΗΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ04.01

ΠΕ04.

01

 

Α

 

374

 

98,85

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

193

 

116

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ

 

ΕΥΤΥΧΙΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ04.01

ΠΕ04.

01

 

Α

 

474

 

93,43

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ

ΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

194

 

147

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΡΑΚΟΥ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

 

ΣΠΥΡΟΣ

 

ΠΕ04.01

ΠΕ04.

01

 

Α

 

558

 

89,98

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

195

 

241

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΡΩΜΥΛΟΣ

 

ΠΕ04.01

ΠΕ04.

01

 

Α

 

786

 

76,43

 

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΙΕΡΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

196

 

303

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΝΤΖΙΟΥ

 

ΘΕΟΔΩΡΑ

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

 

ΠΕ04.01

ΠΕ04.

01

 

Α

 

965

 

64,45

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

197

 

66

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΟΥΛΑΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ

Σ

 

ΠΕ04.02

ΠΕ04.

02

 

Α

 

600

 

60,33

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

198

 

9

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΑΛΕΖΙΟΥ

 

ΑΝΤΩΝΙΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ04.04

ΠΕ04.

04

 

Α

 

763

 

60,6

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

199

 

21

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΙΛΚΙΡΙΔΟΥ

 

ΣΟΦΙΑ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ04.04

ΠΕ04.

04

 

Α

 

864

 

55,53

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

200

 

58

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ04.04

ΠΕ04.

04

 

Α

 

1012

 

52,03

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

 

 

 

 

201

 

60

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΡΒΑΝΙΤΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

ΠΕ04.04

ΠΕ04.

04

 

Α

 

1015

 

51,93

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

202

 

83

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟ

Σ

 

ΠΕ04.04

ΠΕ04.

04

 

Α

 

1082

 

50,65

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

203

 

100

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΧΑΛΚΙΑ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ04.04

ΠΕ04.

04

 

Α

 

1154

 

49,18

 

ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΛΛΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

204

 

134

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΑΓΚΛΗ

 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ04.04

ΠΕ04.

04

 

Α

 

1253

 

47,38

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

205

 

11

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΖΟΥΝΗ

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

ΠΕ04.05

ΠΕ04.

05

 

Α

 

206

 

55,13

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΧΑΪΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

206

 

29

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΡΗΓΑ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ04.05

ΠΕ04.

05

 

Α

 

260

 

51,98

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

207

 

34

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΟΛΗ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ

Σ

 

ΠΕ04.05

ΠΕ04.

05

 

Α

 

292

 

50,6

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

208

 

68

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΑΡΑΜΗΛΑ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ05

 

ΠΕ05

 

Α

 

238

 

65,23

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

209

 

127

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΓΓΕΛΗΣ

 

ΒΑΪΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜ

ΠΟΣ

 

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

899

 

68,15

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

210

 

180

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ

Σ

 

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

970

 

64,4

 

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΙΕΡΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

211

 

337

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΚΟΣΜΑΣ

 

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

1204

 

56

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

212

 

987

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ06

 

ΠΕ06

 

Α

 

2225

 

40,8

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΧΑΪΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

213

 

11

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ

 

ΣΟΦΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

289

 

138,18

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

214

 

56

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΙΚΩΤΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΑΝΑΤΟΛΙ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

463

 

122,18

 

ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΡΑΜΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

215

 

63

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΛΑΝΤΖΟΥΝΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

477

 

120,83

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

216

 

70

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΟΚΚΟΡΟΥ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

490

 

119,58

 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

217

 

101

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΙΑΒΡΙΔΗ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

535

 

114,5

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

218

 

136

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΤΑΛΑ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

576

 

110,25

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

219

 

145

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΝΟΤΤΑ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

587

 

109,18

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

220

 

147

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΡΔΑΒΕΛΑ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

590

 

109,08

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

221

 

153

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΛΕΟΝΟΓΛΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜ

ΠΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

597

 

107,88

 

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΑΒΑΛΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

222

 

199

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΑΧΤΑΡΙΔΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

656

 

101,98

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

223

 

214

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΚΙΑΔΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΗΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

678

 

99,75

 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

224

 

230

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΣΙΜΑΤΗ

ΕΙΡΗΝΗ-

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

696

 

98,23

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

225

 

253

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

731

 

95,35

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

226

 

349

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΣΗΜΑΚΗ

 

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

846

 

86,03

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

227

 

359

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΡΚΟΥΛΗ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

859

 

85,18

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

228

 

378

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

886

 

83,33

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

229

 

397

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜ

ΠΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

910

 

81,83

 

ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΣΕΡΡΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

230

 

436

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

 

ΑΝΝΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

964

 

78,75

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΜΑΘΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

231

 

503

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΚΙΜΩΝ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1058

 

73,5

Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

232

 

572

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1160

 

67,75

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

233

 

573

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΖΕΡ

 

ΛΕΙΑ

 

ΚΡΙΣΤΙΑΝ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1163

 

67,63

Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

234

 

627

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΑΜΟΤΣΙΔΟΥ

 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ

 

ΙΑΣΩΝ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1237

 

64,1

 

ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΛΛΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

235

 

657

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΡΙΣΤΟΥΡΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1274

 

62,3

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ

ΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

236

 

671

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1294

 

61,33

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

237

 

697

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

Η

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1326

 

60,23

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

238

 

709

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΒΑΡΕΛΗΣ

 

ΜΑΡΙΟΣ

 

ΠΑΥΛΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1344

 

59,33

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

2η Τροποποίηση απόφασης προσλήψεως αναπληρωτών

 

 

 

239

 

720

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΦΗΚΑΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1360

 

58,68

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

240

 

729

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΕΚΟΥΡΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΟ

Σ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1372

 

58,38

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΕΥΒΟΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

241

 

750

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΙΑΜΑΝΤΗ

 

ΑΡΤΕΜΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1412

 

56,8

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

242

 

770

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1456

 

54,95

 

ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΙΛΚΙΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

243

 

789

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1486

 

53,9

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

244

 

795

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1494

 

53,5

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΜΑΘΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

245

 

809

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΙΧΑΛΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓΑΜΕΜΝ

ΩΝ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1528

 

52,25

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΕΥΒΟΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

246

 

837

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΒΕΝΑΡΔΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟ

Σ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1592

 

49,7

Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

247

 

848

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΠΑΧΟ

 

ΑΡΙΑΝΙΤ

 

ΡΙΤΒΑΝ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1612

 

49,15

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

248

 

849

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1614

 

49,05

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

249

 

853

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΙΧΑ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1620

 

49

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

250

 

878

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΖΟΥΡΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1689

 

45,85

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

251

 

901

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΑΣΚΑΛΟΥ

 

ΖΩΗ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1746

 

43,93

 

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

252

 

904

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΛΑΜΠΡΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1753

 

43,73

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

253

 

909

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΑΜΑΔΙΑ

 

ΕΛΕΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΗΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1772

 

43

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

254

 

943

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΟΥΛΙΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1862

 

39,5

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

255

 

951

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΠΠΑΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1889

 

36,13

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

256

 

957

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΕΜΠΕΛΕΚΟΥ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1901

 

34,15

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ

ΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

257

 

962

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ

Σ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1916

 

32,55

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

258

 

965

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΟΥ

 

ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΙΑ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1934

 

31,03

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ

ΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

259

 

967

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΙΧΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ

Σ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1937

 

30,6

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

260

 

973

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑ

 

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ

Σ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1956

 

28,55

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΕΒΡΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

261

 

975

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1964

 

27,95

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ

ΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

262

 

976

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΟΣΚΙΔΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡ

ΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1965

 

27,9

 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

263

 

982

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΟΣΙΩΛΗ

 

ΑΝΝΑ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ08

 

ΠΕ08

 

Α

 

1988

 

25,68

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ

ΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

264

 

8

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

199

 

139,88

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

265

 

9

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ

 

ΠΕΤΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

224

 

134,38

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

266

 

10

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΛΑΧΑΝΗ

 

ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

236

 

131,9

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΕΥΒΟΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

267

 

16

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΤΣΑΝΟΥ

 

ΑΓΑΘΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

282

 

123,6

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

268

 

18

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΣ

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

291

 

121,68

 

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

269

 

31

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

315

 

117,45

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

270

 

46

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

ΦΩΤΙΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

336

 

113,93

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

271

 

68

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΟΛΗ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΘΕΟΔΩΡΟ

Σ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

371

 

107,35

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

272

 

83

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

396

 

103,48

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

273

 

118

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

ΜΑΡΤΙΝΑ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

450

 

97,13

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

274

 

124

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΕΛΙΓΩΝΙΤΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ

Σ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

457

 

96,4

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

275

 

151

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

503

 

92,75

Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

276

 

158

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΖΑΠΟΝΙΔΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

515

 

91,55

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

2η Τροποποίηση απόφασης προσλήψεως αναπληρωτών

 

 

 

277

 

169

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΑΤΣΙΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

533

 

89,6

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

278

 

183

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΡΑΝΤΣΙΔΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

550

 

88,38

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

279

 

227

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΠΕΛΛΑ

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

631

 

83,43

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

280

 

231

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΚΡΑΚΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

638

 

83,23

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

281

 

251

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

672

 

80,5

 

ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΙΛΚΙΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

282

 

252

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ

Σ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

673

 

80,33

 

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΕΣΒΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

283

 

254

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΗΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

676

 

80,25

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

284

 

255

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΑΠΡΑΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

677

 

79,95

 

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Δ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

285

 

258

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΚΡΗ

 

ΕΥΤΥΧΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

689

 

78,58

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΕΥΒΟΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

286

 

271

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΕΞΑΡΧΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

711

 

77,3

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

287

 

276

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΟΜΠΟΛΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

721

 

76,35

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

288

 

284

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

736

 

75,65

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

289

 

321

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 

ΓΑΒΡΙΗΛ

 

ΣΟΦΟΚ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

799

 

72,1

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

290

 

337

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ

 

ΜΑΡΙΑ

ΕΜΜΑΝΟ

ΥΗΛ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

822

 

70,58

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

291

 

342

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

Σ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

829

 

70,05

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

292

 

364

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

862

 

68,3

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

293

 

369

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΜΑΛΙΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

873

 

67,75

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

294

 

372

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

878

 

67,2

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

295

 

380

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΡΩΜΑΣ

 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ

Σ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

892

 

66,6

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

296

 

460

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1028

 

61,5

Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

297

 

463

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΙΚΑΖΗΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΚΩΝΣΤ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1033

 

61,3

 

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΞΑΝΘΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

298

 

475

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΛΙΑΚΟΥ

 

ΑΝΝΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1053

 

60,75

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

299

 

486

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΟΤΣΟΒΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1068

 

60,38

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

300

 

496

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΗΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1082

 

59,75

 

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΛΕΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

301

 

504

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΟΡΟΒΕΣΗ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙ

ΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1094

 

59,55

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΕΥΒΟΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

302

 

523

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΡΑΜΟΥΛΑΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1127

 

58,73

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

303

 

534

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΖΑΙΜΗ

 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ

Σ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1148

 

58,15

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

304

 

542

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ

 

ΑΝΝΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1161

 

57,6

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

305

 

566

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΑΣΟΥ

 

ΦΑΝΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙ

ΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1204

 

56,88

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΕΒΡΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

306

 

572

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΑΣΙΚΑ

 

ΝΙΚΗ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1212

 

56,65

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

307

 

579

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

 

ΗΛΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1224

 

56,38

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΧΑΪΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

308

 

590

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΕΜΕΡΤΖΗ

 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1248

 

56

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

 

309

 

 

633

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΤΟΜΑΣΕΝ

ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΖΥΛΙΕΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΠΑΤΡΙΚ ΖΑΝ

ΛΥΣΙΕΝ

 

 

ΠΕ11

 

 

ΠΕ11

 

 

Α

 

 

1323

 

 

54,35

 

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

 

ΑΠΩ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β΄

 

105683/Ε1/

1-9-2022

 

310

 

648

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΣΦΙΚΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΜΑΡΙΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1356

 

53,78

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

311

 

654

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΟΚΑΡΗ

 

ΟΛΓΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕ

ΛΗΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1366

 

53,68

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

312

 

655

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

ΠΑΝΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1367

 

53,68

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

313

 

666

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΗΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1385

 

53,35

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

2η Τροποποίηση απόφασης προσλήψεως αναπληρωτών

 

 

 

 

314

 

675

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΦΟΡΤΗ

 

ΜΑΡΙΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ

Σ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1400

 

53,18

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΧΑΪΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

315

 

679

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1406

 

53,1

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

316

 

681

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

 

ΣΠΗΛΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛ

ΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1413

 

52,98

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

317

 

702

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1460

 

52,35

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΧΑΝΙΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

318

 

719

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΛΟΓΟΥ

 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

 

ΘΕΟΛΟ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1492

 

52,05

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

319

 

723

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1500

 

51,98

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

320

 

728

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΤΣΟΥΛΑ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΙΜΟΛΕΩ

Ν

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1511

 

51,9

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

321

 

764

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1577

 

50,88

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

322

 

793

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΡΑΛΗ

 

ΑΘΗΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΗ

Σ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1633

 

50,15

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

323

 

811

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1673

 

49,7

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

324

 

814

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΡΑΣΙΝΟΣ

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1678

 

49,63

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

325

 

841

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ

ΚΟΝΔΥΛΙΑ-

ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1754

 

48,65

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

326

 

849

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΛΙΟΝΤΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟ

ΡΟΣ

 

ΠΕ11

 

ΠΕ11

 

Α

 

1773

 

48,53

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

327

 

13

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΧΑΜΝΟΥ

 

ΚΑΝΕΛΛΑ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ33

 

ΠΕ33

 

Α

 

82

 

41,75

 

ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΡΑΜΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

328

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΡΙΚΩΝΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ78

 

ΠΕ78

 

Α

 

11

 

174,7

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

329

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΥΡΙΔΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ78

 

ΠΕ78

 

Α

 

143

 

116,38

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

330

 

4

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑ

 

ΑΗΔΟΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ78

 

ΠΕ78

 

Α

 

279

 

94,95

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΕΒΡΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

331

 

5

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΟΥΤΣΙΝΑ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ78

 

ΠΕ78

 

Α

 

282

 

94,55

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

332

 

10

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΥΠΡΙΩΤΗ

 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ78

 

ΠΕ78

 

Α

 

331

 

88,78

 

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

333

 

13

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

ΘΕΟΔΟΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ78

 

ΠΕ78

 

Α

 

361

 

86

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

334

 

20

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΖΑΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

 

ΠΕ78

 

ΠΕ78

 

Α

 

402

 

80,2

 

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΑΒΑΛΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

335

 

27

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΥΡΟΥ

 

ΜΕΡΟΠΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ78

 

ΠΕ78

 

Α

 

476

 

72,78

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

336

 

34

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΠΕΤΡΟΣ

 

ΠΕ78

 

ΠΕ78

 

Α

 

538

 

67,43

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΕΒΡΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

337

 

35

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΛΑΜΠΡΟΥ

 

ΕΛΠΙΝΙΚΗ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

ΠΕ78

 

ΠΕ78

 

Α

 

540

 

67,25

 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

338

 

37

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ78

 

ΠΕ78

 

Α

 

553

 

66,55

Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

339

 

38

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ78

 

ΠΕ78

 

Α

 

565

 

65,8

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

340

 

40

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΗΣ

 

ΠΕ78

 

ΠΕ78

 

Α

 

591

 

63,88

Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

341

 

41

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΝΟΥΣΟΥ

 

ΚΑΛΛΙΡΟΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ78

 

ΠΕ78

 

Α

 

604

 

63,38

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

342

 

44

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΤΡΑΤΑΚΗ

 

ΕΙΡΗΝΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ78

 

ΠΕ78

 

Α

 

620

 

62,9

 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

343

 

45

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

ΜΑΡΙΝΟΣ

 

ΠΕ78

 

ΠΕ78

 

Α

 

626

 

62,75

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΧΑΝΙΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

344

 

5

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΖΙΩΝΗ

 

ΜΑΡΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΟ

Σ

ΠΕ79.01/

ΤΕ16

ΠΕ79.

01

 

Α

 

494

 

103,35

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

345

 

8

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΦΑΡΜΑΚΗ

 

ΕΥΠΡΑΞΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

ΠΕ79.01/

ΤΕ16

ΠΕ79.

01

 

Α

 

530

 

97,8

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

346

 

19

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕ79.01/

ΤΕ16

ΠΕ79.

01

 

Α

 

559

 

93,53

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

347

 

26

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΟΧΥΛΑΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΜΜΑΝΟ

ΥΗΛ

ΠΕ79.01/

ΤΕ16

ΠΕ79.

01

 

Α

 

582

 

91,25

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

348

 

83

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

 

ΑΝΕΣΤΗΣ

ΠΕ79.01/

ΤΕ16

ΠΕ79.

01

 

Α

 

738

 

73,9

 

Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΕΣΒΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

349

 

105

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΡΑΝΙΑ

 

ΜΑΡΙΝΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ79.01/

ΤΕ16

ΠΕ79.

01

 

Α

 

793

 

68,98

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

350

 

172

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

 

ΕΡΑΣΜΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΗΣ

ΠΕ79.01/

ΤΕ16

ΠΕ79.

01

 

Α

 

959

 

56,58

 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

351

 

186

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΡΔΑΛΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΠΕ79.01/

ΤΕ16

ΠΕ79.

01

 

Α

 

993

 

55,03

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

2η Τροποποίηση απόφασης προσλήψεως αναπληρωτών

 

 

 

 

 

352

 

293

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΚΟΤΖΙΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟ

Σ

ΠΕ79.01/

ΤΕ16

ΠΕ79.

01

 

Α

 

1216

 

46,45

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

353

 

360

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΡΙΚΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

ΠΕ79.01/

ΤΕ16

ΠΕ79.

01

 

Α

 

1363

 

40,6

 

ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΡΑΜΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

354

 

368

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ79.01/

ΤΕ16

ΠΕ79.

01

 

Α

 

1412

 

37,48

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ

ΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

355

 

412

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ

 

ΕΥΤΥΧΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

ΠΕ79.01/

ΤΕ16

ΠΕ79.

01

 

Α

 

1589

 

27,93

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

356

 

423

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

ΠΕ79.01/

ΤΕ16

ΠΕ79.

01

 

Α

 

1645

 

25,7

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

357

 

477

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΖΕΛΟΥ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

ΠΕ79.01/

ΤΕ16

ΤΕ16.0

0

 

Α

 

21

 

213,04

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

358

 

478

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΖΕΛΟΥ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

ΠΕ79.01/

ΤΕ16

ΤΕ16.0

0

 

Α

 

24

 

211,12

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

359

 

497

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΚΙΛΑΚΗ

 

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΗΣ

ΠΕ79.01/

ΤΕ16

ΤΕ16.0

0

 

Α

 

434

 

97

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

360

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΔΟΥΚΑΣ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

79

 

125

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΕΒΡΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

361

 

16

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

265

 

94,63

 

Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΑΒΑΛΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

362

 

28

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΖΙΩΝΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

285

 

91,5

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

363

 

39

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΥΔΩΝΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

309

 

88,58

 

Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΧΙΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

364

 

59

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΖΕΡΒΟΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

349

 

83,05

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

365

 

83

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΙΚΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΝΙΚΟΣ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

414

 

73,88

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

366

 

135

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΙΔΕΡΗΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

576

 

64,55

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

367

 

138

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

 

ΜΑΡΘΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Σ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

581

 

64,4

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

 

368

 

 

166

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΖΕΡΒΑ

 

 

ΑΝΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΘΕΟΔΩΡΟ

Σ

 

 

ΠΕ80

 

 

ΠΕ80

 

 

Α

 

 

678

 

 

61,28

 

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

 

ΑΠΩ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

 

105683/Ε1/

1-9-2022

 

369

 

206

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΚΑΛΗ

 

ΑΝΔΡΙΑΝΑ

 

ΑΓΓΕΛΗΣ

 

ΠΕ80

 

ΠΕ80

 

Α

 

833

 

57,18

 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

370

 

3

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ81

 

ΠΕ81

 

Α

 

72

 

75,85

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

371

 

4

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

ΘΕΟΦΑΝΗ

Σ

 

ΠΕ81

 

ΠΕ81

 

Α

 

83

 

72,73

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

372

 

6

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΡΓΑΡΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

ΠΕ81

 

ΠΕ81

 

Α

 

99

 

69,98

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

373

 

12

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΟΚΚΙΝΗ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ81

 

ΠΕ81

 

Α

 

125

 

67,4

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΧΑΪΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

374

 

15

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΑΡΒΑΝΗ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ81

 

ΠΕ81

 

Α

 

142

 

65,45

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

375

 

19

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΗΣ

 

ΠΕ81

 

ΠΕ81

 

Α

 

154

 

64,38

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΕΥΒΟΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

376

 

22

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΜΑΡΙΝΑ

 

ΑΓΓΕΛ

 

ΠΕ81

 

ΠΕ81

 

Α

 

164

 

63,5

 

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΙΕΡΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

377

 

23

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΠΠΑ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ81

 

ΠΕ81

 

Α

 

166

 

63,2

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

378

 

27

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΟΥΜΚΑ

 

ΠΑΝΤΕΛΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ81

 

ΠΕ81

 

Α

 

188

 

61,5

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

379

 

37

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ

 

ΜΙΧΑΕΛΑ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΠΕ81

 

ΠΕ81

 

Α

 

230

 

58,85

Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

380

 

40

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ

 

ΧΡΥΣΗ

 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

ΠΕ81

 

ΠΕ81

 

Α

 

240

 

58,33

 

ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΣΕΡΡΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

381

 

44

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΡΑΦΤΗ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

ΓΕΩΡΓ

 

ΠΕ81

 

ΠΕ81

 

Α

 

264

 

57,3

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

382

 

49

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΡΑΙΑΝΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ81

 

ΠΕ81

 

Α

 

286

 

56,28

 

ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΣΕΡΡΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

383

 

50

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΟΥΛΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

ΠΕ81

 

ΠΕ81

 

Α

 

287

 

56,25

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

384

 

59

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΖΙΩΓΑ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ81

 

ΠΕ81

 

Α

 

332

 

53,5

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

385

 

6

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

250

 

61,88

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

386

 

36

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΥΛΙΔΗΣ

 

ΥΠΑΤΙΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

329

 

54,5

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

387

 

56

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΞΕΝΟΥ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

ΜΕΝΕΛΑΟ

Σ

 

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

364

 

51,1

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

388

 

59

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

372

 

50,75

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

2η Τροποποίηση απόφασης προσλήψεως αναπληρωτών

 

 

 

389

 

65

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ

 

ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

384

 

50,35

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

390

 

114

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΧΑΡΙΣΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

497

 

39

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

391

 

115

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΘΑΝΑΣΗ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

498

 

38,75

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ

ΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

392

 

129

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΜΕΡΣΙΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

534

 

33,05

 

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΙΕΡΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

393

 

146

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

582

 

29,75

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

394

 

151

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΑΜΠΑΝΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ82

 

ΠΕ82

 

Α

 

596

 

29

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

395

 

10

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ83

 

ΠΕ83

 

Α

 

188

 

62,18

 

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΛΕΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

396

 

50

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ83

 

ΠΕ83

 

Α

 

281

 

50,75

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

397

 

68

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ83

 

ΠΕ83

 

Α

 

325

 

47

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

398

 

93

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΥΤΑΡΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ83

 

ΠΕ83

 

Α

 

386

 

36,4

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΧΑΝΙΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

399

 

4

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΕΚΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ84

 

ΠΕ84

 

Α

 

69

 

54,25

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

400

 

20

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟ

Σ

 

ΠΕ84

 

ΠΕ84

 

Α

 

109

 

45,68

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

401

 

27

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΛΑΔΙΜΗ

ΡΟΣ

 

ΠΕ84

 

ΠΕ84

 

Α

 

130

 

40,08

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

402

 

33

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΘΩΜΑΣ

 

ΠΕ84

 

ΠΕ84

 

Α

 

145

 

34,25

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

403

 

39

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΙΜΙΔΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

ΠΕ84

 

ΠΕ84

 

Α

 

157

 

32,4

 

Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΑΒΑΛΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

404

 

48

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΑΛΑΝΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ84

 

ΠΕ84

 

Α

 

213

 

26,4

Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

405

 

1

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΡΕΠΠΑ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

 

ΠΕ85

 

ΠΕ85

 

Α

 

66

 

60,03

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

406

 

2

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ85

 

ΠΕ85

 

Α

 

68

 

59,95

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΜΑΘΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

407

 

8

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΟΔΟΥ – ΝΤΟΝΤΟΥ

 

ΕΡΙΦΥΛΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ85

 

ΠΕ85

 

Α

 

79

 

56,35

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

408

 

9

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΛΛΙΟΥ

 

ΟΛΓΑ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΠΕ85

 

ΠΕ85

 

Α

 

83

 

55,35

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

409

 

11

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΕΗ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙ

ΟΣ

 

ΠΕ85

 

ΠΕ85

 

Α

 

88

 

55,15

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

410

 

17

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ85

 

ΠΕ85

 

Α

 

97

 

52,43

Α΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

411

 

19

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΑΛΑΝΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΠΕ85

 

ΠΕ85

 

Α

 

103

 

50,58

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

412

 

20

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΘΑΡΑΚΗ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ85

 

ΠΕ85

 

Α

 

107

 

49,75

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

413

 

22

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ

 

ΠΕ85

 

ΠΕ85

 

Α

 

115

 

47,15

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

414

 

12

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΩΥΣΙΔΗΣ

 

ΜΙΧΑΛΗΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

395

 

108,55

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

415

 

13

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΥΛΩΝΑ

 

ΙΩΑΝΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

396

 

108,53

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

416

 

46

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΛΑΣΚΑΣ

 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

484

 

97,43

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

417

 

69

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΕΛ-ΧΟΜΣΙ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΖΩΡΖ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

542

 

90,38

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

418

 

71

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΑΚΑΛΗΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

547

 

90,05

 

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΛΕΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

419

 

88

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΑΚΗ

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

583

 

85,35

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

420

 

89

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

587

 

84,53

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

421

 

113

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΥΝΟΠΙΔΗΣ

 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

652

 

77,73

 

ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΙΕΡΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

422

 

116

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

 

ΜΑΡΘΑ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

658

 

77,43

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

423

 

143

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΥΛΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

719

 

72,25

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

424

 

146

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΙΒΑΝΗΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

726

 

71,5

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

425

 

153

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΛΑΛΟΥ

 

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

741

 

70,25

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

426

 

162

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΒΑΡΤΖΩΚΑ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΗΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

757

 

69

 

ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΟΖΑΝΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

2η Τροποποίηση απόφασης προσλήψεως αναπληρωτών

 

 

427

 

251

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΙΤΣΙΟΥ

 

ΑΣΗΜΙΝΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

940

 

58,55

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΕΒΡΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

428

 

282

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

 

ΑΝΘΟΥΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

999

 

56,28

 

ΗΜΑΘΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΜΑΘΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

429

 

304

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΙΑΠΛΕ

 

ΠΑΓΩΝΑ

 

ΘΩΜΑΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1059

 

54,18

 

ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

430

 

367

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΟΥΤΣΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1188

 

51,15

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

431

 

422

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΦΙΟΛΙΤΑΚΗΣ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1299

 

47,9

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

432

 

449

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΔΡΑΛΗ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΤΥΛΙΑΝΟ

Σ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1352

 

46,58

 

Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

433

 

496

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΑΡΔΑΝΙΔΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1446

 

44,58

 

Α΄ ΕΒΡΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΕΒΡΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

434

 

505

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΡΑΤΖΑ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΗΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1458

 

44,38

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

435

 

516

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΛΑΓΕΡΑΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤ

ΗΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1477

 

44

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

436

 

525

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛ

ΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1496

 

43,5

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

437

 

551

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ

Σ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1537

 

42,3

 

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Α΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

438

 

572

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ

 

ΕΥΠΡΑΞΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1574

 

41,2

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

439

 

576

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1579

 

41,15

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

440

 

611

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΕΡΠΙΣΝΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1646

 

38,83

 

ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΣΕΡΡΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

441

 

626

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΕΣΙΡΗ

 

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1679

 

37,13

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΧΑΪΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

442

 

629

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΗΛΙΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

ΑΛΕΞΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1687

 

36,7

 

Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

443

 

632

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1692

 

36,38

Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

444

 

640

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΙΖΙΟΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1706

 

35,1

 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

445

 

644

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΙΧΑΛΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΟ

Σ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1712

 

34,63

 

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΕΣΒΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

446

 

657

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ

 

ΖΩΗ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1734

 

33,03

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

447

 

698

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΘΕΟΧΑΡΗ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΒΑΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1816

 

28,53

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

448

 

703

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

ΑΒΡΑΑΜ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1822

 

28,38

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

449

 

705

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΧΟΧΤΟΥΛΑ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1825

 

28,33

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΧΑΪΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

450

 

710

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΑΡΑΚΟΥ

 

ΕΙΡΗΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1839

 

27,9

 

ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΧΑΪΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

451

 

764

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

 

ΠΑΥΛΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1929

 

25,1

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

452

 

774

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΓΛΟΥ

ΦΩΤΙΟΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

1954

 

24,45

 

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΞΑΝΘΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

453

 

798

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΒΑΙΤΣΗ

ΜΑΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΒΑΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2000

 

23,45

 

ΠΕΛΛΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΠΕΛΛΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

454

 

818

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗ

 

ΕΛΕΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2043

 

22,58

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

455

 

826

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΥΠΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΛΑΖΑΡΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2058

 

22,2

 

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΛΕΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

456

 

869

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΑ

 

ΛΟΥΚΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛ

ΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2127

 

20,85

 

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΞΑΝΘΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

457

 

878

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΜΗΝΑΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2146

 

20,2

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

458

 

880

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΑΠΑΛΙΡΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ

Σ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2151

 

19,93

 

ΗΛΕΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΛΕΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

459

 

884

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2156

 

19,88

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

460

 

887

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2159

 

19,85

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

461

 

901

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2185

 

19,35

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

462

 

922

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΝΙΑΟΥΣΤΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2225

 

18,63

 

ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΧΑΝΙΩΝ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

463

 

947

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΡΚΟΥΔΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Σ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2282

 

17,65

 

Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΕΥΒΟΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

464

 

948

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΤΕΛΛΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2285

 

17,55

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

 

465

 

961

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗ

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2328

 

15,55

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

466

 

967

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΖΗΚΟΥ

 

ΣΟΦΙΑ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2338

 

14,98

 

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Γ΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

467

 

975

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2359

 

96,98

 

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑΣ Β΄

105683/Ε1/

1-9-2022

 

468

 

976

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

 

ΑΘΗΝΑ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2370

 

94,15

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

469

 

977

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΥΓΚΡΙΔΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ

Σ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2371

 

93,6

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

470

 

1000

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

 

ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΣΤΑΥΡΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2493

 

61,53

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

471

 

1003

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΝΤΑΛΙΑΚΟΥΡΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ

ΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2500

 

60,83

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

472

 

1016

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΟΣΣΕΣ

 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2555

 

56,98

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

473

 

1019

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΚΡΗΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2564

 

56,65

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

474

 

1085

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΚΑΦΦΕΤΖΗΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

2960

 

45,73

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

475

 

1100

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΤΣΟΜΠΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

3035

 

44,53

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

476

 

1112

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΖΟΥΡΜΠΑΝΟΥ

ΑΛΕΞΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟ

Σ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

3103

 

43,45

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

477

 

1124

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΒΥΝΟΥ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΠΕ86

 

Α

 

3169

 

42,43

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

 

478

 

 

1146

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟ

Υ

 

ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ

 

 

ΠΕ86

 

 

ΠΕ86

 

 

Α

 

 

3283

 

 

40,38

 

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Δ.Ε.)

 

 

ΑΠΩ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

105683/Ε1/

1-9-2022

 

479

 

10

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

 

ΕΥΓΕΝΙΑ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

ΠΕ88.01

ΠΕ88.

01

 

Α

 

231

 

70,78

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

480

 

4

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΜΑΧΛΕΡΑΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

 

ΠΕ88.05

ΠΕ88.

05

 

Α

 

42

 

96,73

 

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.)

 

ΑΠΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΛΕΣΒΟΥ

105683/Ε1/

1-9-2022

 

Η σύμβασή τους λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023, κατά τα οριζόμενα στις   υπ’  αριθμ. 105680/Ε1/1-9-2022  (ΑΔΑ:  6ΝΥ146ΜΤΛΗ-Ψ16) και 105683/Ε1/1-9-2022 (ΑΔΑ:9Λ6Χ46ΜΤΛΗ-ΥΚΖ) αρχικές αποφάσεις πρόσληψής τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

2η Τροποποίηση απόφασης προσλήψεως αναπληρωτών ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ  με το υπ’ αριθμ.112738/Ε1/16-09-2022 έγγραφό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

 

https://drive.google.com/file/d/1TzgDrnjkprssUMpxOE8bGcfHzU-bpSr_/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε