3η Διευκρινιστική Εγκύκλιος Επιλογής Διευθυντών Σχολείων

3η Διευκρινιστική Εγκύκλιος Επιλογής Διευθυντών Σχολείων απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό πρωτοκόλλου 2977/ΓΔ4/12-01-2023 και θέμα:

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»

Η 3η Διευκρινιστική εγκύκλιος στο κείμενο που ακολουθεί:

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 31 του ν.4823/2021 (Α΄ 136) «Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης.»

Συνεπώς, και με δεδομένο ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ήταν η 9η Ιανουαρίου 2023, δεν γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποχωρούν αυτοδίκαια από την Υπηρεσία έως και την 9η Ιανουαρίου 2024

 

3η Διευκρινιστική Εγκύκλιος Επιλογής Διευθυντών Σχολείων απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό πρωτοκόλλου 2977/ΓΔ4/12-01-2023 και θέμα:

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1A6il6AoDHDoapFeOhMu83XW-dy06DLSS/view?usp=share_link


Τα τοπικά συμβούλια σύμφωνα με το άρθρο 40 του νόμου 4823/2021 μέχρι και 19 Ιανουαρίου 2023 πρέπει να προβούν στην ανάρτηση πινάκων με τους δεκτούς και μη δεκτούς υποψηφίους διευθυντές σχολικών μονάδων.

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων είναι αυτές που προσδιορίζονται από το άρθρο 31 του Νόμου 4823/2021. Συγκεκριμένα:

Άρθρο 31

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

1. Αν δεν ορίζεται άλλως στις διατάξεις του παρόντος, οι προϋποθέσεις για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης είναι οι εξής:

α) διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών και

β) πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου.

Αν διεκδικείται θέση στελέχους ορισμένης βαθμίδας εκπαίδευσης, από τα οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας της περ. α) τα τέσσερα (4) πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου της περ. β) αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.

6. Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με τουλάχιστον, δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία. Για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), εκτός των εκπαιδευτικών, μπορεί να επιλέγονται ως διευθυντές και μέλη του Ε.Ε.Π. με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη εκπαιδευτικής και οκτώ (8) έτη υποστηρικτικής υπηρεσίας από τα οποία τα τέσσερα (4), τουλάχιστον, έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σύμφωνα με την περ. δ).

Αναλυτικά όλο το άρθρο στον υπερσύνδεσμο.

Προϋποθέσεις υποψηφιότητας Διευθυντή σχολείου


Η 1η Διευκρινιστική Εγκύκλιος επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων βρίσκεται αναρτημένη στον υπερσύνδεσμο:

https://vaspapachristou.gr/1η-διευκρινιστική-εγκύκλιος-επιλογής/

Η 2η Διευκρινιστική Εγκύκλιος επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων βρίσκεται αναρτημένη στον υπερσύνδεσμο:

https://vaspapachristou.gr/2η-διευκρινιστική-εγκύκλιος-επιλογής/

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε