21 Φεβρουαρίου Αναρτώνται αξιολογικοί πίνακες

21 Φεβρουαρίου Αναρτώνται αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.Φ.361.22/36/19212/Ε3/20 – 2 – 2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. Τμήμα Δ΄ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε. με θέμα:

«Ανάρτηση προσωρινών ενιαίων αξιολογικών πινάκων»

Καλείσθε όπως αναρτήσετε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσής σας την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου τους προσωρινούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς σας,

έτσι ώστε να ξεκινήσει την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 η προθεσμία ενστάσεων

της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Φ.361.22/6 /149788/Ε3/2-12-2022 (Β΄6141) Υπουργικής Απόφασης.Άρθρο 4 της Φ.361.22/6 /149788/Ε3/2-12-2022 (Β΄6141) Υπουργικής Απόφασης.

Προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες

1.Τα συμβούλια επιλογής καταρτίζουν προσωρινούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στους οποίους κατατάσσονται οι δεκτοί υποψήφιοι σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α’ έως γ’ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021. Οι πίνακες κοινοποιούνται στο Τμήμα Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2.Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων.

3.Τα συμβούλια αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερομένους με τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1.21 Φεβρουαρίου Αναρτώνται αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.Φ.361.22/36/19212/Ε3/20 – 2 – 2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. Τμήμα Δ΄ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε. με θέμα:

«Ανάρτηση προσωρινών ενιαίων αξιολογικών πινάκων»

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1T0GuWxUPJxoGZ2ywJj70JZLGDnzm8YYR/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε