e-εγγραφές Οδηγίες κατανομής μαθητών σε ΓΕΛ

e-εγγραφές Οδηγίες κατανομής μαθητών σε ΓΕΛ προσδιορίζει το υπ’ αριθμ.Φ1/82712/Δ2/05-07-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

Οδηγίες για τις κατανομές μαθητών/τριών σε Γενικά Λύκεια, την οριστικοποίηση τμημάτων και την έγκριση ολιγομελών τμημάτων μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-23

ΣΧΕΤ: 1. Η με αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005), όπως ισχύει.
2. Η με αρ. πρωτ. Φ13α/77685/ΓΔ4/23-06-2022 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
3. Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8/10-1-2020).

Η παρούσα ανάρτηση θα ασχοληθεί με τις οδηγίες κατανομής μαθητών/τριών σε Γενικά Λύκεια μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-23

Α. Οδηγίες για την κατανομή μαθητών/τριών σε Γενικά Λύκεια από τις Δ.Δ.Ε.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών 1 και 2, σας ενημερώνουμε ότι η κατανομή των μαθητών/τριών της Α ́ Λυκείου σε Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2022-2023 θα γίνει, όπως και τα προηγούμενα τέσσερα έτη, από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/school

από τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022, και ώρα 8.00 έως και την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 και ώρα 23.59.

Οι υπεύθυνοι για τη χωροταξική κατανομή υπάλληλοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να συνδεθούν στην εφαρμογή με τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούν οι Δ.Δ.Ε. στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και να κατανείμουν τους/τις μαθητές/τριες με βάση την ταχυδρομική διεύθυνσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υπουργικής Απόφασης (Β ́ 2005), όπως ισχύει.

Για τη διευκόλυνσή τους, οι Δ.Δ.Ε. μπορούν να αιτηθούν στο ΠΣΔ έκδοση επιπλέον λογαριασμού για χρήστη/στρια Δ.Δ.Ε.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής GIS-based «Χωροταξικό» για την απλούστευση της διαδικασίας, όπως περιγράφεται παρακάτω.
Επισημαίνεται ότι στην εφαρμογή e-εγγραφές θα είναι ορατά:

α. αριθμός αίτησης,

β. αριθμός μητρώου μαθητή/τριας στο πληροφοριακό σύστημα myschool,

γ. ταχυδρομική διεύθυνση και

δ. αν ο/η μαθητής/τρια έχει υποβάλει αίτηση για Ημερήσιο ή Εσπερινό ΓΕ.Λ.

Επίσης, θα εμφανίζονται προς τοποθέτηση οι μαθητές/τριες που με βάση τα στοιχεία της αίτησής τους δεν εγγράφονται στη σχολική μονάδα που ήδη φοιτούν (π.χ. αιτήσεις εγγραφών/μετεγγραφών από/σε Εσπερινά ΓΕ.Λ., από ΕΠΑ.Λ., ιδιωτικά σχολεία, Σ.Δ.Ε., Ελληνικά Σχολεία Εξωτερικού, ξένα σχολεία με αντιστοιχία, πρόσφυγες με ελλιπή δικαιολογητικά).

Αν στις λίστες διαθέσιμων μαθητών/τριών προς τοποθέτηση βλέπετε μαθητές/τριες με διεύθυνση κατοικίας που ανήκει σε άλλη Δ.Δ.Ε., θα μεταφέρετε τις αιτήσεις αυτές στις αντίστοιχες Δ.Δ.Ε. μέσα από την επιλογή «Μεταφορά Αίτησης». Μπορείτε να δείτε το σύνολο των αιτήσεων που μεταφέρατε σε άλλη Δ.Δ.Ε., καθώς και τη Δ.Δ.Ε. στην οποία έχει κατανεμηθεί η κάθε αίτηση, μέσα από τις Αναφορές στο πεδίο «Αιτήσεις που έχουν μεταφερθεί σε άλλη Δ.Δ.Ε.».

Οι αιτούντες/ούσες είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν τοποθέτηση σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω αλλαγής Διεύθυνσης κατοικίας, αφού την είχαν ήδη δηλώσει στη σχολική μονάδα τελευταίας φοίτησης, προκειμένου ο/η Διευθυντής/ντρια να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις στο ΠΣ myschool. Οι εν λόγω αιτήσεις εμφανίζονται στην Αναφορά «Συνολική Κατάσταση Αιτήσεων». Σε περίπτωση, ωστόσο, που ο/η αιτών/ούσα εκ παραδρομής δήλωσε το συγκεκριμένο πεδίο στην εφαρμογή, ενώ δεν υπάρχει αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, θα πρέπει να προχωρήσετε κανονικά στην τοποθέτησή του/της σε ΓΕ.Λ. που ανήκει στα όρια αρμοδιότητάς σας και δεν θα μεταφέρετε την αίτησή του/της σε άλλη Δ.Δ.Ε.
Σε περίπτωση που έχει μεταφερθεί αίτηση από άλλη Δ.Δ.Ε. μπορείτε να τη βρείτε στις λίστες του μενού «Μαθητές από άλλες ΔΔΕ» (και όχι από το μενού «Τοποθετήσεις Μαθητών») και να τοποθετήσετε τον/τη μαθητή/τρια.

Όσον αφορά στα Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά, Καλλιτεχνικά σχολεία και στα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής στην αίτηση του/της μαθητή/τριας ανάμεσα στο αν θέλει να συνεχίσει να φοιτά στο ίδιο σχολείο ή σε άλλο ΓΕ.Λ.

Ο/Η χρήστης/στρια της Δ.Δ.Ε. μπορεί να δει την επιλογή του/της μαθητή/τριας στην αντίστοιχη στήλη και να τον/την τοποθετήσει ανάλογα.
Επίσης, σύμφωνα με την αριθμ. 60796/Δ6/24-05-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Οδηγίες για εγγραφή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. για το σχολικό έτος 2022-23», η εφαρμογή Αιτήσεων Εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία του ΙΕΠ ενημερώνει την εφαρμογή e-εγγραφές του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κατά συνέπεια, οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν επιτύχει για να φοιτήσουν σε Πρότυπο ή σε Πειραματικό Λύκειο το σχολικό έτος 2022-23, αφού υπέβαλαν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές ανεξάρτητα από την ήδη γνωστοποιημένη εισαγωγή τους στα ΠΕΙ.Σ. ή Π.Σ., θα τοποθετηθούν απευθείας στο αντίστοιχο Πρότυπο ή Πειραματικό Λύκειο από την εφαρμογή e-εγγραφές και δεν θα γίνει κατανομή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην εφαρμογή. Ωστόσο, οι Δ.Δ.Ε. θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στα συγκεκριμένα σχολεία τον αριθμό μαθητών/τριών που έχουν κατανεμηθεί.

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 50756/Α7/05-05-2022 εγγράφου με θέμα «Προετοιμασία για τη χωροταξική κατανομή μαθητών/τριών σε Ημερήσια Γενικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2022-23 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Gis-based «Χωροταξικό»», σας ενημερώνουμε ότι:
1. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν σε μετάπτωση από την ηλεκτρονική εφαρμογή GIS-based «Χωροταξικό» στο «e- εγγραφές», θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk- schoolmap@minedu.gov.gr. Αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ανάλογες ρυθμίσεις, ώστε να έχουν απευθείας πρόσβαση στο «e-εγγραφές» για να ολοκληρώσουν τις εργασίες κατανομής. Οι εν λόγω Διευθύνσεις θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης της εφαρμογή GIS-based «Χωροταξικό» μόνο επικουρικά π.χ. για λόγους αντιπαραβολής, εξαγωγής των αυτοματοποιημένων αποτελεσμάτων σε αρχείο Excel, εμφάνιση του μαθητικού δυναμικού στον χάρτη κλπ.

2. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική εφαρμογή GIS-based «Χωροταξικό» για τη χωροταξική κατανομή των μαθητών/τριών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικότητας της αυτόματης μεταφοράς της τελικής κατανομής, μετά το πέρας του διαστήματος υποβολής
ηλεκτρονικών αιτήσεων στην εφαρμογή «e-εγγραφές», μόλις εισέλθουν στην εφαρμογή «Χωροταξικό» https://xorotaksiko.gis.minedu.gov.gr/ θα δουν:

α. όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες που πρόκειται να εγγραφούν σε ημερήσια ΓΕ.Λ. και

β. την προτεινόμενη αυτοματοποιημένη κατανομή των μαθητών/τριών, βάσει της σχεδίασης των σχολικών περιφερειών στον ηλεκτρονικό χάρτη. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, η Δ.Δ.Ε. οφείλει να κλειδώσει τα αποτελέσματά της, προκειμένου να γίνει μετάπτωση στην εφαρμογή «e-εγγραφές» και να συνεχίσουν τις υπόλοιπες κατανομές (π.χ. σε εσπερινά ΓΕ.Λ.) στην εφαρμογή «e-εγγραφές».

Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στον σύνδεσμο

https://xorotaksiko.gis.minedu.gov.gr/files/GisXorotaksiko_interoperability_with_e-eggrafes.pdf .

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk-schoolmap@minedu.gov.gr ή

στο τηλέφωνο 210.344.2555.

Τα αποτελέσματα για τα Γενικά Λύκεια θα είναι ορατά σε όλους τους/τις χρήστες/στριες της εφαρμογής, μαθητές/τριες, κηδεμόνες και Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων από τη

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 9.00 π.μ..

Από την ίδια ημέρα και μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 23.59,

θα υπάρξει η δυνατότητα για τυχόν διορθώσεις από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στο helpdesk της εφαρμογής τηλεφωνικά 2103443911 ή στο email egelhelp@minedu.gov.gr .

Ολόκληρο το έγγραφο στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Nc9M_CDLA71qENLu4Dy6xpLEzmt4uyfX/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε