Οδηγίες Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ

Οδηγίες Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ ανακοινώθηκαν από το ΙΕΠ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Ημερήσιο και Εσπερινό, λαμβάνονται υπόψη τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών (ΑΠΣ Αγγλικής: ΥΑ 8212/Γ2/07-02-2002, ΦΕΚ Β΄/131, ΑΠΣ Γαλλικής: ΥΑ 2896/Γ2/16-08-2000, ΦΕΚ Β΄/1082, ΑΠΣ

Γερμανικής: ΠΔ 262/1997, ΦΕΚ Α΄/189), τα αντίστοιχα εγχειρίδια/φάκελοι υλικού, καθώς και άλλες πηγές σχετικού εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού. Συγκεκριμένα, ο/η εκπαιδευτικός καλείται:

α) να λάβει υπόψη τα ΑΠΣ της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας του Γενικού Λυκείου, καθώς και το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε μία προσπάθεια σύνδεσης της διδασκαλίας και μάθησης της ξένης γλώσσας στο ΓΕΛ με τη διδασκαλία και μάθηση της ξένης γλώσσας στις προηγούμενες τάξεις,

β) να λάβει υπόψη το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών του καθώς και τα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά και τις μαθησιακές τους ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικο- πολιτισμική της διάσταση,

γ) να αξιοποιεί τα ισχύοντα εγχειρίδια/φακέλους υλικού για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στα ΓΕΛ, κάνοντας χρήση και των συνδέσμων ψηφιακού υλικού σε αυτά,

δ) να εμπλουτίζει το περιεχόμενο της διδασκαλίας του/της και με διδακτικό υλικό που θα παραγάγει ο/η ίδιος/ίδια, λαμβάνοντας υπόψη και τα παραδείγματα που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών για την υποχρεωτική   εκπαίδευση (https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=8 ή  άλλο εκπαιδευτικό/διδακτικό υλικό που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο δράσεων του ΙΕΠ για το Γενικό Λύκειο (http://iep.edu.gr/el/oi-ksenes-glosses-sto-sxoleio/859-fakeloi-ekpaideftikoy-ylikoy- gia-ti-galliki-kai-ti-germaniki-glossa-sto-gel & http://iep.edu.gr/el/oi-ksenes-glosses-sto- sxoleio/812-fakelos-ekpaideftikou-ylikou-mathiti-gia-ti-galliki-glossa).

ε) να εμπλουτίζει τις δραστηριότητες του διδακτικού του υλικού, αξιοποιώντας έγκριτο εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο, όπως π.χ. σε αποθετήρια που φιλοξενούν έτοιμα διδακτικά σενάρια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό σε εκτυπώσιμη ή ψηφιακή μορφή (π.χ. «Φωτόδεντρο», http://photodentro.edu.gr/), σε ψηφιακά περιβάλλοντα που δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακού διδακτικού σεναρίου μέσα από templates (π.χ. «Αίσωπος», http://aesop.iep.edu.gr/) ή/και σε άλλες έγκριτες πηγές παιδαγωγικά κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.

Στην περίπτωση αξιοποίησης διδακτικών σεναρίων από ψηφιακά αποθετήρια, προτείνεται η προσαρμογή του σεναρίου από τον/την εκπαιδευτικό σύμφωνα με τις διδακτικές, παιδαγωγικές, μαθησιακές και άλλες ανάγκες των μαθητών/μαθητριών του/της και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Για την προσαρμογή του διδακτικού σεναρίου από τον/την εκπαιδευτικό λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια: το θέμα, ο γενικός σκοπός και οι επιμέρους στόχοι του σεναρίου, οι γραμματισμοί και οι δεξιότητες που αναπτύσσονται, το προφίλ των μαθητών/μαθητριών στους/στις οποίους/οποίες απευθύνεται, το εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο ή ψηφιακό), η ψηφιακή υποδομή και τα μέσα που απαιτούνται, η μεθοδολογία και οι τεχνικές διδασκαλίας που ακολουθούνται, η οργάνωση της τάξης και οι ρόλοι του/της εκπαιδευτικού και των μαθητών/μαθητριών καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών/τριών. Τόσο για την προσαρμογή όσο και για τη δημιουργία ενός διδακτικού σεναρίου, προτείνεται η επιλογή δραστηριοτήτων βιωματικής και διερευνητικής μάθησης, κατάλληλων για την ηλικία των μαθητών/τριών, ώστε να διασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή τους στις διδακτικές και μαθησιακές διεργασίες, καθώς και δραστηριοτήτων που τους καλλιεργούν συναισθηματικά, διανοητικά και ψυχοκοινωνικά και τους βοηθούν να διαμορφώσουν θετικές συνήθειες, στάσεις και αξίες και να καλλιεργήσουν δεξιότητες όπως η αυτονομία, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία. Έμφαση μπορεί να δοθεί σε μεταγνωστικές διαδικασίες (π.χ. αυτο-αξιολόγησης, «μαθαίνω πώς να μαθαίνω»). Σκοπός των σεναρίων επομένως είναι η βιωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη των μαθητών/τριών έτσι όπως αυτοί οι στόχοι τίθενται μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

Επίσης, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη, κατά τον σχεδιασμό ή την προσαρμογή δραστηριοτήτων, οι επικοινωνιακές ανάγκες των εφήβων μαθητών/τριών, η ανάγκη τους να διοχετεύσουν δημιουργικά τις εφηβικές τους ανησυχίες και η άνεση χειρισμού των ψηφιακών τεχνολογιών, έτσι ώστε οι προτεινόμενες διδακτικές δραστηριότητες να αποτελούν μοχλό κινητοποίησης, δημιουργίας και μάθησης. Προκειμένου οι θεματικές και οι επιμέρους δραστηριότητες των σεναρίων να προσελκύουν το ενδιαφέρον και να έχουν νόημα για τους/τις μαθητές/μαθήτριες, θα πρέπει να συνδέονται με την καθημερινή ζωή και τις κοινωνικές καταστάσεις και να διαθέτουν στοιχεία διαθεματικότητας..

Η μεθοδολογία που προτείνεται για τα διδακτικά σενάρια είναι μεταξύ άλλων η ομαδοσυνεργατική και διερευνητική μάθηση, τα σχέδια εργασίας (project), η επίλυση προβλήματος, τα οποία προωθούν την ανάπτυξη δημιουργικής περιέργειας, τη διερευνητική διαδικασία και την καλλιέργεια της επιχειρηματολογίας. Σημαντικό, επίσης, συστατικό στοιχείο των διδακτικών σεναρίων είναι οι δραστηριότητες αυτο-αξιολόγησης, οι οποίες προτείνεται να προβλέπονται στο τέλος των δραστηριοτήτων κάθε σεναρίου.

Παρατίθενται ενδεικτικές πηγές αναζήτησης και αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία για τις ξένες γλώσσες στο Γενικό Λύκειο:

 1. Το αποθετήριο «Φωτόδεντρο», ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Aggregator) δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, μέσω περιγραφών (μεταδεδομένων), από αποθετήρια και άλλες πηγές, όπως αναφέρεται παρακάτω. Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει αναζήτηση χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά από τα μαθησιακά αντικείμενα και εν συνεχεία, να θέσει περιορισμούς με τα φίλτρα που δίνονται όπως η βαθμίδα εκπαίδευσης, η ηλικία του μαθητή, ο τύπος αντικειμένου, το επίπεδο γλωσσομάθειας, οι θεματικές περιοχές (γνωστικά αντικείμενα), κλπ. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά, χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες επιλογές από τα φίλτρα αναζήτηση

Ειδικά για το Γενικό Λύκειο προτείνεται να γίνεται χρήση του φίλτρου επίπεδο γλωσσομάθειας, ως το βασικό κριτήριο αναζήτησης εκπαιδευτικού υλικού, όπου ο /η εκπαιδευτικός θα μπορεί να επιλέγει το επίπεδο γλωσσομάθειας που αντιστοιχεί στα τμήματα/τάξεις στα οποία διδάσκει ή να εντοπίζει υλικό διαφορετικών επιπέδων γλωσσομάθειας, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης, προκειμένου να εφαρμόσει πρακτικές διαφοροποιημένης ή εξατομικευμένης διδασκαλίας.

Στο Φωτόδεντρο ο/η εκπαιδευτικός της ξένης γλώσσας μπορεί να βρει πηγές εκπαιδευτικού υλικού από διαφορετικά μαθησιακά αντικείμενα και σε διάφορες γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) και εν συνεχεία, στο πλαίσιο της διαθεματικότητας να τα αξιοποιήσει στο μάθημά του/της. Τα οφέλη αυτής της διαδικασίας είναι πολλαπλά, αφού ο/η μαθητής/μαθήτρια έρχεται σε επαφή με ένα πλήθος πληροφοριών και γνώσεων από διάφορες πηγές και προσεγγίζει την ξένη γλώσσα μέσω της ανακαλυπτικής, δημιουργικής, αυτοδύναμης και μετασχηματίζουσας μάθησης.

 • Το Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα (http://photodentro.edu.gr/lor/) φιλοξενεί Μαθησιακά Αντικείμενα (Μ.Α.), αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να συνδυαστούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους προκειμένου να δημιουργηθούν διδακτικά σενάρια, μαθήματα και δραστηριότητες και να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και μάθηση (π.χ. εκπαιδευτικά σενάρια, παιχνίδια, δραστηριότητες, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, διαδραστικές εφαρμογές, εικονικές περιηγήσεις, ιστοεξερευνήσεις, ασκήσεις, τεστ αυτοαξιολόγησης κ.ά.) Η αναζήτηση των εκπαιδευτικών σεναρίων μπορεί να γίνει μέσω του Τύπου Μαθησιακού Αντικειμένου κατηγορία

«Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθήματα», όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από τις υποκατηγορίες Εκπαιδευτικό Σενάριο και Μάθημα. Η καταχώρηση στη βάση δεδομένων γίνεται με μια σειρά μεταδεδομένων, κοινή για όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα. Καθώς τα Μαθησιακά Αντικείμενα αφορούν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και σε διάφορες γλώσσες, μπορεί να αξιοποιηθεί η διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία.

 • Το Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών (http://photodentro.edu.gr/ugc) φιλοξενεί Μαθησιακά Αντικείμενα διαφόρων τύπων, περιλαμβανομένων εκπαιδευτικών σεναρίων, τα οποία αναρτώνται επώνυμα από εκπαιδευτικούς και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας που επιθυμούν να διαμοιράζουν εκπαιδευτικό ψηφιακό περιεχόμενο, ενώ μπορούν ακόμα να αξιολογούν το υφιστάμενο εκπαιδευτικό υλικό, να αλληλεπιδρούν και να αναζητούν ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο άλλων χρηστών.
 • To Φωτόδεντρο Ανοικτές Εκπαιδευτικές Εφαρμογές (http://photodentro.edu.gr/oep/) φιλοξενεί διδακτικές ή εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων διδακτικών παρεμβάσεων. Επί του παρόντος, φιλοξενούνται δύο εκπαιδευτικές πρακτικές για το Γενικό Λύκειο (μία για τα Αγγλικά και μία για τα Γαλλικά) αλλά στο πλαίσιο της διαθεματικότητας μπορούν να αξιοποιηθούν εκπαιδευτικές πρακτικές άλλων γνωστικών αντικειμένων.
 • Το Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο (http://photodentro.edu.gr/video/) φιλοξενεί συλλογές εκπαιδευτικών βίντεο μικρής διάρκειας, τα οποία μπορούν να συμπληρώσουν μια εκπαιδευτική δραστηριότητα. Αν και δεν υπάρχει υλικό για το Λύκειο, ορισμένα βίντεο μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Επίσης, βίντεο στην ελληνική γλώσσα μπορούν να αξιοποιηθούν για δραστηριότητες διαμεσολάβησης.
 1. Η πλατφόρμα «Αίσωπος» (http://aesop.iep.edu.gr/) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο σχεδιασμού και αξιοποίησης υφιστάμενου ψηφιακού υλικού με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει υποδειγματικά ψηφιακά σενάρια υλοποιημένα από επιστημονικές επιτροπές καθώς επίσης και αξιολογημένα σενάρια της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Στην πλατφόρμα διατίθενται σενάρια για την ξένη γλώσσα στο Γενικό Λύκειο, ενώ σενάρια άλλων γνωστικών αντικειμένων μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο δραστηριοτήτων διαμεσολάβησης ή της διαθεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία.
 • Η ιστοσελίδα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) του RCEL του ΕΚΠΑ http://rcel.enl.uoa.gr/kpg/gr_past_papers.htm περιέχει παλαιά θέματα της διαβαθμισμένης εξέτασης του ΚΠΓ, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της διάγνωσης του επιπέδου γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών.

 

Τέλος, προτείνεται ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις του Γενικού λυκείου μέσω της αξιοποίησης και άλλου κατάλληλου εκπαιδευτικού/διδακτικού υλικού από έγκριτες εκπαιδευτικές και επιστημονικές πηγές.

 

Ενδεικτικά, για τη διδασκαλία της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσας οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν πρόσθετο εκπαιδευτικό/διδακτικό υλικό και μέσω των ακόλουθων ηλεκτρονικών συνδέσμων:

http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/germanika-ex-apostaseos http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/galliki-glossa-ekpaideftiko-didaktiko-yliko-gia-tin-eks- apostaseos-idaskaliaμέσω.

 

Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση πηγών και εφαρμογών από το διαδίκτυο στοχεύει στον εμπλουτισμό της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασία. Για τον λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να φροντίζουν ώστε οι ψηφιακές πηγές:

 • να συμβάλλουν στην επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων (γλωσσικών, επικοινωνιακών, παιδαγωγικών κ.ά.),
 • να εντάσσονται στον ευρύτερο διδακτικό σχεδιασμό με την φυσική και οργανωμένη ενσωμάτωσή τους στον σχεδιασμό του μαθήματος,
 • να εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές σε δραστηριότητες που ευνοούν τη συνεργασία, την επικοινωνία, την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα,
 • να συμβάλλουν στην καλλιέργεια της διερευνητικής, βιωματικής και διαπολιτισμικής μάθησης, καθώς και στη μάθηση μέσω συνθετικών εργασιών και δραστηριοτήτων επίλυσης προβλήματος.

 

 

Ι. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

Α. ΥΛΗ

 Για τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ διανέμονται οι Φάκελοι Υλικού:

 

 • Αγγλικά Γενικού Λυκείου 1 για την Α΄ ΓΕΛ
 • Αγγλικά Γενικού Λυκείου 2 για τη Β΄ και Γ΄ ΓΕΛ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ: Αγγλικά Γενικού Λυκείου 1 (Ενότητες 2-8)

 • Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ: Αγγλικά Γενικού Λυκείου 2 (Ενότητες 2-5)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

 • Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ: Αγγλικά Γενικού Λυκείου 2 (Ενότητες 6-9)

 

Β. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

Με δεδομένο ότι οι μαθητές/μαθήτριες έρχονται στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου με διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας στην αγγλική γλώσσα, είναι πολύ σημαντικό, ο/η εκπαιδευτικός:

 • να διαγιγνώσκει το γενικό επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών και να προβαίνει σε έρευνα των αναγκών τους,
 • να προσαρμόζει την ύλη, το εκπαιδευτικό υλικό και την εκπαιδευτική διαδικασία στις ανάγκες, το επίπεδο γλωσσομάθειας και το προφίλ των μαθητών/-τριών ενός τμήματος ή μιας τάξης,
 • να υιοθετεί πρακτικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη και το επιμορφωτικό υλικό για τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα νέα ΠΣ των Ξένων Γλωσσών (https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=22).

Κατά τη διδασκαλία/εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικο-πολιτισμική της διάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένου ότι το σχολικό εγχειρίδιο δεν αποτελεί το μόνο εργαλείο της διδασκαλίας του/της, ο/η εκπαιδευτικός καλείται:

α) να επιλέγει τα μαθησιακά αντικείμενα ανάλογα με τις εκάστοτε διδακτικές/μαθησιακές ανάγκες,

β) να εμπλουτίζει το περιεχόμενο της διδασκαλίας με την αξιοποίηση και άλλων πηγών διδακτικού/εκπαιδευτικού υλικού, όπως:

 • το ψηφιακό υλικό που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών1 (https://elearning.iep.edu.gr/study/course/index.php?categoryid=8). Για παράδειγμα, το σενάριο “I Have a Dream” στον                       σύνδεσμο https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=50, επιπέδου γλωσσομάθειας Β2, το οποίο εστιάζει στα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα και μπορεί να συνδεθεί θεματικά με την ενότητα 7 “Human Rights” του διδακτικού βιβλίου Αγγλικά Γενικού Λυκείου 2, με τις κατάλληλες προσαρμογές
 • τα Μαθησιακά Αντικείμενα του ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟΥ (http://photodentro.edu.gr/) και της πλατφόρμας ΑΙΣΩΠΟΣ (http://aesop.iep.edu.gr/). Για παράδειγμα, μετά από σύντομη αναζήτηση στην πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ, ο/η εκπαιδευτικός Αγγλικής μπορεί να εντοπίσει ένα σενάριο με θέμα την κατάχρηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους/τις μαθητές/τριες, το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει στο πλαίσιο της ενότητας 8 του βιβλίου Αγγλικά Γενικού Λυκείου 1 (Social Media) καθώς και δύο σενάρια με θέμα την μετανάστευση που μπορεί να αξιοποιήσει στο πλαίσιο της ενότητας 2 του βιβλίου Αγγλικά Γενικού Λυκείου 1 (A refugee’s “dreamland”) και της ενότητας 2 του βιβλίου Αγγλικά Γενικού Λυκείου 2 (Do we all live in the same world?).

Ειδικότερα, τα Μαθησιακά Αντικείμενα (Μ.Α.) για την Αγγλική μπορούν να ενταχθούν σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που προωθεί τη βιωματική και διερευνητική μάθηση, την επαφή με τον πολιτισμό και την κουλτούρα του άλλου, και τη δημιουργία Μ.Α. που μπορούν να έχουν πολλαπλή αξιοποίηση των ίδιων ψηφιακών πόρων για διαφορετικούς μαθησιακούς σκοπούς και εξάσκηση είτε σε ομάδες με άλλους μαθητές/τριες, είτε για ατομική εργασία και αυτο-εκπαίδευση.

Τέλος,  ιδιαίτερα  στο  πλαίσιο  της  διδασκαλίας  του  μαθήματος  της  αγγλικής  γλώσσας  στη  Γ΄ ΓΕΛ προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός να αξιοποιεί δραστηριότητες που αφορούν στην εξέταση της αγγλικής


1 Δράση 2 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών – Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και Προγράμματα Εκμάθησης Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ)», στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004204.


γλώσσας ως ειδικού μαθήματος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για την εξέταση του ειδικού μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας στις πανελλαδικές εξετάσεις προβλέπονται τα εξής:

Οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε δοκιμασίες α) κατανόησης γραπτού λόγου, β) γλωσσικής επίγνωσης και γ) παραγωγής γραπτού λόγου, ως ακολούθως:

Ι. Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Ο/Η μαθητής/μαθήτρια απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφορούν ένα γραπτό κείμενο (320-400 λέξεων), κατανοώντας σημαντικές πληροφορίες στο πλαίσιο καθημερινών επικοινωνιακών περιστάσεων (π.χ. σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου κ.λπ.) και γενικότερων θεμάτων κοινωνικο-οικονομικού, και πολιτισμικού περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής/η μαθήτρια πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει το θέμα, να κατανοεί το περιεχόμενο του κειμένου, την άποψη του συγγραφέα και την ομάδα-στόχο στην οποία απευθύνεται το κείμενο, καθώς και να διατυπώνει προσωπική άποψη επί συναφών θεμάτων.

ΙΙ. Γλωσσική Επίγνωση

Ο/Η μαθητής/μαθήτρια πρέπει ενδεικτικά να είναι σε θέση να:

 • εντοπίζει τα βασικά μέρη ενός κειμένου ως προς την οργάνωση και τη δομή,
 • να αναγνωρίζει τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου (διαρθρωτικές λέξεις, φράσεις κ.ά.) και να τοποθετεί στη σωστή σειρά μέρη ενός κειμένου αναγνωρίζοντας την αλληλουχία των νοημάτων και τα γλωσσικά στοιχεία που διασφαλίζουν τη συνοχή του κειμένου,
 • να αναγνωρίζει και να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λεξιλογίου,
 • να βρίσκει συνώνυμα, αντώνυμα ή/και ομόρριζα, να αντικαθιστά λέξεις ή φράσεις του κειμένου με άλλες, να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες λέξεις για τη συμπλήρωση φράσεων, προτάσεων κ.ά.

ΙΙΙ. Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Ο/Η μαθητής/μαθήτρια πρέπει να είναι σε θέση να:

 • παράγει γραπτό κείμενο (180-200 λέξεων) σε συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση, σύμφωνα με στοιχεία που δίδονται,
 • να αναπτύσσει μια άποψη ή/και να επιχειρηματολογεί σχετικά με ένα θέμα.

 

ΙΙ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 Α. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

 Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ 3791/Β/13- 08-2021), η 2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) διδάσκεται ως μάθημα γενικής παιδείας στην Α΄ και Β΄ τάξη του Ημερήσιου ΓΕΛ. Για το μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας στο Γενικό Λύκειο θα χρησιμοποιηθεί για το σχολικό έτος 2022-2023 το ακόλουθο διδακτικό υλικό:

Τάξη: Α΄ ΓΕΛ

Διδακτικό εγχειρίδιο: Action. fr-gr 3

Ενότητες: 0, 1, 2, 3

Τάξη: Β΄ ΓΕΛ

Διδακτικό εγχειρίδιο: Action. fr-gr 3

Ενότητες: 4, 5, 6, 7

Β. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 Με δεδομένο ότι οι μαθητές/μαθήτριες έρχονται στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου με διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας στη γαλλική γλώσσα, είναι πολύ σημαντικό, ο/η εκπαιδευτικός:

 • να διαγιγνώσκει το γενικό επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών και να προβαίνει σε έρευνα των αναγκών τους,
 • να προσαρμόζει την ύλη, το εκπαιδευτικό υλικό και την εκπαιδευτική διαδικασία στις ανάγκες, το επίπεδο γλωσσομάθειας και το προφίλ των μαθητών/-τριών ενός τμήματος ή μιας τάξης,
 • να υιοθετεί πρακτικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη και το επιμορφωτικό υλικό για τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα               νέα        ΠΣ                                              των                Ξένων           Γλωσσών (https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=22).

Σε κάθε περίπτωση για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Ημερήσιου ΓΕΛ, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν, με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών και αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη, το δικό τους οργανόγραμμα ύλης καθώς και τον χρονοπρογραμματισμό του μαθήματός τους. Σημειώνεται ότι κατά τη διδασκαλία/μάθηση της ξένης γλώσσας πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικο-πολιτισμική της διάσταση. Για τον σκοπό αυτό ενδείκνυται και η αξιοποίηση άλλων πηγών διδακτικού/εκπαιδευτικού υλικού (βλ. αναλυτική αναφορά στην Εισαγωγή του παρόντος).

Επισημαίνεται ότι για τις ανάγκες του μαθήματος, και σύμφωνα πάντοτε με την κρίση του/της εκπαιδευτικού, μπορεί να αξιοποιηθεί και το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιούταν έως και το διδακτικό έτος 2019-2020 στη Γ΄ ΓΕΛ, «Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού Μαθητή για τη Γαλλική γλώσσα» (http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/859-fakeloi-ekpaideftikoy-ylikoy-gia-ti-galliki-kai- ti-germaniki-glossa-sto-gel).

 

ΙΙΙ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 Α. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

 Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ 3791/Β/13- 08-2021), η 2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) διδάσκεται ως μάθημα γενικής παιδείας στην Α΄ και Β΄ τάξη του Ημερήσιου ΓΕΛ. Για το μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας στο Γενικό Λύκειο θα χρησιμοποιηθεί για το σχολικό έτος 2022-2023 το ακόλουθο διδακτικό υλικό:

Τάξη: Α΄ ΓΕΛ

Διδακτικό εγχειρίδιο: Deutsch-ein Hit !2

Ενότητες: 5, 6, 7, 8, 9

Τάξη: Β΄ ΓΕΛ

Διδακτικό εγχειρίδιο: Deutsch-ein Hit !3

Ενότητες: 1, 2, 3, 4

Β. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 Με δεδομένο ότι οι μαθητές/μαθήτριες έρχονται στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου με διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας στη γερμανική γλώσσα, είναι πολύ σημαντικό, ο/η εκπαιδευτικός:

 • να διαγιγνώσκει το γενικό επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών και να προβαίνει σε έρευνα των αναγκών τους,
 • να προσαρμόζει την ύλη, το εκπαιδευτικό υλικό και την εκπαιδευτική διαδικασία στις ανάγκες, το επίπεδο γλωσσομάθειας και το προφίλ των μαθητών/-τριών ενός τμήματος ή μιας τάξης,
 • να υιοθετεί πρακτικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη και το επιμορφωτικό υλικό για τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα               νέα        ΠΣ                                              των                Ξένων           Γλωσσών (https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=22).

Σε κάθε περίπτωση για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Ημερήσιου ΓΕΛ, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν, με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών και αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές στην προηγούμενη βαθμίδα ή τάξη, το δικό τους οργανόγραμμα ύλης καθώς και τον χρονοπρογραμματισμό του μαθήματός τους. Σημειώνεται ότι κατά τη διδασκαλία/μάθηση της ξένης γλώσσας πρέπει να δίνεται έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, στη λειτουργική χρήση της γλώσσας και στην κοινωνικο-πολιτισμική της διάσταση. Για τον σκοπό αυτό ενδείκνυται και η αξιοποίηση άλλων πηγών διδακτικού/εκπαιδευτικού υλικού (βλ. αναλυτική αναφορά στην Εισαγωγή του παρόντος).

Επισημαίνεται ότι για τις ανάγκες του μαθήματος, και σύμφωνα πάντοτε με την κρίση του/της εκπαιδευτικού, μπορεί να αξιοποιηθεί και το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιούταν έως και το διδακτικό έτος 2019-2020 στη Γ΄ ΓΕΛ, Deutsch-ein Hit !3, Ενότητες: 5, 6, 7, 8, 9 (πηγή: Ψηφιακό Σχολείο).

 

Οδηγίες Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών ΓΕΛ βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1hZqlKSoSitbkczekNVrAVqxoRNhNw0cy/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε