3ος Έκτακτος Κύκλος Κινητικότητας 2022

3ος Έκτακτος Κύκλος Κινητικότητας 2022 ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1051 /10264/ 6 Ιουλίου 2022 πρόσκλησή του και θέμα:

Έναρξη 3ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 (e-ΕΦΚΑ), στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν. 4873/2021.

Σας γνωρίζουμε ότι διενεργείται νέος έκτακτος κύκλος κινητικότητας

«3ος Έκτακτος Κύκλος Κινητικότητας 2022 (e-ΕΦΚΑ)»,

κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 31 του ν. 4873/2021, για τη στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

1. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας κατά τη συνεδρίαση της 1ης Ιουλίου 2022, εγκρίθηκαν τα κάτωθι αιτήματα

για την πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (μόνιμο προσωπικό) με μετάταξη,

κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 31 του ν. 4873/2021 και του αρ. 7 του ν. 4892/2022, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 71 του ν. 4921/2022, της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), ως εξής:

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 3 Υπάλληλοι που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει ιδίως σε ελεγκτικά σώματα, αρχές και υπηρεσίες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας.
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 7
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3
ΣΥΝΟΛΟ   15

 

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ. 7 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει,

«6. Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορούν να μετέχουν στη διαδικασία κάλυψης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω του ΕΣΚ. Εφόσον για προκηρυσσόμενη θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δύναται να επιλεγεί υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος κρίνεται κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης αυτής από το αρμόδιο τριμελές όργανο της παραγράφου 1.

Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου».

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Στη συνέχεια, οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν.

Κατόπιν, ο υπάλληλος επιλέγει

«Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όπου μπορεί να δει τις διαθέσιμες θέσεις του έκτακτου κύκλου «3ος Έκτακτος Κύκλος Κινητικότητας 2022 (e-ΕΦΚΑ)» και να υποβάλει αίτηση για τη θέση/σεις που τον ενδιαφέρουν για μετάταξη.

Ο υπάλληλος επιλέγοντας το πεδίο «Μετάβαση στις Θέσεις του Κύκλου Κινητικότητας» μπορεί να δει τις θέσεις που προκηρύσσονται, στο πλαίσιο του 3ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 (e-ΕΦΚΑ).

Στη συνέχεια, μέσω της επιλογής «Νέα Αίτηση» μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση μιας ή περισσοτέρων θέσεων για μετάταξη.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης ηλεκτρονικής φόρμας, όπου η εφαρμογή προσυμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία από την καρτέλα του υπαλλήλου, όπως αυτή τηρείται από την Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του Φορέα του.

Επιλέγοντας το πεδίο «Προσθήκη Θέσης» μπορεί να προστεθεί η θέση/θέσεις που επιθυμεί.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για έως 10 θέσεις.

Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης και μεταγενέστερης ολοκλήρωσης/υποβολής της. Μετά την οριστική υποβολή, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης και εκτύπωσης του αποδεικτικού υποβολής από τον υπάλληλο.

Ο υπάλληλος μπορεί, εφόσον η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει παρέλθει, να προχωρήσει στην υποβολή τροποποιητικής αίτησης.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Απογραφής, στη διαδρομή: Κινητικότητα- Οδηγίες Χρήσης (http://www.apografi.gov.gr/manuals.html).

3. ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Υπενθυμίζεται ότι ως προς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την κάλυψη θέσεων με κινητικότητα στο πλαίσιο διενέργειας έκτακτων κύκλων κινητικότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 31 του ν. 4873/2021, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4440/2016.

Ως εκ των ανωτέρω, εφαρμοστέες είναι και εν προκειμένω οι διατάξεις του ν. 4440/2016. Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4440/2016 έχουν παρασχεθεί με τις προηγούμενες εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι ειδικές διατάξεις που δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή υπαλλήλων στο ΕΣΚ, αν και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του, εξακολουθούν να ισχύουν και για τους έκτακτους κύκλους.

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 31 του ν. 4873/2021 «4. Η κατ` εξαίρεση διαδικασία κάλυψης αναγκών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος στην ΚΕΚ. Για όσα θέματα δεν ορίζονται ειδικότερα στο παρόν, εφαρμόζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας».

Βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων οι προθεσμίες ανά προβλεπόμενη φάση για τον εν λόγω έκτακτο κύκλο καθορίζονται ως εξής:
3ος Έκτακτος Κύκλος Κινητικότητας 2022 (e-ΕΦΚΑ)
1.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (για δέκα κατ΄ ανώτατο όριο θέσεις)

ΑΠΟ 7/7/2022 ΕΩΣ 17/7/2022

2.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ 18/7/2022 ΕΩΣ 1/8/2022

3.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟ 2/8/2022 ΕΩΣ 26/9/2022

Διευκρινίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των μετατάξεων καθορίζεται από την ημερομηνία που περιήλθε στην ΚΕΚ το σχετικό αίτημα. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του αρ. 6 του ν. 4440/2016:

«13. Ολοκληρωμένες πράξεις μετάταξης κατά την έννοια των παρ. 7 και 12 θεωρούνται και οι πράξεις, οι οποίες έχουν λάβει κωδικό αριθμό δημοσίευσης (ΚΑΔ) μέχρι την προβλεπόμενη στις παραπάνω παραγράφους καταληκτική προθεσμία».

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο 2ος Έκτακτος Κύκλος Κινητικότητας 2022 (ΥΠΕΣ-ΥΠΕΝ), σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/ 986/οικ.6561/ 21.4.2022 (ΑΔΑ: 6ΝΝΙ46ΜΤΛ6-ΚΡΔ) Εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας. Ο εν λόγω έκτακτος κύκλος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 7/7/2022 για το Υπουργείο Εσωτερικών και έως 19/7/2022 για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αιτήσεις υπαλλήλων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του 2ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 (ΥΠΕΣ-ΥΠΕΝ), δεν επηρεάζουν το δικαίωμα συμμετοχής τους και στον παρόντα έκτακτο κύκλο, καθώς κάθε κύκλος είναι ανεξάρτητος. Ωστόσο, το γεγονός αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους τόσο οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι όσο και οι υπηρεσίες υποδοχής κατά τον έλεγχο των προϋποθέσεων, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η διαδικασία, καθώς σε περίπτωση επιλογής και ολοκλήρωσης της μετακίνησης υπαλλήλου κατόπιν αιτήσεώς του σε θέση που έχει επιλέξει στο πλαίσιο των ανωτέρω κύκλων, εφαρμοστέες είναι ακολούθως οι διατάξεις του ν. 4440/2016, όπως ισχύει σχετικά με τις προϋποθέσεις για νέα απόσπαση ή μετάταξη.

Για την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου του ΕΣΚ, η Υπηρεσία μας έχει εκδώσει σχετικές εγκύκλιες οδηγίες, οι οποίες είναι αναρτημένες στην σχετική ιστοσελίδα της Απογραφής- Κινητικότητα, στον σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_thesmiko.html.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους φορείς αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να λάβουν αμελλητί γνώση οι υπάλληλοι.
Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών, προκειμένου να λάβουν αμελλητί γνώση οι υπάλληλοι.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην διαδρομή http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_thesmiko.html.

3ος Έκτακτος Κύκλος Κινητικότητας 2022 όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο εσωτερικών βρίσκεται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1vomAOcXsAGU4RYEUxj-R3EmGIQJEF60o/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε