Αρμοδιότητες περιφερειακών συμβουλίων

Αρμοδιότητες περιφερειακών συμβουλίων προσδιορίζει το άρθρο 376 που υπάρχει στο κατατεθέν νομοσχέδιο και τώρα νόμος 4957/2022 της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο:

«Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

Άρθρο 376
Αρμοδιότητες περιφερειακών συμβουλίων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 231 ν. 4823/2021

Στην παρ. 2 του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί μεταβατικών ρυθμίσεων για τη λήξη της θητείας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και την υπηρεσιακή τους κατάσταση έως της λήξης της θητείας τους, προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Από την επιλογή και τοποθέτηση

  • των Συμβούλων Εκπαίδευσης,
  • των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και
  • των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

λήγουν οι θητείες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

Για τη λήξη της θητείας τους εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, έως τη λήξη της θητείας τους, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου υπηρετούν.

Ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις, όπου προβλέπεται η συμμετοχή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων,

οι τελευταίοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως μέλη αυτών και μετά τη λήξη της θητείας τους, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας, έως την ανασυγκρότηση των εν λόγω συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 233.

Αρμόδια συμβούλια για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αφορούν σε διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, είναι τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 4 του άρθρου 37.».

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε