Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Γεωπονίας ΠΕΠΑΛ 2022-2023

Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Γεωπονίας ΠΕΠΑΛ 2022-2023 όπως αποτυπώθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ3/128150/Δ4/18 -10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων της B΄ τάξης των Π.ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023

Αναλυτικά οι οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας ΠΕΠΑΠΛ 2022-2023:

 

1. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
α/α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2 Φυσικοί Πόροι και Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής 2Θ + 2Ε (ΠΑ)
3 Φυτική Παραγωγή 2Θ + 3Ε
4 Ζωική Παραγωγή 2Θ + 1Ε (ΠΑ)
5 Τεχνολογία και Ασφάλεια Τροφίμων και Ποτών 2Θ + 2Ε (ΠΑ)
6 Γενικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1Θ + 1Ε (ΠΑ)
7 Έξυπνες Γεωργικές Τεχνολογίες, Εγκαταστάσεις και Μηχανήματα 1Θ + 1Ε (ΠΑ)
8 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

 

Οι εργαστηριακές ώρες που διατίθενται για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι (6) ώρες αφορούν το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων «Ζωική Παραγωγή», «Φυσικοί Πόροι και Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής», «Τεχνολογία και Ασφάλεια Τροφίμων και Ποτών», «Γενικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου» και «Έξυπνες Γεωργικές Τεχνολογίες, Εγκαταστάσεις και Μηχανήματα».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/109205/Δ4/08-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Βιβλίο μαθητή: «Περιβάλλον και Γεωργία» (Καλτσίκης Παντούσης, Γκούφα-Νικολάου Μαρία, Λώλος Γεώργιος, Σαϊτάνης Κων/νος, Ταμπουρατζή Σπυριδούλα)

Να χρησιμοποιηθεί και ενδεικτική Δικτυογραφία όπως παρουσιάζεται παρακάτω στις Οδηγίες

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ:

Κεφ.1ο: Εισαγωγή [ενότητες 1.1, 1.2, 1.3 (εξαιρείται η §1.3.3)] Κεφ.2ο: Φυτική παραγωγή και περιβάλλον*

Κεφ.3ο: Ζωική παραγωγή και περιβάλλον (μόνο οι ενότητες 3.1, §3.1.3, §3.2.2, 3.3) Κεφ.4ο: Δάσος και περιβάλλον [μόνο οι ενότητες 4.1 (4.1.1. και 4.1.2), 4.3 ]**

 

Κεφ.5ο: Αλιεία και περιβάλλον [εξαιρούνται οι παράγραφοι 5.4.2 και 5.4.3]***

 

Οδηγίες διδασκαλίας/Παρατηρήσεις:

* Οπουδήποτε γίνεται αναφορά σε μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προστασία του Περιβάλλοντος και σωστή διαχείριση Φυσικών Πόρων και είναι παρωχημένα να μην παρουσιαστούν στους μαθητές/τριες. Στη θέση αυτών ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αντλήσει πληροφορία και να παρουσιάσει :

Δελτία               Περιβαλλοντικής               Πολιτικής                για                την                Ευρωπαϊκή                Ένωση: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/section/193/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%C E%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-

%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7

Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&from=EL

Νομικό πλαίσιο για κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής:

ΚΥΑ 125347/568 ΥΑ 85167/820

Η κοινή γεωργική πολιτική με μια ματιά :

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap- glance_el#title

8ο πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον:

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/03/17/8th-environment-action- programme-member-states-ready-to-start-negotiations-with-parliament/

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012. Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012 , για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

FAO, 2014. Committee on Agriculture, Family Farmers: Feeding the World, Caring for the Earth, COAG/2014/3. FAO, Rome.

ΙΟΒΕ, 2020. Η συνεισφορά των εισροών στην αγροτική παραγωγή και το μέλλον του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα. Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Αθήνα.

Κοντογεώργος, Α., Σενεγάκη, Π. 2015. Αρχές Διοίκησης Αγροτικών Συνεταιρισμών Προκλήσεις και Προοπτικές. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα.

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 2020. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Υπουργείο Οικονομικών.

ΕC, 2021. Nature-based solutions. European Commission. https://ec.europa.eu/info/research-and- innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_en (πρόσβαση στις 13.04.2021).

Council of the European Union, (1999), Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing specific Regulations. Official Journal of the European Communities, L160/80 26.06.1999.

Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO (2018), «Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά UNESCO», διαθέσιμο στο: http://www.unesco-hellas.gr/gr/3_5_1.htm (προσπέλαση: 21 Σεπτεμβρίου 2018).

European Commission, 2020a. Farm to Fork Strategy – for a fair, healthy, and environmentally-friendly food system, Brussels, 20.5.2020 COM (2020) 381 final.

ΥΠΕΚΑ (2014), Εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

** επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία στον σύνδεσμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας : https://ypen.gov.gr/perivallon/dasi/

*** Για επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία: http://www.alieia.minagric.gr/sites/default/files/basicPageFiles/Annual%20Fleet%20Report%202020.pdf http://www.alieia.minagric.gr/

Η παράγραφος 5.5 (Κοινή Αλιευτική Πολιτική) να διδαχθεί με την μορφή εργασίας ή παρουσίασης από Ομάδες μαθητών/τριών χρησιμοποιώντας ως πηγή: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/el/section/197/%CE%B7-

%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B7-

%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-

%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7

TÜV Hellas, 2021 Αλιεύματα Υδατοκαλλιέργειας. https://www.tuv-nord.com/gr/el/pistopoiisi/pistopoiisi- systimaton/metapoiisi-trofimon/msc-coc-asc-coc/ (πρόσβαση 12.04.2021).

WWF, 2021. Πως η υπεραλίευση «αδειάζει» τις θάλασσες και τις τσέπες των ψαράδων. https://www.fishforward.eu/el/fisheries-greece/ (πρόσβαση 12.04.2021).

Ως μέσο εξοικονόμησης και διαχείρισης των φυσικών πόρων να προταθεί η χρήση της Γεωργίας ακριβείας (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία, ποσότητα σπόρων).

Να γίνει αναφορά στη χρησιμότητα των: Τηλεπισκόπηση – Ρομποτική – Αγροτικές εφαρμογές κινητών τηλεφώνων

Να δοθούν οι Ορισμοί της Ευφυούς Γεωργίας και Γεωργίας Ακριβείας, της Κυκλικής Οικονομίας και Βιοοικονομίας και να συζητηθεί η σημασία τους στη σωστή διαχείριση και εξοικονόμηση φυσικών πόρων Ευφυής Γεωργία: https://www.ypaithros.gr/efihs-gewrgia/?cli_action=1651747471.923

Γεωργία Ακριβείας: http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1

_%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82

Κυκλική Οικονομία: https://ypen.gov.gr/perivallon/kykliki-oikonomia/ Βιοοικονομία :

http://www.nagref.gr/images/ioanna/periodiko/Teyxos_22/BIOOIKONOMIA.PDF

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/109205/Δ4/08-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών- Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται για το μάθημα «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/109205/Δ4/08-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών- Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Βιβλίο μαθητή: «Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων» (Κατσαμποξάκης Κων/νος, Παπαναστασίου Δημήτριος, Κεχαγιάς Χρήστος, Χαϊκάλη Μαρία)

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ:

Κεφ. 1ο: Εισαγωγή [μόνο η ενότητα 1.2 (περιληπτικά)]

Κεφ.3ο: Βιομηχανία Τροφίμων (εξαιρούνται οι παράγραφοι 3.3.1 & 3.3.2) Κεφ.4ο : Προμήθεια Πρώτης Ύλης

Κεφ. 5ο: Παραγωγή και Επεξεργασία

Κεφ. 6ο: Συσκευασία και αποθήκευση (εξαιρείται η παράγραφος 6.1.4)

Κεφ. 7ο: Έρευνα και ανάπτυξη της Βιομηχανίας Τροφίμων (εξαιρούνται οι ενότητες 7.1 & 7.2)

Οδηγίες διδασκαλίας/Παρατηρήσεις:

Μπορεί να αξιοποιηθεί για τη Διαχείριση αποβλήτων βιομηχανιών τροφίμων ο παρακάτω σύνδεσμος: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167779915002267?via%3Dihub

με τη μετάφραση: http://my.aegean.gr/web/article3219.html

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Βιβλίο μαθητή: «Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου» (Ροΐδης Χάρης Σεκλιζιώτης Σταμάτης, Σκοτίδα Αικατερίνη.

 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ:

Κεφ.1ο: Αρχές στην αρχιτεκτονική τοπίου

Κεφ.3ο: Φυτά – Η λειτουργική και αισθητική τους αξία

Κεφ.4ο: Εισαγωγικά στοιχεία για το σχεδιασμό έργων στην αρχιτεκτονική τοπίου, (μόνο οι ενότητες 4.2 & 4.3)

Κεφ.8ο: Η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος από τον άνθρωπο

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΞΥΠΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Βιβλίο μαθητή:

1ο βιβλίο: «Γεωργικές Εγκαταστάσεις» (Αγγελίδης Σωτήριος, Γεωργακάκης Δημήτριος, Καλογερά Αρχοντούλα)

2ο βιβλίο: «Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή» (Ευθυμιάδης Παναγιώτης, Φεγγερός Κων/νος, Μπιλάλης Δημήτριος, Γιάννου Γεωργία)

 

ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Δικτυογραφία: https://www.neuropublic.gr/ και ό,τι άλλο έχει προταθεί στην ενδεικτική βιβλιογραφία – δικτυογραφία της ενότητας «Γεωργική Τεχνολογία, Εξοπλισμοί, Μηχανήματα (Γεωργία Ακριβείας, GIS)» για την Α΄ τάξη των Π.ΕΠΑ.Λ..

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ:

1ο βιβλίο: «Γεωργικές Εγκαταστάσεις»

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Κεφ. 10ο: ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κεφ. 11ο: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Κεφ. 12ο: ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

2ο βιβλίο: «Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή»

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ:ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Κεφ.2ο: Μηχανήματα κατεργασίας του εδάφους – Μονοαξονικοί ελκυστήρες

 

Κεφ.3ο: Διαξονικοί ελκυστήρες-Σπαρτικές-φυτευτικές-λιπασματοδιανομείς 3.1 (μόνο §3.1.1, §3.1.2), 3.2,

 • και 4

Κεφ.4ο: Αρδευτικά μηχανήματα και συστήματα-Μηχανήματα καλλιεργητικών φροντίδων Κεφ.5ο: Μηχανήματα Συλλογής

 

Έξυπνη Γεωργία:

Ενδεικτικές Γνωστικές Περιοχές:

 

Γεωργία ακριβείας:

 • Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης (GPS) (εφαρμογές στην πλοήγηση των γεωργικών οχημάτων και δειγματοληψία)
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS)
 • Εφαρμογές τηλεπισκόπησης (δορυφορική και UAV) για την καταγραφή ιδιοτήτων καλλιεργειών και εδάφους
 • Γεωργικά αεροσκάφη (drones)
 • Συστήματα μεταβλητών εφαρμογών (VRA ή VRT)
 • Συστήματα παρακολούθησης αποδόσεων
 • Αισθητήρες καλλιεργειών και εδάφους
 • Αυτοματοποιημένα συστήματα πλοήγησης
 • Συστήματα αξιοποίησης μετεωρολογικών παραμέτρων (μικρομετεωρολογικοί)
 • Συστήματα διαχείρισης παρασίτων βάσει αισθητήρων

 

Γεωργικοί αυτοματισμοί και ρομποτική Τεχνολογίες

 • Χρήση τεχνολογίας Γεωργίας Ακριβείας στην διαχείριση αρδευτικού νερού και λιπασμάτων – Αυτοματοποιημένη Άρδευση (Smart Irrigation)
 • Τεχνολογία φυτοπροστασίας των καλλιεργειών
 • Διαχείριση καλλιεργειών (Crop Management)

 

Οδηγίες διδασκαλίας/Παρατηρήσεις:

 

1ο ΒΙΒΛΙΟ: Για τη διδασκαλία της ενότητας των ”Γεωργικών Εγκαταστάσεων” τα κεφάλαια παρουσιάζονται συνοπτικά ως προς τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει ένας μαθητής και μία μαθήτρια για τις εγκαταστάσεις αυτές: τον ρόλο τους, τις ρυθμίσεις των περιβαλλοντικών συνθηκών που επιτυγχάνουν και πώς εξασφαλίζουν την υγιεινή των φυτικών ή ζωικών οργανισμών που στεγάζουν.

2ο ΒΙΒΛΙΟ: Στα κεφάλαια 2, 3, 4, 5 αναφέρονται ονομαστικά τα γεωργικά μηχανήματα κάθε κατηγορίας και οι δυνατότητές τους, επισημαίνονται τα χαρακτηριστικά τους και γίνεται επίδειξη των επί μέρους τμημάτων τους. Παρουσιάζεται η χρήση των εν λόγω μηχανημάτων και εξηγείται ο τρόπος λειτουργίας τους. Εάν υπάρχει δυνατότητα προτείνεται να επιδειχθούν φωτογραφίες ή video λειτουργίας τους. Η επίσκεψη σε αντιπροσωπείες δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να επεξεργασθούν από κοντά τα μηχανήματα και να συζητήσουν με άτομα που έχουν ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο. Όπου η επίδειξη των γεωργικών μηχανημάτων δεν είναι εφικτή, οι εκπαιδευτικοί προτείνεται να χρησιμοποιούν όποια από τα παρακάτω μέσα διαθέτουν: ταινίες μικρού μήκους, φωτογραφίες, αρχεία διαφανειών, λογισμικά προσομοίωσης, μακέτες ή prospectus.

 

ΕΞΥΠΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: Αφού υπενθυμίσουμε ότι η «Έξυπνη Γεωργία»’ περιλαμβάνει εφαρμογές του Internet of Things (Διαδίκτυο των πραγμάτων), αισθητήρων, συστημάτων εντοπισμού, robot και Τεχνητής Νοημοσύνης, ζητάμε από τους μαθητές να αναζητήσουν το ρόλο της Έξυπνης Γεωργίας σε Γεωργικές Επεμβάσεις και Πρακτικές όπως:

 1. Διαχείριση της παραγωγικής Μονάδας (καταγραφή ενεργειών/παρεμβάσεων, παρακολούθηση και πρόβλεψη ανάπτυξης και απόδοσης καλλιέργειας/εκτροφής και οικονομική διαχείριση)
 2. Διαχείριση εχθρών και ασθενειών (παρακολούθηση, εντοπισμός συμπτωμάτων, διάγνωση, καταπολέμηση/αντιμετώπιση)
 3. Μετασυλλεκτικός έλεγχος της παραγωγής (συνθήκες αποθήκευσης, ξήρανσης, συντήρησης, μεταποίησης)
 4. Διαχείριση εδάφους και άρδευση
 5. Παρακολούθηση ζιζανίων

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ

Ισχύει ό,τι προβλέπεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/119422/Δ4/29-09-2022 εγκύκλιο «Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023».

  

Οδηγίες για την εφαρμογή της ημέρας Πρακτικής Άσκησης
 

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΩΡΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

(για 27 εβδομάδες

διδασκαλίας κατά μέσο όρο)

 

ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Με κόκκινο έχουν σημανθεί οι ημέρες της Πρακτικής άσκησης.

ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Το μάθημα είναι Θεωρητικό

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΦ 2ο (15 ώρες)

1.  Μικροσκόπιο. Μικροσκοπικά παρασκευάσματα

2.  Φυτικό κύτταρο και Αγγειακό Σύστημα

3.  Μορφολογία Ρίζας και Μορφολογία Βλαστού

4.  Μορφολογία Φύλλου – Άνθους

5.  Αναγνώριση καρπού

ΚΕΦ 3ο (6 ώρες)

Ανάπτυξη των φυτών: σπορά, παρουσίαση διαφανειών, ταινίας και παρακολούθηση του φυτρώματος. Καταγραφή σε

ημερολόγιο.

ΚΕΦ. 4ο (12 ώρες)

Αγενής Πολλαπλασιασμός. Απασχόληση ή επίσκεψη σε μονάδα παραγωγής φυτών για τις εξής ενέργειες: 1. Λήψη μοσχευμάτων βλαστού 2. Καταβολάδες 3. Εγκεντρισμοί 4. Ενοφθαλμισμοί

ΚΕΦ. 5ο (12 ώρες)

Απασχόληση ή επίσκεψη σε εδαφολογικό εργαστήριο: 1. Δειγματοληψία εδάφους και προετοιμασία του δείγματος για

81 ώρες/13,5 μέρες Σχολικό εργαστήριο

 

    Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Γεωπονίας ΠΕΠΑΛ 2022-2023

εργαστηριακή ανάλυση 2. Μηχανική ανάλυση εδάφους 3. Προσδιορισμός του pH του εδάφους

ΚΕΦ. 6ο (12 ώρες)

Σπορά

1.  σπορά σε κιβώτια ή φυτοδοχεία

2.  υπολογισμός της βλαστικής ικανότητας

3.  μεταφύτευση σποροφύτων

4.  σπορά σιτηρών στον αγρό

5.  σχεδίαση συστήματος αμειψισποράς

ΚΕΦ. 7ο (12 ώρες)

Λίπανση

1.  Εφαρμογές λίπανσης

2.  Υπολογισμός λιπαντικών μονάδων

3.  Τροφοπενίες

4.  Παρατήρηση συμπτωμάτων τροφοπενιών

ΚΕΦ. 8ο (12 ώρες)

Άρδευση καλλιέργειας. 1. Τρόποι άρδευσης 2. Μέτρηση εδαφικής υγρασίας.

 

 

ΖΩΙΚΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΕΦ. 9ο (14 ώρες )

Υγιεινή των Αγροτικών Ζώων – Εργαστηριακό μέρος

ΚΕΦ. 10ο (13 ώρες)

Διατροφή Αγροτικών Ζώων – Εργαστηριακό μέρος

15 ώρες/2,5 μέρες

12 ώρες/2 μέρες

Σχολικό εργαστήριο

(Παρακολούθηση ταινιών, Μικροσκοπήσεις με παράσιτα)

Επίδειξη διαφορετικών μορφών

ζωοτροφών. Κατάρτιση σιτηρεσίου.

 

Επίσκεψη σε Δύο κτηνοτροφικές μονάδες

 

Επισκέψεις σε κτηνοτροφικές μονάδες

Οι επισκέψεις στις κτηνοτροφικές μονάδες θα πραγματοποιηθούν ανάλογα με το είδος των μονάδων που υπάρχουν στην περιοχή που βρίσκεται η σχολική μονάδα. 3 ώρες (μισή μέρα Πρακτικής

Άσκησης) μπορούν να αφιερωθούν για την αναζήτηση πληροφοριών

πριν την επίσκεψη στις μονάδες ή/και για τη συζήτηση των

απαντήσεων στα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν στις

επισκέψεις.

  Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Γεωπονίας ΠΕΠΑΛ 2022-2023

  

Φυσικοί Πόροι και Πρωτογενής Τομέας

Παραγωγής

ΚΕΦ. 2ο

Φυτική Παραγωγή και Περιβάλλον – Εργαστηριακό Μέρος

1.  Παρατήρηση των αρνητικών αποτελεσμάτων που προέρχονται από λάθος καλλιεργητικές φροντίδες και χρήση μεγάλων

ποσοτήτων εισροών.

Για τα πειράματα που θα πραγματοποιηθούν οι μαθητές/τριες μπορούν να χωριστούν σε ομάδες . Κάθε ομάδα θα αναλάβει ένα πείραμα. Η εγκατάσταση των πειραματικών τεμαχίων θα γίνει

στην αρχή της σχολικής χρονιάς και η παρακολούθηση και

καταγραφή των μετρήσεων θα διαρκέσει όλη τη σχολική χρονιά. Με την ολοκλήρωση των πειραμάτων να αφιερωθεί μία μέρα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων και την ανακοίνωση των συμπερασμάτων.

2.  Σύγκριση μεθόδων άρδευσης: α) στάγδην, β) τεχνητή βροχή, γ) πότισμα με αυλάκια

3.  Σύγκριση καλλιεργειών που προέρχονται από αμειψισπορά και μονοκαλλιέργεια. ( λόγω της διετούς διάρκειας του πειράματος οι μαθητές/τριες θα συνεχίσουν τις παρατηρήσεις τους και την

επόμενη σχολική χρονιά και θα θέσουν τα αποτελέσματα του

πρώτου έτους πειραματισμού στη διάθεση των συμμαθητών τους που θα βρίσκονται στην Β τάξη την επόμενη σχολική χρονιά.

4.  Πείραμα 1ο :Ρύπανση του νερού με αραιό διάλυμα θειικού οξέος και χρησιμοποίηση

του διαλύματος για τη δημιουργία όξινης βροχής.

Πείραμα 2ο: Έλεγχος της φυτρωτικής ικανότητας των σπόρων διαφόρων φυτικών

54 ώρες/9 μέρες Σχολικό Εργαστήριο (να πραγματοποιηθούν όσα πειράματα μπορούν να υλοποιηθούν στο σχολικό εργαστήριο/θερμοκήπιο)

 

Επισκέψεις σε Συνεταιρισμούς

ή/και σε Φυτώρια, Κτηνοτροφικές Μονάδες, μονάδα Διαχείρισης αποβλήτων και μονάδα

Υδατοκαλλιέργειας.

 

Κατά τις επισκέψεις των μαθητών/τριών, στο πλαίσιο των συζητήσεων και της ανταλλαγής

απόψεων, μπορούν να συζητηθούν τα Αρνητικά αποτελέσματα των λανθασμένων καλλιεργητικών φροντίδων, της χρήσης μεγάλων

ποσοτήτων εισροών και της χρησιμοποιούμενης μεθόδου

άρδευσης, του τρόπου διαχείρισης των φυτικών υπολειμμάτων και αποβλήτων

 

  Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Γεωπονίας ΠΕΠΑΛ 2022-2023

ειδών σε ουδέτερο και όξινο περιβάλλον.

5.  Επίσκεψη σε περιοχή που παρουσιάζει έντονα το στοιχείο της εγκατάλειψης των γεωργικών εκτάσεων.

6.  Μετρήσεις υπολειμματικότητας φυτοφαρμάκων σε φύλλα ή καρπούς διαφόρων ειδών καλλιεργούμενων φυτών. (Συλλογή δειγμάτων και αποστολή σε εργαστήριο)

ΚΕΦ. 3ο

Ζωική Παραγωγή και Περιβάλλον – Εργαστηριακό Μέρος

1.  Επίσκεψη σε κτηνοτροφική μονάδα εκτατικής μορφής. Με αφορμή την επίσκεψη σε μονάδα κτηνοτροφικής παραγωγής, μπορεί να συνταχθεί ερωτηματολόγιο με βάση τη μορφή της μονάδας που θα επισκεφτούν. Η επίσκεψη μπορεί να συνδυαστεί με την επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί για τις ανάγκες του μαθήματος της Ζωικής Παραγωγής αλλά με αναφορά στους φυσικούς πόρους (είδος / ράτσα ζώων, ζωοτροφές, νερό,

εγκαταστάσεις, φροντίδα, επενδεδυμένα κεφάλαια), την

παραγωγική διαδικασία (εξοπλισμός, εγκαταστάσεις) και τις εκροές (κρέας, αυγά, γάλα, μαλλί, δέρμα, απόβλητα) της

κτηνοτροφικής μονάδας.

2.  Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων. Επίσκεψη σε μονάδα διαχείρισης αποβλήτων ή/και σε μονάδα βιολογικού

καθαρισμού

3.  Επίσκεψη σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας.

ΚΕΦ. 4ο

Δάσος και Περιβάλλον – Εργαστηριακό μέρος

1. Επίσκεψη σε Δασική Υπηρεσία της περιοχής. Ενημέρωση

  Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Γεωπονίας ΠΕΠΑΛ 2022-2023

  

σχετικά με τους φυσικούς πόρους που παρέχει ένα δασικό οικοσύστημα, τις διαδικασίες διαχείρισης, πυροπροστασίας και ήπιας εκμετάλλευσης.

2. Συμμετοχή σε δράση Αναδάσωσης. Αναζήτηση πληροφοριών για τον ρόλο, τις προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της

Αναδάσωσης

Τεχνολογία και Ασφάλεια Τροφίμων και Ποτών 1. Επίσκεψη σε βιομηχανία τροφίμων με αντικείμενο τους εργασιακούς χώρους (οργάνωση και διάρθρωση).

–  Παραλαβή πρώτων υλών, Δειγματοληψία, Ποιοτικός Έλεγχος

–  Χώρος παραγωγής, Χειρισμός μηχανημάτων, Εργαλείων, Δειγματοληψία, Ποιοτικός Έλεγχος

–  Χώρος συσκευασίας, μέσα συσκευασίας, σήμανση, Δειγματοληψία, Ποιοτικός Έλεγχος

–  Χώρος Αποθήκευσης, logistics, Δειγματοληψία, Ποιοτικός

Έλεγχος

54 ώρες/9 μέρες Μία ημέρα ενημέρωση και στη συνέχεια χωρισμός των

μαθητών/τριών σε 4 ομάδες και ενασχόλησή τους στους τέσσερις χώρους της βιομηχανίας από δύο μέρες σε κάθε χώρο (ενδεικτικά)

Γενικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1.  Επίσκεψη / Ενασχόληση μαθητών/τριών στο τμήμα Πρασίνου του Δήμου της εκπαιδευτικής μονάδας

2.  Εκπαιδευτική επίσκεψη σε πάρκο ή αλσύλλιο

3.  Επίσκεψη / Ενασχόληση μαθητών/τριών σε ανθοκομική επιχείρηση (φυτώριο, θερμοκήπιο, γραφείο αρχιτεκτονικής τοπίου)

4.  Επίσκεψη σε υποβαθμισμένες περιοχές (χωματερές, νταμάρια,

χώροι εξόρυξης)

27 ώρες/4,5 μέρες Μετά τις επισκέψεις και με αφορμή αυτές μπορεί να γίνει μια εκδήλωση/παρουσίαση στην

εκπαιδευτική κοινότητα για το πώς θα μπορούσαν οι χώροι που

επισκέφτηκαν οι μαθητές/τριες να

διαμορφωθούν με τη βοήθεια της Αρχιτεκτονικής τοπίου

 

  Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Γεωπονίας ΠΕΠΑΛ 2022-2023

Έξυπνες Γεωργικές

Τεχνολογίες,

Εγκαταστάσεις και Μηχανήματα

Κατά την επίσκεψη σε συνεταιρισμό συζήτηση και ερωτήσεις για χρήσεις και εφαρμογές έξυπνης γεωργίας.

Κατά την επίσκεψη σε Δασική Υπηρεσία ενημέρωση για τη χρήση drones σε σχεδιασμούς δασοπροστασίας.

Κατά την επίσκεψη σε Φυτώρια/Θερμοκήπια και σε

Κτηνοτροφικές Μονάδες να γίνεται επίδειξη των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων

 

Εφαρμογές κινητών τηλεφώνων για αναγνώριση προσβολών, εντόμων, φυτών.

Υδροπονία, Αεροπονία

Σύγχρονα μηχανήματα επεξεργασίας εδάφους, συγκομιδής, διαλογής, τυποποίησης, αποθήκευσης προϊόντων (επίσκεψη σε

αντιπροσωπείες μηχανημάτων ή επίδειξη με εποπτικά μέσα)

12 ώρες/2 μέρες

 

15 ώρες/2,5 μέρες

 

 

Συνεταιρισμός Δασική υπηρεσία

Σχολικό εργαστήριο

Διδασκαλία Μαθημάτων Τομέα Γεωπονίας ΠΕΠΑΛ 2022-2023 όπως αποτυπώθηκε με το υπ’ αριθμ. Φ3/128150/Δ4/18 -10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε